Архиви>>

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9032225
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица", финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица" и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.", с обща прогнозна стойност до 42 826,46 лв. /четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 46 стотинки/ без ДДС, разделени в пет групи

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  – Отвори_разгледай >> 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>   

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Отвори_разгледай >>   

ПРОЕКТО – ДОГОВОР Отвори_разгледай >>   

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >> 

Протокол - 1>>     /     Протокол - 2 >>


 

 

 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9032229
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” с обща прогнозна стойност
до 54 118,00 лв.
/петдесет и четири хиляди  сто и осемнадесет лева/ без ДДС, разделени в пет групи

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –  Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ –  Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>

Протокол - 1>>     /     Протокол - 2 >>

 


 

 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9032205
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка", финансирана от бюджета на ОДЗ „Незабравка" и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.", с обща прогнозна стойност до 35 918,94 лв. /тридесет и пет хиляди, деветстотин и осемнадесет лева и 94 стотинки/ без ДДС, разделени в пет групи.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –  Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ –  Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>

Протокол - 1>>     /     Протокол - 2 >>

 


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

23-07-2014г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим - ж.п. Гара Кричим" въз основа на техническо задание и работен/технически проект по проект №16/321/01525, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Кричим, открита с Решение РД 15-00-121/30.04.2014 г., открита с Решение РД 15-00-105/24.04.2014 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 24.07.2014г. от 14:00 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

18-07-2014г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: «Изпълнение на инженеринг - работно проектиране и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Кричим с изградена канализационна и водопреносна мрежа - 1 Етап», открита с Решение РД 15-00-105/24.04.2014 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 21.07.2014г. от 13:00 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9030466

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект «Изпълнение на инженеринг - работно проектиране и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Кричим с изградена канализационна и водопреносна мрежа - 1 Етап».

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –   Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9030443

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим - ж.п. Гара Кричим" въз основа на техническо задание и работен/технически проект по проект №16/321/01525, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове
по мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР
за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Кричим

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –   Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9030376
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” с обща прогнозна стойност до 54 118,00 лв. /петдесет и четири хиляди  сто и осемнадесет лева/ без ДДС, разделени в пет групи

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –   Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>

 

Община Кричим, с адрес – гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” разделени в пет групи, прави следните уточнения по публикуваната документация, касаещи всички заинтересовани кандидати в процедурата с горепосочения предмет:

В процеса на провеждане на процедурата от страна на Възложителя беше извършена цялостна проверка на количествата на необходимите за доставка храни по групи, включени в предмета на обществената поръчка. В резултат на проверката беше установено, че в предоставения като част от документацията образец № 20 – Ценова оферта са допуснати технически грешки при изписване на необходимите количества храни, включени в Група V - ХРАНИ И ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ ГРУПИ, /включително консерви/.

За осигуряване на възможността за коректна подготовка на офертите за храните, включени в тази група, прилагаме акуализиран образец № 20 – Ценово предложение, включващ действителните количества на храните от Група V - ХРАНИ И ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ ГРУПИ, /включително консерви/. / Ценово предложение образец 20 / Отвори_Разгледай >>


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9030338

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка", финансирана от бюджета на ОДЗ „Незабравка" и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.", с обща прогнозна стойност до 35 918,94 лв. /тридесет и пет хиляди, деветстотин и осемнадесет лева и 94 стотинки/ без ДДС, разделени в пет групи

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА –  Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –   Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>

 

ОТНОСНО: Постъпило запитване за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка", финансирана от бюджета на ОДЗ „Незабравка" и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г."

 Отговор на запитване >>                    ///                           Ценово предложение образец 20 >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9030321

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица", финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица" и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.", с обща прогнозна стойност до 42 826,46 лв. /четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 46 стотинки/ без ДДС, разделени в пет групи

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >> 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9028848

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица”, финансирана от бюджета на
ОДЗ „Ралица” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие
през 2014 г.”
, с обща прогнозна стойност
до 44 700 лв. /четиридесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без ДДС,
в пет обособени позиции
.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9028738

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка”, финансирана от бюджета на ОДЗ „Незабравка” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.”, с обща прогнозна стойност до 36 059 лв. /тридесет и шест хиляди и петдесет и девет лева/ без ДДС, разделена
на
пет
самостоятелно обособени позиции.

