ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2009
През месец януари се подписа договора между
Министерство на Околната Среда и Водите и Об-
щина Кричим за техническа помощ за подготовка
на инвестиционен проект „Доизграждане, рекон-
струкция и рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и изграждане на пречиства-
телна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”. На-
стоящият проект /техническата помощ/ е свързан с
разработване на цялата необходима документация
с оглед кандидатстване за финансиране на горепо-
сочения инвестиционен проект по Приоритетна ос
1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013
г.” Размера на финансирането е 931 200.00 лв.
Дейностите предвидени в проекта са:
- Изготвяне на предпроектно проучване, включи-
телно пълен анализ „ползи-разходи”;
- Разработване на прединвестиционно проучване,
идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4
към Закона за устройството на територията;
- Разработване на документация за възлагане на
обществени поръчки за дейностите в рамките на бъ-
дещия инвестиционен проект;
- Попълване на формуляр за кандидатстване за
инвестиционния проект по Приоритетна ос 1на
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
- Одит на проекта;
- Осигуряване на информация и публичност за
проект;
- Последваща оценка на проекта;
- Подкрепа за организацията и управлението на
проекта.
Учениците от НУ „Васил Левски“ отпраз-
нова от ІІІ а клас. Тя дефилира с костюм на
нуваха Коледа и Нова година с много веселие.
Принцесата Паяк. Второ място зае малкият
Празничната програма поддържаше на-
представител на ПДГ Ивайло Минков. Той бе
строението с песни и танци, изпълнени от де-
маскиран като пират. Анджела-Никол Миту-
цата от СИП музика. Кулминацията на праз-
шева се представи като пеперуда и бе класи-
ника беше карнавалът, в който много учени-
рана на трето място.
ци се маскираха като приказни и анимацион-
И тази година Дядо Коледа подари на деца-
ни герои. Те се състезаваха за приз. На първо
та по торба с лакомства.
място бе отличена Борислава Милкова Стоя-
Празникът завърши с училищна дискотека.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2009
На 30 януари тази година Общинска ад-
Ако проекта бъде одобрен той ще допри-
министрация внесе проект „Модерна ор-
несе за осигуряване на модерно общинско
ганизационна среда в Община Кричим” в
управление свързано с въвеждането на ин-
Министерството на Държавната админи-
формационни и комуникационни техноло-
страция и Административната реформа по
гии за оптимизиране на работните процеси
Оперативна програма „Административен
и предоставяне на услуги, ще бъдат въве-
Капацитет” на обща стойност 251 918 лв.
дени административни услуги онлайн, сис-
Целта на проекта е повишаване ефектив-
тема за вътрешен електронен документо-
ността, прозрачността и качественото об-
оборот, оптимизиране на процеса за пре-
Предупреждение към всички граждани
служване на гражданите и бизнеса в об-
доставяне на услуги, подобряване на дос-
на Община Кричим,
щинската администрация чрез въвеждане
тъпа до административното обслужване за
на интегрирана автоматизирана информа-
хора в неравностойно положение, проуче-
Ако получите телефонно обаждане от хора, ко-
ционна система с е-услуги и постигане на
ни добри практики в сферата на админи-
по-добро управление чрез:
стративното обслужване, обучени служи-
ито твърдят, че са инженери по поддръжката на
- създаване на добра организация на ра-
тели на общинската администрация за по-
мобилната мрежа, или че проверяват телефон-
ботните процеси в Община Кричим;
добряване качеството на работния процес,
ната линия и Ви молят да въведете # 90 или #
- улесняване достъпа на информация и
информираност и публичност.
