ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
В Кричим честваха
„Успение Богородично“
На 15 август 2009 година
ослужебен календар праз-
деня събра хората в манасти-
се честваше големия хрис-
ниците, посветени на Бого-
ра отрано за Светата божест-
тиянски празник „Успение
родица заемат важно място,
вена литургия, посветена на
на Пресвета Богородица”. На
те са част от т.нар. 12 големи
„Успение Богородично“. Тя
този ден църквата почита св.
празници.
бе отслужена от Йеромонах
Богородица като покровител-
Празничен молебен се про-
Антим. След тържествената
ка на майчинството, жените и
веде и в манастира „Свето
литургия бяха осветени обре-
семейното огнище. За здра-
Рождество Богородично” в
чените от християни курбани
ве се колят курбани и се пра-
град Кричим. Призоваха се
- обредни пити, хляб, грозде
вят сборове. Според Светото
много посетители и гости,
и сладки, които се раздадоха
писание това е денят, в който
сред които бяха и кметът г-н
по-късно за здраве и плодо-
Божията майка на 64-годиш-
Атанас Калчев, както и об-
родна година.
на възраст напуска земния
щински съветници при Об-
Започнатите ремонтни дей-
живот и отива при сина си.
щина Кричим. Гост на ма-
ности по покривната част на
Според вярващите, на този
настира бе и Посланика на
параклиса вече бяха приклю-
ден Светите мощи на Дева-
РБългария в Тунис г-н Петко
чили. Финансовите средства
та правят чудеса - изцеляват
Дойков. Голяма част от граж-
в размер на 5 000 лв. бяха от-
болни, предпазват от злопо-
даните на общината, също
пуснати от бюджета на дирек-
луки, помагат на изпаднали
бяха предпочели да почетат
ция „Вероизповедания” към
в беда. В християнския бог-
празника там. Светостта на
Министерски Съвет.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
Отново елегантни на училище
Това е името на новия проект,
форма. С парите от новия проект
производител ще зарадват всич-
ни с пари от спечеления през ми-
който екип на НУ „Св. св. Кирил и
са изработени униформи за малки-
ки ученици с ново допълнение към
налата година проект „На парад с
Методий” спечели през 2009 годи-
те първокласници и за учениците,
спортния вариант - суичър.
приказните герои”.
на. Проектът продължава традици-
които идват от закритото училище
Елегантни са и момичетата от ма-
Мажоретките на училището взе-
ята - през миналата учебна годи-
в с. Козарско.
жоретния състав „Мечо Пух”. Тех-
ха участие в празненствата послу-
на беше въведена ученическа уни-
Скоро дизайнерите на фирмата
ните костюми също бяха изработе-
чай Празника на града.
На 01.09.2009 г., изцяло
дените по проекта ремонт-
100 лв. След сключване на
обновеното обединено дет-
ни дейности приключиха
договор с фирмата спече-
ско заведение „Незабравка”,
успешно и вече и в наши-
лила обществената поръчка
отвори врати в европейския
ят град има детско заведе-
обявена от Община Кричим
си вече вид. Събитието запо-
ние отговарящо на европей-
и СИФ на 10 август 2008
чна с тържествен богосвет,
ските изисквания и условия
година стартираха ремонт-
отслужен от отец Мирослав,
необходими на децата, за да
ните дейности предвиде-
след което приветствия към
се развиват, обучават и рас-
ни по проекта. През януари
събралите се деца, възпита-
тат по - добре, а възпита-
2009 година „Леброс Инже-
тели, родители и гости про-
телите да работят в прият-
неринг” предаде обекта ре-
изнесоха кметът на община-
на и съвременна обстанов-
монтиран , а през периода
та г-н Атанас Калчев и ди-
ка. На 22 април 2008 година
на строително монтажните
ректорката на детското за-
бе подписан договор между
работи е упражняван неза-
ведение. В словото си кме-
общината и Социално Ин-
висим строителен надзор от
та подчерта, че в програма-
вестиционния фонд за от-
„Тракия Гаранд” АД. Надя-
та за управление приоритет
пускане на средства в раз-
ваме се в най-близко време
са и ще бъдат децата на на-
мер на 390 018 лева, за ре-
да бъдат обновени и другите
шият град, защото те са под-
монт на ОДЗ „Незабравка”.
детски заведения и начални
растващото поколение и бъ-
Съфинансирането от Общи-
училища на територията на
дещето на Кричим. Предви-
на Кричим бе в размер на 78
Община Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
3
На 8 септември в манастира „Свето Рождество Богородич-
но” гр. Кричим се отбеляза празника „Рождество на Пресвета
Богородица”. Денят, в който се е родила Света Дева Мария, из-
вестен в народната традиция като Малка Богородица. Йоаким
и Анна дълго нямали деца и горещо се молели на Бог да им из-
прати рожба. Бог чул молитвите и ги дарил с „преблагословена
дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена
и ще бъде дарувано спасението на целия свят“, разказва Све-
тото писание. Тази преблагословена дъщеря е пресвета Дева
Мария. След тържествената литургия в манастира се раздаде
приготвения курбан за здраве и благоденствие.
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА КРИЧИМ
Община Кричим, на основание чл. 28 „б”, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съ-
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
общава, че в брой 68 от 25.08.2009 година на Държавен вестник е
От 01 май 2009г. влезе в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от
обнародвано съобщение за изготвени планове на новообразувани-
23.01.2009г./ и заедно с Наредба N 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на
те имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граж-
сградите в режим на етажна собственост /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./ регламентират общест-
дани, въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ за местностите: „Те-
вените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етаж-
пелика”, „Гарваница”, „Сух дол”, „Братвич”, „Текен тепе”, „Дра-
на собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самос-
годан”, „Гегова ада”, „Гергевец”, „Чучура”, „Узун алан”, „ Янък
тоятелни обекти или части от тях.
