ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2010
ВЕЛИКДЕН
На 06.04.2010 г., по слу-
От своя страна в знак на
чай най-светлия християн-
благодарност малките възпи-
ски празник Великден , по-
таници на ЦОП изненадаха
требители на Дневния цен-
пенсионерите със саморъчно
тър за възрастни хора - гр.
изработени сувенири - по-
Кричим, съвместно с Цър-
ставки за великденски яйца .
ковното настоятелство под-
ДВЦВХ и ЦОП изказват
несоха на децата от Центъ-
своята искрена благодарност
ра за обществена подкрепа
на ръководството на община
традиционните великден-
Кричим, което и тази година
ски яйца и козунаци. Децата
не пропусна да ги поздрави
бяха щастливи от проявено-
с Възкресение Христово и
то внимание, а неочакваната
им осигури традиционна по-
среща ги пренесе в празнич-
черпка в знак на уважение,
на атмосфера .
внимание и грижа.
ЦВЕтНИЦА В
ПРАВОсЛАВНАтА ЦъРКВА
„сВ. сВ. КОЗМА И ДАМяН
На 28.03.2010 г. православ-
вено посрещнат. Тълпи народ,
го сриват до основи и не оста-
ната църква „Св. св. Козма и
дошли за Пасха, му устройват
ват камък върху камък. Заги-
Дамян” в гр. Кричим празну-
царско посрещане. С палмови
ват хиляди евреи от глад и меч.
ва Вход Господен, т.е. влиза-
клонки застилат пътя му, по-
Заслепени по ум и със сърце,
ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕтНИЦА
нето на Иисус Христос в Йе-
стилат дрехите си като килим
помрачено от страсти, не съз-
русалим, събитие свещено-ис-
пред него. Обзети от радостно
нават важността на това Божие
торическо.
вълнение, всички почват да сла-
послание. Да се обърнат с вяра
В НУ „ВАсИЛ ЛЕВсКИ”
На този забележителен ден
вят Бога и да пеят хвалебстве-
и любов към Бога! Това е горе-
Връбница (Цветница) наши-
ни песни: „Осанна! Осанна във
щият зов на Иисус Христос към
На 26.03.2010 г. второкла-
буждащата се за нов живот
ят храм бе препълнен с бого-
висините!”
израилтяните.
сниците от НУ „Васил Лев-
природа - Лазаровден и Цвет-
молци, които смирено слуша-
Но в този ден Иисус Христос
Тези хора, които му оказват
ски” под ръководството на
ница. С изпетите песни и ак-
ха с благоговение Светата Бо-
не чува ликуването на изралтя-
толкова чест в този ден, само
г-жа Катерина Павлова пред-
тьорско майсторство малките
жествена литургия, която за-
ните, радостта им. От очите му
след няколко дни при Пилат
ставиха по атрактивен начин
участници създадоха приятна
върши със словото на свеще-
капят сълзи. Той плаче за Йе-
Понтийски ще се изявят с ди-
едни от най-хубавите празни-
атмосфера и много пролетно
ник Мирослав Коларов. Мно-
русалим, за този град, който
вия рев: ”Разпни! Разпни го!”
ци - химн на пролетта и про-
настроение на всички гости.
го вълнуващо той разкри как на
сам бог го бе избрал. Той виж-
И в града, за който той плаче,
този ден Господ Иисус Христос
да тайното неверие и жестоко-
ще се извърши на Голгота все-
влиза за последен път в свеще-
сърдие на голяма част от наро-
мирното изкупление, след кое-
ния град и това влизане се пре-
да и ужасните последици за Из-
то ще се понесе по целия свят
връща в триумфално шествие.
раел, които ще го сполетят и го
благата вест за спасение на чо-
Възседнал, той бива тържест-
сполетяват. Римските легиони
веците.
Накрая отец Мирослав ни
призова всички да обичаме
Бога и силно да вярваме в Него,
за да бъдем истински хрис-
тияни.
Тържественото отпразнуване
завърши с подходяща за Връб-
ница (Цветница) програма, из-
несена от децата, които посе-
щават Неделното училище.
