ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

DIR-51011116-9-43

 “ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА  ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГР. КРИЧИМ”

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА КРИЧИМ  / АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР: «ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ» ЕООД

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: Обща стойност на проекта 33 123 540,62 Отвори_разгледай >>


Продължава изграждането на канализация в Кричим

 Строително-монтажните дейности по изграждането на канализация в Кричим вървят в срок, независимо от обективните затруднения за всички общини – бенефициенти по ОП „Околна Среда”. С приключването на проекта, общината ще реши един от основните инфраструктурни проблеми на града, защото в две трети от домакинствата липсваше канализация, а водопроводната мрежа беше амортизирала и остаряла. Септичните ями и естествения наклон на терена допълнително водят до замърсяване на подпочвените води. В срок се изгражда и пречиствателната станция за отпадъчни води край града.


дата на обявяване - 19. 09. 2013г.

Уважаема/и  Г-жо, Г-н

Във връзка със Заповед № РД 19-10 от 17.09.2013г. на  директора на Областно пътно управление – Пловдив и Заповед № РД  15-00-178 от 27.06.2013г., на Кмета на община Кричим за въвеждане на Проект за временна организация и безопасност на движението при изпълнението на строително ремонтните дейности по проект DIR -51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим. Отвори >>


дата на обявяване - 30. 08. 2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води В повърхностни водни обекти / Отвори >>


На 14.06.2013 година се проведе Официална Церемония „Първа копка” за стартиране на СМР по проект: DIR -51011116-9-43
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”
на обща стойност 33 123 540,62 лв., финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния бюджет на РБългария, чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и от бюджета на Община Кричим.
Отвори >>

pk1.jpg pk2.jpg pk3.jpg pk4.jpg pk5.jpg pk6.jpg

ОБЩИНА КРИЧИМ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, че във връзка с реализирането на проект DIR-51011116-9-43
 
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК  мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”
Отвори >>


На 27.03.2012 г., от 11.00 часа в зала № 21 на община Кричим екипа по управление на проект  DIR -51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”,  проведе  пресконференция и представи пред гражданите дейностите по проекта финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния бюджет на Република България и от бюджета на Община Кричим. Проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим” е одобрен в рамките на Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.С Решение № 200 от 07.03.2012 г на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за финансиране е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ  от 03.04.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и община Кричим.За възлагането на изпълнението на всички дейности по инвестиционния проект, за който е сключен договора за безвъзмездна финансова помощ са проведени всички процедури по реда на Закона за обществените поръчки. Сключени са и повечето договори с изпълнителите. Към настоящият момент не е сключен договор за извършване на строително монтажните работи, поради обжалване на Решението на Възложителя във Върховен Административен Съд. Заседанието по Делото е насрочено за 08.04.2013 година. След издаване на Решение на ВАС ще се предприемат необходимите действия от страна на Община Кричим по продължаване изпълнението на проекта. По покана на община Кричим на пресконференцията присъства и г-н Спиридон Александров – началник отдел „Мониторинг и докладване” в Управляващия орган на Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013 г., който поздрави кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев и екипа по управление на проекта за извършената работа и постигнати резултати до този момент. На презентацията присъства и Жанета Атанасова, главен  експерт в отдела на г-н Спиридон Александров.Общата цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Кричим, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Реализирането на този проект е важна предпоставка за по-нататъшното цялостно инфраструктурно, икономическо и социално развитие на община Кричим. Изграждането на канализация и рехабилитирането на водопровода по трасето на новоизградената система ще даде възможност на още 60% от жителите на общината да имат канализация, да пият по-чиста вода и да си решат проблемът със септичните ямиа отпадните битови и промишлени води да се отвеждат и пречистват според най-високите екологични стандарти.Дейностите по проекта за Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата и изграждането на ПСОВ – гр. Кричим  трябва да бъдат реализирани в срок от 30 месеца от подписване на Договора, но не по -късно от 31.12.2014 година.


Община Кричим - Прес - съобщение

по
Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води – гр. Кричим” Отвори_разгледай >>