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР –  Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ –  Отвори_разгледай >>


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9028713

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” с обща прогнозна стойност до 52 026 лв. /петдесет и две хиляди и двадесет и шест лева/ без ДДС, разделена
на
пет самостоятелно обособени позиции.

   

Поради грешка в техническите спецификации и ценовото предложение за ПОЗИЦИЯ ІІ – МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/,
точка 2 - кайма 60% тел. и 40 % св
. - от ценовото предложение да не се попълва

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Кричим открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – работно проектиране и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Кричим с изградена канализационна и водопроводна мрежа – І Етап”, финансирана със средства по ПМС № 19/07.02.2014 г., за одобряване средства от резерва по чл. 2, Раздел ІІ, ал. 1, т. 4.1.2 от ЗДБ на Р България за 2014 година.

Документите за участие в откритата процедура могат да бъдат закупени от община Кричим в срок до 17,00 часа на 05.06.2014 г. от Деловодството на общината.
 

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.
 

Краен срок за получаване на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка – 16.06.2014 г., 16,30 часа.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на интернет страницата на АОП:

www.aop.bg под № 600677 и № 600687


 

 

Прекратена поради възникнала необходимост от промяна на първоначално обявените условия на Възложителя.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С УНИКАЛЕН КОД  9027207

 

по реда на Глава осма „а” на Закона за доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица”, финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.”, разделена на шест самостоятелно обособени позиции.


Във връзка с техническа грешка в образец 18.3 от ценовото предложение, уведомяваме всички заинтересовани лица, че
същите са актуализирани към 24.03.2014 г
.

Краен срок за получаване на оферти за участие в обществената поръчка – 27.03.2014 г., 17:00 часа.

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9027207
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица”, финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.”, с обща прогнозна стойност до 37 103,30 лв. /тридесет и седем хиляди сто и три лева и тридесет стотинки/ без ДДС, разделена на шест самостоятелно обособени позиции

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9027138

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка”, финансирана от бюджета на ОДЗ „Незабравка” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие
през 2014 г.”
, с обща прогнозна стойност
до 31 560,40 лв.
 
/тридесет и една хиляди петстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС,
разделена на
шест самостоятелно обособени позиции

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО – ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>

 


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9026986

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” с обща прогнозна стойност до 65 332 лв. /шестдесет и пет хиляди и триста тридесет и два лева/ без ДДС, разделена на шест самостоятелно обособени позиции.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ПРОЕКТО ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>

 


 

ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА /

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9026899
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Ралица”, финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица”
и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.”
,
с обща прогнозна стойност
до 43 160 лв. /четиридесет и три хиляди сто и шестдесет  лева/ без ДДС,
разделена на
шест самостоятелно обособени позиции.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_разгледай >>

ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>


 

ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА /

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9026874

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Незабравка”, финансирана от бюджета на
ОДЗ „Незабравка” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” – финансирана от Държавен фонд земеделие
през 2014 г.”
, с обща прогнозна стойност
до 34 255 лв. /тридесет и четири хиляди двеста петдесет и пет лева/ без ДДС,
разделена на
шест самостоятелно обособени позиции

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Отвори_разгледай >>

ДОГОВОР Отвори_разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_разгледай >>


 

 

 

ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА /

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9026745

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” с обща прогнозна стойност до 61 900 лв. /шестдесет и една хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, разделена на шест самостоятелно обособени позиции.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С УНИКАЛЕН КОД  9026745

 

по реда на Глава осма „а” на Закона за доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г.” разделена на шест самостоятелно обособени позиции.


