ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2010
ПРАЗНИК Е - СВЕТЪЛ
ДЕН ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден е един от най-
християни, той става страс-
дородие, на който се стеко-
големите народни празници,
тен привърженик на Христо-
ха много хора. За спазване на
който бележи началото на ля-
вата вяра. Като неин защит-
традицията и според обичая
тото и новата стопанска го-
ник е подложен на жестоки
за присъстващото мнозинство
дина. Обявен е за официален
изтезания и е обезглавен през
и гостите бяха предоставени
празник в Република Бълга-
288 г. по времето на римския
общо пет курбана - по един
рия, както и за Ден на хра-
император Диоклециан (284
от община Кричим, от кмета
бростта и Българската армия
- 305). Георги се превръща в
Атанас Калчев и общинските
с постановление № 15 от 27
образец на „идеалния воин-
съветниците от ПП ”Движе-
януари 1993 година на Ми-
християнин“ и светец-покро-
ние нашия град”, от ПП ”Дви-
нистерския съвет.
вител на войната и войската.
жение за права и свободи” и
На този ден се чества хрис-
На Гергьовден навсякъде се
по един от господата Алдин
тиянският светец Георги По-
коли агне като жертва на све-
Тръмбев и Мехмед Мустафа.
бедоносец, който в народните
теца покровител. Приготвя
Транспортната фирма ”Кри-
представи е покровител на ов-
се общоселска трапеза, която
чим Експрес” ООД осигури
чарите и стадата. В народния
се прави „на зелено“ в цър-
три автобуса за желаещите да
празничен календар култът
ковния двор, край селото (на
присъстват на молебена.
към светеца е свързан с бога-
оброчище, кръст, манастир и
Гости на мероприятието
та и сложна обредност, която
пр.), край кошарите.
бяха: кметът Атанас Кал-
засяга всички страни от жи-
За поредна година в Кричим
чев, зам.-кметът г-жа Илиана
вота на българина, неговите
беше спазена традицията и за
Черганова, зам.-кметът г-жа
постоянни грижи и мечти за
Гергьовден се дадоха два кур-
Нурджан Ристемова, г-н Ру-
изобилие, за богат и щастлив
бана в църквата “Св. св. Коз-
мен Тонов - общински съвет-
живот. Свети великомъченик
ма и Дамян”. Единият бе пре-
ник от ПП ”Движение Наши-
Георги Победоносец е почи-
доставен от кмета на община
ят град”, г-н Юксел Расим -
тан и славен и от християни,
Кричим г-н Атанас Калчев и
председател на областното ръ-
и от мюсюлмани. Според ут-
общинските съветници от ПП
ководство на ДПС, г-жа Петя
върденото от църквата житие
“Нашият град”, а другият - от
Раева - депутат в 41-вото На-
на светеца, Георги се ражда
община Кричим.
родно събрание, бившият де-
в Кападокия (Мала Азия). С
На оброчището в местност-
путат г-н Ахмед Хюсеин, чле-
блестящо за времето си обра-
та Бабата над с. Исперихово
нове на Централния съвет на
зование, едва 20-годишен, той
по инициатива на джамийско-
МДПС - София, бившият гла-
получава висока военна тит-
то настоятелство в гр. Кричим
вен мюфтия г-н Селим Мех-
ла като талантлив пълково-
отново се организира ежегод-
мед, районният мюфтия Ос-
дец. Син на богати родители-
ният молебен за дъжд и пло-
ман Хилми и др.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2010
СПАСОВДЕН
На 1 3 май 2 0 1 0 г. пра -
но, като човек и като Бог.
вославната църква
„Св .
Богомолците в храма слу-
св. Козма и Дамян” в на-
шат проповедта на свеще-
шия град чества един го-
ник Мирослав Коларов, кой-
лям християнски празник -
то призовава всички хора да
Вознесение Господне (Спа-
обичат Исус Христос, защо-
совден).
то той бе разпнат на кръста
На този ден Спасителят на
заради тяхното спасение.
човеците - Исус Христос, се
Ето защо ние трябва сил-
възнася в небесата, т.е. оти-
но да вярваме в него, за да
ва при Бога и седи отдяс-
бъдем истински християни.
КИТНА ГРАДИНА
По повод Международния
на храма в китна градина, а
ден на Земята и настъпване-
представителите на църков-
то на пролетта през април и
ното настоятелство останаха
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
май потребители при Днев-
удовлетворени от свършена-
032/643 854
ния център засадиха пролет-
та работа.
