pdfПрограмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 – 2023 г. / Публикувано на 13.07.2020г. /


На вниманието на лица извършващи дейност в местата за настаняване. По повод стартирането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е необходимо да се регистрират всички лица до 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg . Адресът е достъпен и от интернет страницата на Министерството на туризма./Публикувано на 02.09.2019г./

Видео обучения:

Създаване на достъп до ЕСТИ >>

Подаване на данни към ЕСТИ >>

Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО >>

Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки >>

Вход в системата >>

Справки в ЕСТИ за потребители от общини >>

Инсталиране на удостоверителни вериги на B-TRUST >>


Нормативни документи

pdfПравилник за въпроси по туризма на община Кричим


Обща информация

Физико-географско описание

Община Кричим е разположена в югозападната част на Пловдивска област, в така наречената Северна родопска яка, на около53 668 дка площ. Територията й попада в пределите на Горнотракийската низина, разположена на 230 м. надморска височина и представлява рядко съчетание на планина и равнина, с чудесни природо-климатични условия. Релефът на общината е равнинен в северната част и среднопланински в южната. Има само едно населено място – град Кричим, с 8409 жители по данни на последното  преброяване  към 01.02.2011 г.

От юг на север, по протежение на около 24 км, през общината протича река Въча, която събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Кричим” и „Въча”. В северната й част на около 5 км преминава и част от долното течение на Стара река – десен приток на Марица.

Културно-историческо наследство

През Ранното средновековие Кричим има стратегическо разположение в граничната зона между България и Византия. Градът става част от Първото българско царство при управлението хан Крум(803 – 814). През 1196 г. попада във владение на българския болярин Иванко, убил царАсен І и приел васалството на Византия. Впоследствие, при цар Калоян (1197 – 1207), Иванко отново става съюзник на българите и градът е в пределите на българската държава и една от важните крепости на Иванко, където вероятно е и живял. В близост до града се намират две крепости от този период – Малкото кале и Голямото кале (Иванковото). Архитектурните и археологическите находки дават основание да се смята, че крепостта върху десния бряг на река Въча есредновековният Кричим, наричан още тогава „град” от Анри дьо Валансиен – хронист и непосредствен участник в рицарския поход в Тракия.

Кричим преминава в границите на България при един от най великите български владетели – цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241), който завладява града през 1230 г. Свидетелство за това събитие е средновековният надпис, изсечен върху голяма овалнаскала, който в новобългарски превод гласи: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим”.

Забележителности

Църква „Св. св. Козма и Дамян”. Идеята за строежа й е на игумена на манастира „Св. Врач” – йеромонах Пахомий, свързан с църковните и просветните дейци на Пловдив през Възраждането. Инициатива за изграждането на храма дава през 1861 г. кричимският първенец Атанас Стоименов (1827 – 1908). На гърба на построената от него мегданска чешма е изсечен релефен двураменен кръст, символ на вярата в освобождението от робството, което ще се ознаменува с издигане на храм. Мястото на църквата е на старото християнско гробище, където са погребанимонах, манастирскиратаи и тогавашният кмет (мухтар) на Малкия Кричим Стоян Стоименов, убити при потушаването на Априлскотовъстание през 1876 г. Първоначално изградена от плет и кал през 1879 г., църквата е заменена с каменна през 1896 г.

