ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2009
АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ
В ОБЩИНА КРИЧИМ
В условията на глобална-
вия по първия приоритет
на проверки за установява-
ходите по бюджета за мест-
то. Актуализирани са сис-
та финансова криза, която
включват установяването,
не на недекларирани имоти
ните дейности са актуали-
темите за финансово упра-
не подмина и България, и
анализирането и събиране-
и достоверност на деклари-
зирани и прецизирани раз-
вление и контрол, и пред-
провеждането на рестрик-
то на всички несъбрани взе-
раните данни; инвентариза-
ходите за основни и теку-
стои разписване на допъл-
тивна бюджетна политика
мания по видове данъци и
ция на общинската собстве-
щи ремонти с изключение
нителни контролни про-
с ПМС 196 от 11.08.2009 г.
такса битови отпадъци на
ност за установяване на не-
на неотложните такива;
цедури в разходната част
за допълнителни мерки за
данъчно задължени лица и
използваната такава и пре-
ограничени са разходите за
на бюджета на общината.
ограничаване на нелихве-
предприемане на адекватни
дприемане на мерки за пос-
граждански договори, кан-
Оптимизирането на бю-
ните разходи и трансфери-
мерки, в т.ч. прилагането на
ледващо разпореждане с
целарски материали, както
джетните разходи включва
те по републиканския бю-
процедури по доброволно
нея. Ще се повишат усили-
и лимитите за горива, слу-
и ограничаване, а по въз-
джет за 2009 г., бяха нама-
и принудително събиране
ята на общината за привли-
жебни телефони, коман-
можност намаление на до-
лени разходите на държав-
на задълженията от длъж-
чане на допълнителни сред-
дировки и др. Преустано-
финансирането на държав-
ните органи, министерства,
ниците; ограничаване или
ства, както чрез участие по
вено е поемането на нови
ните дейности от собстве-
ведомства и др. Влошената
отказ на административни
оперативните програми,
задължения и сключване-
ни приходи.
икономическа среда нала-
услуги; лишаване от учас-
така и чрез други финанси-
то на договори, които не
Наложеното със запо-
га ефикасно използване на
тие в процедури по общест-
ращи органи и институции.
са приоритетни и могат да
вед на Министъра на фи-
ограничения бюджетен ре-
вени поръчки; извършване
С цел намаляване на раз-
бъдат отложени във време-
нансите не по-малко от 15
сурс, а финансовото упра-
% съкращение на държав-
вление и контрол да се из-
ната администрация в ми-
вършват при засилена фи-
нистерствата и агенциите
нансова дисциплина и ясно
от 01.11.2009 г., неминуе-
дефинирани приоритети,
мо ще доведе и до такива в
като не се поемат ангажи-
структурите на общински-
менти неосигурени с фи-
те администрации, в т.ч. и
нансов ресурс. В тази по-
в община Кричим. Очак-
сока са и препоръките към
ваното ограничение на бю-
общините за предприемане
джетните разходи с 25 % в
на необходимите действия
републиканския бюджет за
за оптимизиране и ограни-
2010 г., неминуемо ще до-
чаване на разходите по бю-
веде до свиване на бюджет-
джета за 2009 г. до размера
ните разходи и за община-
на собствените приходи и
та, както и до сериозни за-
получените трансфери от
труднения и невъзможност
други бюджети, извънбю-
общината да поема финан-
джетни сметки и фондове.
сирането на част от общин-
В изпълнение на произ-
ска администрация в други
тичащите от ПМС 196 за-
дейности по икономиката
дължения са и предприе-
и социалните услуги с об-
тите от ръководството на
щински средства от мест-
община Кричим действия.
ни приходи.