09, или друг някакъв код, затворете веднага без
услуги за гражданите и бизнеса;
Изборът е продиктуван от проблеми-
- по-добро административно обслужва-
те, с които ежедневно се сблъскват граж-
да набирате никакви номера. Има компании или
не и регулиране;
даните и администрацията при съвмест-
хора - измамници, ползващи устройство, което
- спестяване на време и средства на по-
ната им работа. Общинската админи-
позволява, ако наберете # 90 или # 09, или друг
требителите на услугите в общината;
страция се нуждае от повишаване на сво-
- развитие на електронното управление
ята компетенция за работа с гражданите,
код, да получат достъп до Вашата СИМ карта и
- предоставяне на възможности за уязви-
както и поддържане на обратна връзка с
да правят разговори от нея, като на Вас се тру-
мите групи от населението за достъп до
тях. Въвеждането на нови модели на об-
пат разходи.
административните услуги.
служване ще доведе до придобиване на
Целеви групи са:
умения, информираност и подобряване
1. Общинска администрация на град
на диалога между тях. Това от своя стра-
На 28 януари в Община Кричим се проведе среща - раз-
Кричим
на ще спомогне за по-бързото разреша-
говор с граждани живеещи на ул. „Гео Милев” - град Кри-
2. Гражданите и бизнеса на Община
ване на проблемите, ще повиши участи-
чим. Присъстващите бяха запознати с инициативата на об-
Кричим,
ето във взимането на решения в сферата
щината за изграждането на закрит канал за напояване по
които ще се възползват от цялостното по-
на обществения живот и ще се създадат
дължината на улицата. Общата стойност на ремонтните
добряване на административното обслуж-
условия за устойчив икономически рас-
дейности възлиза на около 48 000 лв.
ване в общината.
теж и заетост.
За качественото изпълнение и поддържане на канала се
попълниха декларации от заинтересованите жители, които
бяха уведомени и декларираха, че предвиденият за изграж-
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
боди от данък лекият автомобил - соб-
дане напоителен канал няма да се ползва за изхвърляне на
Сектор „Местни данъци и такси” при
ственост на лице с намалена работоспо-
отпадни води и опитите за включване в него ще се смятат
Община Кричим уведомява всички свои
собност от 50 до 100 на сто, с обем на
за незаконни и ще бъдат санкционирани с действащите за-
съграждани, че за 2009г. данъкът върху
двигателя до 2000 куб.см и с мощност
конови и подзаконови нормативни актове.
недвижимите имоти се плаща на четири
до 117,64 кW.
Нарушителите на гореизложеното ще понесат последици-
равни вноски в следните срокове:
Патентния данък за 2009г. се внася на
те и отговорността за нарушението, както и заплатят на Об-
- от 01 март до 30 април
четири равни вноски в следните срокове:
щина Кричим всички суми за извършените ремонтно-въз-
- до 30 юни
- до 31 януари
становителни работи по отстраняване на нанесените щети.
- до 30 септември
- до 30 април
- до 30 ноември
- до 31 юли
На предплатилите в първия срок за ця-
- до 31 октомври
Община Кричим закупи 21 броя контейнери тип” Бобър”
лата година се прави отстъпка от 5 %.
На предплатилите в първия срок за ця-
с което се цели замяна на контейнери 4 куб.м със контейнери
Данъкът върху превозните средства за
лата година се прави отстъпка от 5 %.
1.1 куб.м тип „ Бобър”, които са специализирани за битови от-
2009г. се заплаща на две равни вноски в
Данъците могат да се платят на Касата на
падъци с поцинковано покритие и европейско качество. Об-
следните срокове:
Община Кричим, намираща се на партера
щинското ръководство ще продължава да закупува и подменя
- до 31 март
в сградата на Общината с работно време
аморитизираните контейнери от 4 куб.м с тип „ Бобър”, защо-
- до 30 септември
от 8.00 до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч.
то повредените са с недостатъчна ефективност. Специализи-
На предплатилите в първия срок за ця-
всеки работен ден или по банкова смет-
раните контейнери са висококачествени и с дълготраен живот,
лата година се прави отстъпка от 5 %.
ка: IBAN: BG67STSA93008400201600,
с което се стремим най-пълноценно да осигурим чиста и здра-
Съгласно промяната в чл.58 ал.1 т.4 на
BIC : STSABGSF, банка ДСК ЕАД
вословна околна среда на нашите съграждани.
