ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2010
ОБЩИНА КРИЧИМ ДЕПОЗИРА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА
„ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ
НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КРИЧИМ”
На 26.11.2010г. Кметът
на общината - г-н Атанас
Калчев внесе за разглежда-
не и одобрение за финанси-
ране от Управляващият ор-
ган, Дирекция „Кохезионна
политика за околна среда”,
на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.”
инвестиционен проект „До-
изграждане , реконструк -
ция и рехабилитация на во-
доснабдителна и канализа-
ционна мрежа и изгражда-
не на пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води - гр.
Кричим”.
Проектът е депозиран на
основание Покана за кан-
дидатстване от 30.06.2010г.
на Министерството на окол-
ната среда и водите, Ди-
рекция „Кохезионна по -
литика за околна среда ”
по процедура за директ -
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ
BG161РО005/10/1.11/02/16
„Подобряване и развитие
на инфраструктурата за пи-
тейни и отпадъчни води в аг-
ломерации над 10 000 е.ж.”,
сред които попада и общи-
на Кричим.
Разработеният инвести-
ционен проект с оглед него-
вата приоритетност, е плод
проект строителни и мон-
например фонд ФЛАГ към
ще облекчи основните би-
те бюджети и от население-
на 2-годишни последовател-
тажни дейности , достав -
Министерството на финан-
тови нужди на нашите съ-
то на съответната община.
ни и целенасочени усилия
ка на оборудване и съоръ-
сите или безлихвен заем от
граждани с оглед гъстотата
Изграждането на канали-
и труд на общинското ръко-
жения, строителен надзор,
Предприятието за управле-
на населението и струпване-
зационна и водоснабдителна
водство, на служители от ад-
одит на проекта и др., въз-
ние на дейностите по опаз-
то на сграден фонд. Елими-
мрежа е основен приоритет
министрацията, консултан-
лиза на 38 489 430,44 лв. с
ване на околната среда към
нирането на многобройни-
за общината, а реализация-
ти и проектанти, и в резул-
ДДС. Съгласно задължител-
МОСВ.
те септични ями ще допри-
та му ще допринесе за из-
тат на изпълнението на про-
ните условия на Оператив-
Независимо от този фи-
несе за преустановяване за-
граждане, възстановяване и
ект „Техническа помощ за
на програма „Околна сре-
нансов ангажимент, кой -
мърсяването на подпочве-
облагородяване на прилежа-
подготовка на инвестицио-
да 2007-2013г.”, 3 % от тази
то общината ни задължи-
ните води, намиращи се в
щата инфраструктура, което
нен проект „Доизграждане,
стойност следва да бъдат
телно трябва да поеме, ре-
пластовете под територия-
е ключов момент за подо-
реконструкция и рехабили-
осигурени от бенефициента,
ализирането на инвести -
та на града. И не на послед-
бряване на цялостната визия
тация на водоснабдителна и
в случая община Кричим, за
ционния проект за строи-
но място, чрез изграждането
и устройство на града. Това
канализационна мрежа и из-
целия период на изпълне-
телство на водоснабдител-
на пречиствателната стан-
ще направи Кричим един
граждане на пречиствателна
ние на проекта от собствени
на и канализационна мре-
ция за отпадни води, общи-
наистина добър за живеене
станция за отпадъчни води -
приходи, осигурени от раз-
жа и пречиствателна стан-
на Кричим си гарантира из-
град, ще привлече внимани-
гр.Кричим”, финансиран от
лични източници: от местни
ция за отпадъчни води, е от
бягването на жестоките фи-
ето на добрите инвеститори,
Кохезионния фонд на ЕС и
приходи, от увеличение на
изключително жизненоваж-
нансови санкции след 2013
което е важна предпоставка
от държавния бюджет на Р
цената за използване на съ-
но, социално и икономиче-
г. под формата на екологич-
за преодоляване на безрабо-
България.