Беше направен задълбочен
Към настоящия момент
анализ на изпълнението на
можем само да се надяваме,
собствените приходи и из-
че коментираната рестрик-
готвена Програма за антик-
тивна бюджетна политика
ризисни мерки, с цел огра-
за 2010 г. няма да е толко-
ничаване и недопускане на
ва крайна, че да предизви-
просрочени задължения до
ка предприемането на драс-
края на 2009 г. и осигурява-
тични мерки по огранича-
не финансовата стабилност
ване на финансовата поли-
на общината. Основни при-
тика не само в нашата, но и
оритети в Програмата са
в останалите български об-
увеличаване на приходите
щини, което ще стане ясно
и намаляване на разходите.
при публикуването на За-
Предприетите дейст -
кона за държавния бюджет.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2009
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
В ПЪЛЕН СЪСТАВ
Редовното заседание
дателят на Общинска из-
изтичащи от Закона за
по социални дейности и
та не само в сферата на
на Общински съвет -
бирателна комисия г-жа
местното самоуправле-
за член на Постоянната
социалните дейности ,
Кричим проведено на
Теодора Кирякова връчи
ние и местната админи-
комисия по икономиче-
но и за Кричим и него-
07.10.2009 г. започна с
удостоверението за избо-
страция права и задъл-
ска и финансово-бюджет-
вите граждани в цялост,
тържествено полагане на
ра на д-р Славчева като
жения. На същото засе-
на дейност към Общин-
каквито са законовите и
клетва от новоизбрания
съветник от листата на
дание д-р Славчева беше
ски съвет - Кричим. Ко-
морални задължения на
общински съветник д-р
ПП „Движение НАШИ-
избрана за председател
легите й пожелаха спор-
всеки от общинските съ-
Олга Славчева. Предсе-
ЯТ ГРАД” с всички про-
на Постоянната комисия
на и ползотворна рабо-
ветници.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ВЗЕТИ
С ПРОКОЛ № 23 от 7.10.2009 година
Р Е Ш Е Н И Е № 148/07.10.2009
Р Е Ш Е Н И Е № 154/07.10.2009
Относно: допълване състава на ПК по социални дейности -
Относно: продажба на поземлен имот № 39921.502.117 по
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образова-
кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед №
ние, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности,
РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на
спорт и туризъм и ПК по икономическа и финансово-бюджет-
АГКК - София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921,
на дейност към Общински съвет - Кричим.
общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. Георги Кирков №
основание: чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
13, с площ от 316 кв.м, на собственика на законно построена
сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Р Е Ш Е Н И Е № 149/07.10.2009
основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и връз-
Относно: касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2009
ка с ал. 6 от ЗОС, и чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното
година.
поименно гласуване
основание: чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 30
от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 155/07.10.2009
Относно: откриване на процедура за продажба чрез публич-
Р Е Ш Е Н И Е № 150/07.10.2009
но оповестен конкурс на поземлен имот № 39921.502.120 по
Относно: приемане на Отчет за дейността на Общински съ-
кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед №
вет при Община Кричим за периода януари 2009 - юни 2009
РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на
година.
АГКК - София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921,
основание: чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от
общ. Кричим, област Пловдив, адрес: бул. „Тракия” № 27, с
Правилника за организацията и дейността на Общински съ-
площ от 2 706 кв.м, ведно с построените в него сгради.
вет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска
основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35,
администрация
ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 80 от НРПУРОИ и
след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 151/07.10.2009
Относно: участие на община Кричим в проект „Глоб@лни
Р Е Ш Е Н И Е № 156/07.10.2009
библиотеки - България”, финансиран от фондация „Бил и Ме-
Относно: откриване на процедура за продажба чрез публи-
линда Гейтс”
чен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.502.524
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със запо-
вед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния дирек-
Р Е Ш Е Н И Е № 152/07.10.2009
тор на АГКК - София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ
Относно: разкриване на нова градинска група в ОДЗ „Не-
39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Владая” №
забравка”.
5, с площ от 1154 кв.м
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 3
основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35,
от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 2а, ал. 1 от Наред-
ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60 от НРПУРОИ и
ба № 7 от 29 декември 2000 год. на Министерство на образо-
след проведеното поименно гласуване
ванието и науката
Р Е Ш Е Н И Е № 157/07.10.2009
Р Е Ш Е Н И Е № 153/07.10.2009
Относно: молби за отпускане на парични помощи.
