ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА


pdfПубличен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията / Пуликувано на 01.12.2023г./

pdfДекларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК / Пуликувано на 01.12.2023г./


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ мандат 2019-2023 година


pdfРЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 и Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО


pdfДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т, 7 от ДР на ЗПКОНПИ и чл, 34, ал. 5 от ЗМСМА


pdfПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 и Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – Образци № 1, 2 и 3, утвърдени с Решение № 8, взето с Протокол № 3 от 05.12.2019 год. на Общински съвет при община Кричим

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.