ПРОГРАМИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 г. / Публикувано на 01.02.2022г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г. / Публикувано на 11.11.2021г. /

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност на  община Кричим за 2021 г. / Публикувано на 17.11.2021г. /


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 Г.ПРЕЗ 2020 ГОДИНА / Публикувано на 12.05.2021г. /


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г./ Публикувано на 12.05.2021г. /


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г. / Публикувано на 11.05.2021г. /


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2021 година / Публикувано на 23.02.2021г. /


pdfПрограма за ремонт на улици в град Кричим за 2021 година.  / Публикувано на 10.03.2021г. /


pdfПрограмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 – 2023 г. / Публикувано на 13.07.2020г. /


pdfПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2020 - 2023. / Публикувано на 13.07.2020г. /


pdfДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА КРИЧИМ 2020-2030 г. / Публикувано на 05.06.2020г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2020 година / Публикувано на 23.03.2020г. /


pdfГодишен отчет програма за опазване на околната среда през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /


pdfГодишен отчет програма за управление на отпадъците през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /


pdfДоклад за безопасност по пътищата през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2019 година / Публикувано на 01.02.2019г. /


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2020 г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 30 - 04.02.2020 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 30 - 04.02.2020 - трайни насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 30 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение №30 -пасища, мери, ливади-общо ползване


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 г.


pdfПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КРИЧИМ 2019-2020


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ – 2020г.


pdfКРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА  КРИЧИМ 2018 - 2021г. / Публикувано на 20.12.2018г. /


pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2021 г. / Публикувано на 09.03.2022г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2020 г./ Публикувано на 25.02.2021г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2019 г./ Публикувано на 24.02.2020г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2018 г. / Публикуван на 27.02.2019 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2017 г. / Публикуван на 29.03.2018 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2016 г. / Публикуван на 29.03.2017 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2015 г. / Публикуван на 21.03.2016 г. /


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие община Кричим / Публикувано на 01.03.2018г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2018 година / Публикувано на 01.03.2018г. /


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2018г.


pdfП Р О Г Р А М А  ЗА  ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТНА  ОБЩИНА  КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА  2017 – 2020 г. / Публикувано на 20.11.2017г. /

pdfГодишен отчет за енергийната ефективност 2020 г. / Публикувано на 25.02.2021г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2019 г. / Публикувано на 24.02.2020г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2018 г. / Публикуван на 27.02.2019 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2017 г. / Публикуван на 22.02.2018 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2016 г. / Публикуван на 28.02.2017 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2015 г. / Публикуван на 29.02.2016 г. /


pdfП Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г. / Приложение към решение № 203 - 04.07.2017 г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година


pdfПрограма за ремонт на улици в гр. Кричим 2017г.


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2016 – 2018 г.


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>


pdfПрограма за закрила на детето 2015г.


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ 2015г.ГР. КРИЧИМ


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 Г.НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.


pdfПрограмата за управление на отпадъците 2015-2020г. нa Община Кричим


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2012 – 2015г. >>


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим 2014 – 2020г. >>

Решение№ 219 Протокол № 24 от 25.04.2014г. >>


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ За периода 2009-2013 г.Разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда,Приета с Решение № 126, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим >>

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.