Относно: статута на поземлен имот № 39921.502.527 по ка-
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
дастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-
18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
Р Е Ш Е Н И Е № 158/07.10.2009
София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кри-
Относно: отпускане на парични помощи.
чим, област Пловдив, с площ от 6442 кв.м и съществуващите
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
в него части от сгради.
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6,
Пълният текст на решенията може да намерите на елек-
ал. 1 от ЗОС, както и чл. 5, ал. 2, във връзка с ал. 4 и ал. 5 от
тронния сайт на Община Кричим - www.krichim.bg или в
НРПУРОИ
стая № 6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2009
3
СВЕТОВЕН ДЕН
ОБЯВЛЕНИЕ
НА ОСТЕОПОРОЗАТА
На основание чл.
44. ал.2 от ЗМСМА,
20 октомври е обявен
не от остеопороза пред-
тта и състоянието на ор-
включване в пациентски
чл. 124, ал.3 от ЗУТ,
за световен ден на осте-
виждат информиране на
ганизма.
организации и други.
във връзка със постъ-
опорозата. Това социал-
населението за рисковите
Допълнителни важни
Във връзка с честване-
пило заявление с вх.
но значимо заболяване
фактори, оценка на лич-
фактори за предпазване
то на този ден всички слу-
№ 4129/10.08.2009 г.
е на трето място по раз-
ния риск чрез попълва-
от остеопороза са също
жители на Община Кри-
и становище на глав-
пространение в света. В
не на Едноминутния тест,
предотвратяването на па-
чим минаха през профи-
ния архитект на Общи-
цялата страна на този ден
спазване на здравослов-
данията, консултациите
лактичен преглед - ос-
на Кричим, по отноше-
се провеждат различни
но хранене , необходи -
с личния лекар, измер-
теодензитометрия - из-
ние на заявено инвес-
прояви.
мост от физическа актив-
ването на костната плът-
следване за плътността
тиционно намерение
Мерките за предпазва-
ност, съобразена с възрас-
ност, адекватно лечение,
на костите.
от страна на „НЕК”
- ЕАД П ”ТРАФО -
ЕЛЕКТРОИНВЕСТ”
СЪОБЩЕНИЕ
за проектиране и из-
1 ОКТОМВРИ -
граждане на разшире-
МЕСТНИ
ние на съществуващо
ДАНЪЦИ
ОРУ 110 kv на „ВЕЦ
И ТАКСИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
- Въча І”, със заповед
№341/04.09.2009 г. на
кмета на община Кри-
Приканваме всички
чим е допуснато изра-
съграждани да пога-
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
ботването на ПУП -
сят данъчните си за-
1 октомври е опреде-
към проблемите на въз-
възрастни хора в Общи-
ПРЗ за ПИ №000327,
дължения към Общи-
лен за международен ден
растните и да се отдаде
на Кричим . По случай
ЕКАТТЕ 39921, соб-
на Кричим. Напом-
на възрастните хора с ре-
почит към техния при-
празника бе организира-
ственост на „Национал-
няме , че срещу не-
шение на общото събра-
нос за обществото. Еже-
на екскурзия, която беше
на електрическа компа-
коректните платци
ние на ООН през 1990
дневието на възрастни-
осъществена с подкрепа-
ния” ЕАД, находящ се в
ще бъдат предприе-
година.
те хора не винаги е лес-
та на общината.
землището на гр. Кри-
ти действия, съглас-
В много страни по све-
но, но според тях сами-
Пенсионерите от гра-
чим, с площ от 7788
но Данъчно -осигу -
та на този ден се провеж-
те най -много им тежи
да ни посетиха градо -
кв.м и начин на трай-
рителния процесу -
дат различни мероприя-
самотата и изолацията.
ве от историческо значе-
но ползване: производ-
тия с цел да се привлече
Този празник бе отбеляз-
ние като Сопот, Карлово
ален кодекс за при-
ство на ел. енергия.