Манастир „Рождество Богородично” е разположенв Равногорския рид на Баташката планина от Западните Родопи, на десния бряг на река Въча и на около 5 км от Кричим по шосето за Девин. След възобновяването на монашеския живот в обителта през 2006 г., по настояване на покойния Пловдивски митрополит Арсений, е посветен на Рождеството на Пресвета Богородица. По данни от Националния институт за недвижимо културно наследство е включен в регистъра за паметници на културата през 1956 година. Според някои източници е основан през ІХ – Х век при управлението на цар Симеон Велики, а според други – през ХІІІ век, когато владетел е деспот Алексий Слав. Символиката и надписите на оцеляла каменна плоча при манастирската чешма дават основание да се смята, че обителта е изградена на мястото или в близост до раннохристиянско светилище от ІV – V в., като може да се предположи, че тук се е намирал и епископски център. През османския период манастирът продължава да е важно културно и просветно средище, свидетелство за което е молебственият и ктиторски надпис върху мраморната плоча на чешмата при манастира: „С изволението на Отца и изпълнението на Сина и съдействието на светия дух направи се тази чешма през лето 1592 от ктитора Илия, по времето на игумена Онуфрий. Бог да го прости”. В горния край на красиво оформената плоча има кратък надпис: „От богохранимото село Батак”, а под него – стилизирано изписване „Исус Христос Победител” и два пауна с преплетени шии.

Според местните предания през ХVII век манастирът е бил любимо място на легендарния Страхил войвода. Отсрещните планински ридове, където се е подвизавала дружината му, и досега носят името Страхилови чардаци. В старата летописна книга на манастира, съхранявана някога от стария кричимски свещеник отец Стефан, се твърди, че Васил Левски есъздал в манастира средищен революционенкомитет с председател игумена Нафталим. В предсмъртната си изповед пред митрополит Панарет Нафталим споделя, че е осъден на смърт, защото се разкрило, че три години преди въстанието тук се е подвизавала хайдушка чета, чийто войвода пред четниците се именувал Сава, но пред игумена казал, че кръщелното му име е Гавраил и е роден в Копривщица. Очевидно става въпрос за ръководителя на Априлското въстание Георги Бенковски. Като председател нареволюционния комитет отец Нафталим е обвинен, че по негова заповед са въстанали селищата по Северните Родопи. На основание на същия закон манастирът е опожарен, защото е станал гнездо на разбойници. В днешния си вид е възстановен през 1932 г. Представлява комплекс от еднокорабна едноапсидна църква с жилищна сграда и красивакаменна чешма.

Обект на религиозен туризъм са и останките от манастира„Св. Врач” на родопския връх Клисура над град Кричим. Построен по времето на Алексий Слав, той е разрушен при масовото помохамеданчване на Родопите през 1657 г. Възстановен е от местното население и е опожарен при погрома на Априлското въстание.

На територията на Община Кричим се включват защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, а именно:

•           BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици,

•           BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,

•           BG0000424 „Река Въча Тракия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,

•           BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,

В териториалният обхват на  Община Кричим попадат и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Козница“, обявена със Заповед №РД-405 от 07.07.2008 г. /ДВ бр.73/2008 г./ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“, обявен с Пост.№5334/16.08.1949 г. на МС, актуализирана със Заповед №РД-169/22.02.2013 г. на МОСВ.

Поддържаният резерват „Изгорялото гюне” е с обща площ 325 581 дка, обявен с цел опазване на естественото находище на дървовидната хвойна (Juniperis excelsa).  Намира се в Централната част на Западни Родопи и е разположен южно от град Кричим, по левия бряг на р. Въча при надморска височина 200-400 m. Източната му граница е шосейният път за гр. Девин, движещ се успоредно на реката, на запад границата му се очертава от черен път, на север от покрайнините на гр. Кричим, а на юг от дълбоко дере. Дължината му е около 1 700 m, а средната широчина 200 m. Релефът е силно пресечен със стръмни склонове и долове. Той  предлага оптимална среда за поддържане на популациите на растенията и животните в добро състояние. Уникалният комплекс от видове, сред които преобладават тези със средиземноморски тип на разпространение прави резервата една от малкото защитени територии, опазващи специфични био-географски елементи. В него се срещат 221 вида медицински растения. Безгръбначната фауна на територията на резервата е разнообразна и включва епигеобионти, обитатели на гори и открити площи. Общият брой на регистрираните видове безгръбначни животни от територията на резервата според направената литературна справка и изследванията на място е 144 вида. Мекотелите наброяват 25 вида,  a oбщият брой земноводни и влечуги в е 11 вида. Установени са 21 вида птици и са регистрирани 7 вида прилепи, които са с висок консервационен статус. Обитават  28 вида бозайници.