ни цветя в двора на право-
Организаторът на Дневния
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
славния храм „Св. св. Коз-
център изказа искрени бла-
МОЩ - 61 50
ма и Дамян”. Възрастните
годарности на участниците
хора прекопаха и обновиха
в мероприятието, които са
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ДЕцАТА
градинките, като сами оси-
възпитани на труд и са щаст-
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
гуриха разнообразни видо-
ливи, че са полезни и са при-
- 032/ 602 983, 602 984
ве пролетни цветя. Вярва-
мер за подражание на подра-
НА ПЪТя
щите жени превърнаха двора
стващите.
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
На 13.05.2010 г. от 17.00
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ч. в сградата на Общински
032/ 963 942
младежки дом гр. Кричим,
под ръководството на инж.
ПРОЛЕТЕН КОНцЕРТ
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
Тодор Кръстев, децата от
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
курс „Автомобилизъм -
На 28.04.2010 г. от 18 ч. в
ОРБ - 032/ 963 943
Картинг” демонстрираха
големия салон на читалище
своите познания относ-
“Пробуда” се проведе про-
но правилата за движение
летен концерт.
по пътищата и отговориха
В него взеха участие деца
изчерпателно на въпроса
от ОДЗ ”Ралица”, ОДЗ ”Не-
“Какви опасности дебнат
забравка”, НУ”В. Левски”,
децата на пътя?”.
НУ ” Св. св. Кирил и Ме-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
Малките автомобили-
тодий”, СОУ “П. Р. Славей-
032/ 625 273
сти участваха във викто-
ков”, вокални формации при
рина, посветена на актуал-
общинскиq младежки дом,
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ната тема за безопасност-
съставите при НЧ “Пробу-
ШЕСТВИЯ - 165; 032/
та на пътя и представиха
да” и младите и многообе-
932 007
снимков материал за дей-
щаващи изпълнителки Ива-
ността на курса през пери-
на Коилова и Айше Алиева,
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ода октомври 2009 г. - май
ученички в СОУ “П. Р. Сла-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
2010 г. Децата показаха от-
вейков”.
624 890, 0887/ 582 061
лична подготовка и завид-
Всички участници се
ни познания за безопасно-
представиха блестящо и
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
то поведение на пешеходе-
получиха заслужени бурни
НОСТ - 160
ца на улицата и затвърдиха
аплодисменти от публиката.
за пореден път правилата
Ръководството на община
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
за движение, които трябва
Кричим поздрави ръково-
ТА - 032/ 952 290; 697
да спазват и през лятната
дителите на съставите и им
087; 628 677
ваканция.
поднесе подаръци.
“БОМЕРК” ООД
„БОМЕРК“ ООД е основана през 2000 г. в гр. Пловдив като
търговско дружество, занимаващо се с внос, износ и търго-
вия на различни видове стоки и услуги и всички други видо-
ве дейности, ненарушаващи действащите в страната норма-
тивни актове.
От октомври 2007 г. на територията на община Кричим е
разположен и един от цеховете, където се изработват интери-
орни врати с богат избор на декорации, размери, цветове и ос-
тъкляване. Интериорните врати се произвеждат в гр.Кричим, а
блиндираните врати се внасят от Турция. В търговското друже-
ство в момента работят 17 работници. Към днешна дата пред-
ставителства от веригите магазини „Inter Door“” има в градо-
вете: Пловдив, Асеновград, Хасково и Кърджали.
Настояща цел на веригите магазини „Inter Door“” е открива-
нето на повече магазини в повече градове на нашата страна, да
се достигне до повече клиенти, да предоставят възможността
да се потопят повече хора в един свят от врати, да помогне да
се направи най-подходящият за клиентите избор, да се осигу-
ри повече спокойствие и повече уют и да направят прибиране-
то вкъщи по-очаквано и по-вълнуващо...
Телефон за контакти:
032 /621157
GSM 0898412802

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2010
3
Вие питате, кметът отговаря: ИНФОРМАцИя ЗА
ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ НА
ОБЩИНА КРИЧИМ И ЕТАПА НА ТяХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
І. Техническа помощ за подготовка на инвестицио-
да”, в който община Кричим е определена като прио-
нен проект „Доизграждане, реконструкция и рехаби-
ритетно населено място, което трябва да бъде финан-
литация на водоснабдителна и канализационна мрежа
сирано до края на 2010 г.