общественото внимание
ан и в Дневния център за
и Калофер.
нудителното събира-
не на задълженията,
включително и пре-
даването им на Час-
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми съграждани, приканваме Ви заедно да помогнем на Вики,
тен съдебен изпъл -
която е на четири години и страда от детска церебрална парализа.
нител. Уведомяваме
Във връзка с ре-
За подобрението на състоянието й е необходимо да се направи
ви, че съгласно Ан-
гламентираните от
трансплантация на стволови клетки в московската клиника „Нейро-
тикризисната ни про-
Министър - пред-
вита” - Москва. Сумата необходима за трансплантацията е в размер
грама, всички разхо-
седателя на РБ засе-
на 21 645 евро, която семейството на Вики не може да осигури.
ди, които ще направи
дания на Министер-
Който желае да подкрепи Вики може да направи своето дарение в
Община Кричим за
ски съвет, които ще
дарителската кутия, намираща се пред касата на Община Кричим.
провеждане на про-
се провеждат вся-
цедурата по събира-
ка сряда в сградата
не на задълженията
на МС и предоста-
чрез Частен съдебен
вената възможност
ПОМОГНЕТЕ, МОЛЯ,
изпълнител ще бъдат
за осъществяване на
за сметка на задълже-
пряк контакт и диа-
ните лица.
лог между минист-
НА ВИКИ ДА Е
Данъците и такси-
рите от правител -
те могат да се платят
ството и кметове -
на Касата на Община
те на общини, счи-
КАТО ВСИЧКИ НАС!
Кричим, намираща се
тано от 01.11.2009
на партера в сградата
г., променям прием-
ните дни и часове
за подробна информация посетете страницата в
на Общината с работ-
но време от 8.00 до
за граждани, както
Интернет:viki.unique-bg.eu
12.00ч. и от 13.00 до
следва:
профил: www.myspace.com/viki_predeva
17.00ч. всеки рабо-
Кмет - Атанас Кал-
тен ден или по бан-
чев - всеки вторник
от 1 4 . 0 0 до 1 6 . 0 0
ДАРИТЕЛСКИ SMS:
кова сметка:
IBAN: BG41 CECB
часа
текст: DMS VIKI на номер: 17 777
9790 8466 9757 00
Зам. Кмет - инж.
BIC: CECBBGSF
Илиана Черганова -
всеки четвъртък от
ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ:
Б А Н К А
„ Ц К Б ”
АД КЛОН „ПЛОВ -
14.00 до 16.00 часа
BIC: BPBIBGSF
ДИВ - БЪЛГАРИЯ”,
Зам. Кмет - инж.
EUR: BG 05 BPBI 7940 146 50329 01
ОФИС КРИЧИМ -
Нуржан Ристемова -
BGN: BG 23 BPBI 7940 106 50329 01
Г Р. К Р И Ч И М , П Л .
всяка сряда от 14.00
„ОБЕДИНЕНИЕ” №3
до 16.00 часа
USD: BG 67 BPBI 7940 116 50329 01

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2009
По инициатива на об-
щина Кричим и НЧ „Про-
буда” на 28.09.2009 г. в
салона на читалището
бе отбелязана 90-годиш-
нината от рождението на
Николай Хайтов, наречен
певец на Родопите.
Осмокласниците Дими-
тър Тодоров, Ваня Кара-
джова и Гергана Хрис-
тоскова от СОУ „П . Р.
Славейков” представи -
ха своята презентация
на тема: „Живот и твор-
чество на Николай Хай-
тов”. Участниците от ес-
традно - сатиричния със-
тав при НЧ „Пробуда” -
Ивана Коилова и Велич-
ка Ташева изпълниха из-
брани части от творбата
на Н. Хайтов „Дервишо-
во семе”.
БЛАГОДАРНОСТ НА
ЕДНА МАЙКА
Д-р Антоан Димитров! Д-р
си пациенти, д-р Димитров
то и вярата за живот. Няма
ществява е да връща света
Антоанета Пеловска!
