ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2009
НОВА сМетОсъБИРАЩА
МАшИНА В КРИЧИМ
Община Кричим на ос-
щина Кричим и Общи -
н о в а н и е Р е ш е н и е
на Пловдив Договор №
95/16.03.2009 г., за “Дос-
09 ДГ 9 5 7 / 1 5 . 0 6 . 2 0 0 9 г. , за
тавка чрез лизинг на един
приемане и депониране на
брой нов специализиран ав-
битови отпадъци на “Депо
томобил за сметосъбиране
за неопасни отпадъци -
и сметоизвозване” чрез от-
гр. Пловдив” в землище-
крит конкурс съгласно НВ-
то на с. Цалапица. На ос-
МОП, във връзка с Решение
нование договора е изда-
№ 114 взето с Протокол №
дено Разрешително №8 от
17 от 15.03.2009 г., на Об-
23.06.2009г., от Дирекция
щински съвет при община
“Екология и опазване на
Кричим, закупи нов специ-
околната среда” при общи-
ализиран автомобил за сме-
на Пловдив за депониране
тосъбиране и сметоизвоз-
на битови отпадъци за 2009
ване за нуждите на общи-
г., на депото за неопасни от-
на Кричим и спази изисква-
падъци в с.Цалапица.
нията по чл. 15 от закона за
В изпълнение на Нормата
управление на отпадъците и
на чл. 28, ал. 4 от Закона за
сроковете поставени в Па-
управление на отпадъците
раграф № 5, ал. 4 от Пре-
с Националната програма
дходните и заключителни
за управление на дейност-
разпоредби на Наредба № 8.
ите по отпадъците Община
С цел осигуряване и спаз-
Кричим спази сроковете за
ване на сроковете подпи-
преустановяване и ползва-
сахме договор между Об-
нето на депото.
ПРОМЯНА В състАВА НА ОБЩИНсКИ
съВет ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ
Уважаеми съграждани, предстои промяна в със-
тава на Общински съвет - Кричим, произтичаща
от постъпило заявление за прекратяване пълно-
мощията на общинския съветник от квотата на
ПП „Движение НАШИЯТ ГРАД” д-р Иван Чер-
ганов. В мотивите за напускане д-р Черганов из-
тъква своята голяма натовареност в работата си
като стоматолог и желание за по-нататъшно раз-
витие в професионалната сфера, адекватно на съ-
временните възможности предлагани от медици-
ната и съобразени с желанията и потребностите
на пациентите му.
Съгласно разпоредбите на Закона за местно са-
моуправление и местна администрация, заявлени-
ето е предоставено на вниманието на Общинска
избирателна комисия, която със свое решение ще
обяви името на новия общински съветник, който
ще заеме мястото на д-р Черганов и ще положи
клетва пред Общинския съвет.
Общински съвет и общинска администрация
при община Кричим изказват своята благодарност
към д-р Иван Черганов за дейността му като об-
щински съветник и за проявената от него активна
гражданска позиция да работи в полза и за благо-
то на своите съграждани.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2009
РешеНИЯ НА ОБЩИНсКИ съВет
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ВЗетИ
с ПРОтОКОЛ № 22 От 05.08.2009 Г.
РЕШЕНИЕ № 141
дировки на Кмета при изпълнение на служебни
§ 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, обн. ДВ,
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение
задължения.
бр.101 от 16.11.2004 г. и постъпила молба с вх.
и допълнение на Наредба за определянето и ад-
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките
№ 3480/29.06.2009 г.
министрирането на местните такси и цени на ус-
в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4, Общински съ-
луги на територията на община Кричим.
вет - Кричим одобрява писмения отчет за полу-
РЕШЕНИЕ № 146
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във
чените командировъчни пари от Кмета на Общи-
ОТНОСНО: приемане на ПУП - ПРЗ за УПИ Х
връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от ЗМДТ и след про-
ната за второ тримесечие на 2009г.
- 1826 от кв. 4 по плана на град Кричим.
