ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2011
24
м а й
24 май е един от най хуба-
да събудим националната си
ната в салона на читалището
вите български национални
гордост.
наситиха с песните и танци-
празници. На тази дата чест-
Възторженото честване от
те си празничната атмосфера.
ваме Деня на българската про-
всички българи на празника
Кметът г-н Атанас Калчев
света и култура и на славян-
на светите братя Кирил и Ме-
честити на всички граждани
ската писменост. С празника
тодий е свидетелство за жаж-
и гости най-светлия Българ-
на буквите почитаме Светите
дата на българина за просве-
ски празник, като изказа сво-
братя Кирил и Методий - съз-
та и наука, за национално са-
ята искрена благодарност към
датели на славянската азбука.
моопределение и бързо ико-
всички учители и преподава-
Датата 24 май е станала праз-
номическо и културно въз-
тели за техния всеотдаен еже-
нична в календара преди мно-
могване.
дневен труд и усилия за обуче-
го столетия. Денят на Свети-
С тържествено шествие за-
нието и възпитанието на деца-
те братя бил отбелязван като
почна празничното честване
та ни. За пореден път той под-
църковен празник още през
на Денят на славянската пис-
черта неизменният ангажи-
XI век, а като всенароден Ден
меност, Българската просвета
мент на общината и ръковод-
на просветата бил честван за
и култура в община Кричим.
ството й, че образованието на
първи път през 1851 г. в гр.
По площад „Обединение“ с
децата от нашия град ще бъде
Пловдив. На този ден има-
тържествено шествие преми-
винаги приоритет и ще се ра-
ме основание да се гордеем,
наха ученици от училищата,
боти непрестанно за усъвър-
че сме българи. Празникът
граждани и гости. В чест на
шенстване на материалните
на буквите е специална дата
празника ръководството на
бази в учебните заведения и
за всички нас. Където и да се
общината покани мажоретен
ще се създават подходящи ус-
намира, всеки българин пази
състав и духов оркестър от
ловия за обучение и култура.
спомена от жизнерадостна-
гр. Ловеч, които приповдигна-
Мероприятието приключи с
КРИЧИМ И ОЩе 5 ОБЩИНИ
та атмосфера в този майски
ха празничното настроение на
празничен коктейл, на който
ден.В съвременното всеки-
кричимци. Празничната про-
бяха поканени всички бивши
се пРеБОРИхА ВъВ ВАс ЗА
дневие това е един от малко-
грама организирана от общи-
и настоящи културни дейци
то дни през годината, които
ната започна с изпълнението
и учители.
успяват да ни обединят, да ни
на гостите от гр. Ловеч, а та-
Честит празник, българи!
стАРАтА цеНА ЗА ДепОНИРАНе
накарат да си спомним за ис-
лантите на Кричим - нашите
Гордейте се със своята пис-
тински ценното в този свят и
деца, които се изявиха на сце-
меност, род и родина!
НА ОтпАДъцИ В цАлАпИцА
Кметът на община Кричим
новград, Раковски, Садово,
и на още пет общини, спече-
Брезово и Първомай.
лиха във Върховен админи-
Според кметовете на об-
стративен съд, делото сре-
щините Кричим, Съедине-
щу решението на Общински
ние, Брезово, Калояново, Ра-
съвет - Пловдив, с което не-
ковски и Стамболийски съ-
правомерно и незаконосъо-
щото решение неправилно и
бразно бе повишена цената
незаконосъобразно, издаде-
за депониране на битови от-
но в противоречие на мате-
падъци в депото в Цалапи-
риалноправните разпоредби
ца от 13,24 лв/тон без ДДС
и административно произ-
на 18,46 лв./тон без вклю-
водствените правила. Зато-
чен ДДС.
ва те го атакуваха пред Ад-
Със свое Решение от
министративен съд Пловдив.
25.05.2011 г. по адм. дело №
Доводите им бяха доказани и
814/2011г., ВАС, потвържда-
приети от съдебния състав и
ва и остава в сила решението
той отмени оспорваното ре-
на Административния съд -
шение на общинските съвет-
Пловдив за запазване на су-
ници. С касационна жалба
мата от от 13,24 лв/тон бок-
на председателя на Общин-
лук без ДДС.
