ОБЩИНА КРИЧИМ
IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF


БАНКА „ЦКБ” АД КЛОН „ПЛОВДИВ – БЪЛГАРИЯ”, ОФИС КРИЧИМ - ГР.КРИЧИМ, ПЛ.”ОБЕДИНЕНИЕ” №3
Сектор „Местни данъци и такси” тел: 03145/8656


Онлайн справка за задължения и плащания към Община Кричим >> 
ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност на гишетата на „Местни данъци и такси” в Община Кричим,
адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, пл. Обединение №3 )

pdfОт 22.03.2017 г., местните данъци и такси към Кричим вече могат да се плащат онлайн в касите на ИЗИПЕЙ, и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.


docДекларация / за ФЛ и ЮЛ/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (за изтегляне)


pdfСписък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК


Наимнование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане

1 Окончателен годишен (патентен) данък - 44 14 00
2 Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
3 Данък върху наследствата - 44 22 00
4 Данък върху превозните средства - 44 23 00
5 Такси за битови отпадъци - 44 24 00
6 Данък при придоб.на имущества по дарения и възм.начин - 44 25 00
7 Други данъци - 44 34 00
8 Вноски от приходи на общински предприятия и институции - 44 37 00
9 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 44 40 00
10 Приходи от наеми на имущество - 44 41 00
11 Приходи от наеми на земя - 44 42 00
12 Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 44 43 00
13 Приходи от лихви по срочни депозити - 44 44 00
14 Дивидент - 44 48 00
15 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи - 44 49 00
16 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00
17 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00
18 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00
19 Приходи от продажби на земя - 44 56 00
20 Приходи от концесии - 44 57 00
21 Приходи от ликвидиране на общински предприятия - 44 58 00
22 Приходи от продажба на нематериални активи - 44 59 00
23 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети - 44 65 00
24 Други неданъчни приходи - 44 70 00
25 Такси за технически услуги - 44 80 01
26 Такси за ползване на детски градини - 44 80 02
27 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване - 44 80 03
28 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих - 44 80 04
29 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги - 44 80 05
30 Такси за добив на кариерни материали - 44 80 06
31 Такси за административни услуги - 44 80 07
32 Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08
33 Такси за позване на полудневни детски градини - 44 80 09
34 Такси за ползване на общежития и други по образованието - 44 80 10
35 Такси за гробни места - 44 80 11
36 Туристически данък - 44 28 00
37 Такси за притежаване на куче - 44 80 13
38 Други общински такси - 44 80 90
39 Приходи по Закона за опазване на околната среда - 44 80 81

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.