ПРОЕКТИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на  на Политика на община Кричим за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала за периода 2023 - 2027г. /Публикувана на 06.06.2023 г./


pdfПроект на Политика на община Кричим за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала за периода 2023 - 2027г. / Публикувано на 04.05.2023 г.,9:50 /


pdfПроект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000424 Река Въча - Тракия" / Публикувано на 15.02.2021г.,17:50 /


pdfИнформация за реализираните дейности и проекти на територията на община Кричим за периода 2014 г. – 2020 г. / Публикувано на 09.07.2020г.,15:50 /


pdfУведомление за инвестиционно намерение, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337/30,12.2010год -ДВ бр.З от 2011 год. 11/01/2018,11:25


pdfОбявление на заповед № РД 02-09-339 гр.Кричим 13.09.2017г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с Решение № 85, взетос Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Кричим, проведено на 14.06.2016 г. 12/10/2017,16:40


pdfОБЯВЛЕНИЕ – разрешаване и изработване КПИИ Гробищен парк 12/10/2017,10:30


pdfРЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfОБЯВЛЕНИЕ - Относно:  1. Заповед № РД-02-09-201/12.05.2017г. на Кмета на Община Кричим 2. Заповед № РД-02-09-202/12.05.2017г. на Кмета на Община Кричим. На основание чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщавам, че е издадена Заповед № РД-02-09-201/15.05.20171'. на Кмета на Община Кричим за възстановяване правото на собственост на Н-ци на Смаил Юсеинов Ходжов, върху новообразуван имот извън строителни граници с №10.107, в местността „Маджарица", землище на гр.Кричим с площ 1112м2 и Заповед № РД-02-09-202/15.05.2017г. на Кмета на Община Кричим за възстановяване правото на собственост на Н-ци на Смаил Юсеинов Ходжов, върху новообразуван имот извън строителни граници с №10.108, в местността „Узун Алан", землище на гр.Кричим с площ 705м2;15/05/2017, 17:09

pdfЗаповеди № 201 И 202 и скици по Пар.415/05/2017, 17:59


pdfОбявление на заповед № РД 02-09-194 / гр.Кричим,09.05.2017г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с решение по т. 1, взето с протокол № 5 от 24.04.2017 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Кричим, във връзка с нотариално заверено заявление вх. № ОУ-02-12-10/17.01.2017 г.10/05/2017, 16:42


pdfОБЯВЛЕНИЕ : ДО АНГЕЛ СТОЯНОВ ПЕТЛЕШКОВ Ж.К. ДРУЖБА №159 , вх.Б , ет.З , ап.ЗОЗ РАЙОН ИСКЪР ГР. СОФИЯ КАТО НАСЛЕДНИК НА ТЪРПО ХРИСТОВ ТАШКОВ ГР. КРИЧИМ,Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 129, ал. 2, изр. последно от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-09-109/06.03.2017 г. на Кмета на община Кричим, с която се одобрява Проект за подробенустройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с кадастрален идентификатор 399921.4.126 по КК на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив25/04/2017, 15:45


pdfОбявление на заповед № РД 15-00-458 / Кричим,12.12.2016г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 4к., ал.7 във връзка с ал. 1; във връзка с § 46, ал.1, изречение първо; във връзка с § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; във връзка с чл.28а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването наземеделските земи ; въз основа на влязъл в законна сила план на новообразуваните имоти за местност „ГЕРГЕВЕЦ" , землище на гр.Кричим, одобрен със Заповед № ЗД-00-201 от02.11.2010 г. на Областния управител на област Пловдив, предвид Заявление наш вх. №13-00-1044/29.11.2016г. от Магдалина Кирилова Дервенска, Решение № 50882/17.07.1992 г. на Поземлената комисия, гр. Перущица и скица № 90/12.12.2016 г. на новообразуван поземлен имот №14.21 по плана на новообразуваните имоти за местност „ГЕРГЕВЕЦ", землище гр. Кричим12/04/2017, 09:32


pdfОбявяване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.23 гр.Кричим


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-109 гр. Кричим, 06.03.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с Решение № 318,взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 г. на Общински съвет Кричим

pdfОдобрена графична част – Манастира

pdfОдобрена графична част – Пътна връзка


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-39 гр. Кричим, 26.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 135, ал. 3 във връзка с ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка със Становище вх. № 13-00-816/23.01.2017 г. на арх. Петка Ангелова - Главен архитект на община Кричим във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с нотариално заверено заявление вх. № ОУ-02-12-10/17.01.2017 г.