ЗМДТ от 01.01.2009г. може да се осво-
гр.Стамболийски ул.”8-ми март” №3.
На 30 януари 2009 г., Общин-
През 2008 година община Кричим реализира проект
„Пробуда” Поликлиниката, общината/;
ският съвет със свое решение №
по НП „От социални помощи към осигуряване на зае-
- поддръжка на инсталации в сгради /ел. инсталации,
102 взето с протокол № 16 и ре-
тост”. В него бяха обхванати 72 безработни лица, от ко-
ВиК
шение № 103, взето с протокол
ито 59 лица на месечно социално подпомагане и 13 ква-
- екопатрули
№ 16 възложи на Кмета на Об-
щина Кричим да предприеме
лифицирани работници. Целта на проекта бе да се на-
- социални дейности:
необходими действия за канди-
мали безработицата в общината, да се променят тру-
- социоконсултантски услуги
датстването на Община Кричим
довите навици и мотивацията за трудова заетост на на-
- съдействие при работа с ромската общност;
пред Министерството на земеде-
етите по програмата лица, да се ограничат набезите в
- съдействие при програми срещу наркомания и алко-
лието и храните по Програма за
сградите общинска собственост, а така също и да се ре-
холизъм
развитие на селските райони 2007
шат част от екологичните и инфраструктурните про-
- организиране и релизиране на мероприятия за подпо-
- 2013г., Приоритетна Ос 3 „Ка-
блеми на Общината. С проекта се реализираха следни-
магане на деца от социално слаби семейства и деца реги-
чество на живот и разнообразява-
те видове дейности:
стрирани в Детска педагогическа стая
не на възможностите за заетост”,
Дейности с комунално битов характер - Целогодишна
- домашни помощници
подкрепена от Европейският зе-
поддръжка на 900 м градска улична мрежа
Освен за заложените по проекта дейности, на база висо-
меделски фонд за развитие на
Дейности с траен характер:
кия процент безработица и големия брой безработни лица
селските райони, с проекти:
- отляти бяха 6047 бр. бетонови блокчета; ремонтира-
на месечно социално подпомагане, за периода 01.01.2008
- „Подобряване на енергийната
ни са 2152 м2 тротоари, направена бе 1473 м2 настилка
- 31.03.2008 г. ни бяха отпуснати допълнително 82 работ-
ефективност на административ-
ната сграда на Община Кричим”;
от бетон и 693 м2 настилка от бетонови блокчета; почис-
ни места за аварийни дейности при зимни условия. За съ-
- „Рехабилитация на пътна част
тени бяха 2248 м напоителни канали
щата дейност, за периода 15.11.2008 г. - 31.12.2008 г. ни
на пешеходен мост на р. Въча, гр.
- В сградите общинска собственост беше извършено
бяха отпуснати 20 работни места.
Кричим”; „Ремонт сградата на
следното - Вътрешно боядисване с латекс на 2670 м2 стени
При изпълнение на Националната програма “От соци-
градския стадион”;
и тавани; Блажно боядисване на 670 м2 дограма и Блажно
ални помощи към осигуряване на заетост” на територи-
-
„Изграждане площадка за
боядисване на 922 м2 метални повърхности;.
ята на Община Кричим безработицата през 2008 годи-
безопасността на движението”;
- бяха почистени 13,965 дка в корито на р. Въча
на значително намаля. Промениха се трудовите навици и
- „Рехабилитация на уличната
- почистени и рекултивирани бяха 12,405 дка нерегла-
мотивацията за трудова заетост на наетите по програмата
мрежа в гр. Кричим с изградена
ментирани
лица. Ограничиха се набезите в сградите общинска соб-
канализация и водопровод”;
- възстановени бяха 14,755 дка зелени площи за отдих
ственост. Решиха се част от екологичните и инфраструк-
-
„Ремонт на общински път
Реализирани бяха и дейности с часови измерител, като:
турните проблеми на Общината.