ския съвет - Пловдив, също-
Съдебният казус бе преди-
то е обжалвано пред Върхо-
зивикан от решение на Об
вен административен съд.
С Пловдив от 21.01.2010 г.,
С произнасянето на ВАС
с което бе определена нова
остава в сила цената на ус-
по-висока цена на услугата
лугата от преди повишението
за приемане и депониране
й със спорното решение. Към
на битови отпадъци на депо
момента възниква въпроса за
за неопасни отпадъци на об-
възстановяване на надвнесе-
щина Пловдив в землището
ните суми на по-високата-
на с. Цалапица за общините:
отменена цена за периода от
Марица, Калояново, Стамбо-
01.2010 г. до влизането в сила
лийски, Родопи, Перущица,
на решението на ВАС и начи-
Кричим, Съединение, Асе-
на на изплащането им.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2011
ОБМИслЯт АлтеРНАтИВНИ
спОсОБИ ЗА НАпОЯВАНе
В КРИЧИМсКОтО ЗеМлИЩе
Липсата на вода за напояване на зе-
тивните последствия от това за рекол-
меделските земи в кричимското земли-
тата им, и заявиха пълното си несъгла-
ще и произтичащите от това пробле-
сие за въвеждане на режим за напоява-
ми за стопаните, провокира провеж-
не, при положение, че такъв не е въве-
дането на поредната съвместна среща
ден никъде за ползватели от съседните
на 03.06.2011 г. в община Кричим. На
общини. Присъстващите заявиха своя-
45 гОДИНИ
срещата присъстваха общинското ръко-
та готовност да заплащат за услугата по
водство, представители на „Напоител-
предоставяне на вода за напояване, но
ни системи” ЕАД - Пловдив и заинте-
само когато тази услуга се предоставя
ресовани земеделски стопани. Кмета на
своевременно, а не след като реколтата
Ну „сВ. сВ. КИРИл И МетОДИй”
общината - г-н Калчев, в кратко резюме
е почти или изцяло унищожена.
запозна присъстващите, както със съ-
След проведените разгорещени де-
На 11 май - ден на Светите братя „Ки-
село настроение и тържественост вне-
ществуващия проблем, така и за пред-
бати, представителите на „Напоителни
рил и Методий”, НУ „Св. Св. Кирил и
соха празничната украса на училище-
приетите от страна на община Кричим
системи” ЕАД - Пловдив заявиха своя-
Методий” отпразнува своя патронен
то и двора, белите гълъби, които децата
действия за разрешаването му. Пред-
та готовност за разрешаване на пробле-
празник и 45-ия си рожден ден. Двой-
пуснаха, балоните с хелий и финалната
ставителите на земеделските произво-
ма, но посъветваха земеделските про-
ният празник беше отбелязан с концерт
заря. Гости на празника бяха г-н А. Кал-
дители и стопани изразиха бурно сво-
изводители все пак да обмислят алтер-
в двора на училището, в който взеха
чев - кмет на община Кричим, госпо-
ето недоволство от липсата на вода за
нативни способи за напояване - мулчи-
участие децата от Вокална група и Ма-
жа Хаджиева - председател на Общин-
напояване на земеделските земи и нега-
ране, капково дъждуване, сондажи и др.
жоретен състав „Мечо Пух”, Детски те-
ския съвет, госпожа Черганова и госпо-
атрален състав „Звънче”, малките пър-
жа Ристемова - заместник кметове на
вокласници и кандидат-първокласници.
Община Кричим, директори и учители
Госпожа Антоанета Кръстева - предсе-
от ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка”,
дател на Училищното настоятелство,
родители, приятели, бивши учители и
приветства учители и ученици и връ-
ученици на училището.Училището по-
чи наградите на победителите в интер-
лучи отново лично дарение от г-н Кал-
дициплинарното състезание „45 годи-
чев сумата от 100лв., за кампанията за
ни НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ко-
набиране на средства за изработване на
ето се проведе в края на месец април.