pdfОбява за реализиране на проект „Защото вярваме, че всяко дете е различно” финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” община Кричим Община Кричим търси да назначи Учители за извършване на определена работа, както следва: / 23.01.2017г. /


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-22гр. Кричим, 18.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията във връзка с Решение № 100, взето с Протокол № 9 от 25.07.2016 г. на Общински съвет - Кричим, за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на обект: „Базова станция № 3174” в обхвата на имот С кадастрален идентификатор 39921.30.978 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София, находящ се в землището на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, отдел 1109, част от подотдел „ж” по Лесоустройствен проект от 2009 г. на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Тракия”, и одобряване задание за допускане изготвяне на ПУП-ПЗ за описания обект, във връзка с Решение По Т, 1, взето с Протокол № 1 от заседание на ЕСУТ при Община Кричим, проведено на 09.01,2017 г., и предвид искане наш вх. № РД-09-00-137/15.08.2016 г. от Никола Йвайов Киров в качеството си на пълномощник на „Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София, ж. к. „Младост 4”, р-н „Младост”, бизнес парк „София”, сграда 6, СЪГЛасно нотариално заверено пълномощно per. № 16893/05.10.2015 г. на нотариус Валентина Благоева, per. № 302


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-14 гр. Кричим,11.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с решение по т. 2, взето с Протокол № 12 от 19.12.2016 г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Кричим и постъпило заявление вх. № 13-00-1059/05.12.2016 г. от Златан Иванов Христов и Чубра Данаилова Стоилова за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1810 и УПИ II-1791, кв. 4а по плана на гр. Кричим и технически инвестиционен проект за пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХ-1810, кв. 4а по плана на гр. Кричим” в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията с оглед представени нотариален акт № 186, том V, дело № 1764 от 29.04.1985 г. нотариус при Районен съд - Пловдив, който акт е вписан с вх. per. № 2325/29.04.1985 г., том 427/580, нотариален акт № 83, том XV, дело № 4439 от 02.10.1969 г. на нотариус при Пловдивски народен съд, който акт е вписан в партидна книга том 368, и удостоверение № 81/28.12.2016 г., изх. № 13-00­1059/28.12.2016 г. на Община Кричим


pdfМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”  -  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземнисъоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)


pdfНа 18.12.2015 г. стартира проект № BG05M9OP001-2.002-0137 “Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


pdfСъобщение във връзка със стартирането на ІІ-ри етап на проект BG05M9OP001-2.002-0137 „Независим живот за хората с увреждания в община Кричим” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 18/03.2016

pdfПроект "Независим живот за хората с увреждания в община Кричим" - информация - 29/02.2016

pdfИнформация по проект № BG05M9OP001-2.002-0137 “Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”

pdfЗаявление за ползване на интегрирани услуги  в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.002-0137

pdfЗаявление за кандидатстване за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ или ДОМАШЕН ПОМОЩНИК по Проект BG05M9OP001-2.002-0137

pdfПриложение към Заявление “Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”

pdfПълномощно “Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”

pdfПроект № BG05M9OP001-2.002-0137 “Независим живот за хората с увреждания в община Кричим” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


pdfИнформация за напредъка на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 29/02.2016

pdfОбщина Кричим обявява прием на заявления за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа”

pdfИнфомация - проект Нови възможности за грижа - 10/11.2015

pdfИнфомация - проект Нови възможности за грижа - 09/11.2015

pdfПроект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия 2014BG 05М9ОP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен номер  2014BG 05М9ОP001- 2.2015.001-С0001


pdfИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ № DIR51011116943 “ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГР. КРИЧИМ”


Проект „Специални вобразователните потребности,еднакви в обществото” - схема BG 051 РО 001 – 4.1.04 „Подобряване на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” -  http://www.sop.krichim.bg >>


Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.