Всички богомолци си тръг-
наха с върбови клонки в ръце,
за да ги отнесат в домовете си
за здраве и успех.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2010
ОБЩИНА КРИЧИМ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ
ЗА УДОВЛЕтВОРЕНОсттА
НА гРАжДАНИтЕ От ПРЕДОстАВяНИтЕ
АДМИНИстРАтИВНИ УсЛУгИ
През първите месеци на
На проведената анкета
чеството на обслужването
отговор. Резултатите от ан-
ръководството са посочили
тази година - януари и фев-
през януари, свързана с удо-
на общинския център за ус-
кетата, проведена през фев-
87%, 5% оценяват работата
руари, община Кричим про-
влетвореността на гражда-
луги и информация и лес-
руари, свързана с работата
като добра, 2% като задово-
веде анкетно проучване ,
ните от предоставяните ад-
но намират информация за
и дейността на общинско-
лителна, а 2% нямат мне-
свързано с удовлетвореност-
министративни услуги, 91%
услугите, които предоставя
то ръководство, сочат, че
ние. Препоръките са насо-
та на гражданите от предос-
от анкетираните са доволни
общината. 4% от попълни-
97% от анкетираните одо-
чени основно към чистота-
тавяните административни
от посрещането и обслужва-
лите анкетата оценяват ра-
бряват пропускателния ре-
та на града и нерегламенти-
услуги, от работата и дей-
нето в община Кричим, оце-
ботата на служителите като
жим в общината. Нито един
раните сметища. В 95% при-
ността на общинското ръ-
няват работата на служите-
добра и отчасти са доволни
от анкетираните не е имал
оритетите според граждани-
ководство.
лите като много добра и не
от качеството на обслужва-
конфликт с ръководството
те са свързани с подобрява-
Активността на граждани-
са имали проблеми при об-
нето, 2% нямат мнения и ко-
на общината и одобряват
нето на инфраструктурата и
те при двете анкети бе едва
служването, удовлетворени
ментари по зададените въ-
отношението им към тях.
изграждане на цялостна ка-
11,2%.
са от организацията и ка-
проси, а 3% не са посочили
Като много добра работа на
нализационна мрежа.
РЕШЕНИя НА ОБЩИНсКИ съВЕт ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗЕтИ с ПРОтОКОЛ № 28 от 12.04.2010 година
Р Е Ш Е Н И Е № 191
в СНЦ „Тракийски туристически район”.
ОТНОСНО: приемане на Общинска програма за работа със семейства
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и след проведеното пои-
на деца в риск (деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и ци-
менно гласуване
гари; деца, застрашени от отпадане от училище) за периода януари 2010
- януари 2013 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 198
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправле-
ОТНОСНО: одобряване на пазарна оценка за продажба на земи - част-
ние и местната администрация
на общинска собственост, върху които е учредено право на строеж
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 192
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45 и чл. 46 НРПУРОИ
ОТНОСНО: приемане на Наредба за регистрация и отчет на пътни пре-
возни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община
Р Е Ш Е Н И Е № 199
Кричим.
ОТНОСНО: изпълнение решенията на Общински съвет при Общи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
на Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2009 г. до
местната администрация и във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за
31.12.2009 г.
движение по пътищата
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130
от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Кричим и взаимо-
Р Е Ш Е Н И Е № 193
действието му с Общинска администрация
ОТНОСНО: допълнение на Приложение № 6 от Наредбата за опреде-
лянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на тери-
Р Е Ш Е Н И Е № 200
торията на община Кричим.
ОТНОСНО: освобождаване от месечни наемни вноски на лекарски ка-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление
бинети № 14, № 3 и № 19, находящи се в Градска поликлиника, ул. „Тра-
и местната администрация и във връзка с чл.6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и
кия” № 25
след проведеното поименно гласуване
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, и
ал. 3 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински
Р Е Ш Е Н И Е № 194
съвет при община Кричим освобождава от заплащане на месечни наем-
ОТНОСНО: създаване на Наблюдателна комисия към Общински съ-
ни вноски за срока на договора за наем на лекарски кабинети № 14, № 3,
вет при община Кричим
етаж 1 и № 19, етаж 2, находящи се в Градска поликлиника, ул. „Тракия”
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 170,
№ 25, при условие, че се осигури необходимото оборудване за функцио-
ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
нирането на обекта като рентгенография и ехография.