костюми на мажоретния състав. Колек-
Спазена беше и традицията с парада на
тива на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
приказните герои. Участниците в него
- гр. Кричим отправя своите благодар-
бяха проявили оригиналност и творчест-
ности към всички дарители подкрепи-
во при избора на костюми и грим. Ве-
ли кампанията.
РАЗВИтИе НА ЧОВеШКИте РесуРсИ
РеШеНИЯ НА ОБЩИНсКИ съВет
На 06.06.2011г. между об-
лизация” на Оперативна про-
щина Кричим в лицето на
грама „Развитие на човешки-
пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗетИ
Кмета - А. Калчев и 28 трай-
те ресурси”. Срещу утвърде-
но безработни лица, бяха по-
ната за страната ни минимал-
с пРОтОКОл № 40 От 09.06.2011 г.
дписани договори, с които на
на работна заплата, в нашата
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
практика ще им бъде осигу-
община ще се трудят като гра-
032/643 854
Р Е Ш Е Н И Е № 278
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев
рена трудова заетост в про-
динари 13 лица, а като помощ-
дължение на 12 месеца. До-
ник в строителството - 15 ра-
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
- Кмет на Община Кричим, относно годишен отчет за из-
говорите бяха сключени във
ботника. За новопридобите си
МОЩ - 61 50
пълнението на Общинска програма за опазване на окол-
връзка с успешно приключи-
професии, 28-те човека /жени
ната среда на община Кричим за периода 2009-2013 г.
лото обучение по заявка на
и мъже/ получиха удостовере-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
през 2010 година.
община Кричим по проект
ния след преминато обучение
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във
„Нов избор - развитие и реа-
и положен изпит.
- 032/ 602 983, 602 984
връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната сре-
да и чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
Р Е Ш Е Н И Е № 279
VІІІ ДетсКИ РОМсКИ фестИВАл
032/ 963 942
ОТНОСНО: приемане на Наредба за допълнение на На-
редбата за условията и реда за установяване на жилищни
На 04.06. и 05.06.2011 год.
ка с илюстрации и предмети,
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
нужди, за настаняване в общински жилища и продажба-
в гр. Велико Търново се про-
които послужиха за подаръ-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
та им в община Кричим.
веде VІІІ детски ромски фес-
ци. Представянето им бе впе-
ОРБ - 032/ 963 943
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното само-
тивал „Отворено сърце”. Уче-
чатляващо и предизвика сил-
управление и местната администрация и във връзка с 45а,
ниците от НУ „Васил Лев-
ни овации от страна на пуб-
ал. 3 от Закона за общинската собственост
ски” работили по проект „Да
ликата. Децата бяха награде-
огънем етнобариерата в пъ-
ни с грамота, а екипа получи
Р Е Ш Е Н И Е № 280
строцветен венец” участваха
лични поздравления от орга-
ОТНОСНО: годишен план за развитие на социални-
със спектакъл, изработен ма-
низатори, гости, Център Ама-
те услуги на територията на община Кричим през 2011
кет на родния ни край, книж-
липе и др.
година.
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връз-
032/ 625 273
ка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за соци-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ално подпомагане
ШЕСТВИЯ - 165;
032/ 932 007
Р Е Ш Е Н И Е № 281
ОТНОСНО: становище на ПКСД във връзка с разрабо-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
тена Общинска програма за закрила на детето за 2011 го-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
дина от Дирекция „Социално подпомагане” - Стамболий-
624 890, 0887/ 582 061
ски, отдел „Закрила на детето” - Стамболийски.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето
НОСТ - 160
Пълният текст на решенията може да намерите на
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
електронния сайт на Община Кричим - www.krichim.bg
ТА - 032/ 952 290;
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим.
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2011
3
ВеЧеР НА МАтеМАтИКАтА
На 30.05.2011 г. по време на
Разпознаха безпогрешно ав-
традиционно организираната
торите на популярни сентен-
„Вечер на математиката” учас-
ции и мисли на бележити ма-
тниците в курса по математика
тематици, пяха песни, уме-
при Общински младежки дом
ло съчетани с ритмични тан-
гр. Кричим, с ръководител -
ци. Изнесоха презентация на
г-жа Ягода Димитрова, демон-
тема: „Математиката е цари-
Уважаеми
стрираха своите математически
ца на всички науки” и анга-
граждани,
познания. Учениците предста-
жираха вниманието на пуб-
виха сценка, пресъздаваща мо-
ликата с разнообразни игри,
Община Кричим няма
менти от задружния училищен
свързани с отговори на логи-
ангажимент и отноше-
живот, в който се редуват мину-
чески въпроси.
