ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2010
КОЙтО ИсКА гОЛЯМ ДА пОРАсте...
През новата 2 0 1 0 / 2 0 11
на одобрения проект на учи-
любимци. Сега вече знаем,
учебна година НУ „Св. св.
лището, с който то участва в
че те също са много полез-
Кирил и Методий” изненада
схемата „Училищен плод” на
ни. За да сме здрави и да ста-
приятно своите възпитаници.
ДФ Земеделие. В предучи-
нем големи умници, нужно е
В два дни от седмицата, ос-
лищните групи и в паралел-
да ядем плодове и зеленчу-
вен безплатната закуска, уче-
ките ежемесечно се провеж-
ци, защото съдържат много
ниците похапват пресни пло-
дат разяснителни дейности.
витамини.” Това споделиха
дове или зеленчуци. Това ста-
„Ние обичаме плодовете,
четвъртокласниците от учи-
на възможно благодарение
но зеленчуците не са наши
лището.
„ДА ОгъНеМ етНОБАРИеРАтА
В пъстРОцВетеН ВеНец”
През месец октомври 2010 г.
в НУ „Васил Левски” стартира
проект „Да огънем етнобарие-
рата в пъстроцветен венец” на
стойност 10 000 лева, към Цен-
търа за образователна интегра-
ция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства. Първата
дейност, осъществена по проек-
та, бе провеждане на обучение с
родителите на тема: „Какво не
знам за ромите”. Учениците от
ІІІ клас под ръководството на
класния ръководител Елена Цве-
ткова представиха презентация
по тази тема.
По време на срещата учители-
те разясниха и работата в извън-
класните форми заложени в про-
екта - ромски музикален театър,
танцово студио и кръжок „Пали-
тра”. Мероприятието бе посрещ-
нато с интерес от родителите и
ги мотивира да се включат в ня-
кои от дейностите.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2010
Уважаеми съграждани,
съОБЩение
В информационния бюлетин от м. септември Ви информи-
Сектор „Местни данъци
рахме за тържественото освещаване на новопостроения парак-
и такси” при Община Кри-
лис „Успение на Пресвета Богородица” във вилна зона Чере-
чим уведомява граждани-
те и фирмите, че срокът
шово. Това е първият молитвен дом от съществуването на се-
за подаване на декларации
лището до наши дни и е построен с лични дарения и труд на
за освобождаване от такса
потомствени черешовци и със съдействието на община Кри-
за сметосъбиране, смето-
чим. Кметът - Атанас Калчев подкрепи реализирането на тази
извозване и депо за имо-
благородна инициатива не само с лични средства, но и с пре-
ти, които няма да се полз-
красен подарък за параклиса и за всички, които ще потърсят
ват през цялата 2011 годи-
утеха и спокойствие в него - иконата „Успение Богородично”.
на и не представляват ос-
новно жилище на данъч-
но задължените лица (фи-
зически лица и предприя-
тия) е до 30.11.2010 г. (съгл.
сАМОДеЙНИЯт теАтРАЛеН състАВ пРИ
чл.18б/1 от НОАМТЦУ).
За юридически лица, чи-
ято такса се определя спо-
НЧ „пРОБуДА” гОстуВА В пеРуЩИцА И ЛЯсКОВО
ред количеството на би-
Самодейният театрален
ските артистите предста-
да прости леля” по Нико-
те бяха безспорна оценка за
товите отпадъци, подава-
състав при НЧ „Пробуда -
виха на вниманието на за-
ла Икономов. Бурните ап-
прекрасното изпълнение и
нето на декларация за ос-
1912 г.” гостува в гр. Перу-
интригуваната публика из-
лодисменти и поднесените
майсторско превъплъщава-
вобождаване от такса за
щица и с. Лясково. Кричим-
пълнение на пиесата „Бог
букети с цветя от зрители-
не в актьорските роли.
сметосъбиране, сметоиз-
возване и депо е в срок до
30.11.2010 г. (съгл. чл.18а/1
от НОАМТЦУ).
