ПРОГРАМИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


pdfКраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кричим за периода 2022 – 2025 г. / Публикувано на 23.12.2022г. /


pdfДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА КРИЧИМ 2020-2030 г. / Публикувано на 05.06.2020г. /


pdfКРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА  КРИЧИМ 2018 - 2021г. / Публикувано на 20.12.2018г. /


Отчети - Общинска програма ОПНИЕВИБГ 


pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2023 г. / Публикуван на 14.03.2024г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2022 г. / Публикуван на 12.01.2023г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2021 г. / Публикуван на 09.03.2022г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2020 г. / Публикуван на 25.02.2021г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2019 г. / Публикуван на 24.02.2020г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2018 г. / Публикуван на 27.02.2019 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2017 г. / Публикуван на 29.03.2018 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2016 г. / Публикуван на 29.03.2017 г. /

pdfОтчет за Общинска програма ОПНИЕВИБГ 2015 г. / Публикуван на 21.03.2016 г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г. / Публикувано на 11.11.2021г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 г. / Публикувано на 20.11.2017г. /


Отчети - Програма за енергийна ефективност


pdfГодишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност на община Кричим за 2023 г. / Публикувано на 08.12.2023г. /

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност на  община Кричим за 2022 г. / Публикувано на 09.12.2022г. /

pdfГодишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност на  община Кричим за 2021 г. / Публикувано на 17.11.2021г. /

pdfГодишен отчет за енергийната ефективност 2020 г. / Публикувано на 25.02.2021г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2019 г. / Публикуван на 24.02.2020г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2018 г. / Публикуван на 27.02.2019 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2017 г. / Публикуван на 22.02.2018 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2016 г. / Публикуван на 28.02.2017 г. /

pdfОтчет за енергийната ефективност 2015 г. / Публикуван на 29.02.2016 г. /


ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


pdfПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2024 година / Публикувано на 22.02.2024г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2023 година / Публикувано на 10.03.2023г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 година / Публикувано на 01.02.2022г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 година / Публикувано на 23.02.2021г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 година / Публикувано на 23.03.2020г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 година / Публикувано на 01.02.2019г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година / Публикувано на 01.03.2018г. /

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година

pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 година


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2020 г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 30 - 04.02.2020 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 30 - 04.02.2020 - трайни насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 30 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение №30 -пасища, мери, ливади-общо ползване

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 г.


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г.

pdfПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КРИЧИМ 2019-2020

pdfДоклад за безопасност по пътищата през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /


РЕМОНТ НА УЛИЦИ


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2021г.  / Публикувано на 10.03.2021г. /

pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2020г.

pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2018г.

pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2017г.

pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2015г.


ПОПУЛАЦИЯ НА КУЧЕТАТА


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 Г.ПРЕЗ 2020 ГОДИНА / Публикувано на 12.05.2021г. /

pdfПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2020 - 2023. / Публикувано на 13.07.2020г. /

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2016 – 2018 г.


УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 ГОДИНА / Публикувано на 09.12.2022г. /

pdfРешение № 250 по Протокол № 35 от 11.10.2022г.

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г. / Публикувано на 11.05.2021г. /

pdfГодишен отчет програма за управление на отпадъците през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /

pdfПрограмата за управление на отпадъците 2015-2020г. нa Община Кричим

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 Г.НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.


ОКОЛНА СРЕДА


pdfПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2028 г. / Публикувано на 22.11.2022г. /

pdfРешение № 258 по Протокол № 36 от 17.11.2022г.

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г./ Публикувано на 12.05.2021г. /

pdfГодишен отчет програма за опазване на околната среда през 2019 / Публикувано на 20.03.2020г. /

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим 2014 – 2020г. >>

Решение№ 219 Протокол № 24 от 25.04.2014г. >>

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ За периода 2009-2013 г.Разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда,Приета с Решение № 126, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим >>


pdfПрограмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 – 2023 г. / Публикувано на 13.07.2020г. /

pdfПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г. / Приложение към решение № 203 - 04.07.2017 г. /

pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие община Кричим / Публикувано на 01.03.2018г. /

Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>

Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2012 – 2015г. >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.