ние за опазване на те-
ти на отдих и забавление с ча-
Ръководството на Общи-
риторията извън регула-
сове на неуморен труд и стре-
на Кричим възнагради деца-
цията на града с оглед
меж към придобиване на нови
та от курс „Математика” със
на това, че земеделски-
знания и умения в областта на
скромни подаръци - електрон-
те земи са частна соб-
алгебрата и геометрията.
ни калкулатори.
ственост. Всички жалби
относно нарушаване и
опазване на обществения
ред трябва да се подават
до органите на реда, по
компетентност.
„уЧИлИЩетО - ЖелАНА
ОбщинсКа
администрация
теРИтОРИЯ НА уЧеНИКА”
На 20 май 2011г. от 14:00 ч.
в зала № 21, административ-
на сграда на Община Кричим,
Уважаеми
се проведе Общинският етап
граждани,
на Националната конферен-
ция “Училището - желана те-
Във връзка с писмо от
ритория на ученика ”, в кой-
„Водоснабдяване и Ка-
то взеха участие тринадесет
нализация” ЕООД - гр.
ученици и седем преподавате-
Пловдив Ви уведомява-
ли от НУ „Васил Левски”, НУ
ме, че с настъпването на
„Св. св. Кирил и Методий” и
летния сезон и започва-
СОУ „П. Р. Славейков”. Пред-
нето на селскостопан-
ставиха се общо десет докла-
ските кампании е необ-
да, които съгласно регламента
ходимо водата в населе-
на Националната конферен-
ното място да се използ-
ция, бяха подчинени на стро-
ва само за питейно-бито-
го определени тематични на-
ви нужди.
правления.
За да се избегне режим
По направление „Педаго-
на водоснабдяване апе-
гически иновационни мето-
лираме всички граждани
ди и технологии за формира-
да не използват питейна-
не на ключови компетентно-
та вода за селскостопан-
сти” в надпреварата се вклю-
ски нужди.
чиха представители на НУ
„Св. Св. Кирил и Методий” с
в училище” презентации за
мениджмънт” доклади бяха
Надпреварата бе изключител-
ОбщинсКа
доклад „Образователни игри в
добри практики в училищата
подготвили единствено пред-
но оспорвана.
администрация
І-ви клас” и СОУ „П. Р. Сла-
представиха НУ „Васил Лев-
ставителите на СОУ „П. Р.
За участие в Областния етап
вейков” - с „Палеонтологич-
ски” - доклад „Моето учили-
Славейков” - „Хари Потър” и
е номиниран доклад на тема:
на история на човека”, „Ор-
ще - моят роден дом” и СОУ
„Титаник”.
„Моето училище, моят втори
ганизмът - живо цяло” и „П.
„П. Р. Славейков” - „Изоста-
Представените доклади
роден дом”, изготвен от стар-
сЪОбщение
К. Яворов”.
вените деца на България”,
бяха изготвени от авторски
ши учителите при НУ „Васил
По направление „Граждан-
„Опазване на околната среда”
екипи, включващи ученици и
Левски” - г-жа Иванка Буба-
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ско образование, извънклас-
и „Наркотиците”.
учители, и такива, които бяха
рова и г-жа Елена Цветкова.
СФОРМИРАНЕТО НА
на и клубна дейност, превен-
По направление „Иноваци-
резултат от самостоятелна-
Пожелаваме успех на автор-
ГРУПИТЕ В ОДЗ ЗА
ция на агресията и насилието
онни подходи в училищния
та работа на подрастващите.
ския колектив!
