ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2010
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ПЛОВДИВ
И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ НАПРАВИХА
ОГЛЕД НА ЧАСТ ОТ ПЪТЯ КРИЧИМ-ДЕВИН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИ-
СЕ СКАЛНИ МАСИ НЕПО-
СЪДЕЙСТВА НА ЕКСПЕР-
ТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
СРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ПЪТ-
ТИТЕ ОТ ОБЛАСТНО ПЪТ-
- ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ, ПРИ-
НОТО ПЛАТНО, КОИТО ЗА-
НО УПРАВЛЕНИЕ ЗА РАЗ-
ДРУЖЕН ОТ КМЕТА НА ОБ-
СТРАШАВАТ И ЗАТРУДНЯ-
РАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА
ЩИНА КРИЧИМ АТАНАС
ВАТ ИНТЕНЗИВНОТО ДВИ-
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЧАСТ
КАЛЧЕВ И РЕПОРТЕРИ ОТ
ЖЕНИЕ НА МПС. ОПАС-
ОТ КОЙТО ЩЕ БЪДЕ И РАЗ-
ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕ-
НИЯТ УЧАСТЪК Е ИДЕН-
ШИРЕНИЕТО НА УЧАС-
ДАВАНЕ „ГОСПОДАРИ НА
ТИФИЦИРАН ОТ ОБЛАСТ-
ТЪКА В РЕГУЛАЦИЯТА
ЕФИРА”, НАПРАВИХА ОГ-
НО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ГРАДА В БЛИЗОСТ ДО
ЛЕД НА ПЪТЕН УЧАСТЪК -
С ПЪТНИ ЗНАЦИ, БАЛИЗИ
ГОРСКИЯ ПУНКТ. ВЪЗ -
ЧАСТ ОТ ТРЕТОКЛАСНИЯ
И ЛЕНТИ КАТО ПРЕДПАЗ-
МОЖНИЯТ СРОК ЗА РАЗ-
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ
НА МЯРКА ЗА ОГРАНИЧА-
РАБОТВАНЕ НА ТЕХНИ-
КРИЧИМ - ДЕВИН В РАЙО-
ВАНЕ НА СКОРОСТТА И
ЧЕСКИЯ ПРОЕКТ Е ДЕ -
НА ПРЕДИ ТУНЕЛА НА ЯЗ.
ПОВИШАВАНЕ НА ВНИ-
КЕМВРИ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ
„КРИЧИМ”. ПОВОДЪТ ЗА
МАНИЕТО.
ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПЛА-
ПОСЕЩЕНИЕТО НА МЯС-
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИ-
НУВАНЕ НА ФИНАНСОВ
ТО СА ПОДАВАНИТЕ МНО-
ТЕЛ ОПРЕДЕЛИ УЧАСТЪ-
РЕСУРС В ПРОГРАМАТА
ГОКРАТНИ СИГНАЛИ ЗА
КА КАТО МНОГО ТЕЖЪК
НА ОБЛАСТНОТО ПЪТНО
ПЕРИОДИЧНО СРУТВАЩИ
И ПОЕ АНГАЖИМЕНТА ДА
УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2011 ГОД.
На 07.08.2010 г. (събота) от 12.30 ч. Групата за ав-
тентичен фолклор при Народно читалище „Пробуда
- 1912 г.” - гр. Кричим, се представи в Десетия на-
ционален събор на българското народно творчест-
во „Копривщица 2010”, който се проведе на 6, 7 и
8 август 2010 г. в Копривщица.
Този национален фолклорен събор се провежда на
всеки пет години и се организира от Министерство-
то на културата и община Копривщица с подкрепа-
та на областната администрация на София област,
Българската национална телевизия, Българското на-
ционално радио и други министерства и ведомства.
В тазгодишния събор, който се проведе в мест-
ността „Войводенец”, взеха участие над 15 000 из-
пълнители от различни краища на страната, бълга-
ри, живеещи в чужбина, както и чужди граждани,
изпълнители на български фолклор.
