ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127                   
„Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите,
учението и игрите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

До края на 2012 година в  община Кричим ще се изпълнява проект: „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в учението, мечтите
и игрите” на стойност 223 987.43  лева финансирани от Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос „Подобряване на достъпа до образованието и обучението”.

Заложените дейности в  проекта са насочени към превенция на риска от напускане на деца и ученици от малцинствените групи на общинската образователна структура. По този начин ще се осигури възможност за интеграция на населението от малцинствата още в ранна детска възраст, което ще повиши желанието им за учене и образование и ще допринесе за по-успешната трудова и социална реализация на целевите групи. Това е в пряко съответствие с общата цел на оперативната програма – да се подобри качеството на живот на всеки човек, чрез гарантиране на образование и възможност за учене през целия живот.

Реализирането на дейностите ще доведат след себе си до осигуряване на равни възможности за образование и обучение; изграждане на трайни навици за обучение през целият живот; ще създаде предпоставки за пълноценно участие в обществото на хората от малцинствата и правото на достоен труд и живот; ще подпомогне тяхното успешно интегриране в обществения живот, както и дейното им участие в него; ще позволи да се създават различни видове партньорства между общинската администрация, неправителствените организации, които се занимават с проблемите на етническите малцинства и стопанските субекти.

Всички дейности съответстват на заложените принципи и цели в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В проекта се предвижда провеждането на групови и индивидуални срещи, консултации, семинари между представители на общината, учителските колективи, учениците и родителите от етническите малцинствени общности. Ще бъдат осигурени и висококвалифицирани лектори за провеждане на консултации с родителите и учениците, които да получат базови познания в областта на образователния процес на децата. Провеждането на тези срещи, консултации и семинари са с оглед преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения в етническите малцинства. Консултациите ще се провеждат два пъти в месеца, с продължителност три часа, за целия период на проекта.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  1. Взаимно опознаване на културното многообразие в община Кричим;
  2.   Опознаване, приемане и толерантност от страна на родители и деца към чуждите традиции и обичаи
  3.   Възпитаване на взаимно уважение, толерантност и етническа търпимост у децата и техните родители;
  4.   Културно обогатяване на участниците в дейностите;
  5.   Сближаване чрез опознаване на отделните етноси

 В процеса на реализация на дейностите по проекта ще бъдат включени всички заинтересовани страни: родители, учители, деца
и Община Кричим.


 

Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

 

Договор: BG051PO001-4.1.03-0127

Име на проект: „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”

Бенефициент: Община Кричим

 

                                     
 

 В изпълнение на заложените дейности по проект: „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите” през периода от 09.04.2012 година до 13.04.2012 година децата от Клуб „От сандъците на баба” и клуб „Млад художник” от НУ „Васил Левски” – гр. Кричим показаха своите умения пред кричимската общност, като изнесоха нарисуваните от тях Великденски яйца на Благотворителният Великденски Базар в НЧ „Пробуда – 1912г.” – гр. Кричим.

 

 Инвестира във вашето бъдеще!


 

Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

 

Договор: BG051PO001-4.1.03-0127

Име на проект: „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”

Бенефициент: Община Кричим

 

                                        
          

В изпълнение на заложените дейности по проект: „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите” бе проведен открит урок в НУ „Васил Левски” на тема: „8-ми април – Международен ден на ромите”. Мероприятието беше подготвено и организирано от ръководителите на клуб „Млад актьор” – г-жа Виолета Бучова-Цветкова, клуб „Млади таланти”- г-жа Юлия Ангелова и група по Народна музика и танци с ръководител г-жа Антония Кирова, а участници бяха децата от целевата група на описаните клубове по проекта. На открият урок децата представиха традиционни песни и танци, посветени на празника на ромите.

  Инвестира във вашето бъдеще!