ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2010
пРАВОслАВНАтА цъРКВА
пОЧете пАМеттА НА
сВетИ АНтОНИй ВелИКИ
На 17 януари православна-
ство в Кричим, носещо име-
та църква почита паметта на
то на Св. Антоний Велики, е
Свети Антоний Велики, жи-
имало истински духовен жи-
вял през ІІІ век. Отшелни-
вот. Откликвало е на болките
чеството получава пръв об-
и стремленията на своя на-
разец по съвършенство в ли-
род, помагало е на нуждите
цето на Свети Антоний Ве-
от помощ и закрила на хора,
лики, наричан още “Баща
организирало е поклонни-
на монасите”. Антоний Ве-
чески пътувания до различ-
лики преживял до 105-го-
ни свети места и измолвало
дишна възраст, като запазил
от Бога прошка и милост за
телесното си здраве и сили.
вярващите.
Заради силната му вяра той
На 17.01.2010 г. християн-
бил надарен с чудотворство
ското братство “Свети Анто-
и прозорливост, а благодаре-
ний Велики” отбеляза своя
ние на него много езичници
патронен празник с Божест-
приели християнството.
вена света литургия, отслу-
Християнското православ-
жена от свещ. Мирослав Ко-
но братство при църквата
ларов, и празничен обяд в
“Св. св. Козма и Дамян” е ос-
братствения салон на църк-
новано от прот. Липчев, кой-
вата.
то до 1927 г. е бил енорий-
Много християни, сред
ски свещеник в тогавашно-
които и кметът на Община
то село Кричим. Тогава то е
Кричим г-н Атанас Калчев и
едно от първите в страната и
секретарят на общината г-жа
околието и има за цел да съ-
Величка Бучова, уважиха по-
действа на Църквата в дело-
каната на Църковното насто-
то на религиозно-църковно-
ятелство и с вяра и любов
то просвещение.
се присъединиха към чест-
Енорийските православ-
ването на празника. Свеще-
ни братства са прицърков-
ник Мирослав Коларов от-
ни организации за просве-
служи празничен водосвет и
та и добротворство. Архив-
благослови всички христия-
ни записки и снимки доказ-
ни за здраве, мир и спасение
ват, че и християнското брат-
на душите.
Община Кричим апелира за помощ за Хаити
Община Кричим обявява апел за
От 17 февруари 2010 г., до 07 март
Събраните средства ще бъдат пре-
набиране на средства за подпомага-
2010 г., в СОУ “П. Р. Славейков”;
доставени в подкрепа на спешния
не на жертвите от разрушителното
НУ “Св. св. Кирил и Методий”; НУ
апел на Международната федера-
земетресение в Хаити. Във връзка
“Васил Левски”; ОДЗ “Незабрав-
ция на Червения кръст и Червения
с изключително тежките последици
ка”; ОДЗ “Ралица” и в сградата на
полумесец. Те ще бъдат използва-
и във връзка с предварителната ин-
Община Кричим ще бъдат поста-
ни за осигуряване на подслон, ме-
формация за около 3 милиона души,
вени урни където всеки гражданин
дицински грижи, храна, вода и дру-
нуждаещи се от спешна помощ,
може да се включи в благотвори-
ги най-неотложни нужди от първа
Ви призоваваме към съпричаст-
телната инициатива с финансовата
необходимост.
ност и солидарност с пострадалите.
си подкрепа.
Благодарим на всички дарители!

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2010
Г л О Б А л Н И
Б И Б л И О т е К И
Сред основните цели за развитието на
- Министерство на културата (МК) - отго-
янния представител на ПРООН.
информационното общество в България е
ворна агенция, представлявана от Минис-
осигуряването на равнопоставен достъп на
търа / Заместник-министъра на културата;
Нашата библиотека към Народно Чита-
всички граждани до съвременни, ефектив-
- Министерство на транспорта, инфор-
лище “Пробуда” беше одобрена на първи
ни и качествени информационни и кому-
мационните технологии и съобщенията
етап от програмата и през периода май
никационни услуги. Най-непосредствена-
(МТИТС), представлявано от Министъра/
- септември 2010 г. ще бъдат оборудва-
та стъпка в тази посока е да се предостави
Заместник-министъра на МТИТС;
ни 3 работни станции за потребители в
възможност за ползване на информацион-
- Българска библиотечно-информацион-
читалнята с Интернет и достъп до пери-
ни и комуникационни технологии на мес-
на асоциация (ББИА), представлявана от
ферна техника.Така тя ще се превърне в
та, достъпни за цялото население, какви-
Председателя на ББИА;
един съвременен, обществен информаци-
то в България са обществените библиоте-
- Национално сдружение на общините в
онен център като се осъществяват обу-
ки.Точно за това бе стартирана проектната
Република България (НСОРБ), представля-
чения по компютърна и информацион-
програма «Глобални библиотеки» финанси-
вано от Председателя на НСОРБ;
на грамотност, разработват се проекти
рана от Фондация «Бил и Мелинда Гейтс».