Участниците в събора бяха оценявани от жури в
състав: проф. д-р Елена Кутева, проф. д-р Д. Кау-
фман, проф. д-р П. Льондев.
Групата за автентичен фолклор при НЧ „Пробуда
- 1912 г.” представи достойно община Кричим, като
се завърна с плакет, грамота и запис на репертоара
на групата, който ще бъде съхранен във фонд „Кул-
турно наследство” на ЮНЕСКО.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2010
ОСВЕТИХА НОВОПОСТРОЕНИЯ
ПАРАКЛИС “УСПЕНИЕ
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА”
032/643 854
НА 21.08.2010 г. ПО ПО-
КАЛИНОВ, ГЕОРГИ БЕ -
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
КАНА НА ОБИТАТЕЛИТЕ
ЛИЧЕВ, ИВАН МИТУШЕВ,
МОЩ - 61 50
НА ВИЛНА ЗОНА „ЧЕРЕ-
АТАНАС ТАШЕВ, ПАСКАЛ
ШЕВО” КМЕТЪТ НА ОБ -
МИТУШЕВ, ИВАН ПАН-
ЩИНА КРИЧИМ АТАНАС
ЧЕВ, ПЕТРУНА СТОЙЧЕ-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
КАЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕ-
ВА , ПАСКАЛ БОРИСОВ
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ЛЯТ НА ОбС Г-ЖА АНКА
РУСКОВ, ЮСЕИН СМА-
- 032/ 602 983, 602 984
ХАДЖИЕВА, И ЗАМ.-КМЕ-
ИЛОВ ИСОВ. Г-Н КМЕТЪТ
ТЪТ ИНЖ. НУРЖАН РИС-
АТАНАС КАЛЧЕВ СЪЩО
ТЕМОВА ПРИСЪСТВА -
СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИА-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ХА НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО
ТИВАТА С ЛИЧНИ СРЕД-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ОСВЕЩАВАНЕ НА НОВО-
СТВА. ОБЩИНА КРИЧИМ
032/ 963 942
ПОСТРОЕНИЯ ПАРАКЛИС
ПОДКРЕПИ РЕАЛИЗИРА-
“УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА
НЕТО НА ИДЕЯТА КАТО
БОГОРОДИЦА”. ЛИТУР-
ОСИГУРИ И СТРОИТЕЛНИ
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ГИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕ-
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЕКТА.
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
КЕТ ОТСЛУЖИ ОТЕЦ МИ-
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ
ОРБ - 032/ 963 943
РОСЛАВ КОЛАРОВ. ПА-
ДОСТОЙНА ЗА УВАЖЕ-
РАКЛИСЪТ Е ПОСТРОЕН
НИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
ПО ИНИЦИАТИВА И С ДО-
ИНИЦИАТИВА ЗА ПЪР-
БРОВОЛЕН ТРУД И ЛИЧНИ
ВИ ПЪТ ОТ СЪЩЕСТВУ-
ДАРЕНИЯ ОТ ТОДОР ГЕ -
ВАНЕТО НА СЕЛИЩЕТО
ОРГИЕВ СТОЙЧЕВ, СПИ-
В НЕГО Е ПОСТРОЕН МО-
РО ФИЛИПОВ, АТАНАС
ЛИТВЕН ДОМ.
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
032/ 625 273
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ШЕСТВИЯ - 165;
032/ 932 007
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
624 890, 0887/ 582 061
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 160
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ТА - 032/ 952 290;
697 087; 628 677
На 2 2 август 2 0 1 0 г. на
СЪОБЩЕНИЕ
стадион „Христо Ботев” -
гр. Кричим, се откри нови-
УВАЖАЕМИ
ят футболен сезон. Кричим-
СЪГРАЖДАНИ,
ският отбор заслужено попа-
да в областна група „А”. По
В срок до 30.09.2010 г.
инициатива на ръководство-
собствениците на едър
то на клуба при провеждане
на футболни срещи през но-
и дребен рогат добитък,
вия сезон ще се събират сим-
които желаят да полз -
волични такси от 1 лв. за под -
ват пасища и мери - сто-
помагане на футболния от-
панисвани от Община
бор, като: заплащане на фут-
Кричим, за индивиду-
болни съдии, охрана, меди-
ално или общо ползва-
цински персонал, екипи и др.