Р Е Ш Е Н И Е № 195
Р Е Ш Е Н И Е № 201
ОТНОСНО: приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при
ОТНОСНО: Предложение от общинските съветници от ПП „ДПС” и
Община Кричим за периода юли 2009 - декември 2009 година.
съветниците от „Коалиция за Достойно бъдеще - НДСВ, ССД”, относно
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правил-
назначаване на пазач на Християнския гробищен парк.
ника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кри-
ОСНОВАНИЕ: 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
чим и взаимодействието му с Общинска администрация
Р Е Ш Е Н И Е № 202
Р Е Ш Е Н И Е № 196
ОТНОСНО: молба за отпускане на парични помощи.
ОТНОСНО: участие на община Кричим в учредяването на МИГ на те-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
риторията на общините Кричим и Брацигово с цел подаване на заявле-
ние за подпомагане по мярка „Прилагане на стратегии за местно разви-
Р Е Ш Е Н И Е № 203
тие” и по мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постига-
ОТНОСНО: молба за отпускане на парични помощи.
не на обществена активност на съответната територия за местните ини-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС - Кричим, отпус-
циативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”, ос 4 ЛИДЕР
ка на: Станко Атанасов Данаилов и Атанас Станков Данаилов, ул. „Ген.
на Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013)
Скобелев” № 13, гр. Кричим - еднократна помощ в размер на 1 700 лв за
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и след проведеното пои-
закупуване на средства от първа необходимост и строителни материали.
менно гласуване
Пълният текст на решенията може да намерите
Р Е Ш Е Н И Е № 197
на електронния сайт на Община Кричим - www.krichim.bg
ОТНОСНО: участие и определяне на представител на Община Кричим
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2010
3
ОсИгУРЕНИ сА сРЕДстВА
ЗА ФИНАНсИРАНЕтО НА
сОЦИАЛНИтЕ КУХНИ ПРЕЗ АПРИЛ
Правителството предос-
МТСП обяви две процеду-
мални пенсии, скитащи и
ху количеството и качест-
на се равнопоставеност меж-
тави на Министерството на
ри за набиране на проект-
бездомни.
вото й.
ду хората и социализация на
труда и социалната полити-
ни предложения, в резул-
Анализът на данните от
На 11.11.2009 г. се подписа
възрастните хора и на семей-
ка допълнителни бюджет-
тат на което бяха одобрени
проведения текущ монито-
Договор между Министер-
ствата на месечно социално
ни кредити в размер на 450
140 проекта на обща стой-
ринг сочи, че е създадена
ството на труда и социална-
подпомагане.
000 лв., за да продължи фи-
ност над 1,8 млн. лева.
добра организация за изпъл-
та политика - Фонд „Соци-
Потребителите на услуга-
нансирането и през април на
Те се реализират на те-
нение на дейностите и пос-
ално подпомагане”, и общи-
та дават положителна оцен-
разкритите обществени тра-
риторията на 135 общини
тигането на основната цел -
на Кричим за отпускане на
ка за предоставянето й и же-
пезарии.
- 359 населени места, в т.ч.
задоволяване на потребно-
финансови средства в размер
лаят тя да продължи. МТСП
През август м.г. кабине-
226 села.
стите от храна на хора, кои-
на 16 683 лв., предназначени
осигури средства за удължа-
тът отмени национална -
Броят на потребителите на
то по различни причини не
за хранене на 100 бенефици-
ване действието на общест-
та програма “Осигуряване
социалната услуга, която се
могат да си я осигурят сами.
енти за периода 01.12.2009 г.
вената трапезария с един
на възможности за активно
предлага в периода декем-
Храненето се извършва в об-
- 31.03.2010 г. От 01.12.2009
месец.
