ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2009
6 ти май - Гергьовден
Тази година на Гергьовден
се проведе поредният молебен
в местността “Бабата” над с.
Исперихово.
Този ритуал се превърна в
традиция на населението ни,
което е доказателство за енту-
сиазма и упоритостта на хо-
рата, които се посвещават на
това събитие.
Молебенът се провежда вся-
ка година на 6 ти май /Гер-
гьовден/ с надежда за по бла-
годатна и плодородна година.
За първи път на събитието се
присъединиха около 300 чо-
века от различни възрасти и
етноси, които се помолиха за
здраве и берекет.
За самият молебен бяха при-
готвени 4 курбана, един от ко-
ито бе дарен от Кмета и об-
щинските съветници от ПП
”Движение Нашият Град” на
Община Кричим.
Нека този ритуал се съхра-
ни и за напред и се развива в
традициите на населението на
гр. Кричим
Уважаеми
съграждани,
Литературна вечер в НЧ „Пробуда”
На основание чл. 44,
На 22.04.2009 г. от 17.30 ч.
ал.2, във връзка с чл. 44,
в Лекционна зала на Народно
ал.1, т.5 от ЗМСМА и
Читалище “Пробуда” гр. Кри-
чл. 3, ал.3 от Наредба-
чим се проведе литературна
та за определяне и адми-
вечер с читателите на библи-
нистратиране на местни-
отеката и гражданството.
те такси и цени на услуги
По добра традиция на този
на територията на общи-
ден, в навечерието на 23 ап-
на Кричим и заповед №
рил - Международен ден на
158/30.04.2009 г.,
книгата, се провеждат реди-
Ви уведомяваме, че при
ца тържества в цялата стра-
наличие на задължения
на и Маратон на четенето с
към Община Кричим на
надслов “Четяща България”
лицата - длъжници няма
под патронажа на г-жа Зорка
да се предоставят адми-
Първанова.
нистративни, техниче-
С лично творчество бяха
ски, стопански или друг
представени Весела Шарко-
вид услуги и няма да бъ-
ва, Любка Арнаудова и Ивет
дат разгледани подадени-
Мехмедова - ученички в 5
те от тях молби, искания
клас на ОУ “Св.Св.Кирил и
и др. Раглеждането и из-
Методий” с. Устина. Въпре-
пълнението на конкретна-
ки възрастта си, гостуващи-
та услуга ще се предоста-
те ни, пишещи деца показаха
ви на заявителя, след като
безспорен талант и бяха апло-
се удостовери, чрез пис-
дирани от публиката.
мена декларация за лип-
Във втората част на ве-
Малките ни активни читатели в НЧ „Пробуда”, ученици в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”
са на задължения към Об-
черта г-жа Димитрия Ткачо-
щина Кричим и се уста-
ва поднесе кратка историче-
ка на Васка Минчева - “Про-
те на Минчева. Мнения изка-
ния празник бяха наградени
нови, че няма такова, или
ска справка за литературния
буждане”. Г-н Борис Стои-
заха и някои от присъстващи-
с книги активните читатели
след погасяване на задъл-
кръжок “Полет” и предста-
лов поднесе задълбочен ли-
те в залата.
на библиотеката в Читали-
женията.
ви новата, пета стихосбир-
тературен анализ на творби-
В края на импровизира-
щето ни.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2009
Една от основните задачи, които си е поста-
зира и затова се работи усилено в тази насока.
вила ръководството на община Кричим е тър-
Един от значимите проекти който е „Техни-
сене на допълнителни източници на финанси-
ческа помощ за подготовка на инвестиционен
ране за реализация на заложените в Програма-
проект „Доизграждане, реконструкция и реха-
та за управление и развитие на общината при-
билитация на водоснабдителна и канализаци-
оритети. Към момента общината има проект-
онна мрежа и изграждане на пречиствателна
на готовност по 17 проекта насочени главно
станция за отпадни води” на стойност 931
към подобряване условията на живот в общи-
200 лв., вече е процес на реализация, а други-
ната - подобряване на инфраструктурата, из-
те са внесени и чакат одобрение. В готовност
граждане на канализация, ВиК, ПСОВ, създава-
сме да подадем и проекти веднага след отваря-
не на зони за отдих и почивка, привеждане на
не на нови програми, които да ги финансират.
