ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2010
ПРЕЗ 2012 Г. ЗАТВАРЯ
СМЕТИЩЕТО
В ЦАЛАПИЦА
Във връзка с последното из-
откосите на съществуващите
ца и Кричим ще извозват бок-
менение на Закона за управле-
обеми на депото. Свободни-
лука си на новото депо, стро-
ние на отпадъците, което вме-
ят капацитет в момента е 140
ителството на което ще запо-
нява на общините, включени
000 тона, а ако бе разширено,
чне в началото на 2011 годи-
във всеки от регионите по чл.
той щеше да се увеличи до 800
на и трябва да бъде построе-
28, ал. 4 да създадат регио-
000 тона, което би му позво-
но за 2 години. За изграждане-
нална система за управление
лило да функционира още 6-7
то му е определена площадка
на отпадъците и общинският
години и да депонира сметта
в близост до старото смети-
съвет на съответната община
на общините Пловдив, Мари-
ще на Асеновград, изготвен е
в 3-месечен срок, считано от
ца, Родопи, Перущица, Кри-
и работният проект, който е на
01.06.2010 г., трябва да прие-
чим и Стамболийски. „Отка-
стойност около 19 млн. лева,
ме решение за участието й в
захме се от варианта да над-
от които 5 млн. за изгражда-
Регионално сдружение по чл.
граждаме котлованите. Сте-
нето на първия етап на новото
19”б”, на 5 август 2010 годи-
ната им опира в реката, което
депо ще се осигурят от наци-
на в сградата на община Плов-
никак не е екологосъобразно”
оналния бюджет. Предполага
див се проведе среща, на коя-
обясни г-жа Нона Караджова
се, че капацитетът на новото
то бяха обсъдени възможност-
- министър на околната среда
съоръжение за преработка на
ите за сдружаване на общини-
и водите, която също присъст-
отпадъците ще е за 60 годи-
те в регион Пловдив за упра-
ваше на срещата. Един от мо-
ни напред.
писмени указания за създава-
да депонира отпадъците си в
вление на отпадъците. Очак-
тивите за вземане на това ре-
На срещата, на която при-
нето на регионално сдруже-
с. Цалапица до изчерпване на
ва се депото, в което и наша-
шение е, че имало куп оплак-
състваха всички кметове на
ние според Закона за управле-
капацитета, след което ще се
та община извозваше боклу-
вания на жителите от района.
засегнатите общини, както и
ние на отпадъците. Общините
пренасочи към новото съоръ-
ка, да затвори до 2 години, ко-
В Шишманци ще се прера-
зам.-кметът на Пловдив Алек-
трябва да заявят намеренията
жение в Асеновград. Кметът
гато капацитетът му ще бъде
ботват отпадъците на Плов-
сандър Долев и областният
си с решения на общинските
на община Кричим г-н Ата-
напълно изчерпан. Преди око-
див, Брезово, Раковски, Ма-
управител Иван Тотев бе взе-
съвети, за да бъдат предвиде-
нас Калчев прогнозира, че с
ло месец екоминистерството
рица, Родопи, Стамболийски
то решение да се учредят ре-
ни при проектиране на капа-
увеличаване на километри-
беше готово да обсъжда вари-
и Съединение, а общините
гионални сдружения за упра-
цитета на новите инсталации.
те за транспортиране на бок-
ант за надграждане на смети-
Асеновград, Първомай, Са-
вление на битовите отпадъци.