и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни
ІІ. Проект „Рехабилитация на централен площад
води - гр.Кричим”:
“Обединение”, част от ул. “Никола Петков” и прилежа-
В изпълнение на Договор № 58-131-С083 от
щи площи към сградата на община Кричим и читалище
12.01.2009 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Пробуда“; паркоустрояване и благоустрояване на УПИ
„Околна среда 2007 - 2013г., съфинансир ана от Евро-
IV - за зеленина кв. 57; УПИ III - за зеленина, кв.57 и
пейския фонд за регионално развитие и от Кохезион-
УПИ II - за зеленина, кв.57 по плана на гр.Кричим”:
ния фонд на Европейската общност на стойност 931
1. На 23.10.2009 г. е подписан договор № 16/322/00371
200 лв. община Кричим реализира проект „Техническа
между ДФЗ и община Кричим за предоставяне на без-
помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доиз-
възмездна финансова помощ на стойност 1087 910 лв.
граждане, реконструкция и рехабилитация на водоснаб-
2. На 04.02.2010 г. с писмо е изпратен за предвари-
дителна и канализационна мрежа и изграждане на пре-
телен контрол Списък на планираните обществени
чиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”.
поръчки, свързани с изпълнението на проекта за осъ-
Основните дейности в рамките на проекта са успеш-
ществяване на предварителен контрол. Очакваме ста-
но реализирани. В община Кричим са налични след-
новище от ДФЗ.
ните изготвени проекти:
3. На 22.01.2010 г. е подадена Заявка за авансово
1. Прединвестиционни проучвания с приложени
плащане до ДФЗ - Разплащателна агенция, на стой-
към тях Инженерно-геоложко проучване обекти: ВиК
ност 217 582 лв.
и ПСОВ;
4. На 01.03.2010 г е подписан анекс І към договор
2. Идеен проект „Доизграждане, реконструкция и
№ 16/322/00371 от 23.10.2009 г относно увеличава-
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
не срока за стартиране изпълнението на инвестици-
мрежа и изграждане на ПСОВ”:
онния проект.
септември 2010 г. ще се проведат две процедури по На-
- подобект: „Пречиствателна станция за отпадни
Проектът включва цялостна реконструкция на пло-
редбата за възлагане на малки обществени поръчки -
води гр. Кричим”
щад «Обединение», пренастилане на пешеходната зона,
за определяне на изпълнител за извършване на строи-
- подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и
облагородяване на зелените масиви; подмяна на мебе-
телно-монтажни работи, рехабилитация, паркоустроя-
канализационна мрежа гр. Кричим
лировка и осветление, пейки; осигуряване на всеобща
ване и брагоустрояване на зелени площи и за избор на
3. Работен проект за обект „Доизграждане, рекон-
достъпност с помощта на рампи за инвалидни колич-
строителен надзор по време на строителството.
струкция и рехабилитация на водоснабдителна и ка-
ки, парапети и др.
Съгласно сключените договори строително-ремонт-
нализационна мрежа и изграждане на пречиствателна
ІІІ. Проект „Рехабилитация, паркоустрояване и бла-
ните работи се предвиждат да започнат до края на ок-
станция за отпадъчни води - гр. Кричим”:
гоустрояване на зелени площи в: УПИ XII - за зелени-
томври.
- подобект „Доизграждане, реконструкция и рехаби-
на кв.129; имот на ул.“Венера“ за зеленина кв.135; пло-
V. През февруари 2010 г. кметът на община Кричим
литация на водоснабдителна и канализационна мрежа”
щад „Родопи“ - пред църквата за зеленина; имот за зе-
изпрати сигнал до Областна администрация - Плов-
- подобект „Пречиствателна станция за отпадни
ленина в района на гара „Въча“:
див, относно крайно незадоволителното състояние на
води гр. Кричим
1. На 23.10.2009 г. е подписан договор № 16/322/00373
участък от път ІІІ - 866 Девин - Кричим - Стамбо-
4. Пълен анализ „разходи-ползи” за ИП „Доизгражда-
между ДФЗ и община Кричим за предоставяне на без-
лийски в регулацията на гр. Кричим от км 103+721 до
не, реконструкция и рехабилитация на водоснабдител-
възмездна финансова помощ на стойност 715 792 лв.