зелените площи в естетичен вид, развитие на
С това Община Кричим показва своята акту-
спорта и др. Всичко това е важно да се реали-
алност и прогрес сред другите общини.
Подадени проекти

от Община Кричим

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИ-
номиката и населението на селските
Вх. № ЧОС - 800544/25.04.2008
ЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОГРАМА ЗА
райони”
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
-Проект „Ремонт и саниране на об-
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
- Държавен фонд Земеделие - Разпла-
служваща сграда на градски стадион”
СРЕДА И ВОДИТЕ - ОП „ Околна сре-
щателна Агенция
Стойност на проекта: 147 524.40 лв.
да 2007-2013 г.”
Мярка 322 „Развитие и обновяване на
Вх. № 16/321/00289/09.03.2009 г.
Приоритетна ОС 1 „Подобряване и
селата”
-Проект „Подобряване на енергоефек-
развитие на инфраструктурата за пи-
- Проект „Изграждане на площадка за
тивността на административната сгра-
тейни и отпадни води в населени мес-
безопасност на движението”
да на Община Кричим”
та с над 2000 е.ж. и в населени места с
Стойност на проекта: 185 587.75 лв.
Стойност на проекта: 228 198.40 лв.
под 2000 е.ж. попадащи в градски ал-
Вх. № 16/322/181/09.03.2009 г.
Вх. № 16/321/00286/09.03.09 г.
гомерационни ареали”
- Проект „Рехабилитация на улици с
- Проект „Ремонт общински път -
Проект: „Техническа помощ за подго-
изградена канализация и водопровод-
Кричим - жп гара Кричим”
товка на инвестиционен проект „Доиз-
ната мрежа - Етап І” -
Стойност на проекта: 3 049 658.78 лв.
граждане, реконструкция и рехабилита-
Стойност на проекта: 898 105.94 лв.
Вх. № 16/321/00450/17.04.2009 г.
ция на водоснабдителна и канализаци-
Вх. № 16/322/00239/08.04.2009 г.
онна мрежа и изграждане на пречиства-
- Проект „Рехабилитация на улици с
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИ-
телна станция за отпадни води”
изградена канализация и водопровод-
ЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОГРАМА ЗА
Подписан договор за безвъзмездна
ната мрежа - Етап ІІ” -
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
техническа помощ на стойност: 931 200
Стойност на проекта: 1 627 792.16 лв.
2007 - 2013, МЯРКА 4.3.1, Под Мярка 2
лв. - в процес на изпълнение
Вх. № 16/322/00237/08.04.09 г.
Проект „Придобиване на умения и
- Проект „Рехабилитация на пл. „Обе-
постигане на обществена активност за
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СО-
динение” част от ул. „Никола Петков”
потенциална местна инициативна гру-
ЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - ФОНД
и прилежащите площи към сградата на
па на територията на общините Браци-
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
Община Кричим и читалище „Пробуда”,
гово и Кричим
- Проект „Основен ремонт на кухнен-
паркоустрояване на УПИ ІV - за зелени-
Стойност на проекта: 143 455 лв.
ски блок в ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим
на, кв. 57; УПИ ІІІ - за зеленина, кв. 57
Вх. № 431-2-03-7/16.09.2008 г.
Стойност на проекта: 44 000 лв.
и УПИ ІІ - за зеленина, кв. 57 по пла-
Вх.№ 08/269/19.03.2009 г.
на на гр. Кричим
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
Стойност на проекта: 1 758 025.30 лв.
СРЕДА И ВОДИТЕ - ПУДОС
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИ -
Вх.№ 16/322/00371/13.05.2009 г.
- Проект „Водоснабдяване и канали-
СИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОД-
- Проект „Рехабилитация, паркоустро-
зация на кв. „Крайречен”
ПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ
яване и благоустрояване на зелени пло-
Подобект: Канализационна мрежа на
СЪВЕТ
щи в УПИ XІІІ - за зеленина и трафо-
кв. Крайречен и главен канализационен
- Проект „Реконструкция на кухня със
пост кв. 80; УПИ XІІІ- за зеленина кв.
