ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2010
ПОДКРЕПА
ЗА НАСКО
За пореден път kметът на
наши съграждани. Те подкре-
браната сума беше допълне-
община Кричим и групата на
пиха с набраните лични сред-
на с още 350 лв. от остатъч-
съветниците от ПП „ДВИЖЕ-
ства в размер на 650 лв. из-
ния дарителски фонд, натру-
НИЕ НАШИЯТ ГРАД” стана-
падналото в тежка беда след
пан по време на коледно-но-
ха съпричастни към трудно-
пожара семейство на Ата-
вогодишната благотворител-
стите и неволите, сполетели
нас и Станко Данаилови. Съ-
на кампания.
ПРОДуКцИя
ПО ПИАНО
На 28.05.2010 г. от 19 часа
то родители на курсистите,
в лекционната зала на НЧ
така и гражданството. Бяха
„Пробуда“ - гр. Кричим, се
изпълнени творби на Бах,
състоя традиционната го-
Бетовен, Шопен, Берлиоз,
дишна продукция на шко-
Лист и др. Всички участни-
лата по пиано с ръководител
ци в школата по пиано по-
г-жа Светла Георгиева. Ме-
лучиха Удостоверения за за-
роприятието уважиха как-
вършен клас.
БИЛКИТЕ - ЗДРАВЕ И КРАСОТА ОТ ПРИРОДАТА
Под ръководството на г-жа Димитрина Сла-
вова децата от творчески кръжок Екоклуб „Чу-
десата на природата” при Общинския мла-
дежки дом - гр. Кричим: Елиф Фандъкова,
Илина Ташкова, Селин Пилчева, Веселина
Узунова, Екатерина Драгнева, Елиза Петро-
ва, Елиф Халибрямова и Златка Митушева,
подготвиха презентация на тема: „Билките
- здраве и красота от природата”, посветена
на 5 юни - Международен ден за опазване на
околната среда.
Малките еколози проучиха видовете лечеб-
ни растения в родния край, обогатиха зна-
нията си за природната медицина и осъзна-
ха, че здравето е най-ценното, което човек
притежава, а билките са почитани от веко-
ве като естествен помощник в борбата с раз-
лични болести.
Децата споделиха със своите съученици, ро-
дители и гости знанията и уменията си за съ-
биране на билките и разкриха пред заинтригу-
ваната публика начина на тяхното използване.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2010
ОБЩИНА КРИЧИМ
КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
032/643 854
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
ПО СхЕМА НА МРРБ
МОЩ - 61 50
Министерството на реги-
лева. Минималният и макси-
не на мерки за подобряване
енергиен център - котел-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
оналното развитие и бла-
малният размер на отделни-
енергийната ефективност на
но в НУ «Васил Левски»,
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
гоустройството обяви про-
те проекти, които ще бъдат
Начално училище „Св. Св.
гр. Кричим
- 032/ 602 983, 602 984
цедура за предоставяне на
подкрепени, е съответно от
Кирил и Методий”, Начално
5. Преустройство на съ-
безвъзмездна финансова
200 000 лв до 1 000 000 лв.
училище „Васил Левски” и
ществуващ енергиен център
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
помощ по Оперативна про-
Безвъзмездната финан -
Обединено детско заведение
- нафтово котелно в енерги-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
грама “Регионално разви-
сова помощ по настоящата
„Ралица”, находящи се в гр.
ен център - котелно, работе-
032/ 963 942
тие” 2007-2013, Приоритет-
схема не може да надвиша-
Кричим, общ. Кричим, об-
що с природна газ, включи-
на ос 4 „Местно развитие и
ва 85% от общата стойност
ласт Пловдив” на стойност
телно площадков газопро-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
сътрудничество”, операция
на проектното предложе-
1 102 101,43 лв.
вод, в НУ «Св. Св. Кирил и
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
4.1. „Дребномащабни мест-
ние, поради което кандида-
Основните дейно сти ,
Методий», гр. Кричим.
ОРБ - 032/ 963 943
ни инвестиции”, по Схема
тите следва да осигурят 15%
предвидени в проекта са:
Ползите от това инвести-
за предоставяне на безвъз-
собствен принос.