стареене, пълноценно учас-
ври 2009 г. - март 2010 г.,
становка и по начин, който
г. е разкрита обществена тра-
На 01.04.2010 г. се подпи-
тие на пенсионерите в соци-
е 11 185 души. Това са пре-
зачита личността на потре-
пезария в кухнята на Дома-
са допълнително споразуме-
алния живот и превенция на
димно хора на месечно под-
бителите, а храната на труд-
шен социален патронаж -
ние за предоставяне на сред-
тяхното социално изключ-
помагане, лица с доказана
но подвижните и лежащо
гр.Кричим. При реализаци-
ства в размер на 4020 лв. за
ване” и реши с освободе-
липса на доходи и близки,
болните се предоставя по
ята на проекта ползватели-
продължаване на дейност-
ния ресурс да бъдат разкри-
които да се грижат за тях,
домовете им. Осъществява
те на социалната услуга по-
ите по проекта и през ап-
ти обществени трапезарии.
самотно живеещи с мини-
се ежедневен контрол вър-
добриха живота си, постиг-
рил 2010 г.
ЕКсКУРЗИя
ДО гъРЦИя
С любезното съдействие
и да обогатят познанията си
на кмета на община Кричим
за античността.
на 22, 23 и 24 март 2010 г. по-
Тридневната екскурзия до
требителите на Дневен цен-
колоритната ни съседка се
тър за възрастни хора полу-
превърна в едно неповтори-
чиха невероятната възмож-
мо изживяване за хората от
ност да пътуват до съседна
третата възраст. Всички те
Гърция.
бяха впечатлени от удиви-
Маршрутът предвижда-
телната комбинация на гриж-
ше посещение на Атонските
ливо съхранената уникал-
манастири, планината Мете-
на архитектура на великата
ора и град Солун. Благодаре-
елинска цивилизация и сгра-
ние на завидните познания
дите на съвременното стро-
на отец Борис, който според
ителство в новите жилищни
всеобщото мнение е прекра-
квартали.
сен гид, историк и познавач
Традиционното гръцко
на историята на балкански-
гостоприемство и неповто-
те народи, екскурзиантите
римата природа на Гърция
успяха не само да видят ис-
превърнаха екскурзията в
торическите и архитектур-
незабравим спомен за всич-
ните забележителности, но
ки пътуващи.
сПАсИтЕЛНАтА ОПЕРАЦИя ПО ИЗДИРВАНЕтО
НА НАШ съгРАжДАНИН НЕ ДАДЕ РЕЗУЛтАт
На 10 април под прякото ръковод-
търа на отбраната в страната. В ко-
и проведеното преди това оператив-
доведе до резултат и планираното
ство на кмета на община Кричим
мандния пункт на 24-та авиационна
но-издирвателно мероприятие със
източване на каналите в частност
г-н Атанас Калчев и със съдействи-
база под ръководството на команди-
следови кучета от група ВСК, сек-
на микроязовира, човекът така и не
ето на специализирани институции
ра на базата бригаден генерал Сте-
тор СОП при ОД на МВР - Пловдив.
беше открит, за което изказваме ис-
бе проведена спасителна операция
фан Петров беше сформиран кри-
Финансовото обезпечаване на раз-
крено съчувствие на семейството и
по издирването на нашия съгражда-
зисен щаб, в който бяха включени и
ходите за използвания боен хели-
близките му.
нин Васил Маринов, който се загу-
кметът г-н Атанас Калчев и помощ-
коптер, един летателен час на кой-
Организираната продължителна
бил навръх Великден.
ник оперативният работник Краси-
то струва около 8000 лв., беше за
спасителна операция е показател-
Късно вечерта на 9 април семей-
мир Стойчев. За нуждите на опера-
сметка на бюджета на МО, а не от
на, че дори и в критични и в трагич-
ството на изчезналия потърси по-
цията беше използван боен хеликоп-
семейството на пострадалия или от
ни ситуации кричимци знаят как да
мощ и подкрепа от кмета за органи-
тер „КУГАР” - собственост на Ми-
общината.
се подкрепят, да се обединяват и да
зирането на по-мащабно издирване.