намираше време през ден
по-трудна наука от медици-
на сърдечно болните с на-
Двама достойни лекари от
да идва и лично да превърз-
ната, но този лекар намира
дежда, защото пред голя-
град Кричим! Двама лекари,
ва раната му. Добросърдеч-
време да чете и да усвоява
мата любов смъртта упла-
отдали се изцяло на любима-
ното му отношение, непри-
новостите в тази област, за-
шено отстъпва. Д-р Пелов-
та си професия. За тях Хипо-
нудената му усмивка и ду-
щото обича професията си и
ска стопли с надежда и моя
кратовата клетва не е прос-
мите му - забавни и насър-
хората. Ние, Кричимци вяр-
син. Беше дошла в Кричим
то ритуал, а с вяра и вярност
чителни - създаваха такава
ваме, че той за нищо не би я
при майка си през почивния
я изпълняват. ”По делата ще
атмосфера, че синът ми за-
заменил, ни своя труд би за-
ден. Синът ми получи сър-
ги познаете” - пише в Еван-
бравяше за болката. Вдъх-
менил, ни радостта от спа-
дечна недостатъчност и при
гелието. Да, двамата лека-
ваше му вяра, надежда, да-
сяването на човешкия жи-
повикването й, тя ведна-
ри отлично ги познаваме по
ваше му живот и той се бо-
вот, когато капнал от умо-
га се отзова. Даде му първа
делата.
реше със страданието. След
ра той е победител. И вся-
помощ и след това го прие
Д-р А. Димитров вече 10
като раната заздравя, синът
ка една от победите е дело
в болницата. 20 дни тя го
години е лекар в Кричимска-
ми започна да се движи с
на неговата мисъл, на голя-
лекува и стабилизира сър-
та поликлиника като специ-
патерици. Преди ампутира-
мото му сърце.
цето му. Насърчаваше го да
алист по вътрешни болести.
нето на крака му, той беше
Д-р Антоанета Пеловска,
се бори, да не се предава и
Воден от голямата си любов
преболедувал от пневмония
нашата лекарка, началник
буквално раздаваше своята
към човека, той денонощно,
и при един пожар се обга-
на І - во вътрешно отделе-
медицинска помощ не само
без да жали сили и труд се
зи. Това се отрази на бели-
ние по сърдечно съдови за-
към него.
озовава на всички повиква-
те му дробове. Рентгеновите
болявания при І І - ра град-
Ние, Кричимци и двама-
ния на нуждаещите се от по-
снимки показаха раково за-
ска болница Пловдив. Един
та лекари ги Боготворим.
мощ болни хора от нашият
боляване. След химиотера-
от най-добрите кардиоло-
Всеки, спасен от тях отпра-
град, а много често и заку-
пия, нашият лекар д-р Ди-
зи в областта. Кой не знае
вя благодарствени думи към
пуването и предоставянето
митров, с още по-голяма за-
д-р Пеловска! Който паци-
тях с обич. Благодарствени
на лекарства за бедни паци-
гриженост продължи да под-
ент, лекуван от нея да по-
думи отправям и аз. Благо-
енти е негово дело. Защото
държа силите му за борба с
питате ще кажат: ”Д-р Пе-
даря Ви за неспирния благо-
това е неговото призвание.
тази коварна болест.
ловска! Та аз дължа живо-
роден труд, за Вашето без-
Никога няма да забравя ле-
Могат да бъдат изброени
та си на нея! Тя съживи сър-
крайно и мълчаливо горене
карските му грижи към моя
още стотици, стотици слу-
цето ми!”. Цели 20 години
с горенето на пациентите, за
син Георги, който беше с ам-
чаи от нашия град с болни
тя стои неуморно на своя
Вашия подвиг нечут!
путиран крак. Цели 3 месе-
хора, на които д-р Дими-
благороден пост. Нейният
ца, въпреки многобройните
тров е възвръщал здраве-
идеал, който упорито осъ-
Димитрия Ткачова