км 104+903, находящ се на ул. „Антонивановци” и не-
на и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ”;
2. На 04.02.2010 г. с писмо е изпратен за предвари-
обходимостта от реконструкция на същия. В отговор
5. Формуляр за кандидатстване за осигуряване на фи-
телен контрол Списък на планираните обществени
на това Областната администрация ни информира, че
нансови средства за реализация на ИП „Доизгражда-
поръчки, свързани с изпълнението на проекта за осъ-
състоянието на пътя е известно както на тях, така и на
не, реконструкция и рехабилитация на водоснабдител-
ществяване на предварителен контрол. Очакваме ста-
ОПУ - Пловдив. Причината, поради която до момен-
на и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ”;
новище от ДФЗ.
та не е започнало извършване на благоустроителни ме-
6. Пълен набор от документация за възлагане на об-
3. На 22.01.2010 г. е подадена Заявка за авансово
роприятия, е фактът, че същите могат да бъдат извър-
ществени поръчки за дейностите, в рамките на бъде-
плащане до ДФЗ - Разплащателна агенция, на стой-
шени паралелно с цялостна реконструкция на пътно-
щия инвестиционен проект;
ност 143 158,40 лв.
то платно, включваща неговото разширение и израв-
На 19.02.2010 г. в Дирекция „Кохезионна политика
4. На 01.03.2010 г е подписан анекс І към договор
няване на трасето. Поради очакваната цялостна рекон-
за околна среда” - управляващ орган на ОП „Околна
№ 16/322/00373 от 23.10.2009 г относно увеличава-
струкция на участъка пътното платно не е поддържано
среда”, е внесена с вх.№ 08-00-899 цялата налична до-
не срока за стартиране изпълнението на инвестици-
през предходните години. С писмото е отправена мол-
кументация за обект „Доизграждане, реконструкция и
онния проект.
ба до Агенция „Пътна инфраструктура” за ускоряване
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
Проектът включва пълна реконструкция и рехабили-
изготвянето на проекта и реализацията на реконструк-
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за от-
тация на зелени площи, паркоустрояване и благоустро-
цията на участъка от републиканския път.
падъчни води - гр.Кричим”, за предварителен контрол.
яване: изграждане на алейна мрежа; преустройство на
На 28.04.2010 г. в община Кричим постъпи писмо
Към момента в процес на изпълнение са дейностите
места за отдих и социални контакти, съвременно озе-
от Агенция „Пътна инфраструктура”, с което ни уведо-
по осигуряване на информация и публичност.
леняване, изграждане на съвременна детска площадка
мяват, че проектът за основен ремонт на обект път ІІІ
На 05.05.2010 г. в Министерството на околната среда
със съоръжения и предпазни настилки, отговарящи на
- 866 Девин - Кричим - Стамболийски от км 103+721
и водите се подписа Допълнително споразумение № 1
европейските стандарти за безопасност, монтиране на
до км 104+903 в регулацията на гр. Кричим е включен
към договора за безвъзмездна финансова помощ за га-
автоматизирана поливна система
в програмата на Агенцията за проектиране през 2010
рантиране на съответствие на подготвения технически
ІV. Проект „Рехабилитация на пътна част на пеше-
г., но все още не е стартирала процедура за избор на
проект с новите изисквания на оперативната програ-
ходен мост над р. Въча, гр. Кричим”
изпълнител на техническия проект.
ма, регламентирани в документ с наименование „Под-
1. На 23.10.2009 г. е подписан договор № 16/322/00381
VІ. През месец ноември 2009 г. в община Кричим
ход и методология за подбор на проектите по опера-
между ДФЗ Програма за развитие на селските райони
постъпи уведомление за инвестиционно предложение
тивна ос 1 на ОП „Околна среда”. Работата по реализа-
за периода 2007 - 2013 г. и община Кричим за пре-
от фирма „ИСА 2000” ЕООД гр. София за обект „По-
ция на предвидените в проекта дейности продължава:
доставяне на безвъзмездна финансова помощ на стой-
чистване на речното корито на р. Въча с изземване и
1. До 30.06.2010 г. ще се извърши оценка за съот-
ност 146 318 лв.