В резервата растат също келяв габър, космат дъб, люляк , жасмин и много други интересни дървесни и растителни видове. Това безценно ботаническо богатство представлява голям интерес за природо-любителите. Резерват „Изгорялото гюне” е изключителна  държавна собственост и се охранява от Регионална инспекция  по околната среда и водите, гр.Пловдив.

Туризъм - Екопътеки

По проект „Опазване на биологичното разнообразие в Средни (Централни) Родопи в община Кричим са изградени екопътеки в защитената местност Козница, поддържания резерват „Изгорялото гюне” и селището Черешово. Екопътеката „Кричим – Черешово” започва от бившата Минерална баня – Кричим, малко преди манастира „Рождество Богородично”, и завършва в китното едноименно селище. Туристическият маршрут, дълъг 12 км, е пригоден и за велотуризъм. По време на разходката природо-любителите ще могат да се насладят на редките видове дървовидна хвойна, космат дъб и келяв габър, мъждрян и дребнолистна липа, родопски силивряк и снежно кокиче. Скалистите и стръмни склонове се обитават от малкото станали екземпляри балканска дивакоза, кафява мечка, малък креслив орел и сокол скитник.

През 2005 г. е реализиран проект „Екопътека към манастирите „Св. Врач” и „Рождество Богородично”, чиято цел е да се продължи Асеневата пътека в местността Калето със следния маршрут: Асеневият камък – манастир „Свети Врач” – южната граница на резервата „Изгорялото гюне” – манастир „Рождество Богородично”.

Лов и риболов

Природните дадености и местоположението на общината дават много възможности за лов и риболов. На територията на община Кричим има възможността да се ловува на обща площ от 3 599 хектара, като в нея влизат есенници, угари, трайни насаждения, пасища, смесени гори, язовири, реки и канали, което прави района изключително благоприятен и дава възможност за улова на следните видове дивеч – пъдпъдък, гълъб, гургулица, яребица, фазан, дива патица, дива гъска, бекас, заек, лисица, чакал, сърна и дива свиня. Целият район е разделен на 6 ловища, като част от тях граничат с известното ловно стопанство Тъмръш, поради което могат да се наблюдават и благородни елени, диви кози и мечки. Ловната дружинка се грижи, подхранва и опазва дивеча си.

На 10 км от град Кричим, на река Въча, се намира язовир „Кричим”. Той е най-малкият по площ и обем от каскадата Доспат-Въча, но е с най-голям приток на вода. Към него са построени три ВЕЦ – „Кричим”, „Въча I” и „Въча II”.

Част от каскадата е и язовир „Въча” с най-високата язовирна стена в България – 144,5 метра. Под стената му е изградена ПАВЕЦ „Орфей” – една от трите ПАВЕЦ в България. Централата може да генерира максимум 160 MW и да изпомпва обратно до 45 MW. Речната долина в района на язовира е тясна, осеяна със стърчащи отвесни скали. Левият скат е труднопроходим, без туристически пътеки. Към него се разкрива хубава панорама от стената. В ниското е Симеонов мост, който по-рано се е използвал за прехвърляне шосето за Девин, а понастоящем – за горския път по долината на Чуренското дере по-известно като Кознишко дере. Язовирът е с интересно и разнообразно рибно присъствие. Известен е сред рибарите с наличието на балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла риба, костур, речен кефал, сивен, скобар, слънчева риба, червеноперка, черна мряна, шаран и щука.