реШениЯ на ОБЩинсКи съвеТ
пл. „Обединение” № 3, ет.-1, с предназначе-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за
За новопридобити имоти,
При ОБЩина КриЧим,
ние: за търговска дейност, актуван с АОС №
местното самоуправление и местната адми-
които няма да се ползват до
вЗеТи с ПрОТОКОЛ №33 ОТ 29.10.2010 г.
429/28.05.2010 год.
нистрация
края на текущата година и
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
данъчно задълженото лице
РЕШЕНИЕ №229
МА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и
РЕШЕНИЕ №238
е подало декларация за това
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 60 и сл. от НРПУРОИ и
ОТНОСНО: Предложение от Анка Саму-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
след проведеното поименно гласуване
илова Хаджиева - Председател на Общин-
в общинска администрация
носно одобряване на пазарна оценка за про-
ски съвет при Община Кричим, относно оп-
в двумесечен срок от дата-
дажба на земи - частна общинска собстве-
РЕШЕНИЕ №234
ределяне представител на община Кричим в
та на придобиване, такса не
ност, върху които е учредено право на строеж.
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
Общото събрание на „Асоциация по В и К -
се събира от месеца на при-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
Пловдив” във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Зако-
добиване на недвижимия
връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
носно откриване на процедура за отдаване под
на за водите
имот (съгл. чл.18б/1/т.2 от
45 и чл. 46 от НРПУРОИ
наем чрез публичен търг с явно наддаване на
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона
НОАМТЦУ).
част от недвижим имот - публична общинска
за местното самоуправление и местната адми-
РЕШЕНИЕ №230
собственост, представляващ: стая с площ от 6
нистрация, във връзка с чл. 10а, чл. 10в и чл.
ОТ ръКОвОдсТвОТО
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
кв.м, на втория етаж в сграда с идентифика-
198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и след
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
тор № 39921.503.50.6 по кадастралната карта
проведеното поименно гласуване,
носно актуализация на Програмата за упра-
на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-
вление и разпореждане с имотите - общинска
18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния ди-
РЕШЕНИЕ №239
собственост в община Кричим през 2010 год.
ректор на АГКК - София, ведно със съответ-
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМС-
ната част от покрива над стаята за монтира-
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно
МА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 44,
не на антенно-фидерни съоръжения, АОС №
командировки на Кмета при изпълнение на
ал. 1 от НРПУРОИ
38/25.02.1999 год.
служебни задължения.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
ОСНОВАНИЕ: Наредба за командировки-
РЕШЕНИЕ №231
МА и чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2, и ал. 8
те в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4.
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
от ЗОС и чл. 57, т. 5 от НРПУРОИ и след про-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
веденото поименно гласуване
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
относно продажба на поземлен имот №
реШение на ОБЩинсКи съвеТ
032/643 854
39921.503.457 по кадастралната карта на град
РЕШЕНИЕ №235
При ОБЩина КриЧим,
Кричим, находящ се в град Кричим, ЕКА-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
вЗеТО с ПрОТОКОЛ №34 ОТ 04.11.2010 г.
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
ТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив,
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
МОЩ - 61 50
адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 34, с площ
носно удължаване срока на договор за наем от
РЕШЕНИЕ №240
395 кв.м, на собственика на законно постро-
26.07.2002 год. между община Кричим и ЕТ
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
ена сграда.
„Трансдиминед - Васка Нанчева”.
фанов Калчев - Кмет на община Кричим, от-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
носно кандидатстване на Община Кричим
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
МА, чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 6 от ЗОС и
МА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, обна-
по Оперативна програма „Администрати-
- 032/ 602 983, 602 984
чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното по-
родван в ДВ, бр. 101 от 2004г. и след прове-
вен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управле-
именно гласуване
деното поименно гласуване
ние на човешките ресурси”, Подприоритет
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
2.5 „Транснационално и междурегионално
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
РЕШЕНИЕ №232
РЕШЕНИЕ №236
сътрудничество” с проект „Обмен на опит и
032/ 963 942
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
добри практики в управлението на човешки-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
те ресурси между община Кричим, България
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
относно прекратяване на съсобственост чрез
относно продажба на поземлен имот №
и община Арадипоу, Кипър”.