1. Подмяна на дограма и
ционно предложение могат
мездна финансова помощ
Дейностите, които ще бъ-
полагане на топлоизолация
да се обобщят, като намаля-
BG 1 6 1 PO 0 0 1 / 4 . 1 - 0 3 / 2 0 1 0
дат приложени за осигуря-
в ОДЗ «Ралица», НУ «Васил
ване на вредните емисии от
„Подкрепа за прилагане на
ване на енергийна ефектив-
Левски» и НУ «Св. Св. Ки-
CO2, както и на разходите
мерки за енергийна ефек-
ност в образователните ин-
рил и Методий»;
за електроенергия и отопле-
тивност в общинската об-
ституции на територията на
2. Основен ремонт на по-
ние. Ще се подобрят здрав-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
разователна инфраструк-
178-те общини, включват
крив с полагане на топло и
ните и екологични усло -
032/ 625 273
тура на 178 малки общи-
топлоизолация, подмяна на
хидроизолация в ОДЗ «Ра-
вия за провеждане на учеб-
ни”. Главната цел на насто-
дограма, локални инстала-
лица», НУ «Васил Левски»
ни занятия и цялостния об-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ящата схема е да се пови-
ции и/или връзки към сис-
и НУ «Св. Св. Кирил и Ме-
лик на сградите.След реали-
ШЕСТВИЯ - 165;
ши енергийната ефектив-
темите за топлоснабдяване,
тодий»;
зиране на проекта интегри-
032/ 932 007
ност на общинската обра-
газоснабдяване и извършва-
3. Подмяна на осветител-
раната енергийна характе-
зователна инфраструктура.
не на обследвания за енер-
ни тела, система за автома-
ристика на сградите ще съ-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
Схемата се реализира с фи-
гопотребление.
тично регулиране на енер-
ответства на клас на енер-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
нансовата подкрепа на Ев-
Схемата цели да осигури
гиен център - котелно и
гопотребление „В”, според
624 890, 0887/ 582 061
ропейския съюз, чрез Евро-
използването и на възобно-
слънчева енергийна систе-
изискванията на Наредба №
пейския фонд за регионал-
вяеми енергийни източни-
ма за производство на би-
РД-16-1058 от 10.12.2009 г.
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
но развитие. Проектите ще
ци в образователната ин-
това гореща вода до 1000
за показателите за разход на
НОСТ - 160
се изпълняват на терито-
фраструктура в малките об-
литра в ОДЗ «Ралица», гр.
енергия и енергийните ха-
рията на Република Бълга-
щини.
Кричим
рактеристики на сградите.
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
рия, в рамките на 178 мал-
Община Кричим също
4 . Подмяна на освети -
Сградите ще отговарят на
ТА - 032/ 952 290;
ки общини. Общият размер
кандидатства по схемата с
телни тела и система за ав-
изискванията за издаване на
697 087; 628 677
на схемата е 27 265 087,74
изготвен проект: „Внедрява-
томатично регулиране на
сертификат клас „А”.
РЕШЕНИя НА ОБЩИНСКИя СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИм
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ №30 ОТ 29.06.2010 Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 212
прилагане на Закона за социалното подпомагане
пило искане с вх. № 1802/26.03.2010 г. от „Гос-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
подинов и сие 2001” АД, с. Панчарево, обл. Со-
Калчев - кмет на Община Кричим, относно Кан-
Р Е Ш Е Н И Е № 214
фия, за закупуване на общинската част от ПИ №
дидатстване на община Кричим по Оперативна
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
39921.502.537 по кадастралната карта на гр. Кри-
програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.,
Калчев - кмет на Община Кричим, относно оси-
чим с цел прекратяване на съсобствеността и след
приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудни-
гуряване на възможност обучението на деца, под-
проведеното поименно гласуване
чество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни
лежащи на задължителна подготовка от 5-годиш-
инвестиции”, схема BG161РО001/4.1-03/2010
на възраст, да се извърши в детските заведения.