колектор ІІА
столова (блок „Г”) в УПИ І - училище
129; имот на ул. „Венера” за зеленина
Подобект: Водопроводна мрежа на кв.
кв. 103 по плана на гр. Кричим
кв. 135; площад „Родопи” /”Демокра-
„Крайречен”
Вх. № 02-07-405/22.02.2008 г.
ция”/- пред църквата за зеленина; имот
Стойност на проекта: 2 190 441.06 лв.
Стойност на проекта: 827 552.87 лв.
за зеленина в района на гара „Въча”
Вх. № КАН - 900205/11.05.2009 г.
Стойност на проекта: 889 262. 94 лв.
- Проект „Почистване коритото на р.
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНА-
Вх. № 16/322/00373/13.05.2009
„Въча” в регулацията на гр. Кричим
ТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИ-
-Проект „Рехабилитация на пътна
Стойност на проекта: 213 693.35 лв.
СТРАТИВНА РЕФОРМА
част на пешеходен мост над р. Въча” -
Вх. № КД - 801508/21.10.2008 г.
ОП „Административен Капацитет”
гр. Кричим
- Проект „Населението в град Кричим
- Проект „Модерна организационна
Стойност на проекта: 179 788.63 лв.
- обединено от идеята за красива пар-
среда в Община Кричим”
Вх. № 16/322/00381/13.05.2009 г.
кова площ и чиста околна среда”
Стойност на проекта: 200 000 лв.
Мярка 321 „Основни услуги за ико-
Стойност на проекта: 9 979.16 лв.
Вх. № А09-31-55/30.01

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2009
3
Уважаеми съграждани,
гр. Стамболийски, представител на полицията, инспектор
Детска педагогическа стая, лекар и общински съветник.
Водени от грижата за живота и здравето на нашите
През настоящата 2009 г. МКБППМН е извела, като ос-
деца в община Кричим е изградена добре действаща сис-
новен приоритет в работата си ограничаване и намалява-
тема за превантивна и корекционно-възпитателна рабо-
не на престъпността и противообществените прояви от
та включваща Местната комисия за борба срещу проти-
малолетните и непълнолетните и срещу тях.
вообществените прояви на малолетните и непълнолет-
Едно от мероприятията, които са заложени в програ-
ните /МКБППМН/, Детска педагогическа стая, Училищ-
мата за работата на Комисията през 2009 г. е разрабо-
ните комисии за борба срещу противообществените про-
тване, отпечатване и разпространение на информаци-
яви на малолетните и непълнолетните, отдел „Закрила
онни материали за родители и ученици по проблемите с
на детето” и Център за обществена подкрепа.
наркотиците.
Местната комисия за борба срещу противообществени-
В тази връзка в няколко поредни издания на информаци-
те прояви се състои от 10 члена. В състава на комисията
онния бюлетин на общината ще Ви запознаем с видовете
са включени служители от общинска администрация, от-
наркотици - какво трябва да знаем, ефектите и рискове-
говарящи за проблемите на образованието и здравеопазва-
те от тяхната употреба.
нето, педагогически съветник, представител на Отдел „За-
Публикуваният в този брой материал е насочен към ро-
крила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”
дителите.
КЪМ РОДИТЕЛИТЕ:
„КАК ДА ГОВОРИМ ЗА НАРКОТИЦИТЕ”
Обществото като цяло
Наблюдавайте постоянно
плаща високи цени за под-
детето си, разберете какво
цененото внимание към от-
преживява то и се опитайте
глеждането и възпитанието
да му помогнете, преди да
на децата.
се е обърнало за помощ към
Превантивната работа с
наркотиците. Създайте то-
родителите, макар и много
пла и приятелска домашна
трудна, е от огромно значе-
атмосфера, която да го оку-
ние, за да се избегнат педа-
ражи и подтикне да говори
гогически грешки и отри-
за себе си, за чувствата, же-
цателен пример. Материа-
ланията, страховете и при-
лът, който сме подготвили,
ятелите си. Винаги поощ-
е насочен именно към това
рявайте постиженията му
- да се окуражат бащите и
и поддържайте самочувст-
майките и стъпка по стъп-
вието му. Обяснете му, че
ка, тухличка по тухличка
при всички обстоятелства
да изградят собствената си
сте готови да го подкрепи-
домашна крепост, която ще
те и да го изслушате, да му
защити децата им от нарко-
помогнете да бъдете него-
тиците.