Във връзка с техническа грешка в образците от 20.1 до 20.6 - ценово предложение,уведомяваме всички заинтересовани лица, че същите
са актуализирани към 13.03.2014 г.  / 
АКТУАЛИЗИРАНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Разгледай >>  /

 

Краен срок за получаване на оферти за участие в обществената поръчка – 20.03.2014 г., 17.00 часа.

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 21.03.2014 г. от 10.30 часа в административната сграда на 
община Кричим в град Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21.

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Отвори_Разгледай >>

ОКОНЧАТЕЛЕН – ДОГОВОР Отвори_Разгледай >>

 


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9024855

 

Извършване на функционален анализ, разработване на препоръки и изготвяне на План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичността, Провеждане на съпътстващо обучение и информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършения функционален анализ по проект:„Повишаване на ефективността на Общинска администрация Кричим" е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ОС 1 „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, по проект: „Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_Разгледай >>

ПРОЕКТО ДОГОВОР Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

 


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9024023

„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кричим през 2014 г.” с обща прогнозна стойност до 45 000 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС, разделена на три самостоятелно обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”

 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”

 

Обособена позиция 3: Периодична доставка на бои, метални изделия и други материали и консумативи”
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай>>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай>>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_Разгледай>>

ПРОЕКТО ДОГОВОР Отвори_Разгледай>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли>>

 


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 
9023432

"Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие и стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за нуждите на Община Кричим."

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Разгледай >>

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Отвори_Разгледай >>

ПРОЕКТО ДОГОВОР Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9021742

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим” въз основа на техническо задание и проект № 16/322/00381, финансирани изцяло или частично със средства от европейските фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 -2013 г., бенефициент община Кричим, с максимална допустима стойност 98 944,08 лв./деветдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

договор  – Отвори_Разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9021552

 „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2014 година” с обща прогнозна стойност до 65 500 лв. /шестдесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”,

 

Обособена позиция 2:Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

договор позиция - 1 Отвори_Разгледай >>
договор позиция - 2 –  Отвори_Разгледай >>


 

 

ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА /
 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9018940

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Невъоръжена охрана и охрана със СОТ на обекти на територията на община Кричим” с обща прогнозна стойност до 9 500 лв. /девет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ”

Обособена позиция  2: „ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

договор 1 Отвори_Разгледай >>
договор 2 –  Отвори_Разгледай >>


 

 

 

Във връзка с постъпили запитвания за допълнителни пояснения по документацията на процедура
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната
схема от квотата на община Кричим”, Ви предоставяме информация, както следва:
Отвори_Разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9018116

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим” с обща прогнозна стойност на компенсаторните плащания към превозвача 13 265 (тринадесет хиляди двеста шестдесет и пет) лева без ДДС.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

договор ПРЕВОЗИ Отвори_Разгледай >>


 

 

Прекратена поради възникнала необходимост от промяна на първоначално обявените условия на Възложителя.

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9017883
 

 „Невъоръжена охрана и охрана със СОТ на обекти на територията на община Кричим” с обща прогнозна стойност до 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/ без ДДС, разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: „НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ” включва следните обекти:

1.1.    ОДЗ „Ралица”, с адрес: ул. „Никола Вапцаров” № 8а;

1.2.    ОДЗ „Незабравка”, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” № 63;

1.3.    Общински пазар.

 Обособена позиция 2: „ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ” – включва следните обекти:

2.1. ОДЗ „Ралица”, с адрес: ул. „Никола Вапцаров” № 8а;

2.2.   ОДЗ „Незабравка”, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” № 63;

2.3.   Храм „Св. Св. Козма и Дамян”, с адрес: пл. „Освобождение”;

2.4.   Склад на община Кричим, с адрес: пл. „Обединение” № 3;

2.5.   Библиотека – Кричим, с адрес: пл. „Обединение” № 3;

2.6.   Център за обществена подкрепа – Кричим, с адрес: пл. „Обединение” № 3;

2.7.   Младежки дом – Кричим, с адрес: ул. „Никола Петков” № 11;