ответната инфраструктура,
ско значение по ред причи-
ни глоби за замърсяване на
тицата и устройване на мла-
Общата стойност на вклю-
чрез заем от банка или дру-
ни. Изграждането на кана-
околната среда, които ще бъ-
дото поколение, което е бъ-
чените в инвестиционния
га финансова институция,
лизация и нов водопровод
дат за сметка на общински-
дещето на нашият град.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2010
ПУСНАХА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ХИДРОфОРНА ПОМПА В
На 21.10.2010 г. Кметът
КВАРТАЛ „БЯЛАТА ПРъСТ”
на Община Кричим - Ата-
нас Калчев и заместник -
управителят на ВиК - Плов-
див - Спартак Николов пус-
наха в експлоатация хидро-
форна помпа в квартал „Бя-
лата пръст”. На събитие-
то присъстваха Председате-
лят на ОбС - г-жа Анка Хад-
жиева, Заместник - кметът
г-жа Илиана Черганова, За-
местник-кметът г-жа Нур-
жан Ристемова и Секрета-
рят на Общината г-жа Ве-
личка Бучова.
Липсата на достатъчно во-
доподаване в района, нахо-
дящ се във високата част на
града е причина за неволите
на 500-те жители на кварта-
ла в продължение на триде-
сет години.
Община Кричим вложи 7
600 лв. по отчуждителните
процедури и изграждането
на съоръжението, което ще
се стопанисва от ВиК.
През тази година са мон-
тирани ултразвуков разхо-
домер и помпа в помпената
станция на града, подменени
са три етернитови водопро-
вода с полиетиленови тръ-
би за сметка на дружеството.
ОБЩИНА КРИЧИМ
ГРАЖДАНСКА
ВъЗЛОЖИ ПРОЕКТИРАНЕТО
ПОЗИЦИЯ
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
032/643 854
НА НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
- 032/ 602 983, 602 984
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
032/ 963 942
Кметът на Община Кричим г-н Атанас Калчев и об-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
щинското ръководство изказват своята благодарност на
г-н Георги Тодоров Тимов за проявената активна граж-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
данска позиция при откриване, опазване и предаване в
ОРБ - 032/ 963 943
Общината на българското знаме.
На 21.11.2010 г. г-н Тимов достойно е защитил един от
националните символи на България - българският три-
багреник, при опит той да бъде снет от мястото си.
С действията си г-н Тимов показа, че младото поко-
ление на България носи в сърцето си българския дух и
чувство за национална идентичност.
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
032/ 625 273
КАТ - АВТОПРОИЗ-
Община Кричим възложи с
бюджет ще бъдат похарче-
ШЕСТВИЯ - 165;
конкурс проектирането на нов
ни за проектирането на трау-
032/ 932 007
КАТАСТРОфА
гробищен парк. Изграждане-
рен парк, отговарящ на всич-
то на нови гробища е един от
ки нормативни изисквания. За
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
На 21.11.2010 г. в 16:00 ч. тримата младежи Самуил
основните приоритети, зале-
реализирането на проекта са
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
Ангелов Тошев - 26г., Яшар Мустафов Бозов - 25г. и
гнали в програмта за развитие
предвидени 15 дка площ край
624 890, 0887/ 582 061
Мустафа Себатин Бозов - 25г. от квартал “Крайречен”
и управление на Общината в
пътя за с. Козарско.
загиват на място след катастрофа, станала на пътя Стам-
периода 2008 - 2011 г., пора-
Гробищният парк ще бъде
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
болийски - Кричим.
ди факта че настоящият гро-
ограден и осветен, а пред него
НОСТ - 160
Други двама са тежко пострадали и закарани в бол-
бищен парк не отговаря на за-
ще има места за паркиране.
ница. Катастрофиралите се връщали от сватбено тър-
коновите изисквания и е тряб-
Планът предвижда гробните
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
жество с лек автомобил „Фолксваген Голф“ и се уда-
вало да бъде преместен преди
места да бъдат разделени по
ТА - 032/ 952 290;
рили в крайпътно дърво при опит да изпреварят друг
повече от 20 години.
секции според традиционните
697 087; 628 677
автомобил.
15 000 лв. от общинския
вероизповедания в Общината.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2010
3
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
В община Кричим на
изнесе тържествено слово в
тели е посветен на паметта
29.10.2010 год. от 17.30 часа
почит на всички борци за на-
на българските просветни
ученици и учители от СОУ
родна просвета и култура.
дейци и радетели за народно
„П. Р. Славейков”, НУ „Св.