Към настоящия момент об-
лука такса смет за нашата об-
щето в Цалапица с вдигане на
дово, Куклен, Лъки, Перущи-
От МОСВ бяха предоставени
щина Кричим ще продължи
щина ще скочи.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2010
АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ОБЩИНИТЕ
СТАРТИРАТ НОВ ПРОЕКТ
Н а
02 .08 . 2 0 1 0 г . е
Процедурата се реализира
разец за партньорство и за
Лицата с трайни уврежда-
о б я в е н а п р о ц е д у р а
в отговор на необходимост-
партньор, предоставени от
ния и затруднено обслужва-
BG051PO001-5.2.09 «Ал -
та от разчупване на стерео-
Агенцията за социално под-
не ще получат право на ин-
тернативи» за директно пре-
типите за предоставяне на
помагане. След издаване на
дивидуален бюджет за полз-
доставяне на безвъзмездна
услугата „Личен асистент”
заповедта за предоставяне
ване на услугата „Личен
финансова помощ по Опе-
и професионализирането й,
на безвъзмездна финансо-
асистент” и сами ще опреде-
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
ративна програма “Разви-
като се фокусира върху по-
ва помощ от ръководителя
лят как тя да бъде организи-
032/643 854
тие на човешките ресурси”
вишаване на ефективността,
на договарящия орган, об-
рана във времето. Определя-
2007 - 2013 г., Приоритет-
качеството и гъвкавостта на
щина Кричим ще сключи
нето на индивидуалния ме-
на ос 5: Социално включва-
социалните услуги, насоче-
партньорско споразумение с
сечен бюджет за ползване
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
не и насърчаване на соци-
ни към подкрепа на хора с
Агенцията за социално под-
на услугата «Личен асис-
МОЩ - 61 50
алната икономика. Конкре-
тежки увреждания.
помагане, с което ще се оп-
тент» се извършва въз ос-
тен бенефициент е Агенция-
Чрез реализирането на
ределят ясно управленските
нова на оценка на потребно-
та за социално подпомагане.
проекта се цели създаване
и финансови отговорности,
стите на лицата, направена
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
Целта на процедурата е на-
на условия за децентрали-
които ще носи всеки, съглас-
от специалисти от територи-
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
сочена към прилагането на
зиране на услугата, която
но разпоредбата на чл. 6, ал.
алните поделения на дирек-
- 032/ 602 983, 602 984
нов подход за предоставяне
до момента традиционно е
2 от ЗФУКПС.
ции «Социално подпомага-
на услуги в семейна среда
предоставяна от Агенция-
Един от очакваните ос-
не» по местоживеене на по-
чрез въвеждане на принци-
та за социално подпомага-
новни резултати от изпъл-
требителите.
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
па „индивидуален бюджет
не. Предвижда се партньор-
няването на мерките по про-
При стартиране изпълне-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
за личен асистент“ в наци-
ство с общините на терито-
екта е постигането на про-
нието на проектните дей-
032/ 963 942
онален мащаб. Максимал-
рията на цялата страна, в т.ч.
мяна в разбирането за дей-
ности по процедурата об-
ният бюджет на безвъзмезд-
и община Кричим, което ще
ността на личния асистент
щина Кричим ще информи-
ната помощ по настоящата
гарантира националния об-
- потребителите и техните
ра своите граждани, които
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
процедура е в размер на 35
хват на дейността.
семейства вече да я възпри-
отговарят на условията за
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
000 000 лв. и се реализира
За целта кметът на общи-
емат като социална услуга,
избор и попадат в целевите
ОРБ - 032/ 963 943
с финансовата подкрепа на
на Кричим подписа необхо-
а не само като дейност, из-
групи на хора с трайни ув-
Европейския съюз чрез Ев-
димите и задължителни за
вършвана от членове на се-
реждания с невъзможност за
ропейския социален фонд.
участие декларации по об-
мейството.
самообслужване.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ИНИЦИИРА СРЕЩА
ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ПИТЕЙНО-БИТОВОТО
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
032/ 625 273
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КРИЧИМ И ПЕРУЩИЦА
КАТ - АВТОПРОИЗ-
По инициатива на минис-
за преодоляване на кризата
па на 9 август 2010 г. направи
дата за осигуряване на ми-
ШЕСТВИЯ - 165;
търа на околната среда и
с водоснабдяването в две-
проверка на място на техни-
нимално допустимия отток
032/ 932 007
водите Нона Караджова на
те общини - Кричим и Пе-
ческите съоръжения на „На-
в реката.
