ДНЕВЕН РЕД, МАТЕРИАЛИ И СТАНОВИЩА


П О К А Н А № 8 / 11.04.2024 г.

 На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 78, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, СВИКВАМ на редовно заседание Общински съвет при община Кричим, което ще се проведе на 16.04.2024 г. /вторник/ от 15.30 часа в зала № 21 на община Кричим при следния проект за дневен ред:

 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-98/10.04.2024 год. от Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-65#2/05.04.2024 г. на Областния управител на област Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 59, взето с протокол № 8 от 26.03.2024 г. на Общински съвет при община Кричим, в частта му по раздел III.

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС  rarИзтегли документите по тази точка >>


2. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на граждани по обществено значими въпроси.

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на Общински съвет е задължително.

Председател на ОбС: /П/ А. Хаджиева/


pdfПОКАНА за ЗАСЕДАНИЕ на Постоянните комисии - 16.04.2024 г. / вторник / от 15:00 часа в зала № 21 на Община Кричим  / ПКБФЕППМР / /ПКМСОРЗ // ПКСДОК / / ПКУТИБСЕПОСКД


Община Кричим ©2024 Всички права запазени.