Кричим - ЖПГ Кричим”.
- дейности по охрана, поддръжка и др.:
С утвърдения за 2009 година проект се цели осигуря-
Всички проекти отговарят на
- охрана и опазване на обществения ред;
ване на трудова заетост на 43 лица на месечно социално
приоритетите на Общинския
план за развитие на Община Кри-
- поддръжка на котли и парни инсталации в сградата на
подпомагане и на 15 квалифицирани безработни лица, а
чим и тяхното реализиране ще
Социалния дом
също така и подобряване на постигнатите резултати на
доведе до решаване на част от
- поддръжка на сгради общинска собственост /училища,
жизнената среда. В проекта са предвидени дейности с ко-
ежедневните текущи проблеми
детски градини, Социален дом, Младежки дом, Читалище
мунално-битов и траен характер.
на Община Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2009
3
„Белоградчишките
скали” - едно
На 22.01.2009 г., приключи ре-
монта на ОДЗ „Незабравка” -
гр. Кричим. Фирмата - изпълни-
тел „Леброс - инженеринг” ООД
приключи в срок своите ремонт-
ни дейности, които бяха предви-
от новите седем
дени по: Микропроект № 1577
„Ремонт на ОДЗ „Незабравка -
гр. Кричим”. Покрива на сгра-
дата е изцяло подменен ,поста-
вени са нови олуци, направена е
природни чудеса
външна хидроизолация, мазилка
и боядисване на външната фаса-
да. Старата дограма е заменена
с нова алуминиева, санитарните
възли са изцяло обновени и др.
на света
ремонтни дейности по проекта.
В момента Община Кричим
„Белоградчишките скали” са известни в цял свят със своята уни-
със собствени средства започ-
калност и са номинирани за едно от новите седем природни чудеса на
ва вътрешните ремонти на дет-
света. Те участват заедно с още 260 природни феномена от 222 стра-
ското заведение, нужни за нор-
ни в своеобразна класация, организизрана от Швейцарска неправи-
малното протичане на занятия-
телствена организация. Гласуването за определяне на първите 77 кла-
та. Предстои вътрешно боядисва-
сирали се страни ще продължи до 7 юли тази година. Нашият приро-
не на сградата,обръщане на вра-
ден феномен има историческият шанс да се превърне в едно от тези
ти, поставяне на ламиниран пар-
седем чудеса на природата.
кет, демонтаж на дървени врати,
Уважаеми граждани, подкрепете тази кампания и призовете Ваши-
шкафове и рафтове, бойлерите
те близки да гласуват /само веднъж/ за красивите и неповторими „Бе-
също са за ремонт. Цялата ЕЛ и
лоградчишки скали” на сайта: www.new7wonders.com.
ВиК инсталация е за смяна, как-
Всеки българин и у нас и в чужбина, който ще даде своя глас за „Бе-
то и фаянсовите плочки и сме-
лоградчишките скали” означава, че гласува за България!
сителни батерии в помещенията.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
Уважаеми съграждани,
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 30.01.2009 Г.
На 26.02.2009 г. от 15.00 часа в лекционната зала на НЧ
„Пробуда”ще се проведе турнир по шахмат.
Р Е Ш Е Н И Е № 99
Участие ще вземат ученици от СОУ „П. Р. Славейков”.
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
Приканваме всички, които желаят да присъстват!
размера на местните данъци.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ
Уважаеми граждани,
Р Е Ш Е Н И Е №100
На 27.02.2009 г., /петък/ от 17.00 часа в зала № 21 - Общи-
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
на Кричим ще се проведе „Отчет за дейността на Полицейски
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.
Участък - Кричим за изминалата 2008 година”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 и чл. 8 от ЗМДТ и
след проведено поименно гласуване.
Заповядайте!
Р Е Ш Е Н И Е №101
ОТНОСНО: определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на
СЪОБЩЕНИЕ
община Кричим за 2009 година.