нистерството на отбраната (МО),
За съжаление останаха без резул-
следват обща цел, за което кметът
С оглед на така създалата се кри-
оборудван с най-съвременна нави-
тат продължилите от 5 до 14.04.2010
г-н Калчев им поднася личната си
тична ситуация и необходимостта
гационна система, оптически каме-
година издирвания на близки, прия-
благодарност. Нека всички помним
от бързи и адекватни действия, г-н
ри със зумер и термовизия. В про-
тели, доброволци от града, полиция
и знаем, че сме преди всичко хора
Калчев отправи и писмена и устна
дължение на 40 минути хеликопте-
и специализирани органи и техника.
с морални ценности, които трябва
молба до oбластния управител - г-н
рът кръжа над предполагаемия ра-
Положените усилия през всеки
да опазим и предадем на следващи-
Иван Тотев, за оказване на спешно
йон на изчезването на бай Васил и
един от тези безкрайно дълги дни
те поколения.
съдействие. Въпросът бе поставен
включи в обхвата си и местности,
мобилизираха все повече нови хора,
Нека помним, че трябва да сме
незабавно на вниманието на начал-
които не бяха предвидени в първо-
които на добра воля искаха да по-
единни и в добро, и в лошо, и в дел-
ника на Генералния щаб, на команд-
началния план. За съжаление поле-
могнат и всеки се надяваше, че бай
ник, и в празник, и в радостта, и в
ващия на ВВС и лично на минис-
тът приключи безрезултатно, както
Васил все пак ще бъде намерен. Не
скръбта.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2010
В КРИЧИМ ИЗБУХНА гОЛяМ ПОжАР,
ПРИЧИНЕН От стАР ЕЛЕКтРОМЕР
На 08 април 2010 г., около
но присъстваше на мястото на
обходимост и строителни ма-
15.00 часа на ул. „Генерал Ско-
пожара до цялостното му по-
териали.
белев” № 13 - гр. Кричим из-
гасяване. С негово съдействие
Ръководството на Община
бухна голям пожар причинен
на стопанина на имота още съ-
Кричим приканва своите съ-
от стар електромер в къщата
щият следобед беше осигурена
граждани да подпомогнат по-
на съгражданинът ни Станко
нова инвалидна количка, пре-
търпевшите от пожара съо-
Данаилов. Изгоря постройка-
доставена от дирекция „Соци-
бразно своите възможности
та находяща се в имота, но за
ално Подпомагане” защото не-
- парични средства, материа-
щастие пострадали няма. Бър-
говата бе изпепелена от буй-
ли, доброволен труд и други.
зата намеса на съседите помог-
ните пламъци. С помощта на
За улеснение на всеки поже-
на за спасяването на собстве-
много граждани бяха изнесе-
лал да окаже финансова под-
ника на имота - инвалид с над
ни взривоопасните газови бу-
крепа в Община Кричим е по-
92 % трудоустроен и беше из-
тилки от къщата, както и дру-
ставена урна.
несен от загрижените ни съ-
ги опасни предмети.
Община Кричим апелира
граждани Тодор Гицов и Ал-
По предложение на кмета
към всички граждани да заси-
дин Мюмюнов. След неза-
на общината на основание по-
лят контрола и предприемат
бавно предадения от гражда-
стъпила молба от пострадали-
необходимите превантивни
ни на Община Кричим сиг-
те Общинския Съвет при Об-
мерки, относно обезопасява-
нал в рамките на 15-20 ми-
щина Кричим със свое реше-
нето на предразположени към
нути пристигнаха 2 пожарни
ние определи и отпусна сума-
опожаряване инсталации, как-
коли от РСПАБ - гр. Стамбо-
та от 1700 лева от бюджета на
то и при боравенето с открит
лийски. Кметът на Общината
общината за 2010 година за по-
огън през предстоящите лет-
Г-н Атанас Калчев до послед-
криване на нужди от първа не-
ни месеци.
сВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ МАсИ НА РЕПУБЛИКАНсКИ
Път ДЕВИН-КРИЧИМ-стАМБОЛИйсКИ
На 17.02.2010 г. в община
образуван откос над пътя с гео-
циалната опасност за живота и
Кричим постъпи устен сигнал
метрични параметри - дължина
здравето на гражданите и път-
за свличане на земни маси на
около 40 м; ширина около 7 - 8
ните превозни средства, преми-
републикански път ІІІ - 866 Де-
м; височина около 12 м, свлече-
наващи по републиканския път,
вин - Кричим - Стамболийски,
на е кална и скална маса, под-
кметът на община Кричим от-
между жилищни сгради с адми-
копани са два броя скални бло-
прави искане до Междуведом-
нистративни номера 62 и 64. На
ка, надвиснали непосредствено
ствената комисия за възстано-
основание своевременната на-
над републиканската пътна мре-
вяване и подпомагане към Ми-
меса на общината, областният
жа на 7 м височина, с обем от 3
нистерския съвет за предоста-
управител на област Пловдив
м³ до 5 м³ на всеки от тях.
вяне на средства за извършва-
издаде заповед за определяне на
На 16.03.2010 г. кметът на об-
не на спешни и неотложни въз-
комисия, която да извърши про-
щина Кричим докладва на об-
становителни работи за трай-
верка на място. В нея участваха
ластния управител на област
но възстановяване на имота,
представители на областната ад-
Пловдив за нова критична си-
засегнат от бедствието, както
министрация, гражданска защи-
туация на същия пътен учас-
и за предприемане на мерки по
та, областното пътно управле-
тък. Върху платното отново бяха
предотвратяване на евентуално
ние, регионалната дирекция по
паднали скални късове с обем
бедствие.
горите и общинската админи-
около 5 куб. м.
Гражданите на община Кри-
страция на Кричим. При огле-
За предотвратяване на съ-
чим ще бъдат уведомени сво-
да се констатира, че в резултат
ществуващата реална опасност
евременно за последващите
на климатичните условия и пре-
от активизиране на ново свла-
действия на общинската адми-
овлажняване на земните маси е
чище, имайки предвид потен-
нистрация.
ПАРК ЛИВИНгстъН В КРИЧИМ БЕ
ОБЛАгОРОДЕН ПО ИНИЦИАтИВА НА
ДОБРОсъВЕстЕН съгРАжДАНИН
На 23.03.2010 г. г-н Сабри Салихов Чола-
ков - гражданин на община Кричим, дари
и засади в парк “Ливингстън” (двора на со-
циалния дом) общо 43 бр. храсти и дръв-
чета. От свое и от името на ръководство-
На 13.03.2010 г. в гр.
див и Сопот. В отбора на
то на общината кметът г-н Атанас Калчев
Пловдив се проведе област-
СОУ „П. Р. Славейков” -
с благодарствено писмо изказа най-сър-
но първенство по волейбол
Кричим участваха следни-
дечни благодарности за направеното да-
за юноши - старша възраст.
те ученици:
рение, с което не само паркът бе облаго-
Участваха ученическите
1. Насуф Карамустафов
роден, но и за показаната загриженост и
юношески отбори на Плов-
/капитан/
поета инициатива от дарителя, свързана с
див, Асеновград, Карлово,
2. Асан Дюлгеров
града ни, който всички обичаме и искаме
Сопот, Раковски, Хисар, Пе-
3. Али Моллаалиев
да е по-чист и по-приветлив. Г-н Чолаков
рущица и гр. Кричим. Уче-
4. Хайри Лютвиев
даде пример как трябва да се работи в пол-
ническия юношески отбор
5. Ахмед Бекиров
за на обществото и нашия град. Дело, дос-
на СОУ „П.Р.Славейков” -
6. Денислав Лабов
тойно за възхищение и уважение.
гр. Кричим с ръководител
7. Нури Янев
Костадин Величков се пред-
8. Тошко Димитров
Нека този пример намери и други по-
стави достойно и се класи-
9. Йордан Парпулев
следователи, които с делата си да превър-
ра на ІІІ място след Плов-
10. Димитър Тодоров
нат нашия малък град в красиво и привле-
кателно място.