УЧЕБНАТА 2011/2012
ГОДИНА И ПОПЪЛВА-
На 27 май 2011 г., от 19.00 часа в НЧ „Пробуда” се проведе съв-
НЕТО НА СВОБОДНИ-
местния концерт на ВГ „Калпазански рай” при НУ „Васил Лев-
ТЕ МЕСТА В ТЯХ УВЕ-
ски” и ВГ „Мечо Пух” при НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Спе-
ДОМЯВАМЕ ВСИЧ -
циален гост на мероприятието беше лъчезарната певица Роси-
КИ РОДИТЕЛИ , КО -
ца Кирилова. В сценарият на концерта бяха включени хитовите
ИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦА-
парчета на певицата, които децата изпълниха с много вълнение
ТА ИМ ДА ПОСТЪ -
и ентусиазъм. Мила и очарователна, съчетавайки лиричните пес-
ПЯТ В ДЕТСКИ ЯСЛИ
ни със стила - кънтри поп певицата представи и част от новите си
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
композиции. Със специално внимание певицата успя да впечатли
(ОТ 01.09.2011 Г.) И НЕ
и разкрепости таланта на децата, като на сцената на читалище-
то се развихри купон в който взеха участие всички деца в залата.
СА ПОДАЛИ МОЛБИ
ЗА ПРИЕМАНЕТО ИМ,
ДА НАПРАВЯТ ТОВА В
СРОК ДО 15.07.2011 ГО-
В майските дни, посветени на празника на Славянската пис-
ДИНА.
меност и култура - 24 май, театралният състав при НЧ „Пробу-
МОЛБИТЕ ЗА ПРИ-
да - 1912 г.” гр. Кричим представи комедията на Хр. Бойчев „Ра-
ЕМАНЕ НА ДЕЦАТА,
йонна болница”. Една пиеса, завладяваща със своето съдържа-
ПРИДРУЖЕНИ ОТ КО-
ние, с герои-ярки, колоритни и реалистични, представени от са-
модейците към читалището: Александър Анохин, Валери Сер-
ПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖ-
гиев, Евгени Матяшев, Атанас Димов, Любка Анохина. Трупата
ДАНЕ НА ДЕТЕТО, ДА
отново се постара да завладее зрителите със своята убедителна
СЕ ВНЕСАТ В СЪОТ-
актьорска игра и успя. Стремежът и желанието й са още пове-
ВЕТНОТО ОДЗ В ПОСО-
че граждани на Кричим да почувстват духовна необходимост за
ЧЕНИЯ СРОК.
съпричастност с театралното изкуство и да я намерят заедно с
изпълнителите. Манол Данов, Антоанета Кирова, Росица Стай-
ОдЗ „раЛица”
кова и Антония Стоименова я намериха на сцената. Дебютът им
ОдЗ „неЗабравКа”
изненада всички и доказа,че когато искаш, можеш. Браво на тях!

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2011
ДеНЯт НА ДететО
На 01.06.2011г. /сряда/, по
повод Международния ден на
детето, Община Кричим орга-
низира празнично тържество,
в чест на децата - бъдещето
на нашия град.
В салона на НЧ „Пробуда
- 1912” се състоя празничен
концерт, в който взеха учас-
тие и най-малките - децата от
ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ „Ра-
лица”, които по случай праз-
ника си бяха подготвили тан-
ци, песни и стихотворения.
и предметни награди на три-
ници оцветяваха гипсови фи-
Формация „Слънце” и Дет-
десет ученици от НУ „Васил
гурки, а отвън на пл. „Обеди-
ската вокална група при Об-
Левски”, НУ „Св. Св. Кирил
нение” получиха възможност-
щински младежки дом впе-
и Методий” и СОУ „П. Р. Сла-
та да вземат участие в „Ри-
чатлиха присъстващите с му-
вейков” - участници в кон-
сунка на асфалт”. В състеза-
зикалния си усет и артистич-
курс за съчинение на тема:
нието по колоездене се вклю-
ни заложби. В оспорваната
„Да събудим детските сър-
чиха най-смелите велосипе-
надпревара на организирани-
ца за добри дела!”, „Да съ-
дисти, а в двора на НУ „Св.
те игри с публиката се вклю-
будим доброто в себе си!”
