A+ A A-

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


Уважаеми граждани,

Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на потребителите на предлаганите от нас административни услуги.

Анкета за изтегляне и попълване >>

Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

Ако желаете да споделите по-обстойно с нас Вашето мнение относно качеството на административното обслужване и административните ни услуги, както и предложенията Ви как можем да ги подобрим, можете да използвате електронната форма за обратна връзка в сайта ни на адрес https://www.krichim.bg / контакти  или да ни ги изпратите на електронната поща на Общината : delovodstvo@krichim.egov.bg


pdfСПИСЪК С АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Туризъм - Kатегоризиране на обект / Образци /


docЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

docФОРМУЛЯР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

docУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

docСПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ


ДАНЪЧНИ ПРОЦЕДУРИ / ОБРАЗЦИ /

Дерегистрация по ДДС 


pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfАКТ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС


Обща данъчна регистрация


pdfИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (УДОСТОВЕРЕНИЕ)


Регистрация на касов апарат 


pdfЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИП ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13.ХII.2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТИП ФИСКАЛНО УСТРО


Регистрация по ДДС


pdfАКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfОТКАЗ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfОПИС НА НАЛИЧНИТЕ АКТИВИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС, ЗА КОИТО Е НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕДИШНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА И ЗА КОИТО Е НАЛИЦЕ ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 76 ЗДДС

docИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

docЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

docСПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


„ЕТ” / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон

docОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1


„ЕООД” / ОБРАЗЦИ /

pdfОБРАЗЕЦ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЕООД

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

docОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС НА УПРАВИТЕЛ НА ООД

docУЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД


„ООД” / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

docСЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА УПРАВИТЕЛ НА дружество

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfЗаявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ - Г1


СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docУЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС НА УПРАВИТЕЛ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО / ОБРАЗЦИ /

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 107 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА съдружници

docУЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО


ЗЕМЕДЕЛИЕ / ОБРАЗЦИ /

rarPЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ

rarPЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

rarАНКЕТНИ КАРТИ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

rarРЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ В ИАСК


ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ


ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА МАНДАТ 2007 - 2011г. Отвори >>


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2013г." 12 /


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2012г."  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 >>


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2011г."  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 >>


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2010г."  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 >>


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2009г. "  1 / 2 / 3 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.1 / 10 / 11 / 12 >>

 

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.