Р Е Ш Е Н И Е № 217
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергий-
ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМС-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
на ефективност в общинската образователна
МА, чл. 36 ал. 1, т. 1 от ЗНП
фанов Калчев - кмет на Община Кричим, от-
структура на 178 малки общини” и осигурява-
носно Откриване на процедура за продажба
не на 15% собствен принос от общата стойност
Р Е Ш Е Н И Е № 215
чрез публичен търг с тайно наддаване на не-
на проект „„Внедряване на мерки за подобрява-
ОТНОСНО: : Предложение от Атанас Стефанов
движими имоти частна общинска собстве-
не енергийната ефективност на НУ „Св. св. Ки-
Калчев - кмет на Община Кричим, относно пре-
ност № 39921.503.479; № 39921.503.463; №
рил и Методий”, НУ „В. Левски” и ОДЗ „Рали-
доставени в полза на община Кричим с цел реа-
39921.503.464; № 39921.503.465; № 39921.503.469
ца”, гр. Кричим.
лизиране на дейности по закриване на депо/сме-
по кадастралната карта на гр. Кричим, находящи
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
тище за отпадъци и цялостна рекултивация, об-
се в гр.Кричим, ул. „Търговска” и недвижим имот
и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и в съответствие с основ-
щински имоти с № 000363, № 000251, № 087015,
частна общинска собственост № 39921.502.532
ните насоки на Общинския план за развитие на
№ 087017, № 000160, № 087014, № 000402, №
по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ
община Кричим /2007 - 2013г./ за приоритетно
086005, № 087019 и 087021, находящи се в зем-
се в гр.Кричим, бул. „Тракия”.
развитие на общинската образователна инфра-
лището на с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705, община
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
структура и въвеждане на мерки за подобрява-
Брацигово.
връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.
не на енергийната ефективност на Начално учи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМС-
60 от НРПУРОИ и след проведеното поименно
лище „Св. св. Кирил и Методий”, Начално учи-
МА и след проведеното поименно гласуване
гласуване
лище „В. Левски”, Обединено детско заведение
„Ралица”, гр. Кричим
Р Е Ш Е Н И Е № 216
Р Е Ш Е Н И Е № 218
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
Р Е Ш Е Н И Е № 213
Калчев - кмет на Община Кричим, относно пре-
Калчев - кмет на Община Кричим, относно прие-
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова
кратяване на съсобственост чрез продажба на об-
мане на Анализ на ситуацията и оценка на потреб-
Хаджиева - председател на Общински съвет при
щинската част от недвижим имот, находящ се в
ностите от социални услуги в Община Кричим.
Община Кричим, относно създаване на Общест-
гр. Кричим, ул. „Тракия” № 27, а именно 78/2784
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл.
вен съвет за упражняване на обществен контрол
кв.м. идеални части от ПИ № 39921.502.537 по
36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона
при осъществяване на дейностите в областта на
кадастралната карта на гр. Кричим.
за социално подпомагане
социалните помощи и социалните услуги на те-
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМС-
риторията на община Кричим.
МА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
Пълният текст на решенията може
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМС-
общинската собственост; чл. 51, ал. 1, т. 2 и ал. 3
да намерите на електронния сайт
МА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално-
от Наредбата за реда за придобиване, управление
на Община Кричим - www.krichim.bg
то подпомагане и чл. 52 - 54а от Правилника за
и разпореждане с общинско имущество и постъ-
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2010
3
СЪОБЩЕНИЕ
ПРАЗНИЦИ
ЗА ПЕРИОДА 12.07.2010 Г. ДО 15.09.2010 Г. С ОГЛЕД СЛУ-
На 28.05.2010 г. Детската школа по пиано при НЧ „Про-
ЖЕБНАТА АНГАЖИРАНОСТ И НАТОВАРЕНОСТ НА КМЕ-
буда” с ръководител Светлана Иванова представи своята
ТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ПРИЕМЪТ НА ГРАЖДАНИ ЩЕ
годишна продукция пред родители и гости.
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК ОТ ЗАМ.-
Всяко дете, посещавало школата през учебната 2009/2010
КМЕТА НУРЖАН РИСТЕМОВА И ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР ВЕ-
г., представи на публиката произведения, научени през го-
ЛИЧКА БЕЛИЧЕВА-БУЧОВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОТ-
дината.
ГОВОР ПО ЛИЧНИ ВЪПРОСИ ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ НА
На учениците бяха връчени удостоверения от ръковод-
ГРАЖДАНИ ПЕРСОНАЛНО ОТ КМЕТА Г-Н АТАНАС КАЛ-
УВАЖАЕМИ
ството на НЧ „Пробуда”.
