ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019г.


pdfПротокол за извършена проверка. / Публикувано на 19.06.2019г./


ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ: Разяснителна кампания - Видеоклипове


pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК


ЗАПОВЕД№ РД-02-09-151 гр. Кричим, 20.05.2019 г.

pdfОтносно: Опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


pdfСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕД № РД-02-09-120 гр. Кричим, 23.04.2019 г.

pdfОтносно: Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Община Кричим уведомява избирателите, че на 11- ти май, 2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

За допълнителна информация: тел. 03145/ 2352

Декларация за вписване в избирателен списък /Приложение № 11/


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент отРепублика България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕД № РД-02-09-105 гр. Кричим, 09.04.2019 г.

pdfОтносно: Обявяване на Избирателни списъци. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 53 на Президента на Републиката от 19.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


ЗАПОВЕД № РД-02-09-104 гр. Кричим, 09.04.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс


ЗАПОВЕД №РД -02-09-101 гр. Кричим, 04.04.2019 г.

pdfНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


ЗАПОВЕД №РД -02-09-95 гр. Кричим, 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и Указ № 53 на Президента на Републиката от 19.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.