ви приятели. Само така ще
Разговорът с децата за
накарате „малкия голям чо-
наркотиците трябва да за-
век” да бъде напълно от-
почне още преди реалната
кровен, а това е най-добра-
опасност от тях. Както ги
та превенция.
ваксинирате от някои бо-
налото. Може да разиграе-
за бои, лепилото, почист-
вид „договор” с детето си
Развийте у себе си „анте-
лести, докато са още мал-
те подобни ситуации и под
ващите препарати.
за спазване на определени-
ни” за всякакъв вид проме-
ки, така трябва да ги „иму-
формата на игра, така че де-
От изключително голя-
те от вас правила, като съ-
ни, които настъпват у под-
низирате” и срещу употре-
тето да се научи да отказ-
мо значение е личния при-
щевременно уважавате и
растващите. Много често
бата на наркотиците, като
ва. При всеки удобен слу-
мер. Не е твърде убедител-
зачитате личността му, за-
симптомите на ранни екс-
им изложите фактите и из-
чай му обяснявайте вреда-
но да наставлявате подра-
пазвайки и собствения ав-
перименти с дроги пре-
преварите реалността. Ро-
та от психоактивните веще-
стващия, че не трябва да
торитет. Не е лесно да се
минават незабелязано под
дителите трябва да поемат
ства, рисковете от тях и ув-
пуши или пие, когато той
установи точния баланс
знаменателя „пубертетна
отговорността да разясня-
режданията, които могат да
ви вижда често с цигара и
между демократичност и
възраст”. Дълги периоди
ват на децата си различни-
причинят. Винаги говорете
чаша алкохол.
взискателност.
на усамотение, унесеност,
те проблеми, които пораж-
спокойно и уверено и дайте
Много вероятно е под-
И не забравяйте: никой не
тайнственост, промяната
дат наркотиците, но без ми-
на малкия човек да изкаже
растващите да имат позна-
е имунизиран срещу нарко-
на приятелския кръг или на
тове и преувеличения.
своето мнение.
ти, които употребяват нар-
тиците!
отношението към учебните
Много често поради лип-
Когато детето навлезе
котици или да са попадна-
Може да сте идеални-
задължения, както и харче-
са на достатъчно информа-
във възрастта между 8 и
ли в такава компания. Убе-
ят родител и да имате пре-
нето и изчезването на го-
ция децата се влияят от по-
12 години проведете раз-
дете детето си, че винаги
красни взаимоотношения с
леми суми могат да са по-
ведението на другите и оп-
говор за наркотиците и го
може да разчита на вас, че
детето си, но то да попад-
казателни за занимания с
итвайки се да се нагодят
попитайте какво мисли за
може да има приятел във
не на неподходящото мяс-
наркотици. От друга стра-
към дадена среда, просто
тях, какво знае за вреда-
ваше лице. Уверете го, че
то в неподходящото време.
на именно тези занимания
експериментират, но без
та, дали в училище се го-
където и да се намира, по
Въпреки тва някои деца са
в някои случаи са опит за
да знаят какво всъщност
вори за това, дали позна-
което и да е време на де-
по-склонни към употреба-
привличане на родител-
правят.
ва хора, които ги употре-
нонощието, ако ви се оба-
та на наркотични вещества,
ското внимание или негла-
Започнете разговорите
бяват, и т.н. винаги разго-
ди за помощ, ще се отзове-
а именно:
сен вик за помощ. Ако не
отрано (още от 3-4 годиш-
варяйте открито, равнос-
те, без да се вбесявате, за-
- децата, склонни към
го чуете днес, утре може
на възраст), когато повече-
тойно, като с приятел. Не
плашвате или дискредити-
мрачни мисли и настрое-
да е късно.