веденото поименно гласуване, Общински съвет
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
- Кричим
РЕШЕНИЕ № 144
чл. 21, ал. 6 от ЗОС, във връзка с Решение № 4,
ОТНОСНО: отдаване под наем, чрез публично
взето с протокол №2 от 04.02.2009г. на ОЕСУТ
РЕШЕНИЕ № 142
оповестен конкурс на недвижим имот публич-
при община Кричим
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Кал-
на общинска собственост № 502.406.4 по кадас-
чев - Кмет на Община Кричим, относно изпъл-
тралната карта на гр. Кричим, област Пловдив,
РЕШЕНИЕ № 147
нение решенията на Общински съвет при Общи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
ОТНОСНО: Докладна записка от Главен ин-
на Кричим от общинска администрация за пери-
във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1
спектор инж. Петко Илиев Смиленов - Начал-
ода 01.01.2009 год. до 30.06.2009 год.
и ал. 2, чл. 57, т. 5 и чл. 80 от НРПУРОИ и след
ник на РСПБС - Стамболийски. Вносител: ПК
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
проведеното поименно гласуване
по икономическа и финансово-бюджетна дей-
чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за ор-
ност към ОбС.
ганизацията и дейността на ОбС - Кричим и вза-
РЕШЕНИЕ № 145
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
имодействието му с Общинска администрация,
ОТНОСНО: молба с вх. № 3480/29.06.2009 г. от
ЕТ „Трансдиминед - Васка Нанчева” за продъл-
Пълният текст на решенията може да на-
РЕШЕНИЕ № 143
жаване срока на договор за наем от 26.07.2002
мерите на електронния сайт на Община Кри-
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Кал-
год.
чим - www.krichim.bg или в стая № 6 в сграда-
чев - Кмет на Община Кричим, относно коман-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
та на община Кричим
АНтИКРИЗИсНИ МеРКИ
На основание предхождащо ПМС
могат да участват в процедури по
щинско имущество, както и теку-
гат да бъдат отложени във времето
156 от 17.06.2009 година и ново
обществени поръчки
щите такива , чрез изпращане на
- Актуализиране на лимитите за
ПМС 191 от 03.08.2009 г., за огра-
- Да се повиши контрола от ор-
предупредителни писма, покана за
служебни телефони - мобилни и
ничаване на разходи за 2009 г. са
гана по приходите при приемане
доброволно изпълнение и завежда-
стационарни;
разработени настоящите антикри-
на данъчните декларации по чл.14
не на съдебни дела.
- Ограничаване разходите за се-
зисни мерки и имат за цел да се
и чл.17 от ЗМДТ, относно общата
- Предвид ограничените бюджет-
минари и командировки;
осигури финансова стабилност
квадратура на разгърнатата застро-
ни ресурси, да продължат усилия-
- Ограничаване и прецизиране на
наОбщина Кричим в условията на
ена площ, вида на конструкцията и
та за привличане на допълнителни
разходите за закупуване на канце-
финансова криза. Изброените по-
другите данни, оказващи влияние
средства както чрез участие в на-
ларски материали, офис консума-
нататък мерки са в следните на-
върху размера на данъчната оцен-
ционални и международни програ-
тиви - лимитиране на разходите;
правлениия и са валидни за пър-
ка и отчетната стойност.
ми, така и чрез използване на въз-
- Ограничаване разходите изпла-
востепенния разпоредител и всич-
- Да се приложат всички проце-
можностите на държавния бюджет.
щане на работилите по граждански
ки второстепенни разпоредители с
дури по доброволно и принудител-
Внесени до момента:
договори;
бюджетни кредити.
но събиране на задълженията по
- Мярка 322 „Развитие и обновя-
- Наблюдение, следене и кон-
- Повишаване събираемостта на
местни данъци и такса битови от-
ване на селата” - внесени 6 проекта
трол при отчитане на измерва-
местните приходи и разкриване на
падъци до длъжниците ;
- Мярка 321 „Основни услуги за
телната апаратура за ел.енергия,
нови допълнителни приходи.
- Чрез използване наличната ин-
икономиката и населението на сел-
вода и горива и фактуриране на
- Оптимизиране на разходната
формация в общинската техниче-
ските райони” - 3 проекта
разхода. Въвеждане на регистър
част на бюджета
ска служба и чрез директни опе-
- МЗХ - Програма за развитие на
за вписване на показанията в при-
- Контролни функции
ративни проверки в търговските
селските райони 2007-2013, мярка
съствието на лице от общинска ад-
обекти и други сгради да се уста-
4.3.1, Под Мярка 2 - 1 проект
министрация.