продажба на общинската част от недвижим
39921.504.147 по кадастралната карта на гр.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2, във връз-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
имот ПИ № 39921.503.464 по кадастралната
Кричим, одобрена със Заповед
№ РД-18-13
ка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.149
ОРБ - 032/ 963 943
карта на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим,
от 19.02.2009 год. на Изпълнителния дирек-
и чл.150 от Правилника за организацията и
ул. „Търговска”, с площ 114 кв. м
тор на АГКК - София, последно изменение,
дейността на Общински съвет при Община
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
засягащо имота одобрено със Заповед № КД
Кричим и взаимодействието му с общинска
ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от
- 14-16-563/14.10.2009 год. на Началника на
администрация.
Закона за общинската собственост, чл. 51,
СГКК - Пловдив, находящ се в град Кричим,
ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за при-
ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Плов-
реШение на ОБЩинсКи съвеТ
добиване, управление и разпореждане с об-
див, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, с площ
При ОБЩина КриЧим,
щинско имущество и постъпило заявление
619,5 кв. м, на собствениците на законно по-
вЗеТО с ПрОТОКОЛ №35 ОТ 15.11.2010 г.
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
с вх. № 6622/04.10.2010г. от Смаил Мехме-
строена сграда върху терена.
032/ 625 273
дов Денкчиев, ЕГН ...
.. и Ридван Мехме-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМС-
РЕШЕНИЕ №241
дов Дюлгеров, ЕГН ...
.. от гр. Кричим, обл.
МА, чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 6 от ЗОС и
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
Пловдив за закупуване на общинската част от
чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното по-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
ШЕСТВИЯ - 165;
ПИ № 39921.503.464 по кадастралната кар-
именно гласуване
относно Осигуряване на финансов ресурс за
032/ 932 007
та на гр. Кричим с цел прекратяване на съ-
приключване на проект „Техническа помощ за
собствеността и след проведеното поимен-
РЕШЕНИЕ №237
подготовка на инвестиционен проект „Доиз-
но гласуване
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
граждане, реконструкция и рехабилитация на
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
водоснабдителна и канализационна мрежа и
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
РЕШЕНИЕ №233
носно кандидатстване на Община Кричим по
изграждане на пречиствателна станция за от-
624 890, 0887/ 582 061
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
Оперативна програма „Административен ка-
падъчни води - гр. Кричим”, одобрен за фи-
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
пацитет”, Приоритетна ос І „Добро управле-
нансиране с Решение № 25 от 10.11.2008г. на
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
относно откриване на процедура за отдаване
ние”, Подприоритет 1.3 „Ефективна коорди-
Ръководителя на УО на ОПОС 2007 - 2013 г.
НОСТ - 160
под наем чрез публичен търг с тайно надда-
нация и партньорство при разработване и про-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона
ване на самостоятелен обект частна общин-
веждане на политики” с проект „Устойчиво
за местното самоуправление и местната адми-
ска собственост № 39921.503.50.6.2 по ка-
управление на Община Кричим чрез създа-
нистрация, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал.
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
дастралната карта на гр. Кричим, находящ се
ване и изпълнение на качествени и ефектив-
3 от Закона за общинския дълг и след прове-
ТА - 032/ 952 290;
в сградата на община Кричим, гр. Кричим,
ни политики”
деното поименно гласуване.
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2010
3
КМетът НА ЛОМ
БЛАгОДАРИ НА
ОБЩИНА КРИЧИМ
В специално писмо Кметът
чистването поради липса на
ползване наличната, макар и
на община Лом - г-жа Пенка
специализирана техника и фи-
доста поостаряла сметосъби-
Пенкова, изказва своята лич-
нансов ресурс за осигуряване-
раща машина - собственост
на и на съгражданите си бла-
то й. В нарочно обръщение по
на общината. Независимо, че
годарност за проявената съ-
българските медии кметица-
сметосъбирачката е пред бра-
причастност и своевременна
та на Лом апелира за помощ и
куване, тя се оказа изключи-
помощ от страна на Кмета на
подкрепа от колегите си в ця-
телно ценна за изпадналата в
Кричим - Атанас Калчев. През
лата страна. Съпричастен към
криза община Лом, а Кметът
2009 г. община Лом беше из-
проблемите на една българска
на Кричим заслужи благодар-
пРеДстАВИхА
правена пред екологична ка-
община, Кметът на община
ностите на общинското ръко-
тастрофа вследствие на въз-
Кричим реагира своевремен-
водство и жителите на дунав-
никнала криза при сметопо-
но и предостави за временно
ската община.