преработка на инертни материали от излишни наносни
ветствието на изготвения инвестиционен проект със
2. На 04.02.2010 г. с писмо е изпратен за предвари-
маси в участъка от горния край на ЗРП на гр. Кричим
съществените изисквания към строежите, съгласно
телен контрол Списък на планираните обществени
до пътен мост с дължина 650 м в границите на гр. Кри-
чл.142 от ЗУТ. Тази дейност е необходима за издаване
поръчки, свързани с изпълнението на проекта за осъ-
чим, обл. Пловдив”. Почистването на речното корито
на разрешение за строеж, което ще доведе до наличие
ществяване на предварителен контрол. Очакваме ста-
ще се извършва периодично с цел оформяне на брего-
на напълно подготвен и комплектован проект за „До-
новище от ДФЗ.
вете и дъното и осигуряване на проводимост при висо-
изграждане, реконструкция и рехабилитация на водо-
3. На 22.01.2010 г. е подадена Заявка за авансово
ки води. За обекта са издадени следните разрешителни:
снабдителна и канализационна мрежа и изграждане на
плащане до ДФЗ - Разплащателна агенция, на стой-
- Регионална инспекция по околната среда и води-
пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кри-
ност 143 158,40 лв.
те - Пловдив, на фирмата е издадено Решение № ПВ-
чим”, с всички налични документи за кандидатства-
4. На 01.03.2010 г. е подписан анекс І към договор
7-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от из-
не за финансиране реализацията на проекта по ОП
№ 16/322/00373 от 23.10.2009 г относно увеличава-
вършване на оценка на въздействието върху околна-
„Околна среда”.
не срока за стартиране изпълнението на инвестици-
та среда.
2. През месец ноември 2010 г. ще се възложи пос-
онния проект.
- Община Кричим е съгласувала транспортна схема
ледваща оценка на проекта с цел определяне на основ-
Проектът включва изготвяне на технически инвес-
за извозване на излишните наносни маси при почист-
ните резултати и социално-икономически въздействия
тиционен проект за рехабилитация на мостовото съо-
ването на речното корито.
от изпълнението на проекта за територията на общи-
ръжение и СМР за изпълнението му.
- Басейнова дирекция за управление на водите - Из-
на Кричим. През месец декември ще се извърши одит
За трите проекта, финансирани от ДФЗ - Програма
точнобеломорски район - Пловдив, е издала Разреши-
на проекта от експерти с необходимата квалификация
за развитие на селските райони, за периода 2007 - 2013
телно за ползване на повърхностен воден обект на фир-
(екип от одитори или експерт-счетоводители). Ще се
г. ще се проведат общо четири обществени поръчки по
ма „ИСА 2000” ЕООД гр.София със срок на действие
удостовери от страна на независим одитор, че отчете-
реда на Наредбата за възлагане на малки обществени
от 12.03.2010 г. до 12.03.2013 г. и разрешен режим на
ните разходи са верни, надеждни и обосновани с адек-
поръчки. В периода юни-юли 2010 г. ще се проведат
ползване - целогодишно при настъпване на подходящи
ватни разходооправдателни документи и че са извър-
две процедури по Наредбата за възлагане на малки об-
условия за изземване извън периода на размножаване
шени по целесъобразен и законен начин.
ществени поръчки - за избор на консултант/ти, който/
на рибната фауна (април-юни включително).
През ноември 2009 г. Оперативна програма „Окол-
които ще извършва дейности по управление и отчита-
Фирмата ще започне работа по почистване на речно-
на среда” публикува Подход и методология за подбор
не на проектите и за избор на проектант/ти, който/ко-
то корито през летните месеци на годината, когато при-
на проектите по оперативна ос 1 на ОП „Околна сре-
ито ще изготвят работните проекти. В периода юли-
ключи размножителния период на рибата.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2010
НУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ПРАЗНУВА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
На 11 май българската пра-
вие. То завърши в двора на учи-
вославна църква почита памет-
лището с парад на приказните
та на светите братя Кирил и Ме-
герои и празничен концерт на
тодий, наречени още Първоучи-
вокалната група и училищния
тели. Делото им за създаване на
мажоретен състав “Мечо Пух”.
славянската азбука и писмена
Гости бяха кметът на oбщи-
култура са повод за гордост на
на Кричим - господин Калчев,
целия български народ.
председателят на Общинския
Особено щастлив е този ден
съвет - г-жа Хаджиева, родите-
за учениците и учителите от
ли, учители от другите учебни
НУ “Св.св. Кирил и Методий”,
заведения в Кричим и бивши
защото той е техният патронен
възпитаници на училището.
