A+ A A-

pdfПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД /Публикувано на 23.04.2024г./


pdfПротокол: Днес, 03.04.2024 г. в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” №3, ет.2 стая 21 от 9.00 часа на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-02-09-65/29.02.2024 г. на Кмета на Общината, за обявяване на процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитния комитет в Община Кричим се проведе заседание на комисия в следния състав: /Публикувано на 03.04.2024г./


pdfОБЯВА: Община Кричим на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-02-09-65 от 29.02.2024г. на Кмета на община Кричим, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Кричим. /Публикувано на 29.02.2024г./

docxЗаявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет


pdf"ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД" /Публикувано на 03.11.2023г./


pdfПротокол: Днес, 24.10.2023 г. в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” №3,ет.2 стая 21 от 9.00 часа на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-02-09-287/21.09.2023 г. на Кмета на Общината, за обявяване на процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитния комитет в Община Кричим се проведе заседание на комисия в следния състав: /Публикувано на 24.10.2023г./


pdfОбява: Община Кричим на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-02-09-287 от 21.09.2023г. на Кмета на община Кричим, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Кричим /Публикувано на 21.09.2023г./

docxЗаявление по образец Приложение № 1 >>


pdfПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД  /Публикувано на 11.09.2023г./


pdfПротокол: Днес, 10.08.2023 г. в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” №3,ет.2 стая 21 от 9.00 часа на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-02-09-185/04.07.2023 г. на Кмета на Общината. /Публикувано на 10.08.2023г./


pdf"Община Кричим на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-02-09-185 от 04.07.2023г. на Кмета на община Кричим, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Кричим" /Публикувано на 05.07.2023г./

Приложение1 - docxЗаявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет


pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2023г. /Публикувано на 29.02.2024г./

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2022г. от 20.01.2023г.

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2021г. от 28.01.2022г.

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2020г. от 22.01.2021г.

pdfСТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ /Публикувано на 25.01.2021г./


pdfРЕШЕНИЕ № 93 по Протокол № 13 от 29.09.2020 г. и ЗАПОВЕД № РД-02-09-376 гр. Кричим, 14.09.2020г. / Предложение от Атанас Калчев - Кмет на община Кричим, относно определяне на състав на одитния комитет в Община Кричим

docxПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

docСТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувано на 04.12.2020г./


pdfПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД /Публикувано на 11.09.2020г./


pdfОбява: Община Кричим на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-02-09-288 от 27.07.2020г. на Кмета на община Кричим, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Кричим /Публикувано на 28.07.2020г./


pdfСтатут на одитния комитет от 17.11.2017г.

pdfПравила за работа на одитния комитет от 17.11.2017г.

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. от 04.01.2020г.

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2018 г. от 01.02.2019г.

pdfГодишен доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г. от 01.02.2018г.


pdfР Е Ш Е Н И Е № РД-02-09-159 гр. Кричим, 07.04.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и моя Заповед № РД-02-09-94/27.02.2017г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.