то деца са готови да разбе-
бъдете прекалено стро-
рате провинилия се син или
ния, които имат затрудне-
В заключение - наблюда-
рат, че алкохолът и цигари-
ги и не действайте със за-
дъщеря. На следващия ден
ния в общуването с връст-
вайте тийнейджъра, който
те, както и кафето и дори
поведи или забрани. С тях
може съвсем спокойно да
ниците и трудно създават
търси себе си и своето мяс-
кока-колата са вредни за
няма да постигнете нищо.
поговорите и да постигне-
приятелства;
то в обществото. Общувай-
тях. Съвсем простичко им
След като приключите раз-
те успехи по пътя на убеж-
- подрастващите, които
те с него и с приятелите му.
обяснете какво представля-
говора, дайте време на де-
дението и взаимното разби-
се чувстват пренебрегна-
Както прекалената подоз-
ват наркотиците. Приуче-
тето да го обмисли. Разго-
рателство. Така ще спече-
ти от единия или от двама-
рителност, разпити и при-
те ги да не приемат абсо-
варяйте и за безопасното
лите тийнейджъра на своя
та си родители, както и де-
бързани обвинения, така и
лютно нищо (включително
използване на различните
страна и ще съумеете да го
цата в риск;
предоверяването и самоп-
дъвки или бонбони) от не-
лекарства и химически ве-
предпазите от много неща.
- тези, които имат прияте-
риспиването са неуместни.
познати, а ако все пак им се
щества като лака за нокти,
Не бъдете обаче прекалено
ли, използващи наркотични
/следва продължение/
случи, да споделят за ста-
маркерите, разтворителите
либерални, сключете един
вещества.
МКБППМН

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2009
Търговски
център „ВЕКО”
На 11.05.2009г. „Век Трейдинг” ООД поставиха началото
на една прекрасна инициатива. Започна строежа на пър-
вият в Кричим търговски център „ВЕКО”, който покрива
1452 кв.м разгъната площ. Под един покрив ще се предла-
гат разнообразни стоки .Ще се отворят много нови работ-
ни места, което ще благоприятства социалният статус на
град Кричим.
На събитието бяха поканени и ръководството на Общи-
на Кричим. Първата копка на търговския център бе напра-
вена от Кмета г-н Атанас Калчев.
Сградата ще бъде построена по всички Европейски стан-
дарти.
В нея ще се помещават Фитнес център, Сауна, Солариум,
Спа и Масажи на приземния етаж. На първия етаж ще се
изгради строителен център, който ще предлага богато раз-
нообразие от стоки за строителството и бита. Уютен бар и
удобен детски кът ще забавляват посетителите на търгов-
ския център. На втория етаж ще се разпростира магазин за
черна и бяла техника, електроника, мобилни комуникации,
ИТ технологии. Третият етаж ще бъде свободен за наема-
не и подходящ за офис и търговски цели.
22 април - Ден на земята
Тази година за пореден
път / 3 9 -ти / се отбелязва
Да пазим
деня на Земята.В тази връз-
ка милиони хора по све -
та, чрез своите действия
гората
потвърдиха участието си
в световното движение за
Нека да пазим гората,
защита на нашата плане-
нейните бистри води.
та. Денят на Земята при-
Да растат здрави децата,
общава хората към идея-
на воля да тичат по свежи треви.
та за опазване на околна-
та среда.
Гората - дом на приятели наши,
Децата от Екоклуб ,,Чу-
Лисана и Ежко, сърничка, елен.
десата на природата” при
Под храстче на топло се крие
Общински младежки дом
пъргаво зайче, калинка под клен.
също отбелязаха 22 април.
Те представиха песни, тан-
Подслон тя дарява на Мечо,
ци , викторина , посвете -
на Вълчо, на Кики - скоклива, добра.
ни на опазването на при-
А как мило в гората наднича
родата . Почистиха райо -
шарено птиче с пъстри крилца.
на около младежкия дом:
градинките, канала, окопа-
Нека да пазим гората,
ха дръвчетата. Приложиха
далече от брадви и огън.
на практика знанията си за
За да е жива земята
разделно събиране на отпа-
и с приятели щастливи децата.
дъците.
Показаха, че обичат Кри-
Трепка Стайкова
чим и го пазят чист.
детски учител при ОДЗ „Ралица”