ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2010
ШКОлсКОтО ЗВъНЧе ОтНОВО
пОВИКА сВОИте пРИятелИ В
Ну „сВ. сВ. КИРИл И МетОДИй”
НА ДОБЪР ЧАС!
празнична програма, под-
лите, учениците и техни-
В слънчевата утрин на 15
готвена от малките актьо-
те родители, от името на
септември медния глас на
ри от Детския театрален
общинското ръководство
школското звънче отново
състав „Звънче”. Клоуните
с пожелание за успешна
повика своите приятели -
Коко и Чоко организираха
и спорна година, поднесе
учениците. В двора на НУ
забавни игри и писаха пър-
инж.Ристемова - зам.кмет
„Св. Св. Кирил и Методий”
вите шестици за тази учеб-
на Община Кричим.
се носеше весела глъчка.
на година.
На добър час на всички
Децата бяха посрещнати с
Приветствие към учите-
ученици!
ОтКРИхА уЧеБНАтА
гОДИНА В
Ну „ВАсИл леВсКИ”
Учебната 2010-2011 го-
ци, родители и гости под-
дина бе открита в НУ „Ва-
несе г-жа Куцева - дирек-
сил Левски” точно в 9.00
тор на училището. Пър-
часа на 15.09.2010 г. под
вият звънец окичен със
звуците на Националния
здравец огласи училищ-
химн на България и с из-
ния двор. Класните ръко-
дигане на национално-
водители на първолаците
то знаме. В тържествена-
въведоха учениците си по
та програма взеха участие
червения килим обсипан с
учениците от ІV “а” клас и
цветя, здравец и благосло-
бъдещите първокласници,
вена вода.
под ръководството на г-жа
Започна първия учебен
Кирова и г-жа Трифонова.
час за всички деца, жадни
Приветствие към учени-
за знания и разум!
Благодарим Ви, приятели!
колко свои изпълнения на стари град-
Настъпи златистата есен и ухае на зре-
ски песни. Трогнати от вниманието, ние
ли плодове.
успяхме да им върнем жеста и им под-
На 15.09.2010г., по покана на пенси-
несохме китка от народни песни, под
онерите от гр. Хисар, участвахме в им-
съпровода на талантливата ни акорди-
провизирана среща с потребителите
онистка.
на местния Дневен център за възраст-
Организаторът на ДЦВХ гр. Кричим
ни хора.
поднесе в дар на гостоприемните дома-
В този град, с богата хилядолетна ис-
кини символите на нашия град - стату-
тория и вълшебни минерални извори,
етка, знаме и пясъчен часовник, както
хората от третата възраст са гостопри-
и последните броеве на ежемесечният
емни и сърдечни. Посрещнаха ни по
бюлетин на община Кричим - „Наши-
стар български обичай - с хляб и сол,
ят град”.
обградиха ни с внимание и човешка
Увековечихме срещата си с обща
топлота. Запознаха ни с дейностите, ко-
снимка и си пожелахме да се видим
ито предлага социалната услуга в род-
отново.
ния им град и ни дадоха възможност да
Изказваме искрени благодарности за
се потопим в уютната атмосфера на тех-
подкрепата и съдействието, които полу-
ния дневен център.
чихме от ръководството на община Кри-
Домакините бяха подготвили праз-
чим, за да стане реалност дългоочаква-
нична трапеза и ни поздравиха с ня-
ната среща в гр. Хисар.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2010
РеМОНтИРАт КухНеНсКИ
БлОК В ОДЗ „НеЗАБРАВКА”
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
032/643 854
с ДАРеНИе От 23 000 еВРО
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
Община Кричим има из-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
готвен проект „Саниране
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
и осъвременяване на кух-
- 032/ 602 983, 602 984
ненски блок в ОДЗ „Не-
забравка” - гр. Кричим на
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
стойност около 78 000 лв.,
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
но поради липса на финан-
032/ 963 942
сови средства нямаше въз-
можност той да бъде ре-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ализиран. На 30 септем-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ври тази година с договор
ОРБ - 032/ 963 943
за спонсорство „Новоа-
постолска Църква - Бъл-
гария, представлявана от
Асен Боянов Димов без-
възмездно направи даре-
ние на стойност 23 000
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
евро за изпълнение на част
032/ 625 273
от предвидените в проекта
ремонтни дейности. Сума-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
та е равностойна на 44 850
ШЕСТВИЯ - 165;
лв. и се предвиждат след-
032/ 932 007
ните дейности: цялостна
подмяна на ел. инстала-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
цията в помещението; из-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
граждане на нова вентила-
624 890, 0887/ 582 061
ция; подмяна на съществу-
ващата ВиК мрежа; подмя-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 160
на на врати и частично об-
лицоване с фаянс. Финан-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
сирането ще се реализи-
ТА - 032/ 952 290;
ра на три етапа. Срокът за
697 087; 628 677
изпълнение на възложени-
те строително - монтажни
работи на фирмите - из-
пълнители е два месеца.