не, е необходимо да по-
За новия сезон е набра-
дадат заявление в Об-
на дарителска сума от 4000
лева.
щинска администрация
Футболен клуб „Кричим”
- Кричим .
изказва и отправя искрени
За повече информация
благодарности към:Петър Бу-
можете да се обръщате
чов, Владимир Шопов, Ди-
към Иванка Андреева
митър Нанчев, Атанас Сто-
- мл. спец.”Екология”
ичков, Костадин Калинов,
при Община Кричим в
Христо Стоянов, Златан Хри-
стая № 23.
стов, Петър Гегов, Борислав
Русков, Ангел Крушаров, Ан-
гел Ранчев, които редовно и
ОБЩИНСкА
активно участват с дарения.
АДМИНИСтРАцИя

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2010
3
МАНАСТИРЪТ “СВЕТО РОжДЕСТВО
БОГОРОДИЧНО” ПОСРЕЩНА
МНОГО ПОСЕТИТЕЛИ И ГОСТИ
По традиция и тази годи-
та Богородица”, популярен
на на 15.08.2010 г. манасти-
сред народа като Голяма Бо-
рът „Свето Рождество Бо-
городица. След отслужената
городично” отвори широко
тържествена литургия от йе-
врати, а игуменът - йеромо-
ромонах Антим бяха освете-
нах Антим, посрещна мно-
ни обречените от вярващите
го посетители и гости, до-
християни курбани, обред-
шли да почетат един от най-
ни пити, хляб, грозде и вино,
светлите християнски праз-
които бяха раздадени за здра-
ници - „Успение на Пресве-
ве, берекет и спорна година.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ
С ПРОТОКОЛ №32 ОТ 20.08.2010 Г.
РЕШЕНИЕ №222
РЕШЕНИЕ №225
РЕШЕНИЕ №227
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова
ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефа-
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуило-
Хаджиева - Председател на Общински съвет при
нов Калчев - Кмет на Община Кричим, относ-
ва Хаджиева - Председател на Общински съ-
Община Кричим, относно приемане на Отчет за
но актуализация на бюджета за 2010 година във
вет при Община Кричим, относно участието
дейността на Общински съвет при Община Кри-
на община Кричим като партньор на Агенция-
връзка с разпоредбите на Закона за изменение
чим за периода януари 2010 - юни 2010 година.
та за социално подпомагане за кандидатстване
и допълнение на Закона за държавния бюджет
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 27, ал. 6 от
по процедура BG051PO001-5.2.09 „Алтернати-
на Република България за 2010 година и реше-
ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за
ви” на Оперативна програма „Развитие на чо-
ние № 463 от 05.07.2010 година.
организацията и дейността на Общински съвет
вешките ресурси” 2007-2013, Приоритетна ос
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и
при Община Кричим и взаимодействието му с
5: Социално включване и насърчаване на со-
чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и във връзка с разпоред-
Общинска администрация.
циалната икономика.
бите на Закона за изменение на ЗДБРБ за 2010 г.,
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 2 от
Постановлението за изменение и допълнение на
РЕШЕНИЕ №223
Закона за местното самоуправление и местна-
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев
ПМС № 324 от 30.12. 2009 г. и Решение № 463 от
та администрация.
- Кмет на Община Кричим, относно изпълнение
05.07.2010 г.за изменение и допълнение на Реше-
решенията на Общински съвет при Община Кри-
ние № 937 от 08.12.2009 г. и след проведеното по-
РЕШЕНИЕ №227
чим от общинска администрация за периода от
именно гласуване.
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефа-
01.01.2010 год. до 30.06.2010 год.
нов Калчев - Кмет на Община Кричим, относ-
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 44, ал.1 т.7
РЕШЕНИЕ №226
но приемане на Годишен доклад за наблюдение
от ЗМСМА и чл.8, ал.1, т.20 и чл.130 от Пра-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
на изпълнението на Общински план за разви-
вилника за организацията и дейността на ОбС -
тие на община Кричим 2007 -2013 г. през 2009 г.