05.08.2010 г. се състоя опе-
рущица, в краткосрочен и
поителни системи” на водо-
Бе потвърдено, че титу-
ративна среща с участието
средносрочен аспект, как-
хващането от река Въча, след
лярите на разрешителни
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
на зам.-министъра на Ми-
то следва:
което при необходимост ще
по Закона за водите трябва
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
нистерството на икономи-
1. От 6 август 2010 г. Цен-
се предприемат ремонтно-
стриктно да спазват поста-
ката, енергетиката и тури-
трално диспечерско управле-
възстановителни дейности;
вените условия в тях, за да
624 890, 0887/ 582 061
зма Марий Косев и пред-
ние на НЕК извънредно ще
3. До края на месец август
не се допускат предпоставки
ставители на Министерство-
изпуска допълнителни водни
ще се извършват режимни
за нарушаване на придобити
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
то на земеделието и храни-
количества от язовир „Кри-
наблюдения на кладенците
права. Взето бе решение ВиК
НОСТ - 160
те, на „Язовири и каскади”
чим” за осигуряване на ми-
за питейно-битовото водо-
да предупреждават своевре-
- НЕК и „Напоителни систе-
нимално допустим отток на
снабдяване на населението.
менно МОСВ и Басейновите
ми” ЕАД във връзка с про-
р. Въча с цел оводняване те-
На срещата е обсъдена
дирекции за понижаване на
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
блема с питейно-битовото
расата на река Въча в райо-
възможността да се монти-
нивата в кладенците за пи-
ТА - 032/ 952 290;
водоснабдяване на гр. Пе-
на на кладенците за питей-
ра турбина на съществува-
тейно-битово водоснабдя-
697 087; 628 677
рущица, което се осъщест-
но-битово водоснабдяване
щите ВЕЦ-ове под язовир
ване с цел предприемане на
вява от помпената станция
на гр. Перущица.
„Кричим” в дългосрочен ас-
адекватни мерки по управле-
Кричим. Взети са решения
2. Съвместна работна гру-
пект, която да преработва во-
ние на водите в района.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ С
ПРОТОКОЛ № 31 от 28.07.2010 година
Р Е Ш Е Н И Е № 219
образяване със законовите изисквания на реше-
10 000 е.ж.” в рамките на ОП „Околна среда
ОТНОСНО: актуализация на Програмата за уп-
ние № 217, взето с Протокол № 30/29.06.2010 год.
2007 - 2013 г.”
равление и разпореждане с имотите - общинска
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1
собственост, в община Кричим през 2010 година.
от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 221
бюджети и след проведеното поименно гласуване
8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от НР-
ОТНОСНО: кандидатстване по Процеду-
ПУРОИ и след проведеното поименно гласуване
ра за предоставяне на безвъзмездна финансо-
Пълният текст на решенията може
ва помощ № BG 161PO005/10/1.11/02/16 „По-
да намерите на електронния сайт
Р Е Ш Е Н И Е № 220
добряване и развитие на инфраструктурата за
на Община Кричим - www.krichim.bg
ОТНОСНО: връщане за ново обсъждане и съ-
питейни и отпадъчни води в агломерации над
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2010
3
ИЗГРАЖДАТ ПОДПОРНА СТЕНА НА
ЧАСТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПЪТ ІІІ-866
ДЕВИН-КРИЧИМ-СТАМБОЛИЙСКИ
Имайки предвид същест-
вуващата реална опасност
от активизиране на ново
свлачище и потенциална
опасност за живота и здра-
вето на гражданите и пътни-
те превозни средства, пре-
минаващи по републикан-
ски път ІІІ-866 Девин-Кри-
чим-Стамболийски, кметът
на община Кричим пред-
прие адекватни действия и
възложи изготвяне на про-
ект за изграждане на под-
порна стена на републикан-
ския път в участъка меж-
ду жилищни сгради с ад-
министративни номера №
62 и № 64, ул. „Антонива-
новци” в регулацията на гр.