НОВОтО
РъКОВОДстВО
НА Руп НА МВР
Новото ръководство на РУП
от своя страна изрази своята
на МВР - гр. Стамболий-
удовлетвореност от работата
ски беше официално пред-
с предишното ръководство на
ставено в община Кричим на
РУП на МВР и заяви, че очак-
29.10.2010 г. На срещата при-
ва комуникацията с новото да
състваха освен ръководството
бъде още по-добра и експеди-
на общината и много гражда-
тивна с оглед компетенциите
ни. Главен инспектор Ангел
и нагласите на сегашните ръ-
Керепиев - началник РУП на
ководни служители. Потвър-
МВР - гр.Стамболийски, ин-
ди, че ангажимента на общи-
спектор Ерол Халимов - на-
на Кричим по отношение пре-
чалник група Охранител-
доставяния до сега бюджет за
на полиция - РУП на МВР
полицията в размер на 4000
гр.Стамболийски и инспектор
лв. ще продължи и през след-
инж. Стоил Дрянков - начал-
ващата година, тъй като това
На 27.09.2010 г. с активното съдействие на Областния управител - инж. Тотев и бла-
ник РУ - Пожарна безопас-
е не само необходимост за
годарение на добрата комуникация между институциите, беше подписан договор меж-
ност и спасяване - гр. Стамбо-
нормалната работа на поли-
ду община Кричим и Областно пътно управление - гр. Пловдив за извършване на час-
лийски, в кратко резюме пред-
цейските служители, но и във
тична реконструкция на участъци от републикански пътища ІІІ - 866 Девин - Кричим -
ставиха пред присъстващите
взаимен интерес и полза. При-
Стамболийски и ІІІ - 8602 Пловдив - Перущица - Кричим, както и за зимно почистване
своите бъдещи намерения и
състващите в залата граждани
и поддържане на тези пътища. Финансирането на ремонтните дейности се осигурява от
виждания за ръководство на
имаха възможност и отправи-
бюджета на Областно пътно управление. Ръководството на община Кричим в лицето на
РУП на МВР и взаимодейст-
ха конкретни въпроси по ак-
Кмета - Атанас Калчев получи уверенията, както на Областния управител, така и на но-
вие с местната власт и граж-
туални теми в сферата на об-
воназначения ръководител на Областно пътно управление, че ползотворното и във вза-
данската общественост. Кме-
ществения ред и сигурността
имен интерес и за двете страни сътрудничество ще продължи и през следващата 2011 г.
тът на общината - г-н Калчев
на гражданите в Кричим.
еКсКуРЗИЯ ДО гРАД БРАцИгОВО
На 30.10.2010 година (събо-
тивните орнаменти и сувенири
младежки дом два калъпа за
та) децата от творческите кръ-
от естествени материали - ке-
отливане на гипсови играчки.
жоци при Общински младеж-
рамика, кожа и дърво. Децата
Малките творци посетиха
ки дом: „Изобразително и при-
получиха възможност да оц-
православния храм „Св. Йоан
ложно изкуство”, „Направи си
ветяват гипсови фигурки, на-
Предтеча“, който се слави с
сам” и Екоклуб „Чудесата на
пътствани от специалист. По-
най-високата камбанария на
природата” посетиха произ-
сетиха фермата на собствени-
Балканския полуостров и град-
водствения цех на „Спектър -
ка и обядваха в столовата част
ския парк „Априлци”.
Керамик” ООД гр. Брацигово.
на цеха.
Общински младежки дом
Любезните домакини запоз-
Управителят на фирма
благодари на Община Кричим
наха своите малки гости с на-
„Спектър-Керамик”- гр. Бра-
за поемането на транспортните
чина на моделиране на декора-
цигово подари на Общински
разходи на участниците.