- Програма на ООН за развитие (ПРООН)
по европейски програми и се извършват
- изпълнителна агенция, обща управленска
дейности насочени към специфични гру-
Ключови партньори и членове на Упра-
подкрепа, подкрепа по изпълнението и тех-
пи - социално слаби, безработни, деца,
вителния съвет на проекта са:
ническа помощ, представлявана от Посто-
предприемачи.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
РеШеНИЯ НА ОБЩИНсКИ
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОТНОСНО: Командировки на Кмета при изпълнение на служебни
съВет пРИ ОБЩИНА
задължения.
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ,
КРИЧИМ, ВЗетИ с пРОтОКОл
чл.8, ал. 4,
Р Е Ш Е Н И Е № 183
№ 26 от 19.01.2010 година
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Програмата за управление
Р Е Ш Е Н И Е № 178
и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Кри-
ОТНОСНО: встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация на
чим през 2009г.
централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков”, и приле-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.
жащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”;
4 от НРПУРОИ
паркоустрояване на УПИ ІV - за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ - за зеленина,
кв. 57 и УПИ ІІ - за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”.
Р Е Ш Е Н И Е № 184
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.
ОТНОСНО: касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2009 година.
5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земедели-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ и след
ето и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 на Ко-
проведеното поименно гласуване,
мисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/ 00371 от
23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Р Е Ш Е Н И Е № 185
ОТНОСНО: приемане на Програма за управление и разпорежда-
Р Е Ш Е Н И Е № 179
не с имотите - общинска собственост в община Кричим през 2010г.
ОТНОСНО: встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация на
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС
пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим”.
и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване,
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.
5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земедели-
Р Е Ш Е Н И Е № 186
ето и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 на Ко-
ОТНОСНО: Бюджет 2010 година
мисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/ 00381 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11,
23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
ал. 7, чл. 12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 и
ПМС № 324 от 30.12.2009 г. и след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 180
ОТНОСНО: встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация, пар-
Р Е Ш Е Н И Е № 187
коустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ ХІІ - за зеле-
ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съ-
нина кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина кв. 135; площад „Родопи”
гласно чл. 9 от ЗОД.
- пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 9 от Закона за общинския дълг
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12,
ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земе-
Р Е Ш Е Н И Е № 188
делието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006
ОТНОСНО: приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН.
на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/
ОСНОВАНИЕ: чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообщест-
00373 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населе-
вените прояви на малолетните и непълнолетните,
ните места”
Р Е Ш Е Н И Е № 189
ОТНОСНО: относно промяна на Решение № 56, взето с Протокол
№ 10 от 26.06.2008 год. на Общински съвет - Кричим.
РеШеНИЯ НА ОБЩИНсКИ
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМ-
ЖСВ,
съВет пРИ ОБЩИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 190
КРИЧИМ, ВЗетИ с пРОтОКОл
ОТНОСНО: молби за отпускане на парични помощи.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет -
Кричим,
№ 27 от 29.01.2010 година
Пълният текст на решенията може да намерите на електронния
Р Е Ш Е Н И Е № 181
сайт на Община Кричим - www.krichim.bg или в стая № 6 в сгра-
ОТНОСНО: приемане на Програма за работата на Общински съвет
при община Кричим за 2010 година.
дата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2010
3
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
На 02.02.2010 година в гр. Кричим, в залата на
Относно: предстоящо изплащане на обезщетение
НЧ “Пробуда” се проведе обществен дебат за об-
за отчуждаване на част от имот - частна собственост,
съждане на Стратегията за местно развитие за те-
за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразу-
риторията на община Кричим, разработена от еки-
ван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на
па на проект “Придобиване на умения и постига-
град Кричим.
не на обществена активност за потенциална мест-
На основание чл. 25, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал.