1. Увеличаване на приходите :
новят недекларирани имоти от соб-
- МОСВ - ПУДООС - 3 проекта
- Въвеждане на лимит за гориво
- С решения на ОбС бяха ак-
ствениците, както и да се извърши
- МОСВ - ОП „Околна среда
на служебните автомобили;
туализирани размерите на почти
проверка на декларираните имоти
2007-2013 г.” - 1 проект
- Прецизиране и приотизиране
всички общински данъци, такси,
от собствениците и достоверност-
- МТСП - фонд „Социално под-
на разходите за основни и теку-
наеми и цени на услуги.
та на декларираните данни - срок
помагане” 1 проект
щи ремонти.
Очакваните допълнителни при-
постоянен;
- МВКВП към Министерски съ-
- Поемане на нови задължения
ходи от общински такси в размер
- Да се инвентаризира общин-
вет - 1 проект
само при крайно неотложни про-
на 112 321 лв.са заложени в бюдже-
ската собственост с цел предпри-
- МДААР - ОП „Администрати-
блеми.
та за 2009 година
емане мерки за управление на не-
вен капацитет” - 1 проект
- Преустановяване на директно
- Да продължи установяването,
използваната собственост към ко-
изплащане на фактури за извърше-
анализирането и събирането на
ято има проявен интерес от инвес-
2. Намаляване на разходите :
ни разходи без предварителни за-
всички несъбрани вземания по ви-
титори или ползватели.
- Недопускане извършването на
явки и одобрение
дове данъци и такса битови отпа-
- Да се ускорят процедурите
бюджетен разход без предварител-
- Ограничаване и по възможност
дъци по данъчно-задължени лица;
по актуването на общинска соб-
но одобрение съгласно СФУК на
намаление на дофинансирането на
като длъжниците се разпределят в
ственост, с цел нейното последва-
община Кричим
държавните дейности
три групи за вземане на адекват-
що разпореждане за отдаване под
- Разходите по бюджета за мест-
ни мерки:
наем, продажби и др. и увеличава-
ните дейности да се ограничат до
3. Контролни функции
- със събираеми вземания;
не на приходите в общинския бю-
размера на фактическите постъ-
- Осъществяване на комплексни
- с частично събираеми
джет;
пления от собствени приходи и по-
проверки за спазване на бюджет-
вземания;
- Да се ускорят процедурите по
лучените трансфери за местни дей-
ната и финансова дисциплина съв-
- несъбираеми
продажба на общинско имущество
ности, като се следват приоритети-
местно с финансовия одитор
- Изготвяне на публичен бюле-
с цел навременно изпълнение на
те съгласно ЗОБ
- Актуализиране на системите
тин на длъжниците.
приходите в общинския бюджет.
- Преустановяване поемането на
за финансово управление и кон-
- Граждани и фирми с неиздъл-
- Да се ускори събирането на
нови задължения за текущи разхо-
трол и разписване на допълнител-
жени данъци и такси не могат да
просрочените от минали отчетни
ди, както и сключване на догово-
ни сонтролни процедури в разход-
ползват услуги от Общинатаи не
периоди вземания от наеми на об-
ри, които не са приоритетни и мо-
ната част.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2009
3
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
НОВА РуБРИКА В
Във връзка с получе-
но писмо с изх. № 538
ежеМесеЧНИЯ БюЛетИН
от 13.08.2009 г., от “Спе-
циализирана Болница по
Пневмо-фтизиатрични За-
УВАЖАЕМИ
болявания за Активно Ле-
От сеПтеМВРИ
СЪГРАЖДАНИ,
чение - Д.П.КУДОГЛУ”
ЕООД, ни уведомяват за
От месец септември 2009 година ще се
чение, представени в писмен вид в деловод-
ТАЗИ ГОДИНА СЕ ЧЕСТ-
зачестилите се в ромски-
публикува нова рубрика в ежемесечния бю-
ството на общината, като се посочват: три-
ВА 4 0 ГОДИШЕН ЮБИ -
те махали на гр. Кричим
летин “Нашият град”. Поредната инициати-
те имена на подателя, адрес и телефон за
случаи на белодробна ту-
ЛЕЙ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА
ва, която е по идея на кмета ще предаде пъл-
обратна връзка.