За цялостно приключва-
не на предвидените строи-
телно ремонтни дейности
в съответствие с изготве-
ната проектна документа-
ция в кухненския блок са
необходими още 33 000 лв.
Работният график при из-
пълнение на ремонта е из-
цяло съобразен с учебния
процес и времето за по-
чивка на децата от детска-
та градина.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2010
3
КМетът
ИНФОРМИРА
Уважаеми съграждани,
в нарушение на правни-
общините при ползване-
в началото на тази година
те норми на Закона за уп-
то на сметището и може-
по моя инициатива заед-
равление на отпадъците/
ше да доведе до увелича-
но с кметовете на Общи-
ЗУО/, Закона за местните
ване на такса битови отпа-
ните Съединение, Брезо-
данъци и такси/ЗМДТ/ и
дъци за населението.
во, Калояново, Раковски и
Наредба № 8 от 24.08.2004
С Решение № 1311 от
Стамболийски, подадохме
г. за условията и изисква-
14.10.2010 година Адми-
жалба до Администрати-
нията за изграждане и екс-
нистративен съд - Плов-
вен съд - Пловдив, с коя-
плоатация на депа и на
див, V състав постано-
то оспорвахме Решение №
други съоръжения и ин-
ви отмяна на Решението
6 на Общински съвет - гр.
сталации за оползотворя-
на Общински съвет - гр.
Пловдив, взето с протокол
ване и обезвреждане на
Пловдив, с което се про-
№ 2/21.01.2010г., касаещо
отпадъци /НУИИЕДСИ-
меняше цената на услуга-
таксата за депониране на
ООО/. С оспореното ре-
та за депониране на бито-
битовите отпадъци в сме-
шение се увеличаваше це-
ви отпадъци на сметище-
тището в землището на с.
ната на услугата за депо-
то в землището на село
Цалапица като неправил-
ниране на битови отпадъ-
Цалапица на 18,46 лв. за
но и незаконосъобразно,
ци на сметището в земли-
тон без ДДС и одобря-
издадено в противоречие
щето на село Цалапица на
ваше проект на нов До-
на материалноправните и
18,46 лв. за тон отпадъци
говор за приемане на от-
процесуални разпоредби,
без ДДС, което засягаше
падъци. Със същото ре-
шение на съда, Общин-
ски проект за изграждане
ски съвет Пловдив се ос-
на шивашко предприятие,
ъжда да заплати направе-
а в срок не по-дълъг от 12
ните съдебни разноски на
месеца от получаването
Община Кричим в размер
на Разрешението за стро-
на 530 /петстотин и три-
еж да започнат изгражда-
десет/ лева.
не на шивашко предпри-
Искам да Ви информи-
ятие с което да осигурят
рам и за предприетите
не по-малко от 100 работ-
действия относно дого-
ни места. Въпреки поети-
вора между Община Кри-
те ангажименти, Консор-
чим и Консорциум „Тр-
циумът не изпълни задъл-
енд фешън файнжарсе”.
женията си, което наложи
На 08.10.2008 г. бе склю-
да предприемем дейст-
чен договор за покупко
вия по разваляне с обра-
продажба между общи-
тна сила на сключения до-
ната и Консорциум „Тр-
говор за продажба на не-
енд фешън файнжарсе”
движимия имот чрез съ-
за продажба на недвижим
дебен иск пред Пловдив-
имот: УПИ IV - произ-
ския районен съд. Стой-
водствена дейност - ши-
носта на исканото обеще-
вашка производствена
тение от страна на общи-
дейност, кв. 75, с площ 6
на Кричим за неизпълне-
580 кв.м, находящ се в гр.
ние на договора и про-
Кричим, ул. „Райко Даска-
пуснати ползи възлиза на
лов”. По силата на чл. 3 от
43 770,90 лв. В настоящ-
този договор, както и във
ия момент делото е из-
връзка с Решение № 36,
пратено по подсъдност в
взето с Протокол № 6 от
Пловдивски окръжен съд
29.02.2008 г. на Общински
и предстои насрочване на
съвет - гр. Кричим и моя
дата за разглеждане.
Заповед № 266/11.09.2008
Като кмет винаги ще за-
г., Консорциумът следва-
щитавам интересите на
ше до изтичане на 6 ме-
Община Кричим и ще от-
сеца от датата на сключва-
стоявам стремежа си за ка-
не на договора, да изгот-
чественото и пълноценно
ви и представи техниче-
развитие на града ни.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2010
1 ОКтОМВРИ -
През 2010г. се навърш-
ват 20 години от обявя-
ването на 1 октомври за
МежДуНАРОДеН ДеН НА
Международен ден на
възрастните хора. Той се
чества по решение на Об-
щото събрание на ООН
от 14 декември 1990 го-
дина.