празник. По традиция и тази го-
В края на вечерта празнич-
дина в навечерието на празника,
ното настроение се изви в бъл-
под звуците на фанфарен оркес-
гарско хоро, на което се хвана-
тър се състоя карнавално шест-
ха малки и големи.
ДЕН НА КНИГАТА
На 21.04.2010 г. се проведе
получили награда от конкур-
но техни творби са публику-
ежегодният маратон на чете-
са “Литературни дни - Яго-
вани в бр. 3 от 2009 г. на дет-
нето, посветен на 23 април -
дово - 2009”, който се про-
ското списание с национален
Международен ден на книга-
вежда в с.Ягодово. Млади-
тираж “Детски свят”, за кое-
та. Организатор на мероприя-
те и талантливи възпитани-
то бяха поздравени с бурни
тието традиционно беше НЧ
ци на НУ “В.Левски” - Ста-
аплодисменти от присъства-
“Пробуда”, гр. Кричим. Слу-
нислав Захариев, Любомир
лите на маратонското четене.
чаят беше използван както
Тимов, Иванка Кузева, Весе-
По традиция най-активните
за отбелязване на световния
лина Балдева, Сийка Дими-
през изминалата година чита-
ден на книгата, така и за за-
трова, Катерина Кукова и на
тели на библиотеката бяха от-
познаване на присъстващите
НУ “Св. св. Кирил и Мето-
личени и получиха грамоти и
с учениците от кричимски-
дий” - Фатма Перушинска,
подаръци от секретаря на НЧ
те училища, взели участие и
са не само сред наградените,
“Пробуда”.
МЕжДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМяТА
ДЕТСКИ РЕГИОНАЛЕН
По повод 22 април - Международ-
ния ден на Земята, децата от Екок-
ФЕСТИВАЛ НА
луб „Чудесата на природата” при Об-
щинския младежки дом - гр. Кричим,
организираха тържество под наслов:
ТАНцОВОТО ИЗКУСТВО
„Обичаме Кричим и го пазим чист”.
Под ръководството на г-жа Дими-
За втора поредна година
нотанци “DENS”, от детска-
трина Славова малките еколози под-
община Перущица стана до-
та школа за народни танци
готвиха кратка, но съдържателна про-
макин на Детски регионален
“Български ритми” и от мо-
грама, посветена на актуалните теми
фестивал на танцовото из-
дерния балет “Ритъм” бяха
за опазване чистотата на природа-
куство - Перущица 2010 г.,
наградени с грамоти.
та, белия щъркел и разделното съби-
в който взеха участие три от
Превозът на малките учас-
ране на отпадъци. Сценарият пред-
съставите към НЧ “Пробу-
тници във фестивала беше
виждаше индивидуални и колектив-
да” в гр. Кричим. За отлич-
организиран безплатно с лю-
ни изяви, игри с публиката и много
ното си представяне под бу-
безното съдействие на ръко-
изненади.
рните овации на публиката
водството на транспортна
Община Кричим възнагради стара-
всеотдайните и прекрасни
фирма “Кричим Експрес”, за
нието и любознателността на учас-
танцьори от клуба по лати-
което им благодарим.
тниците в мероприятието с предмет-
ни награди.
ПРАЗНИК НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
На 29.04.2010 год. учени-
очарование от хората и мело-
ците от ІІІ „а” клас при НУ
дичните песни за здраве и бе-
„Васил Левски”, гр. Кричим
рекет, изпълнени от малките
проведоха вечер под наслов
лазарки. На сцената грейна-
„Празник на народното твор-
ха златисти козунаци и черве-
чество”.
ни яйца, които се подаряваха
С актьорско майсторство де-
с прекрасни великденски бла-
цата се превъплътиха в ролите
гопожелания. Момченца люля-
на положителни и отрицател-
ха девойки на окичена с цветя
ни герои от българските при-
гергьовска люлка за здраве и
казки. Умело изпълниха на-
обич. Празненството завърши
родни мъдрости, пословици и
с кръшно българско хоро. Деца
поговорки. Родители и гости
и гости играха под звуците на
бяха омаяни от пресътворени-
родопската каба гайда.
те обичаи, които съпровождат
Разделихме се с битовата об-
отпразнуването на пролетните
становка и с малките творци с
християнски празници - Лаза-
чувство на удовлетвореност,
ровден, Цветница, Великден и
защото народното творчество
Гергьовден.
е източник на красота, мъдрост
Всички изпитаха наслада и
и родолюбие.