В Деня на народните бу-
самосъзнание, които в теж-
св. Кирил и Методий” и НУ
дители НЧ „Пробуда-1912
ки моменти от историята на
„Васил Левски” участваха в
г. ” чества своя патронен
България съхраняват силен
празнично шествие по цен-
празник по повод, на който
българския дух. В този ден
тралните улици на града и
беше представена мултиме-
отдаваме почит на делото на
площад „Освобождение” по
дийна презентация с инфор-
книжовниците, просветите-
повод 1 ноември - Денят на
мация за велики български
лите, борците за национал-
народните будители.
личности, които неизмен-
но освобождение и радете-
Пред православния храм
но свързаване с този светъл
лите, съхранили през веко-
„Св. Св. Козма и Дамян”
празник.
вете духовните ценности на
отец Мирослав Коларов про-
Денят на народните буди-
нацията ни.
„АЗ СъМ
ИСТОРИЯТА, ТРАДИЦИИТЕ,
СИМВОЛИТЕ И ЧЕСТВАНИЯТА
ПъРВОКЛАСНИК”
На 04.11.2010 г. библиоте-
те „Трите прасенца” и „Ко-
ката при НЧ „Пробуда - 1912
таракът с чизми“ и разгле-
НА ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ
г.” проведе с първокласни-
даха детски енциклопедии.
ците от НУ „Васил Левски”
На довиждане всички полу-
На 16.11.2010 г. в библиотеката на НЧ „Пробуда - 1912
мероприятието „Аз съм пър-
чиха тетрадка с пожелание,
г.” гостуваха второкласниците от НУ „Васил Левски”. Те
вокласник”. На него учени-
в която по идея на препода-
се запознаха с историята, традициите, символите и чест-
ците се запознаха с факти от
вателките г-жа Калинова и
ванията на зимните празници. Беше проведена тематич-
историята на Читалището и
г-жа Каджебова учениците
на викторина, която предизвика бурни и колективни от-
библиотеката както и с реда
ще могат да записват авто-
говори на учениците. В края на посещението се изчето-
и правилата за ползването
рите, заглавията и главни-
ха народните приказки „Гъската, която снасяла златни
на библиотеката. Първок-
те герои на прочетените от
яйца” и „Търговеца и магарето”.
ласниците чуха приказки-
тях книги.
ЕСЕНЕН ПРАЗНИК В ОДЗ „НЕЗАБРАВКА”
На 10.11.2010 год. в ОДЗ
„Незабравка” гр. Кричим
децата от група „Мечо Пух”
и техните учителки г-жа Ди-
мова и г-жа Кацарова пред-
ставиха есенен театър „Лис-
тата на брезата” от Леда Ми-
лева. Със своята детска ар-
тистичност и непринудено
изпълнение децата доста-
виха много радост на свои-
те родители и гости.
Г-жа Кирчева, директор
на ОДЗ, похвали учител-
ския екип и малчуганите за
чудесното представление
и благодари на родители-
те за даренията постъпили
в групата.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА
НЧ „ПРОБУДА-1912 Г.”
По повод 1 ноември -
България съхраняват силен
всички онези истински за-
Деня на народните буди-
своя дух . В този ден отдава-
служили българи, които са
тели и Патронен празник
ме почит на делото на кни-
показали какво означава да
на НЧ „Пробуда - 1 9 1 2 г. ”
жовниците, просветители-
милееш за родината си, да
за кричимската общест -
те, борците за национално
възнасяш името й и с гор-
веност беше подготвена и
освобождение, радетелите,
дост да си готов да отдадеш
представена мултимедий-
съхранили през вековете ду-
живота си за нея.
на презентация с информа-
ховните ценности на нация-
Колектива на читалище-
ция за будителите. Денят на
та ни и нейния морал.
то вярва в мисията си да из-
народните будители е един
Първите велики имена, с
гражда съвременното граж-
от най-светлите български
които свързваме този светъл
данско общество, продължа-
празници.
ден са Иван Рилски, Паисий
вайки святото дело на буди-
Посветен е на паметта на
Хилендарски, Г. Сава Раков-
телите. Поклон пред светла-
българските просветни дей-
ски, В. Левски , Хр. Ботев,
та им памет! Честит праз-
ци и радетели за народно са-
Л. Каравелов, Стефан Стам-
ник на всички българи, ко-
мосъзнание, които и в теж-
болов и други - все вели-
ито любят, тачат и милеят за
ки моменти от историята на
ки имена, но малка част от
всичко българско и родно!

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2010
КОЛЕДЕН
БАЗАР
От 13.12.2010 г. /поне-
делник/ до 30.12.2010 г.