беркулоза с бацилоотде-
КРИЧИМ ЗА ГРАД. ОРГА-
на прозрачност и яснота на проблемите от
На въпроси от анонимни граждани няма
ляне. Белодробната ту-
НИЗИРАНИ СА ПРАЗНИЧ-
обществено значение. Заглавието й ще бъде
да се отговаря.
беркулоза е заразно забо-
НИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ
“Кмета отговаря”.
Всеки месец до 5 то число ще се прием-
ляване, което се разпрос-
ПЕРИОДА ОТ 27.08.2009 Г.
Всеки гражданин на Община Кричим
ат въпросите Ви, а на тези които не са от
транява по въздушно- ка-
ДО 29.08.2009 Г. /ВКЛЮЧИ-
може да задава въпроси от обществено зна-
обществено значение няма да се отговаря.
пков път. С оглед на това
ТЕЛНО/.
трябва да се подобрят ус-
ЗА ДА ПРОТЕЧЕ ПРАЗ-
ловията на живот в маха-
НИКА БЕЗПРОБЛЕМНО И
лите от гледна точка на
ОСТАНЕ В СЪЗНАНИЕТО
ОБЯВА
ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!
хигиената. В списъка са
НИ КАТО НЕЗАБРАВИМ,
изброени 10 лица - боле-
АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧ-
ДГС КРИЧИМ ПРОДА-
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
дуващи, като 7 от тях са в
КИ ВАС ДА ОВЛАДЕЕТЕ
ВА ШИРОКОЛИСТНИ
ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧ-
кв. Крайречен, а 3 в гор-
ГРАЖДАНСКАТА СИ ПОЗИ-
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /БУК/,
КИ ФИРМИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КО-
ната махала. С цел предо-
ЦИЯ И ДА ПРОЯВИТЕ СВО-
ЦЕНАТА Е 60.00 ЛВ. С
ИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ
твратяване на разпростра-
ЯТА ГРАЖДАНСКА ОТГО-
ДДС, ДОСТАВЕНИ ДО
ФИНАНСОВОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА
нението на заразната бо-
ВОРНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ
ДОМА. ЖЕЛАЕЩИТЕ
НА ГРАДА. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА НАПРА-
лест апелираме граждани-
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И
МОГАТ ДА СЕ ЗАПИС-
ВЯТ СВОИТЕ ДАРЕНИЯ ПО ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТ-
те на кв. Крайречен и гор-
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.
ВАТ В СГРАДАТА НА
КА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ИЛИ ПРИ СЕКРЕТАРЯ НА
ната махала на гр. Кричим
НЕКА ЧЕСТВАНИЯТА
ДЪРЖАВНО ГОРСКО
ОБЩИНАТА.
да поддържат необходи-
НЕКА ЗАЕДНО ПРЕВЪРНЕМ ПРАЗНИКА НА ОБЩИ-
ПОСВЕТЕНИ НА ЮБИ -
СТОПАНСТВО, НАМИ-
мата хигиена и чистота в
НАТА В ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА
ЛЕЯ НА ГРАД КРИЧИМ СЕ
РАЩА СЕ НА БУЛ. “ЦАР
районите си.
МАЛКИ И ГОЛЕМИ!!!
ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ВСЕОБЩ
ИВАН АСЕН ІІ” № 7 -
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 03145/ 20-83
ПРАЗНИК.
ГР. КРИЧИМ ИЛИ ДА
ОБЩИНСКА
СЕ ОБАДЯТ НА ТЕЛ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНСКА
03145/2241.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНцИДеНт В КВ. КРАйРеЧеН
На 1 8 . 0 7 . 2 0 0 9 г. около
24.00 часа в гр. Кричим,
кв. „Крайречен” след праз-
ненство безпричинно е пре-
бит Сашо Асенов Рангелов,
като му са нанесени уда-
ри по главата с брадва, ме-
тален лост и вила. Бити са
също и синът му Велко Са-
шов Рангелов и съпругата
му Райна Димчева Ранчело-
ва, които са се намесили да
предотвратят по нататъш-
ния побой върху същия. В
следствие нанесения жес-
ток побой на 28.07.2009г. в
болница същия е починал.
