ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ - НАРЕДБИ


НАРЕДБИ - ДЕЙСТВАЩИ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 12.10.2021 г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ / Актуализирана на 22.06.2023 г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, И ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 02.09.2021 г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 15.04.2019 г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Актуализирана на 22.06.2023 г. /


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ‚ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО / Публикувана на 10.12.2018г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 12.04.2019г.17:40 /


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО - ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувана на 09.02.2024г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 30.12.2020 г. /


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 23.02.2024г. /


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувана на 22.06.2018г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувана на 12.02.2018г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувана на 04.09.2019г./


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ КРИЧИМ, СЕПТЕМВРИ 2005


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувана на 31.12.2018г. /


НАРЕДБИ - ОТМЕНЕНИ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2008 ГОДИНА


Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ В ОБЩИНА КРИЧИМ,приета с Решение № 279, взето с протокол № 35 от 06.10.2006 г. на Общински съвет при община Кричим

Приета с Решение № 312, взето с Протокол № 36 от 11.07.2018 год. на Общински съвет при Община Кричим.

§ 1. Отменя Наредба за условията и реда заустановяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в община Кричимприета с Решение № 279, взето с протокол № 35 от 06.10.2006 г. на Общински съвет при община Кричим. / Отвори_Изтегли >>


Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧЕНО В ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, приета с Решение № 42, взето с протокол № 8 от 21.04.2008 г. на Общински съвет при община Кричим

Приета с Решение № 283, взето с Протокол № 33 от 23.04.2018 год. на Общински съвет при Община Кричим.

§ 1. Отменя Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета с Решение № 42, взето с протокол № 8 от 21.04.2008 г. на Общински съвет при община Кричим. / Отвори_Изтегли >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.