По случай 3-ти март, Националния празник на Република
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
България,
нистрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за местните да-
Ви каним на тържествено честване посветено на 131 годи-
нъци и такси, чл. 14 - чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местни-
ни от Oсвобождението.
те такси и цени на услуги и след проведеното поименно гласуване.
Дата: 03.03.2009 г. /вторник/
Час: 17.30 ч.
Р Е Ш Е Н И Е №102
ОТНОСНО: кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007
Място: пл. „Освобождение” (паметната плоча пред църквата)
- 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за
заетост”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
СЪОБЩЕНИЕ
Съобщава се на всички местни дарования в сферата на из-
Р Е Ш Е Н И Е №103
куството да се регистрират в библиотеката на Читалището за
ОТНОСНО: кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007
учредяване на Клуб по изкуствата.Това е начина, вашето твор-
- 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за
чество да достигне до сърцата и умовете на нашите съграждани.
заетост”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш Е Н И Е №104
Уважаеми съграждани ,
ОТНОСНО: командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.
Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящото одобряване
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/
от Европейската комисия на нова схема за национални допла-
щания на земеделски стопани „на глава животно”е необходи-
Р Е Ш Е Н И Е №105
мо собствениците на: говеда, овце и кози да подадат актуална
ОТНОСНО: молба с вх. № 25/06.01.2009 г. от ЕТ „Трансдиминед - Васка Нанчева” за
информация за отглежданите от тях животни в Регионално ве-
продължаване на срока на договор за наем от 26.07.2002 г.
теринарномедицинска служба - гр. Стамболийски.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС , обн. ДВ,
Последния срок за актуализация на базата данни е 28.02.2009г.
бр. 101 от 16.11.2004 г., и постъпила молба с вх. № 25/ 06.01.2009 г. от Васка Нанчева в ка-
и след тази дата стопаните няма да могат да кандидатстват за
чеството й на собственик на ЕТ “Трансдиминед - Васка Нанчева” за продължаване на До-
национални доплащания.
говор за наем от 26.07.2002 г.
Р Е Ш Е Н И Е №106
ОТНОСНО: приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН.
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПИСАНИЯ ОТ РИОКОЗ - ПЛОВДИВ
ОСНОВАНИЕ: чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на ма-
ИМА ИЗРИЧНА ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАДСКАТА
лолетните и непълнолетните.
ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ПРЕДСТОИ ИЗВЪРШВАНЕ-
ТО НА РЕМОНТ.
Р Е Ш Е Н И Е №107
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ СЕ Е ЗАЕЛО
ОТНОСНО: молба с вх. № 11/20.01.2009 год. от Керана Георгиева Величкова за отпуска-
И С ТОЗИ НЕМАЛОВАЖЕН ПРОБЛЕМ. ОСНОВНИЯТ РЕ-
не на персонални пенсии на основание чл. 92 от КСО на децата й.
МОНТ ЗА ОБНОВЯВАНЕТО НА ГРАДСКАТА ТОАЛЕТНА
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж.
ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДО БРОЕНИ ДНИ. НЕОБХОДИМИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ СА ОКОЛО 15 000 ЛВ.
Пълният текст на решенията може да намерите на електронния сайт на Община Кричим-
И ЩЕ БЪДАТ ЗА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА.
www.krichim.bg или в стая № 6 в сградата на Община Кричим.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2009
Бабинден е един от големите народни женски празници, посве-
буда” закриха тържеството с народна песен и хоро. За да изра-
тен на „бабите“ - жените, които помагат при раждане, и на млади-
зят своето уважение към възрастните жени , учениците от Втори -
те булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е
„а” клас при НУ “Васил Левски” подготвиха тържество на 21. 01.
подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и ува-
2009година, от 17.00 часа в Младежкия дом. С голяма отговорност
жение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките.