таш”, „Баталите”, „Маджарица”, „Орта бала”, „Череп алча”, „Тур-
Съгласно § 2 от ПЗР на Закона, когато в етажна собственост не е провеждано общо събра-
ски гробища” и „Бем бала”, всички находящи се землището на
ние повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за соб-
град Кричим. Плановете са изложени в административната сгра-
ствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 01.11.2009г.
да на Община Кричим - ет. 1, стая № 6. В срок до 24 септември
В тази връзка, Община Кричим призовава собствениците към инициативност и предпри-
2009 г., заинтересованите лица могат да представят в писмен вид
емане на действия за свикване и провеждане на общи събрания и избор на форма и орга-
своите възражения и искания пред Община Кричим.
ни на управление.
В изпълнение на законовите разпоредби, общинска администрация създава и поддържа
публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, ко-
пОДАДЕН пРОЕКТ
ито се намират на територията й. За регистрацията и достъпа до данни в регистъра не се
събират такси.
Във връзка с необходимостта от още една сметосъбираща и
Вписването в регистъра е задължително. За целта е необходимо да изпълните следното:
сметоизвозваща машина Община Кричим изготви и внесе про-
І. Свикване на Общо събрание в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона - до
ектно предложение по програма на Правителството на Япо-
01.11.2009г., на което да бъдат взети решение за:
ния за безвъзмездно подпомагане на проекти на местно ниво.
1. Определяне формата на управление и управителните органи (чл.9 от ЗУЕС);
Одобряването и финансирането на проект „Нашият град -
2. Приемане на Правилник на вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11,
чист и красив”, ще създаде реални предпоставки Община Кри-
ал.3 от ЗУЕС);
3. Създаване Книга на собствениците по утвърден със Заповед N РД 02-14-1111/15.06.2009г.
чим да се превърне в по - чист и приветлив град, но и ще под-
на МРРБ образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС).
помогне подобряването на социално-икономическата обста-
ІІ. В случай, че избраната форма на управление е Общо събрание, в Общината се пред-
новка и битовите условия за нейните граждани.
ставят за вписване:
1. Заявление за вписване /по образец/, подписано от Председателя на Управителния съ-
вет на етажните собственици;
2.Заверено копие на Протокола от проведеното Общо събрание на собствениците, който
да има необходимото съдържание по чл. 16, ал. 5 от ЗУЕС.
3. Данните от Книга на собствениците;
ІІІ. При избрана форма на управление „Сдружение на собствениците” законът въвежда
специални правила, регламентирани в Раздел III от ЗУЕС.
ІV. В чл. 2 от ЗУЕС е посочен особен режим на управление на общите части на сгради, по-
строени в жилищен комплекс от затворен тип. Управлението в такива комплекси се урежда
с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците.
Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър на осно-
вание чл.44 от Закона за управление на етажната собственост са утвърдени типови блан-
ки на заявление и регистрационна карта. Заявлението следва да бъде попълнено от пред-
седателя на управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеж-
дане на общо събрание на собствениците и се предоставя в Община Кричим за вписване.
Регистърът се състои от отделни регистрационни карти, които се съставят от определено
от Кмета длъжностно лице. В Регистъра на сградите в режим на етажна собственост в Об-
щина Кричим се вписват:
- сградата или отделния вход - адрес, идентификатор, година на построяване, конструк-
ция, брой етажи, РЗП, брой самостоятелни обекти в етажната собственост;
- форма на управление - Общо събрание или Сдружение на собствениците;
- управителни органи - вид, състав, мандат, адреси, телефони за връзка;
В случай, че Председателят на Управителния съвет или Управителят на етажната собстве-
Ръководството на ФК „Кричим” благодари на всички граж-
ност не заяви обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър, Законът
дани и собственици на фирми оказали финансова подкрепа и
за управление на етажната собственост предвижда глоба от 100 лв. до 500 лв.
добро сътрудничество за нуждите на футболния клуб. Ръко-
Заявления за вписване в Регистъра /по образец/ се получават от Общински център за ин-
водството на ФК „Кричим” отправя най - искрени благодар-
формация и услуги, стая № 13, в сградата на община Кричим.
ности към: Ангел Крушаров, Петър Фирков, Владимир Шо-
Подробна информация и съдействие ще получите на тел.: 03145/2381 инж.Новелия Дрин-
пов, Димитър Гочев, Георги Бахлов, Петър Бучов, Ангел Ран-
кова - гл.специалист „ТОН и ОС”
чев, Димитър Нанчев, Златомир Христов, Христо Стоянов, Ан-
дон Иванов, Илия Шопов, Борис Русков, Петър Гегов, Ридван
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дюлгеров, Слав Кацаров, Мехмед Рашидов, Костадин Кали-
нов, Иван Радев.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
Потомците на родове, населявали бившето
село Черешово, сега вилна зона на
град Кричим, започнаха да строят параклис
По своя инициатива пото-
мците на родовете, населя-
вали бившето село Черешо-
во, през месец юли 2009 годи-
на започнаха да строят парак-
лис в селото. След направени
разкопки на мястото предви-
дено за параклиса се устано-
вява, че там има чешма, която
се предполага, че датира още
от времето когато там е пре-
бивавало римско население.
За да се запази автентичност-
та параклиса ще бъде постро-
ен около нея, като тя ще ос-
тане във вътрешната част на
храма. Община Кричим също
ще помогне, чрез осигурява-
не на строителни материали
за изграждането на паракли-
са. Черешовци се надяват до
родовата среща през 2010 ко-
ято се организира всяка годи-
на молитвения храм да бъде
изграден.