Основна дестинация за риболовците през последните години е риболовът на пъстърва – една от най-желаните за улов хищни риби по нашите реки и водоеми. Не само в града и страната,но и по целия свят тя е под прицел заради дивата и своенравна борба при закачането й с въдица. Тъй като обитава най-вече богати на кислород и чисти води, тя е показател за състоянието на една река. Там, където водата е мръсна, няма пъстърва. Размножаването й по река Въча е не само чрез самовъзпроизвеждане,а и благодарение на зарибяване на доброволни начала,спонсорирано от бизнесмени,големи търговски вериги и отлюбители на този спорт, предпочитащи този район. Планувани зарибявания с хиляди балкански пъстърви се извършват и от местното риболовно сдружение. Интересът към тази риба води много риболовци в Кричим, така че нашумялата богата на балканка река може да се окаже страхотна „сцена” за развиване на еко-и селски туризъм.

Анализ на средата

Природните дадености, богатото културно и историческо наследство, живописните места, само на няколко километра от града са предпоставка за развитието на туризма. Като от една страна, това ще доведе нови възможности за развитие на малкия и средния бизнес в Общината, създаване на нови работни места, промоциране и използване на местните природни ресурси. Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите разкрива предпоставките, върху които неизбежно ще стъпят целенасочените действия за създаване на туристически продукти в районна на Кричим. Ситуацията може да се разглежда и анализира от позициите на разбиранията и очакванията на перспективната целева група. В пресечната точка между реалности и идеалния модел могат да се формират параметрите за създаване и утвърждаване туристически продукти в района на Общината. Туристически обекти: - В периода април-юли 2005г. е реализиран проект "Екопътеката към манастирите "Св.Врач"" и "Св.Богородица"- продължава историята и духа на град Кричим. Целта на инициативата беше да се продължи откритата през август 2004 г. Асенева пътека в местността "Калето" със следния маршрут: Асеневият камък - манастир "Свети Врач" - южната граница на Поддържан резерват "Изгорялото гюне" - манастир "Света Богородица";
Възможности за туризъм:- Природните и културни дадености на територията на Община Кричим превръщат района привлекателен за алтернативен туризъм - екотуризъм, културен туризъм, селски, съчетаване на лов и риболов.
Силни страни:
- природните дадености;
- историческо и културно наследство;
- традиционни празници и чествания.
Слаби страни:
- неутвърдени дестинации и маршрути;
- града няма туристически облик;
- неразвити места за настаняване и хранене;
- липса на атракции.
Възможности:
- значителен свободен пазарен потенциал;
- липса на обособен конкурент;
- партньорство с резервата;
- експертна и финансова подкрепа.

Мениджмънт в несъответствие с предизвикателствата. Основания за изпълнение на стратегията Основанията за развитието на стратегията се базират на силните страни и възможностите при нейното изпълнението на стратегията. Превръщането на слабостите в предимства е една от основните задачи пред местната общност. Проведените анкети, срещи с местния бизнес и институциите в града акцентираха върху развитието на стратегия, която да се основава на развитие на културното, историческото и природното наследство на града. Културно-историческото наследство на Кричим, разцвета и величието,говорят историческите и културни паметници: “Калето” с Асеновия надпис; трите манастира – “Св. Богородица”, “Св. Врач”, “Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян”; наличието на могили-гробници. Освен всичко това, този край от страна ни е дарен с красотата на планината и благата на природата. За това говори резерватът "Изгорялото гюне", който е прекатегоризиран през 1999 г. със заповед на Министерството на околната среда и водите и се поддържа от него. В него расте редкият вид на дървовидната хвойна.Природните забележителности на Кричим: Кричимският минерален извор. Той се намира в близост до реката. Неговата вода е силициева с леко алкална реакция. Дебитът му е около 100 литра за секунда, а температурата, с която извира на повърхността на земята е 28 градуса С. За сега минералният извор не се използва ефективно. Изключителните му лечебни качества се изразяват в това, че водата е много добра за лекуване на повърхностни рани на кожата. За съжаление водата не е добра за пиене, поради високата минерализация. Наличието на минералния извор и значителния му дебит представлява една добра предпоставка за бъдещо широко негово използване. Това налага да се потърси съдействието на компетентните органи, за да се направят всички необходими изследвания за сертифициране на водата и последващото и използване по предназначение. Това може да стане като изворът се отдаде на концесия или се потърсят инвеститори, които ще се заинтересуват от популяризирането му и използването на лечебните му възможности. Съществуващите приказни кътчета по поречието на самата река, са приятно място за отдих и развлечение през горещите летни месеци, като за любителите на риболова, така и за тези, които искат да излязат сред природата и да се наслаждават на нейната красота. 