ЧЕВ, СЪЩИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ В ПИСМЕ-
СЪГРАЖДАНИ,
НА ФОРМА, КАТО ЩЕ ИМ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО ПО СЪЩИЯ
РЕД В ЗАКОННОУСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ. ВЪПРОСИ ПО
На 28.05.2010 г. театралният състав при НЧ „Пробуда”
На основание За-
ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ТЕМИ ДА СЕ ОТПРАВЯТ ПИСМЕ-
гостува на НЧ „Развитие”
- гр. Пещера, където предста-
кона за изменение
НО ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩ. СЪВЕТ НА ОБЩ. КРИ-
ви комедията „Бог да прости леля” по Никола Икономов.
и допълнение на
ЧИМ ДО СЪОТВЕТНОТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЩЕ
Публиката беше във възторг след представлението и със-
ЗДБРБ за 2010 го-
ОТГОВАРЯ ПО СЪЩИЯ РЕД СЛЕД ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ
тавът освен бурни аплодисменти получи и покана за след-
дина, ви уведомя-
ващо представление през есента.
ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.
ваме за промени -
те в бюджетните
На 31.05.2010 г. в салона на НЧ „Пробуда” - кр. Кричим,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
взаимоотношения
се проведе Общо събрание на членовете на читалището.
на община Кричим
Наред с отчета за дейността и изразходваните от бюджета
с централния бю -
средства, на събранието беше приет новият Устав на чи-
СЪОБЩЕНИЕ
джет, както следва:
талището, изменен и допълнен съгласно изискванията на
Намалява се суб-
ЗНЧ , обн. ДВ бр.42 от 05.06.2009 г.
До 31.06.2010 г. дейностите по ремонт на тротоари се реа-
сидията в размер на
Съгласно изискванията на Закона за народните чита-
лизираха по проект на община Кричим, финансиран по На-
8 %, т.е:
лища е и допълване към наименованието на годината на
ционална програма “Oт социални помощи към осигуряване
Общинска адми -
първоначално създаване на читалището - НЧ „Пробуда
на заетост”. От 01.07.2010 г. финансирането на дейностите,
нистрация - 31 454
- 1912 г.”.
заложени в проекта, беше прекратено от Агенцията по зае-
лв.
тостта към Министерството на труда и социалната политика,
Здравеопазване -
което доведе до освобождаване на наетите работници. По-
6289 лв.
ради тази причина община Кричим със средства от общин-
СЪОБЩЕНИЕ
Култура - 2053 лв.
ския бюджет ще отпуска необходимите строителни матери-
И з р а в н и т е л н а
али като цимент и пясък на всеки гражданин, който желае
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №15-00-242/13.07.2010 Г. НА КМЕ-
субсидия - 34 816
със собствен труд да извърши ремонт на тротоарната площ
ТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБ-
лв.
пред дома си. Уведомяваме ви, че строителните материали
СЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕ-
Капиталова суб -
ще се предоставят до изчерпване на предвидените за това
СКИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕ-
сидия - 2520 лв.
средства от бюджета. Желаещите да се възползват от тази
ТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО В ЧАСОВЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА, СЧИ-
Общото намале -
възможност трябва да подадат писмено заявление в общин-
ТАНО ОТ 15.07.2010 Г.:
ската администрация - Център за услуги и информация, стая
ние на общинския
ОТ 08.00 ДО 12.00 ЧАСА
№ 13, всеки работен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 16 часа.
бюджет за 2010 г. е
ОТ 13.00 ДО 17.00 ЧАСА
в размер на 77 172
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
уЧИЛИЩНО НАСТОяТЕЛСТВО “СВ. СВ .КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ГР. КРИЧИМ,
ОБЩ. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА
- Да се събира месечна такса за сле-
форма за учениците от 1 клас. Събраните
през първите месеци се наблюдаваха чес-
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
добедното гледане на деца на 6-годиш-
средства, в размер на 1877 лв., да се пре-
ти промени в броя на децата, посещаващи
за дейността на сдружение с нестопан-
на възраст за възнаграждение и осигу-
ведат по сметка на училището.