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим, от-
Кричим и взаимодействието му с Общинска ад-
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1,
носно създаване на Регионално сдружение за
министрация.
т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23,
експлоатиране на регионално депо за неопас-
т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл.
ни отпадъци в землището на с. Цалапица, по
РЕШЕНИЕ №224
91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилага-
смисъла на чл. 19б, ал. 1 от Закона за управле-
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Кал-
не на ЗРР.
ние на отпадъците.
чев - Кмет на Община Кричим, относно касо-
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т.
вото изпълнение на бюджета към 30.06.2010 год.
Пълният текст на решенията може
15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19б от
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т.
да намерите на електронния сайт
6; чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ и след
Закона за управление на отпадъците и след про-
на Община кричим - www.krichim.bg или
проведеното поименно гласуване.
веденото поименно гласуване.
в стая №6 в сградата на Община кричим .

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2010
ОБЩИНА КРИЧИМ
ТЪРжЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА
На 27.08.2010 г. Община
Кричим тържествено отбе -
ляза празника на града. Орга-
низираните културни дейнос-
ПРАЗНИКА НА ГРАДА
ти се отличиха със своя дина-
мичен и разнообразен харак-
тер, а добрата организация от
г-н Атанас Калчев тържестве-
те, за което фолкдивата полу-
страна на общинското ръко-
но приветства своите съграж-
чи лично кмета на общината
водство допринесе за добро-
дани и пожела на всички здра-
прекрасен букет.
то настроение, радост и весе-
ве, щастие и семейна сполу-
Пъстроцветната празнична
лие на гражданите.
ка, а на Кричим - да бъде все
заря не просто блесна в не-
Началото на празнична-
така обединен като в празнич-
бето над нашия роден град,
та програма беше посвете-
ния ден, защото така се градят
но и беше истинска приказ-
но на най-малките наши съ-
традициите за днешното и ут-
ка от светлини и цветове. Ве-
граждани - децата, с програ-
решно поколение.
черта продължи за радост на
ма на Тон Бонбон. Веселите
Вечерта продължи с буй-
присъстващите с изпълнени-
игри, неочакваните изненади
ните и прекрасни танци на
ята на Николай Славеев, кои-
и многото награди провоки-
Детски състав за народни
то станаха повод да се изви-
раха емоциите на малчугани-
танци „Български ритми”
ят красивите български на-
те и станаха повод за смях и
и модерен балет „Ритъм”
родни хора.
веселие.
Отец Мирослав Коларов и
при НЧ”Пробуда - 1912 г.” -
За радост и удоволствие на
йеромонах Антим отслужиха
гр.Кричим, които получиха
най-младите кричимци про-
празничен водосвет за здра-
заслужените овации на пуб-
грамата продължи и завър-
ве и берекет, за мир и благо-
ликата. След участието на ча-
ши с дискотека под звездите,
денствие на целия град и не-
ровните изпълнители дойде
водена от DJ Мечо.
говите жители. Приятна из-
ред и на голямата поп- фолк
Общинското ръководство
ненада за очите на присъст-
изпълнителка Нелина. Тя бе
изказва своята благодарност
ващите поднесоха малки-
посрещната на сцената с бу-
както на нашите участници в
те танцьорки от мажоретен
рни аплодисменти от наши-
празничната програма за пре-
състав”Мечо Пух” към НУ
те съграждани и нейните по-
красните им изпълнения, така
”Св. св. Кирил и Методий”
читатели. Изпълнените от
и на всички спонсори, които
с ръководител Евелина Сто-
нея и стари, но златни хито-
за поредна година със своя-
янова и заслужиха аплодис-
ве, и песни от новите й албу-
та съпричастност дадоха въз-
ментите на всички.
ми допринесоха за доброто
можност да се случи този ху-
Кметът на община Кричим
настроение на присъстващи-
бав празник.