/четвъртък/ от 10.00 ч. до
18.00 ч. в сградата на На-
родно читалище „Пробу-
ДЕЦА ОТ КРИЧИМ ПОСЕТИХА
да -1912 г.”- гр. Кричим
ще се проведе благотво-
рителен Коледен базар,
с набраните средства от
КАРТИНГ ПИСТА „ЛАУТА”
който ще се подпомогнат
местни деца в неравнос-
тойно положение.Също
На 13.11.2010 г. с любез-
България, хомологирана от
щи места, озвучителна уред-
Децата затвърдиха позна-
така ще бъде представе-
ното съдействие на Oбщи-
Международната федера-
ба, коментаторски пулт, ВИП
нията си по правилата за
на изложба на местния та-
на Кричим, участниците в
ция по картинг CIK/FIA/ка-
ложа. Пистата всяка година
движение и придобиха нови
лант Иван Пройчев.
курса по „Автомобилизъм
тегория С. Съоръжението е
е домакин на републикански
умения чрез участие в прак-
На 21.12.2010 г. /втор-
- Картинг” при Общински
разположено върху площ от
и международни състезания,
тични занимания. Получи-
ник/ и 23.12.2010 г. /чет-
младежки дом, с ръководи-
20 дка и е с дължина 870 м.
което и отрежда едно от пър-
ха възможността да упра-
въртък/ от 16.00 ч. базара
тел инж. Тодор Кръстев, по-
и ширина 8 м, на правата -
вите места сред съоръжени-
вляват картинг на пистата.
ще се проведе в Общин-
сетиха КАРТИНГ ПИСТА
10.5 м. Разполага със съвре-
ята, които най-много допри-
Община Кричим осигури за
ски младежки дом.
„ЛАУТА” гр. Пловдив. „Ла-
менна измервателна уредба
насят за развитието на кар-
всяко дете по три безплатни
ута” е единствената писта в
за време, трибуни с 220 седя-
тинг спорта в България.
обиколки.
OБЩИНА КРИЧИМ ОТКРИ КАБИНЕТ
ЗА ЛЕЧЕБНА фИЗКУЛТУРА
През ме сец октомври
жаване на стените и подмя-
вания на всеки потребител
2010г. Oбщина Кричим от-
на на подовата настилка. Ка-
и разработва индивидуален
кри кабинет за лечебна физ-
бинетът е оборудван с гим-
план за работа, съобразен
култура , който обслужва
настически дюшеци, швед-
със констатираните заболя-
потребителите на Дневния
ски стени и кушетка за ре-
вания на опорно-двигател-
център за възрастни хора.
хабилитация.
ния апарат.
В сградата, в която се по-
Квалифициран специа -
Провежданият два пъти в
мещава Дневния център са
лист - рехабилитатор пре-
седмицата курс по лечебна
извършени строително-мон-
доставя услуги по лечебна
физкултура развива ценни
тажни работи на стойност
физкултура, групова и ин-
психо-социални качества у
5060,49 лв.. Подменена е до-
дивидуална поддържаща
хората от третата възраст,
грамата на сградата. В поме-
терапия.
което от своя страна допри-
щението, предназначено за
Рехабилитаторът изгот-
нася за тяхната успешна со-
кабинет е извършено осве-
вя функционални изслед-
циална адаптация.
ПРОГРАМА
„ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ”
На 05.11.2010 г. в библи-
тодичен” при НБ „Иван Ва-
на м. ноември ще бъде до-
отеката при НЧ „Пробуда -
зов” гр. Пловдив. Прото-
ставено, предвиденото по
1912 г.” гр. Кричим се под-
кола подписаха Антоанета
програмата техническо обо-
писа констативен протокол
Кръстева - представител
рудване.
от втория етап на програма-
на Община Кричим, парт-
Планувано е до края на го-
та „Глоб@лни библиотеки”.
ньор по Проекта и Росица
дината да бъде инсталиран
На събитието присъст -
Табакова - секретар на чи-
необходимия за работа соф-
ваха Мартин Мерезов - ИТ
талището.
туер и от началото на 2011
координатора за Пловдив-
Нашата библиотека отго-
г. потребителите да могат да
ска област и Златка Ивано-
вори на всички изисквания
ползват новите електронни
ва - завеждащ отдел „Ме-
на специалистите и в края
услуги в библиотеката.