заниманията, и като следствие на това чес-
ска цел „Училищно настоятелство „Св.
ровки на един възпитател, като нейни-
Взетите решения са изпълнени.
та промяна в месечната такса за издръжка
св.Кирил и Методий” - гр. Кричим, за пе-
ят размер се определя в зависимост от
ІІ. През първата половина на 2010 г. се
на дейността. Промените са, както следва:
риода 15.06.2009 г. - 30.06.2010 г.
броя на децата, посещаващи следобед-
проведоха три заседания на съвета на на-
- През месец септември са записани
Сдружение с нестопанска цел „Учи-
ните занимания.
стоятелите, както следва:
24 деца. Поради това, че учебната годи-
лищно настоятелство „Св. св. Кирил и
- Да се организира столово хранене на
1. Поради здравословни причини на-
на започва на 15.09.2009 г. и в съответ-
Методий” - гр. Кричим, бе регистрира-
децата и учениците в комплекс „НАГИ”,
значената от настоятелството възпита-
ствие на броя на децата, месечната так-
но в Пловдивски окръжен съд на 15 юни
при ежедневен качествен контрол на хра-
телка - г-жа Шопова, напусна в послед-
са бе определена на 9 лева.
2009 г. През месец юли 2009 г. сдруже-
ната от медицинско лице;
ните дни на 2009 г., което наложи спешно
- През месец октомври 2009 г. броят на
нието получи регистрация по БУЛСТАТ.
- Да се назначи възпитател за следо-
да се назначи нов възпитател. На заседа-
децата намалява на 22 и месечната такса
На 2 октомври 2009 г. бе разкрита раз-
бедното гледане на деца на 6-годишна
ние, проведено на 04.01.2010 г., се разгле-
възлиза на 19 лева.
плащателна сметка на училищното на-
възраст от 15.09.2009 г., като месечното
да и одобри кандидатурата на г-жа Пей-
- През месец ноември 2009 г. децата са
стоятелство в ЦКБ АД клон Пловдив -
възнаграждение за положения труд да е
кова, която подаде молба за назначаване.
21, което наложи повишаване на месеч-
България. През месец октомври 2009 г.
в размер на 300 лв. при работно време от
Взетото решение се изпълни.
ната такса на 20 лева.
настоятелството бе регистрирано в Цен-
13 до 17 часа. Одобрена бе кандидатура-
2. На 10.03.2010 г. на заседание на съ-
- През декември броят на децата е запа-
тралния регистър на юридическите лица
та на г-жа Шопова.
вета на настоятелите се обсъди предло-
зен - таксата също не се променя.
с нестопанска цел към Министерството
- Одобрена бе декларация, с която ро-
жение от колектива на училището за про-
- През 2010 г. в периода януари-май се
на правосъдието.
дителите да заявяват желанието си дете-
веждане на математическо състезание за
наблюдава запазване броя на децата. Тех-
І. През 2009 г. се проведоха три засе-
то им да посещава следобедните занима-
всички ученици от начално училище „Св.
ният брой остава постоянен - 18 деца, и
дания на съвета на настоятелите. Основ-
ния, организирани от настоятелството,
св. Кирил и Методий” през месец май,
поради тази причина месечната такса от
ни акценти от заседанията на настоятел-
така също се поема задължение да се за-
като част от отбелязването на патрон-
21 лева не е променяна.
ството през годината са, както следва:
плаща месечна такса за това.
ния празник на училището. Взе се реше-
- От месец септември 2009 г. до месец
1. На заседание, проведено на 04.05.2009
Взетите решения са изпълнени.
ние за провеждане на състезанието, като
декември 2009 г. за възпитател бе назна-
г., г-жа Даниела Кръстева-Малинова бе из-
3 . На заседание , проведено на
всеки участник е необходимо да заплати
чена г-жа Попова.
брана за секретар на съвета на настоятели-
08.10.2009 г., се взеха следните решения:
такса за участие в размер на 2 лв. С по-
- В периода януари-май 2010 г. за въз-
те. На същото заседание се даде правомо-
- Приеха се „Правила и ред за осъщест-
лучените средства да се закупят награди
питател бе назначена г-жа Пейкова.