Стратегически инструментариум
Основна цел: Да се създадат условия за развитие на туризма в Община Кричим
Постигането на основната цел от стратегията ще доведе до развитието на екологично съобразния туризъм, както и до създаване на възможности за устойчивото ползване на местните ресурси и запазване на традиционни форми на поминък. Развитието на туризма ще осигури възможности за подобряване на благосъстоянието на местното население.

Стратегическа цел №1: Да бъдат възобновени съществуващите туристически обекти и обособяването на подходящи места в Общината за развитие на туризма. Дейностите, които са предвидени да бъдат извършени по тази стратегическа цел са изграждане на туристическа инфраструктура, планиране на туристически маршрути, инкорпориране на културното и историческо наследство, биоразнообразие и природни феномени са от важно значение за развитието на туризма. Изграждането и поддържането на маркирани туристически маршрути, които да улеснят природолюбителите при поход. Като се изградят кътове за отдих и обозначителни информационни табла, които ориентират за местонахождението на исторически забележителности, интересни теренни форми.

Стратегическа цел №2: Да се развие туристическата инфраструктура в Общината. Дейностите предвидени по тази стратегическа цел са свързването с развитието на хотелиерството и ресторантьорството в Общината. Рекламиране на лечебните свойства на минералния извор пред външни и местни инвеститори. Насърчаване и посредничество при търсене на капитали за развитието на бизнеса. За да се развие туризмът в Общината е необходимо да се работи с пряко заинтересованите страни: хотелиерите, собствениците на ресторанти, Общината, управата на резервата и всички пряко заинтересовани хора от Кричим.

Стратегическа цел №3: Повишаване на капацитета на местната общност и информиране на обществеността за туристическата стратегия на Кричим. Дейностите предвидени по тази стратегическа цел са свързани преди всичко с изработването на рекламни материали, които да популяризират местните туристически дестинации. Друга съществена насока на дейностите ще бъде подготовката на местната общност за приемане на туристи за опазване на града, усвояване на знания и умения за общуване с туристи. Тук ще бъдат реализирани дейности и за благоустрояването на града с участието на местното население, повишаване на екологичната култура и формиране любов към природата. 

Защитени територии - Изгорялото гюне
ЗАПОВЕД N РД-363 от 15 октомври 1999 г.
За прекатегоризиране резерват "Изгорялото гюне" - гр. Кричим в поддържан резерват със същото име
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г.
На основание чл. 42, ал. 5, чл. 26 и 27 във връзка с чл. 41, т. 4 и п.2, ал. 2 от Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) с цел опазване и поддържане на находището на дървовидна хвойна:
1. Прекатегоризирам резерват "Изгорялото гюне" (резерват Хвойната), землище на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, обявен с Постановление N 5334 от 16.VIII.1949 г. на Министерския съвет, намален със Заповед N 2245 от 30.ХII.1956 г. на Главното управление на горите, в поддържан резерват със същото име.
2. Поддържаният резерват "Изгорялото гюне" включва отдели: 3-б, в, 1, 3; 4-а, б; 5-а, б, в, г, с обща площ 29,3 ха по лесоустройствен проект от 1987 г. на Държавно лесничейство "Кричим".
3. До утвърждаване на план за управление на поддържания резерват разрешавам извършване на следните дейности в неговите граници:
3.1. извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя;
3.2. поддържащи и възстановителни мероприятия;
3.3. използване на биологични средства за растителна защита.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.