ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfОтчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2023 год. до 31.12.2023 г.


pdfОтчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2022 год. до 31.12.2022 г.


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2021 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА юли 2020 – декември 2020 година


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2020 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА юли  2019 – декември  2019 година


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2019 ГОДИНА


pdfРЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ  ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА 


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2018 ГОДИНА


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2016Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2016 ГОДИНА


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2015 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2014 – ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2014 - 2020 Г. ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.