Привлечени са като обви-
няеми извършители Акъ
Асан Закир - бивш общин-
ски съветник към Община
Родопи, синовете му Шенол
Акъ Закир и Асан Акъ За-
кир, които в момента се на-
мират в следствения арест
на гр. Пловдив и по случая
им са повдигнати обвине-
ния за убийство. Двама от
тях бяха задържани в нощта
на извършването на побоя,
но в последствие бяха осво-
бодени от органите на МВР.
Кмета на Община Кричим
изразява своето възмуще-
ние и недоволство от без-
ят и да напуснат пределите
границите на квартала, да
ОДП Пловдвив. За бездейст-
2009г. и също така са изпра-
действието от страна на ор-
на страната, но след извес-
започнат безредици и кон-
вието на полицаите, прояве-
тени жалби до Министъра
ганите на МВР, респективно
тен период от време са за-
фликти в града. За да се пре-
ната мудност и незаинтере-
на вътрешните работи. По
служителите на РПУ Стам-
държани. В кв. „Крайречен”
дотвратят евентуални кон-
сованост от тяхна страна в
повод цялостната работа на
болийски. Омаловажаване-
беше възникнало напреже-
фликти в продължение на
конкретния случай Кмета
полицията и комуникация-
то на случая пред прокура-
ние между двата рода и съ-
една седмица в гр. Кричим
е сезирал Райония проку-
та и с местната власт Кме-
турата, дава повод двама от
ществуваше опасност също-
бяха изпратени допълнител-
рор, за което има образува-
та на общината ще проведе
извършителите да се укри-
то да бъде пренесено извън
ни сили от сектор „СОП” на
на преписка под № 7655 от
лична среща с Министъра.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2009
ПОжАР В КРИЧИМ
страдали няма. Пожарът бе
в размер на 500 лв. за погася-
Сутринта на 28.07.2009 г.
причинен от открит огън.
ване на част от щетите.
в гр. Кричим избухна огън,
Водени от своята загриже-
Община Кричим апелира
който опожари къщата на
ност и гражданска съвест ръ-
към всички граждани да се
Стоянка Василева Смилено-
ководството на община Кри-
засили контролът, когато се
ва на ул. “Антонивановци”
чим и общинските съветни-
борави с огън, да са предви-
№ 18. Изгоря стара построй-
ци от ПП “Движение Наши-
дени и на разположение про-
ка находяща се в имота, по-
ят Град” направиха дарение
тивопожарни средства.
ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА
НА ГРАД КРИЧИМ - 2009 Г.
27.08.2009 г. четвъртък
19.30 часа - Откриване
20.00 часа - Приветствие от Кмета на Община Кричим
20.10 часа - Изпълнения на самодейните състави от гр.
Кричим
DJ парти до 01.00 часа.
28.08.2009 г. петък
19.30 часа - Откриване
20.00 часа - Концерт на Джина стоева
21.15 часа - НЧ “смолян” - изпълнение на част от със-
тав “100-те гайди”
22.30 часа - Концерт на Константин
РеМОНтИРАНА
DJ парти до 01.00 часа
е ГРАДсКАтА
29.08.2009 г. събота
17.00 часа - Картинг - състезание за деца
20.00 часа - Парад - мажоретен състав
тОАЛетНА
21.00 часа - концерт на Румяна Попова
Много по-добри и удобни
и се събира от назначени-
22.00 часа - концерт на Преслава
условия предлага на нужда-
ят персонал, след което се
тържествена заря
ещите се обновената град-
внася в касата на общината,
ска тоалетна в гр. Кричим.
като местен приход. Сани-
DJ парти до 01.00 часа
От средата на м. юли - тази
тарното помещение бе ре-
година помещението от -
монтирано със средства на
Тържествените мероприятия ще се проведат в гр.
вори врати в изцяло обно-
Община Кричим на стой-
веният си вид. Таксата за
ност 15 000 лв., за около 3
Кричим - пл. “Обединение”
ползването й е 30 стотинки
месеца.