и желание се включиха всички ученици от класа. Пяха песни, де-
В миналото народният празник Бабин ден се е празнувал на 8 -
кламираха стихове. Подготвиха драматизация на приказките: “Го-
ми януари. Съвременният аналог е Ден на родилната помощ и по
зба от камъчета” и “Мързеливата снаха”. “Дядо и ряпа” бе пред-
нов стил се пада на 21 - ви януари. И в нашият град пенсионери-
ставена на английски език. Много смях предизвика монологът от
те при Дневен център за възрастни хора се събраха да отпразнуват
разказа на Чудомир “Не съм от тях”. Всички си тръгнаха доволни.
празника в местно заведение. Най - възрастната ни акушерка тази
Бабите бяха щастливи от оказаното им внимание, а учениците от
година навърши 84 години. Модерен балет „Ритми” с ръководи-
великолепната им изява.
тел Антон Цонков поздрави „бабите”, а гайдарите към НЧ „Про-
Още един празник се почете с много веселие, танци и забава.
Общински етап на Четвъртата национална
конференция „Училището - желана територия
на ученика” за учебната 2008-2009 г.
На 09.02.2009 г. от 14.30 часа
на Стойчева, Ягода Димитро-
в зала №21 на Община Кричим
ва, Димитрина Славова.
се проведе общинския етап на
В общинския етап се номи-
Четвъртата национална конфе-
нират три доклада за участие
ренция: „Училището - желана
в областния етап. Тричленна
територия на ученика”
комисия от Общинска адми-
Целта на тази конферен-
нистрация в състав:
ция е:
Председател: Г-жа Илиана
1. да се разшири простран-
Гетова-Черганова - Зам.-Кмет
ството за популяризиране на
на община Кричим
добри практики и иновации в
Членове:
българското училище;
1. Антоанета Кръстева - Ди-
2. да се търси и развива по-
ректор Дирекция „УТЕХДГР”
тенциалът на училището като
2. Красимира Тодорова -
желана територия за ученика;
Старши инспектор „Стопан-
3. да се възстанови хоризон-
ски дейности”
талната и вертикална комуни-
номинира за участие в об-
кация между училищата и ин-
ластния етап следните про-
ституциите в образованието.
екти:
Това мероприятие се про-
1. НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
вежда ежегодно на училищ-
тодий”, Проект: „Училище-
но, общинско, областно и на-
то желана територия за все-
ционално ниво в следните та-
ки”, представен от Надежда
матични направления:
Илиева.
1. Дидактически и инова-
2. НУ „Васил Левски”, Про-
ционни методи и технологии;
ект: „Издаване на класен вест-
2. Самоуправление и граж-
ник ” , предсавен от Мария
данско образование, извън-
Кръстева и Елена Цветкова.
класна и клубна дейност;
3. СОУ „П. Р. Славейков”,
3. Мерки за ограничаване
Проект: „Училище за всеки”,
на отпадането и насърчаване
представен от ученици в VІІ
на посещаването на ученици-
клас, с ръководител Ягода Ди-
те в училище.
митрова.
След проведените училищ-
В организираната от Общи-
ни етапи и направени номина-
на Кричим конференция учас-
ции от училищните комисии в
тие взеха десет преподавате-
общинския етап участие взе-
ли, 18 ученика и колективите
ха НУ „Св. Св. Кирил и Мето-
на учебните заведения. В знак
дий” с две презентации изгот-
на благодарност, съдействали-
вени от Копринка Чобанова и
те за осъществяването на това
Надежда Илиева, НУ „Васил
мероприятие получиха цветя и
Левски” с една презентация
подаръци.
изготвена от Мария Кръстева
Пожелаваме на всички учи-
и Елена Цветкова, СОУ „П. Р.
тели да продължат да създа-
Славейков” с осем презента-
ват добри училищни практи-
ции”, с ръководители Мари-
ки и тази конференция да се
ка Еврипиди, Ганка Йордано-
превърне в една традиция за
ва, Валентина Томова, Герга-
Нашия град.