Кричим. Същият бе внесен
за финансиране в Между-
ведомствената комисия за
възстановяване и подпома-
гане към Министерския съ-
вет за предоставяне на сред-
ства за извършване на спеш-
ни и неотложни възстанови-
телни работи за трайно въз-
становяване, както и за пре-
дприемане на мерки по пре-
дотвратяване на евентуално
бедствие.
Вследствие на тези дейст-
вия с Решение № 2 от 15-30
юни 2010 г. на Междуведом-
ствената комисия за възста-
новяване и подпомагане към
ръчка по реда на чл.3 от На-
Министерския съвет за пре-
редбата за възлагане на мал-
доставяне на средства от ре-
ка обществена поръчка за
зерва за непредвидени и не-
избор на изпълнител, кой-
отложни разходи на община
то да извърши строително-
Кричим са отпуснати сред-
монтажните работи
ствата в размер на 420 057
- една обществена по -
лв. за укрепване на свла-
ръчка по реда на чл.2 от
чище в гр.Кричим, на път
Наредбата за възлагане на
ІІІ - 866 Девин - Кричим -
малка обществена поръч-
Стамболийски вследствие
ка за избор на строителен
срутване на земни маси на
надзор.
16.03.2010 г. В периода ав-
След провеждане на избор
густ - септември 2010 г. ще
и сключване на договори с
се проведат следните об-
изпълнителите до три месе-
ществени поръчки:
ца ще започне изграждането
- малка обществена по-
на подпорна стена.
ПРОВЕДЕ СЕ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ
НА „АСОЦИАЦИЯ ПО В и К - ПЛОВДИВ”
С последните изменения
див в сградата на областна-
с което се обябяват обосо-
та. Процентното съотноше-
те общини пропорционал-
на Закона за водите законо-
та администрация се прове-
бените територии на В и К
ние на гласовете в Асоциа-
но на правото на глас в Об-
дателят е предвидил цяла
де първото Общо събрание
операторите.
цията се разпределя, както
щото събрание.
поредица от задължителни
на „Асоциация по В и К -
Съгласно законодателни-
следва: 35 % на държавата
В срок до 24.10.2010 г. е
стъпки и действия на раз-
Пловдив”, която предстои
те разпоредби Асоциации-
в лицето на Областна адми-
необходимо да се предпри-
лични държавни органи ,
да бъде вписана в публич-
те се явяват основен орган
нистрация - Пловдив, и 65
емат действия, свързани с
структури на местно само-
ния регистър на Министер-
за управление и планиране
% за общините от Пловдив-
промяна собствеността на
управление и управителни
ството на регионалното раз-
развитието на водоснабди-
ска област пропорционално
ВиК активите, които след-
органи на търговски друже-
витие и благоустройството.
телните и канализационни
на броя жители на всяка об-
ва да станат съответно дър-
ства в лицето на ВиК опера-
Учредяването на Асоциа-
системи и предоставяните
щина. Община Кричим има
жавна и публична общинска
торите, които следва да бъ-
цията е в изпълнение на раз-
чрез тях услуги на населе-
право на 0,775 % гласове.
собственост.
дат предприети в определе-
поредбите на Глава едина-
нието на обособените тери-
Бюджетът на Асоциацията
Представител на община-
на последователност и в по-
десет „а” от Закона за води-
тории. Председател на Асо-
ще се формира процентно от
та в Асоциацията по В и К
сочените от закона срокове.
те и Решение № РД-02-14-
циацията по закон е област-
бюджета на Министерство-
е кметът на общината, ко-
В тази връзка на 01.07.2010
2234/22.12.2009 г. на минис-
ният управител, който има
то на регионалното разви-
ето е регламентирано в чл.