щие на председателя на съвета - г-жа Ан-
вяване на обществено-полезна дейност
и необходимите технически мателиали.
ІV. На 04.05.2010 г. се проведе матема-
тоанета Кръстева, да упълномощи компе-
на сдружение с нестопанска цел „Учи-
Взетото решение се изпълни.
тическо състезание, в което взеха учас-
тентно лице, което да извърши вписване
лищно настоятелство „Св. св. Кирил и
3. В изпълнение на устава се наложи
тие 74 ученика. Победителите получи-
на учреденото училищно настоятелство в
Методий” - гр.Кричим
свикване на съвета на настоятелите на
ха награди.
Пловдивския окръжен съд.
- Всички учредители на настоятелство-
19.05.2010 г., за да се определи дата и
Училищното настоятелство благодари
Взетите решения са изпълнени.
то да бъдат запознати с приетите от съве-
дневен ред за провеждане на общо съ-
на всички родители и учители за оказа-
2 . На заседание , проведено на
та на настоятелите правила, като удосто-
брание на настоятелството. Основният
ната помощ, подкрепа и съдействие при
11.09.2009 г., се взеха следните решения:
верят това обстоятелство чрез полагане
мотив за това предложение е, че на едно
изпълнение на дейностите, описани в на-
- Касиер на настоятелството да е г-жа
на подпис върху оригиналния документ.
събрание може да отчетем едновремен-
стоящия доклад.
Райна Михайлова;
- Да се осигури от родителите съфи-
но календарната 2009 г. и приключването
НАСТОЯЩИЯТ ОТЧЕТ БЕ ПРИЕТ
- Счетоводна къща „Люсил” да води
нансиране в размер на 30% от стойност-
на учебната година 2009/2010 г. Одобре-
НА ПРОВЕДЕНОТО НА 25.06.2010 Г.
счетоводството на настоятелството, с ме-
та на проект „Отново елегентни на учи-
ните дата и дневен ред съответстват на
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ В СЕ-
сечно възнаграждение в размер на 20 лв.
лище”, спечелен от НУ „Св. св. Кирил
обявените в поканата за общо събрание.
ДАЛИЩЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО В
- Да се открие разплащателна сметка
и Методий” по Национална програма
ІІІ. Видно от гореизложеното основна
СГРАДАТА НА НУ „СВ. СВ. КИРИЛ
на името на настоятелството в ЦКБ АД
„Училището - територия на учениците”,
дейност на настоятелството е организира-
И МЕТОДИЙ” - ГРАД КРИЧИМ, УЛ.
клон Пловдив - България;
модул „Ритуализация на училищния жи-
не на следобедно гледане на деца на 6-го-
”Д. БЛАГОЕВ” №5, С ПЪЛНО ЕДИ-
- Да се организира следобедно гледане
вот” - за въвеждане на нов елемент към
дишна възраст и свързаните с това финан-
НОДУШИЕ.
на деца на 6-годишна възраст в осигуре-
училищната униформа - суичар и изра-
сови ангажименти. Поради незнанието
но от училището помещение.
ботка на пълен комплект ученическа уни-
на родителите и новото за тях начинание,
Председател: Антоанета Кръстева

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2010
ВИЕ ПИТАТЕ, КМЕТЪТ ОТГОВАРя
Уважаеми съграждани,
ше драстичен спад на раждае-
поне част от тези млади семей-
Във връзка с постъпили в об-
мостта и броят на децата в Кри-
ства, децата на които са извън
щина Кричим Обръщение с вх.
чим беше значително намалял.
обсега на детските заведения,
№ 2577 от 10.05.2010 г. и От-
Към момента демографската об-
с ясното съзнание, че детската
крито писмо с вх. № 3099 от
становка е силно променена и
градина не е задължителна - тя
09.06.2010 г. от група родители -
броят на новородените се уве-
е социална услуга, предоставя-
жители на община Кричим, с ко-
личава всяка година, а за 2009 г.