2.8.   Трафопост - Младежки дом – Кричим, с адрес: ул. „Никола Петков” № 11;

2.9.   Архив „Оперативни програми”, с адрес: пл. „Обединение” № 3;

2.10. Склад на съблекалня на стадион „Христо Ботев”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>

договор охрана сот Отвори_Разгледай >>
договор физическа охрана –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9014389

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка и монтаж на кухненско оборудване в ОДЗ „Незабравка”, гр.Кричим” с обща прогнозна стойност

до 25 588,76  лв.
/двадесет и пет хиляди  петстотин осемдесет и осем лева и 76 стотинки/ без ДДС

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9013261
 

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кричим през 2013 г.” с обща прогнозна стойност до 37 400 лв. /тридесет и седем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, разделена на три самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”,

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”;

Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия и други материали и консумативи”.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_Разгледай >>
 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9012388
 

„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и учители на деца със СОП” по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент
Община Кричим”.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_Разгледай >>
 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011959

 

„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за топки и мек конструктор по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим разделена на две самостоятелно обособени позиции”, като следва:

Обособена позиция 1: Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали”;

Обособена позиция 2:Доставка на басейн за топки и мек конструктор”.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011686

 

„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и учители на деца със СОП” по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент
Община Кричим”
.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011423
 

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кричим през 2013 г.” с обща прогнозна стойност до 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС, разделена на три самостоятелно обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”,

 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент и вар”

 

Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, и други консумативи”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011000


„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за топки и мек конструктор по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим разделена на две самостоятелно обособени позиции”, като следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали”;
Обособена позиция 2:Доставка на басейн за топки и мек конструктор”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 

Община Кричим открива процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения „Незабравка” и „Ралица”, Домашен социален патронаж, финансирана от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2013 г.”, разделена на шест самостоятелно обособени позиции

Документи за участие в откритата процедура могат да бъдат закупени от Община Кричим в срок до 17.00 часа на 25.01.2013 г. от Деловодството на общината.

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.

Краен срок за получаване на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка – 04.02.2013 г., 17.00 часа.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на интернет страницата на АОП:

www.aop.bg под № 514862 и № 514868


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

17-12-2012г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим“, открита с Решение № РД 15-00-303/19.09.2012 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 20.12.2012г. от 15:30 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.


 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Упражняване на авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа гр.Кричим и кв. Крайречен" по инвестиционен проект „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кричим", финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." и от бюджета на община Кричим. 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

10-12-2012г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, разделена на две самостоятелно обособени позици., открита с Решение РД 15-00-255/09.08.2012 г., изменено с Решение за промяна № РД–15-00-275/23.08.2012 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 14.12.2012г. от 11:00 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  900
9881
 

Обучение на учители и родители на деца със специални образователни потребности, чрез провеждане на тренинг – семинари по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от   Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим” разделена на три самостоятелно обособени позиции
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_Разгледай >>


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 

29-11-2012г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, открита с Решение № РД 15-00-256/09.08.2012 г., изменено с Решение № РД 15-00-276/23.08.2012 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 04.12.2012г. от 11:00 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9008641
 
 

„Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти и консумативи за офис техника във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021 по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, финансиран изцяло или частично със средства от   Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим”
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
Разяснение Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9008606
 
 

„Доставка на горива и  консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим” с обща прогнозна стойност до 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”.

Обособена позиция 2:Периодична доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9008445
 

 „Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт” за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите за проект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски”
и Обединено детско заведение „Ралица” гр. Кричим”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 

19-10-2012г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р. Въча, рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи въз основа на техническо задание и работен/технически проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Кричим, разделена на три самостоятелно обособени позиции”, открита с Решение РД 15-00-191/05.06.2012 г. на кмета на община Кричим ще се състои на 26.10.2012г. от 10:00 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.