Първокласниците при НУ „Св. св. Кирил и Методий” бяха
специални гости на библиотеката към НЧ „Пробуда - 1912
г.”. Подготвените за тях изненади предизвикаха искреното
им възхищение и радост. Различният и нетрадиционен за
децата прочит на любимите им приказки „Трите прасенца”
и „Снежанка”, ще остави траен интерес към авторските и
народните приказки. Целта на това първо организирано по-
сещение на читалищната библиотека е да създаде още от
ранна възраст любов към книгите, любознателност и жела-
ние за опознаване на приказния свят, на тайните на писано-
то слово и уважение към културното ни наследство. Всеки
от малчуганите получи награда за верните отговори на въ-
просите от проведената занимателна викторина.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2010
цъРКВАтА
„сВ. сВ. КОЗМА
И ДАМЯН”
пРАЗНуВА
1 -ви ноември 2 0 1 0 г. е
на присъстващите с жити-
Ден на народните будители,
ето на двамата братя Коз-
на онези всеотдайни лично-
ма и Дамян, които изучили
сти, които поддържаха буд-
лекарското изкуство, как-
на народната съвест и бъл-
то и лечебните свойства на
гарски дух, за да пребъде
различните билки. Господ
България!
Исус Христос ги дарил с
На този ден е и празни-
чудотворна целителна сила
ка на кричимската църква
и благословил двамата ле-
„Св. Св. Козма и Дамян”,
кари : „Болни изцерявай -
която тази година чества и
те... прокажени изчиствай-
131 години от създаване-
те... Даром полученото, да-
то си. На храмовия празник
ром давайте”. Те не търсели
дойдоха много богомолци
слава и богатство, не взима-
и с благоговение слушаха
ли пари и дарове. Изпълня-
Светата Божествена литур-
вали стриктно съветите на
гия отслужена от свещеник
Спасителя. Заради тяхното
Мирослав Коларов и Йеро-
безкористие, църквата ги
монах Антим от манастира
назовава „Безсребреници”.
„Рождество на Пресвета Бо-
След словото на свещени-
городица”. На празничната
ка се извърши водосвет, кой-
служба присъстваха и Кме-
то завърши с литийно шест-
тът г-н Калчев, Зам.-кметът
вие около църквата.
г-жа Ристемова, Секрета-
Свещеник Коларов пока-
рят на общината г-жа Бучо-
ни всички богомолци и гос-
ва, Председателят на ОбС -
ти в братствения салон на
г-жа Хаджиева.
празничен обяд, който се
Всички присъстващи с
освети от Отеца. Кметът на
вяра, любов и надежда от-
града г-н Атанас Калчев от
правиха молитви към Бога
името на общината подари
и „Св. Безсребреници Коз-
на църквата 31 стола. Све-
ма и Дамян” за здраве и ус-
щеник Коларов от името на
пех на всички граждани от
църковното настоятелство
нашия град.
благодари за подаръка и от-
Божествената литургия за-
беляза, че столовете са мно-
върши със слово от свеще-
го необходими за братство-
ник Коларов, който запоз-
то и за неделното училище.
КуРБАН БАЙРАМ
Празникът Курбан Бай-
на. Единият бе транжиран и
рам е един от най-големите
раздаден на самотни възраст-
в ислямската религия, про-
ни и нуждаещи се, а вторият
дължава четири дни и с него
бе приготвен в мюсюлман-
се почита паметта на мърт-
ския храм.
вите. Според традицията и
Всички почели празника с
принципите на исляма всеки
присъствието си в храма по-
може да даде курбан на този
лучиха порция от курбана
празник.
поднесена лично от Зам.-кме-
По време на тези свещени
та на община Кричим г-жа
за мюсюлманите дни Кме-
Нуржан Ристемова. Подо-
тът на Община Кричим г-н
баващо оцениха жеста и по-
Атанас Калчев дари на изпо-
желаха на г-н Атанас Калчев
вядващите исляма два курба-
мир, благоденствие и успехи.