на от общината, по предложе-
ито изразяват възмущението си
с най-висок естествен прираст
ние на кмета Общинският съ-
от водената общинска политика
на населението за Пловдивска
вет взе решение през учебната
по отношение на децата, родени
област са общините Пловдив и
2009-2010 г. децата на 6-годиш-
през 2004 г. и подлежащи на за-
Кричим. Това още повече анга-
на възраст, подлежащи на задъл-
„Образование и обучение 2020”
тели, които осъзнават, че адап-
дължителна предучилищна под-
жира вниманието на общината
жителна предучилищна подго-
за изпълнение на Лисабонската
тацията на децата към предсто-
готовка, предоставям на Ваше-
за търсене на законосъобразни,
товка, да бъдат ситуирани в под-
стратегия. Чрез въвеждането на
ящото им училищно обучение
то внимание информация, която
целесъобразни и адекватни ва-
готвителни групи към двете на-
двегодишна задължителна под-
става много по-плавно, с по-
считам за наложително да стане
рианти с цел по-пълно обхваща-
чални училища, като правото
готовка преди постъпване в пър-
малко драматизъм, постепенно
достояние на всички родители и
не на децата както в градинска,
на избор на училище беше пре-
ви клас се цели да се постигне
и преходът е съвсем естествен.
граждани на общината.
така и в предучилищна възраст.
доставено на самите родители.
намаляване на необхванатите и
Със свое решение № 214, взе-
Акцентът и на Обръщението
Чакащите и подали заявле-
С това свое решение общината
отпадащи от училище деца, как-
то с Протокол № 30 от 29.06.2010
от 10.05.2010 г., и на Откритото
ния за прием в детската гради-
съумя да осигури нови свобод-
то и за социализиране на деца-
год., Общински съвет - Кричим,
писмо от 03.06.2010 г. действи-
на се увеличават всеки месец и
ни места в градините за децата
та, включително на тези, за ко-
определи приемът на деца от 10
телно касае единствено и само
основен мотив на родителите
до 5-годишна възраст.
ито българският език не е май-
месеца до 5 годишна възраст да
децата, родени през 2004 г., но
им е желанието за търсене и за-
По инициатива на част от ро-
чин. На този етап правителство-
се извършва в общинските дет-
само за онази част от тях, които
почване на работа, с оглед теж-
дителите на 6-годишните деца,
то заделя 9 000 000 лв. за въвеж-
ски заведения: „Ралица” и „Не-
до настоящия момент са посе-
ката социално-икономическа
след съгласуване с експерти-
дане на изменението от учебна-
забравка”, гр. Кричим, считано
щавали целодневна детска гра-
обстановка не само в Кричим,
те на РИО - Пловдив и с безре-
та 2010-2011 г., а ангажиментът
от 01.09.2010 г., а приемът на
дина. Изричното желание на ро-
но и навсякъде в страната, как-
зервната подкрепа на общината,
по осигуряване на необходи-
6-годишните деца, подлежащи
дителите им е тези деца да про-
то и липсата на възрастен човек
в НУ „Св. св. Кирил и Методий”
мите условия и базата е изцяло
на задължителна предучилищ-
дължат в групите на детската
в семейството, който да се гри-
беше сформирана и една подгот-
на общинските ръководства. За
на подготовка, да се извършва
градина, която посещават, за да
жи за подрастващите. Със съ-
вителна група на целодневен ре-
тези общини, които са в невъз-
в подготвителни групи към НУ
бъдат обучавани и възпитавани
жаление трябва да призная, че
жим. Всички действия по орга-
можност да създадат нужната
„Васил Левски” и НУ „Св. св.
при целодневен режим. Важно
тези чакащи деца и семейства-
низацията на обучението, въз-
организация, се дава само една
Кирил и Методий”, гр. Кричим,
е да се подчертае, че през съща-
та им по стечение на обстоятел-
питанието, храненето и отглеж-
година гратисен период. Общи-
считано от началото на учебна-
та година има родени още толко-
ствата бяха поставени в нерав-
дането на децата от тази група
на Кричим е длъжна не само да
та 2010/2011 г., при спазване и в
ва деца, които не са имали въз-
ностойна и даже дискримина-
се контролираше пряко и цело-
следи за предстоящите проме-
съответствие с образователните
можност да посещават гради-
ционна позиция. Причините за
годишно от Училищното насто-
ни в законодателството, но и да
изисквания.