 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Избор на изпълнител за дейностите по осигуряване на информация и публичност за периода на изпълнение на инвестиционен проект
 № 01К-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим", финансиран
от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет
на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 -  2013 г." и от бюджета на община Кричим
.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Кричим открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим


Документи за участие в откритата процедура могат да бъдат закупени от Община Кричим

в срок до 16.00 часа на 19.10.2012 г. от Деловодството на общината.
 

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.

Краен срок за получаване на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка – 29.10.2012 г., 16.00 часа.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на интернет страницата на АОП:

www.aop.bg под № 500232 и № 500235

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

18-09-2012г. - Община Кричим уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Одит на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим” открита с Решение № РД 15-00-178/31.05.2012 г.  на кмета на община Кричим ще се състои на 21.09.2012г. от 10:30 часа в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 2, зала 21.
 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За изпълнение на препоръките от осъществен от Агенцията за обществени поръчки втори етап от предварителен контрол по реда на чл. 19, ал.2, т. 22 от ЗОП върху документация на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, разделена на две самостоятелно обособени позиции от община Кричим е издадено Решение за промяна № РД 15-00-275/23.08.2012 г.

Във връзка с гореизложеното, обръщаме внимание на всички заинтересовани, че съгласно Решение РД 15-00-275/23.08.2012 г. срокът за получаване на офертите на участниците в откритата процедура е удължен до 01.10.2012 г.

На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие в обществената поръчка може да  се закупува  до  10 /десет/ дни  преди  изтичането  на  срока  за  получаване  на  офертите21.09.2012 г.

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 02.10.2012 г. от 10.30 часа в административната сграда на
община Кричим в
град Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21.


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 

Община Кричим открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет
на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, разделена на две самостоятелно обособени позиции
.

Документи за участие в откритата процедура могат да бъдат закупени от Община Кричим в срок до 16.00 часа на 10.09.2012 г. от Деловодството на общината.

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на
същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.

Краен срок за получаване на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка – 20.09.2012 г., 16.00 часа.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на интернет страницата на АОП:

www.aop.bg под № 494673 и № 494676


 

СЪОБЩЕНИЕ

За изпълнение на препоръките от осъществен от Агенцията за обществени поръчки втори етап от предварителен контрол по реда на чл. 19, ал.2, т. 22 от ЗОП върху документация на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим от община Кричим е издадено Решение за промяна № РД 15-00-276/23.08.2012 г.

Във връзка с гореизложеното, обръщаме внимание на всички заинтересовани, че съгласно Решение РД 15-00-276/23.08.2012 г. срокът за получаване на офертите на участниците в откритата процедура е удължен до 01.10.2012 г.

На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие в обществената поръчка може да  се закупува  до  10 /десет/ дни  преди  изтичането  на  срока  за  получаване  на  офертите21.09.2012 г.

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 02.10.2012 г. от 14.30 часа в административната сграда на
община Кричим в
град Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21.


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 

Община Кричим открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета
на община Кричим

Документи за участие в откритата процедура могат да бъдат закупени от Община Кричим в срок до 16.00 часа на 10.09.2012 г. от Деловодството на общината.

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на
същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.

Краен срок за получаване на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка – 20.09.2012 г., 16.00 часа.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на интернет страницата на АОП:

www.aop.bg под № 494679 и № 494681


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9004639
 

 „Доставка на на канцеларски материали и консумативи по Проект BG051PO001-4.1.03-0127 „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент община Кричим”
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – Отвори_Разгледай >> / 1 / 2 /


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9004638

 

„Доставка на играчки и дидактични материали по Проект BG051PO001-4.1.03-0127 „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент община Кричим”
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – Отвори_Разгледай >> / 1 / 2 /


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9004572

 

„Избор на консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за осъществяване на  строителен надзор по време на СМР по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, въз основа на техническо задание и проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейските фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 -2013 г., бенефициент община Кричим, разделени на три самостоятелно обособени позиции”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Виж тук >> 

Разяснение Виж тук >> 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Виж тук >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – Виж тук    1 2 /


 

Архиви>>