г. по покана на областния
търа на регионалното раз-
и правото да свиква Общо
тие и благоустройството и
198 „е”, ал. 3 от Закона за
управител на област Плов-
витие и благоустройството,
събрание на Асоциация -
от бюджета на съответни-
водите.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2010
ИЗМЕРИхА НИВАТА НА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА
През последните години
сме свидетели на значи -
ОТ ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ АНТЕНИ
телен брой монтирани из-
лъчващи обекти на енер-
гия на ЕМП (базови при-
емно -предавателни стан -
В ОБЩИНА КРИЧИМ
ции и ретранслатори ) на
мобилни телефонни опера-
- Двора на НУ „Кирил и
тори на територията на об-
Методий”
щина Кричим.
- Пред Общинския мла-
Липсата на информация
дежки дом
поставя гражданите в не-
- Сградата на общинската
известност за влиянието на
администрация
ЕМП върху тяхното здраве,
- Ул. „Лиляна Димитрова”
като считат влиянието на ан-
(пред административен ад-
тените за вредно, причиня-
рес № 20-22).
ващо главоболие и уврежда-
Нормативните актове, ре-
не на здравето.
гламентиращи контрола, са:
По тези причини кметът
- Метод на контрол: „Ме-
на община Кричим изисква
тодика за измерване и оцен-
пълна информация за вли-
ка на ЕМП в населената
янието на предавателни -
околност на предавателни
те антени за мобилни връз-
антени към системи за мо-
ки върху населението и на
билни връзки” и „Сборник
28.06.2010 г. възложи из-
методи за хигиенни изслед-
мерване на пределно допус-
вания, НЦХМЕХ, том ІV”
тимите нива на електромаг-
- Нормативно изискване:
нитните полета в близост до
БДС 17137 и Наредба № 9
обществените сгради.
(ДВ, бр.35/1991; попр. бр.
Изследването е проведено
38/1991 г., ДВ 2002 г.).
от „Телеком инвест” ООД -
За всеки обект е изгот-
орган за контрол „Телеком
вен Протокол за контрол на
инвест” от вида „А”, коя-
плътността на енергийния
то притежава сертификат
поток и интензитет на елек-
за акредитация, издаден от
тромагнитни полета. Видно
ИА „БСА” - София, нацио-
от проведеното изследване
нален орган за акредитация.
плътността на енергийния
Изследването се проведе в
поток е в норма и отговаря на
следните обекти:
нормативните изискванияр.
ОСИГУРЯВАНЕ НА МИНИМАЛНО
ДОПУСТИМИЯ ОТТОК В КОРИТОТО НА Р. ВЪЧА
Във връзка с неосигуряване на минимал-
но допустимия отток в коритото на р. Въча
в участъка под язовир „Кричим” кметът на
община Кричим уведоми с писма с Изх. №
2914/26.05.2010 г. г-жа Нона Караджова -
министър на околната среда и водите, и г-н
Иван Тотев - областен управител на Об-
ластна адммнистрация - Пловдив, с писмо
с Изх. № 2913/26.05.2010 г. за съществува-
щия проблем. На основание писмото на кме-
та на община Кричим до Областна админи-
страция - Пловдив, областният управител
назначи комисия със Заповед № ЗД - 02 -
33/10.06.2010 г. с участието на представите-
ли на Областна администрация - Пловдив,
представители от Басейнова дирекция за
управление на водите на Източно-беломор-
ски район - Пловдив, представител на „На-
поителни системи” ЕАД -Пловдив, пред-
ставител на „ В и К” - Пловдив, и предста-
вител на община Кричим. Във връзка с из-
вършената проверка с цел осигуряване на
минимално допустимия отток в коритото
на р. Въча, както и недопускане въвеждане
на почасов режим за ползването на водата
за питейно-битови нужди, комисията сче-
те за целесъобразно областният управител
на област Пловдив да инициира съвместна
среща с министъра на околната среди и во-
дите, министъра на енергетиката, кмета на
община Кричим, директорите на РИОСВ -
Пловдив, Басейнова дирекция при Източно-
беломорски район, „В и К” ЕАД - Пловдив,
„ Напоителни системи” - клон Пловдив, и
НЕК ЕАД за предприемане на действия за
осигуряване на екологичния мининум в ко-
ритото на р. Въча.