Св. Кирил и Методий” деца-
чиха деца от различни възра-
Участниците в литератур-
та от курс „Автомобилизъм”
сти и демонстрираха ловкост,
ния конкурс доказаха, че, въ-
при Общински младежки дом
съобразителност и бързина.
преки всичко, доброто е ак-
представиха вълнуваща кар-
Атракцията на празника бе
туална добродетел. Танцови-
тинг - демонстрация. Учас-
обявеният конкурс за най-
ят състав при НЧ „Пробуда -
тниците в Детски театрален
оригинален костюм на анима-
1912” представи ритмичния
състав при Общински мла-
ционен герой. Всички учас-
танц SKENDALAS ‚‘FRESH‘‘
дежки дом впечатлиха публи-
тници получиха награди, оси-
I ‚‘RITAM‘‘. Ансамбъл „Тра-
ката с артистичните си превъ-
гурени с любезното съдей-
кийска младост” град Плов-
плъщения в героите на „Жен-
ствие на община Кричим.
див поздрави децата с китка
ско царство”.
Местната комисия за бор-
от народни песни.
На този ден в община Кри-
ба с противообществените
Но изненадите не свършиха
чим царуваше волята на деца-
прояви на малолетните и не-
до тук. Във фоайето на чита-
та, като за всеки малък участ-
пълнолетните връчи грамоти
лището талантливите худож-
ник имаше подарък.
ДетсКИ футБОлеН ОтБОР
пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ
Популяризирането на спорта
отделя персонално внимание
от детския футболен отбор в
и по-конкретно футбола, подо-
на всеки един малък футболист.
2 турнира, които се състояха в
брява здравето и физическата
В отбора участват 30 деца от
гр. Пловдив. Представянето им
дееспособност на подраства-
9 до 12 годишна възраст. До-
беше добро. На втория турнир
щите от най-ранна детска въз-
брия терен и създаването на ус-
децата завоюваха 6 - то място
раст. Това е един от спортове-
ловия за игра, са част от анга-
и спечелиха поощрителни на-
те, който развива у децата ви-
жимента на общината към де-
гради. А за доброто им предста-
сока двигателна активност, а с
цата, за да им се осигуряват до-
вяне, кмета на общината ги на-
емоциите, които създава, е най-
бри условия за спорта. На фут-
гради с посещение на зрелищен
интересен и достъпен за всич-
болните турнири децата за пръв
мач в гр. Пловдив между отбо-
ки деца. Всичко това допринася
път се докосват до футбола не
рите „Христо Ботев” - Плов-
за тяхното физическо развитие
само като игра, а като истин-
див и „Нефтохимик” - Бургас.
в тази най-ранна възраст. В мо-
ско спортно състезание, кое-
За да се чувстват част от голя-
мента тренировъчната дейност
то им носи много емоции и не-
мото футболно семейство и по
на Детски Футболен Отбор при
забравими преживявания. Във
инициатива на общината деца-
Община Кричим се води от Ан-
връзка с това Община Кричим
та се сдобиха и с пълна футбол-
дриан Чернев - треньор, който
осигури участието на децата
на екипировка.
„пРАЗНИК НА ЗНАНИетО”
По проект „Да създадем
то умело под формата на игра
тетрадка и химикал.
атрактивна и привлекателна
забавляваше децата и превър-
Мероприятието се подпома-
образователна среда, където
на празника им в незабравимо
га от партньорската организа-
всички заедно да пеем, игра-
изживяване на което те пока-
ция Фондация за регионално
ем, рецитираме, спортуваме
заха придобитите от тях зна-
развитие „Рома - 1995”, коя-
и учим, за да сполучим” на
ния по български език и мате-
то съдейства за реализиране-
26 май 2011 година в Общин-
матика. Всички деца от групи-
то и подпомагането на пред-
ски Младежки дом - гр. Кри-
те бяха наградени и получиха
приетите инициативи, за съ-
чим бе организирано търже-
подарък - ученическа раница,
причастността на родителите.
ство под надслов „Празник
на знанието” за всички деца
от подготвителните групи
към ОДЗ „Ралица и ОДЗ „Не-
забравка”. Специален гост на
тържеството беше г-жа Дими-
трова - аниматор ”Гери”, коя-