ВъЗРАстНИте хОРА
Денят беше тържестве-
но отбелязан и от потре-
бителите на ДЦВХ гр .
Кричим. Обединени от
идеята да се отдаде при-
знание за ролята и при-
носа на възрастните хора
в обществото, на търже-
ството присъстваха пред-
ставители на местната
власт, в лицето на Кме-
та на община Кричим г-н
Атанас Калчев, Председа-
теля на Общинския съвет
г-жа Анка Хаджиева и Се-
кретаря на община Кри-
чим г-жа Бучова.
По стара българска тра-
диция възрастните хора
посрещнаха почетните
гости с хляб и сол и ги по-
каниха на своята празнич-
на трапеза.
Тържеството откри ор-
Председателят на Об-
съствието си.
ганизаторът на Дневния
щинския съвет г-жа Анка
По инициатива на об-
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ
център за възрастни хора
Хаджиева поздрави пен-
щинското ръководство по-
ИЗКАЗВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ
като благодари на ръко-
сионерите, като им поже-
даръци получиха 155 са-
ВСИЧКИ, КОИТО С ДАРИТЕЛСКАТА СИ
водството на Общината
ла здраве, дълъг живот и
мотни възрастни хора и
ВОЛЯ НАПРАВИХА ВЪЗМОЖНО
за грижите и вниманието,
да бъдат все така активни
инвалиди.
ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
с което обгражда хората
в своите занимания.
„Нека подадем ръка
ТАЗГОДИШНИЯ ПРАЗНИК НА ОБЩИНА
от третата възраст в род-
Децата от Центъра за об-
или цвете на възрастни-
КРИЧИМ.
ния ни град.
ществена подкрепа подне-
те хора! Да го направим с
На свой ред Кметът на
соха на потребителите са-
усмивка! Това ще ги сто-
ЦКБ АД Клон Пловдив - 1000,00 лв.
община Кричим пожела
моръчно изработени позд-
пли и зарадва! Ще ги за-
“Солвекс - ИП” ООД - 1000,00 лв.
на всички да запазят бо-
равителни картички.
реди отново с най-вели-
Кмета на Община Кричим - Атанас Калчев и
дрия дух, който носят в
Празничните привет -
ката от всички енергии -
ПП ”Движение Нашия град” - 550,00 лв.
себе си, и да продължат да
ствени слова и подаръ-
тази на любовта! От нея
“Кричим Експрес” ООД - 500,00 лв.
пеят и да се веселят. Под-
ци повишиха настроени-
сме дошли! Чрез нея ще
ЕТ “Койчо Русев” - 500,00 лв.
несе в дар на всеки потре-
ето, а певческият хор при
продължим! Това е истин-
“Дюлгер” ООД - 500,00 лв.
бител чанта с хранителни
ДЦВХ поздрави всички,
ската ни връзка с небесна-
ЕТ “Шери 01” - 500,00 лв.
продукти.
почели празника с при-
та Вселена!“
Стефан Цветанов Никитов - 500,00 лв.
“Век Трейдинг” ООД - 200,00 лв.
“А И Г Груп” ООД - 200,00 лв.
“Волос 05” ООД - 200,00 лв.
ЕТ “Трансдиминед” В. Нанчева - 200,00 лв.
ЕОД “ДАФИ-90” - 200,00 лв.
Денис 89 - С ЕООД - 150,00 лв.
“Империал-Йондер и Ани” ООД - 150,00 лв.
СИА - Ангел Анев - 150,00 лв.
ЕТ “Андрю Ц” Никола Андреев - 100,00 лв.
ЕТ “Петър Бабачев” - 100,00 лв.
Нуржан Асанова Ристемова - 100,00 лв.
СИМС - 06 ООД - 100,00 лв.
“Феникс Лимитед” ООД - 100,00 лв.
ЕТ “Димитър Гочев - 2000” - 100,00 лв.
ЕТ “Сарай - 2000” - 100,00 лв.
“Леопард - 63” ЕООД - 100,00 лв.
“Мавиш” ООД - 100,00 лв.
ЕТ “Ангел Кръстев мебел” - 100,00 лв.
ЕТ “Били - Георги Беличев” - 100,00 лв.
ЕТ “Сюзан - 90” - 50,00 лв.
ЕТ ”Гимишев - Ст. Иванов” - 50,00 лв.
САНК ООД - 50,00 лв.
ЕТ “Димитър Димитров-Бечков” - 40,00 лв.
ЕТ “Вера Калинова” - 30,00 лв.
ЕТ “Пике” - П. Кузманова - 30,00 лв.
ВСИЧКО - 7850 лв.