на, защото или е нямало капа-
това определение са, че от една
ятелство, учредено като юриди-
предприема съответните адек-
Казаното по-горе е доказател-
цитет и за тях, или по собствено
страна е явната липса на сво-
ческо лице с нестопанска цел
ватни действия и мерки по при-
ство, че водената от общинското
решение и воля на родителите
бодни места в съществуващи-
към самото училище. В начало-
лагането им, когато те са факт и
ръководство политика е допус-
им. Независимо от това всички
те детски заведения. От друга -
то на учебната година следобед-
при отчитане на собствените си
тима спрямо текущото законо-
деца, родени през 2004 г., подле-
община Кричим дори и при най-
ните занимания се посещаваха
особености и възможности.
дателство на РБ и не му проти-
жат на задължителна предучи-
добро желание не разполага с
от 22 деца, а в края на година-
В този смисъл трябва да се
воречи. Приема се от повечето
лищна подготовка, а общината
достатъчен собствен финансов
та от 18, т.е. по време на учеб-
гледа и на инициативата на об-
родители и безспорно е по-целе-
има задължението както да оси-
ресурс, който да бъде използ-
ния процес отпадналите от сле-
щинското ръководство по отно-
съобразна и ефективна.
гури необходимите за целта ус-
ван за изграждане на нови гра-
добедните занимания са само 4
шение разделението по възрас-
Със своите действия по от-
ловия, така и да обхване всички
дини, в т.ч. и мобилни такива.
деца, и то по инициатива на ро-
тови групи на децата, подлежа-
ношение цялостното обхваща-
6-годишни, живеещи на нейна-
Друг е въпросът дали е целесъ-
дителите им.
щи на задължителна предучи-
не на 5 и 6-годишните деца за
та територия, и това е изрично
образно да се разходват парите
На заседанието на Минис-
лищна подготовка. За разлика
задължителна предучилищна
разписано в Закона за народна-
на данъкоплатците точно за та-
терския съвет на 09.06.2010 г. в
от предходни години, реалнос-
подготовка, общинското ръко-
та просвета и Правилника за не-
кава цел, при наличие на доста-
дневния ред по т. 27, правител-
тта е силно променена и тряб-
водство не само изпълнява сво-
говото прилагане
тъчно добра и свободна матери-
ството със свое решение пред-
ва да се осигури възможност
евременно вменените му от бъл-
Ангажиментът на общината
ална база в началните училища
лага промени в Закона за народ-
по-малките деца да посещават
гарското законодателство задъл-
и на общинското ръководство
и на фона на всички останали
ната просвета, с които подготов-
детска градина, а по-големите -
жения, но и на практика изразя-
не се изчерпва само по отноше-
инфраструктурни проблеми на
ката за училище да е задължи-
училище, което е национална и
ва волята си за създаване на мак-
ние на децата, родени през 2004
града, които изискват и енергия,
телна от годината, в която де-
европейска тенденция и препо-
симално добри условия за въз-
г. Неин ангажимент и отговор-
и сериозен финансов ресурс, и
тето навършва 5-годишна въз-
ръка. Практиката е доказала, че
питание и обучение на всички
ност са всички деца на Кричим,
не на последно място желание
раст. Причините, които налагат
тази организация на обучение-
деца от нашия град, независи-
родени преди и след 2004 г.
за решаване.
предложеното изменение, про-
то е много по-ефективна и пред-
мо от тяхната възраст, защото
Преди пет-шест години има-
В стремежа си да подкрепи
изтичат от работната програма
почитана от отговорните роди-
това е наше право и дълг.
На 22.05.2010 г. по покана на НЧ „Напредък - 1904” в
с. Устина детски танцов състав за народни танци, школа
На 21.05.2010 г. театралният състав при Народно читалище „Про-
модерен балет и клуб по латино танци при НЧ „Пробуда”
буда” - гр. Кричим, с ръководител Л. Анохина изнесе представле-
- гр. Кричим, взеха участие в празничната програма на
ние в с. Устина. Към театралния ни състав беше отправена покана
селото. Многобройната публика посрещна с бурни ова-
да гостува по повод празника на селото. Театралите получиха заслу-
ции всички участници, а председателят на НЧ „Напре-
жени аплодисменти от публиката и покана за следващо гостуване.
дък - 1904” връчи на всеки от съставите грамота и цветя.