на инициативна група на територията на общини-
1 от Закона за общинската собственост и Заповед №
те Брацигово и Кричим” по програмата за разви-
15-00-50/29.01.2010г. относно отчуждаване на част
тие на селските райони 2007 - 2013 година, под-
от УПИ Х-1826, кв. 4, с площ от 588 кв. м (имот с
крепена от Европейски земеделски фонд за разви-
идентификатор 504.594 по кадастралната карта на
тие на земеделието и селските райони. След про-
град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от
веденото обсъждане на стратегията сега трябва да
19.02.2009 година на изпълнителния директор на
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
се формулират приоритетите за развитие на реги-
Агенцията по геодезия, картография и кадастър),
032/643 854
она, а това от своя страна ще има пряко отраже-
представляваща новообразувано УПИ ХІХ-1826 -
ние върху всички живеещи и работещи в съответ-
хидрофор с площ от 66,50 кв. м за изграждане на
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
ната територия.
обект - общинска собственост, който съгласно чл.
МОЩ - 61 50
Модераторите на обществения дебат предста-
19, ал. 1, т. 4, б. „а” от Закона за водите има характе-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
виха: описанието на МИГ; описание на процеса
ра на публична общинска собственост, уведомяваме
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
на разработване на СМР; описание на ситуаци-
собствениците на посочения имот, а именно Алдо-
- 032/ 602 983, 602 984
ята; цели на СМР; статистическа рамка и интер-
мир Димитров Трендафилов и Осман Салиев Кова-
венции; подробен финансов план; мониторинг и
чев с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Кра-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
оценка и др.
ли Марко” №№ 27 - 29, че обезщетението за отчуж-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
Основната и дългосрочна цел на Стратегията за
даващата се част от имота им се внася в „Централ-
032/ 963 942
местно развитие на МИГ е повишаване качество-
на кооперативна банка” АД - клон Пловдив, офис
то на живот за населението на територията на две-
Кричим и изплащането му ще започне след 25 фев-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
те общини чрез цялостно използване на местните
руари 2010 година.
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
природни, икономически, културно-исторически
ОРБ - 032/ 963 943
и човешки ресурси и активното участие на жите-
атаНас КаЛчЕВ
лите при тяхното осъществяване.
КмЕт На ОБщИНа КрИчИм
ОБЯВЛЕНИЕ
УВажаЕмИ съграждаНИ
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
На 15 януари от 17:30 часа в
032/ 625 273
НА 26.02.2010 г. ОТ 15 ЧАСА В ЛЕКЦИОННАТА ЗАЛА НА НЧ „ПРОБУ-
зала № 21 на Община Кричим
ДА” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТУРНИР ПО ШАХМАТ. УЧАСТИЕ ЩЕ ВЗЕМАТ
се проведе публично обсъжда-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”.
не на отчета за 2009 година и
ШЕСТВИЯ - 165; 032/
ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРИСЪСТВАТ!
проекта на бюджет за 2010 го-
932 007
дина. Общата рамка за 2010
година е в размер на 3.729.459
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
млн. лева. От тях държавният
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
УВажаЕмИ съграждаНИ,
трансфер е 2.319.380 млн. лв.,
624 890, 0887/ 582 061
а собствените средства са в раз-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ, НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА
мер на около 1.410.079 млн. лв.
НОСТ - 160
БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА КРИЧИМ ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВА-
Проектът на бюджета за 2010
НЕ, ПОСВЕТЕНО НА 132 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО.
г. бе внесен и одобрен от Об-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
03.03.2010 Г. (СРЯДА), 17.30 Ч., ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” (ПАМЕТНАТА
щинския съвет при Община
ТА - 032/ 952 290; 697
Кричим на свое заседание на
ПЛОЧА ПРЕД ЦЪРКВАТА)
087; 628 677
29.01.2010 година.
УВажаЕмИ съграждаНИ,
УВажаЕмИ съграждаНИ,
Уведомяваме талантливи младежи,
В Община Кричим постъпи писмо от ОД на МВР
че община Ямбол, “Овергаз Инк.” АД
- гр. Пловдив, с което ни уведомяват, че във връз-
и Фондация “Млада България” са ини-
ка с подготовката и провеждането на кампанията
циатори на Национален конкурс за
по подмяна на българските лични документи Об-
млади художници и литератори “Ду-
ластна дирекция на МВР - Пловдив, провежда под-
шата на един извор”.
готвителни мероприятия за оптимизиране на дей-
Целта на конкурса е откриването на
ността по приема и обслужването на гражданите.
млади таланти в областта на литерату-
Отчитайки неудобствата, които могат да възникнат
рата и изобразителното изкуство и по-
За участие в шестия национален
по отношение на граждани в неравностойно поло-
ощряване на развитието им. Посветен
конкурс „Душата на един извор” мо-
жение, инвалиди, хора с увреждания, далечно жи-
е на паметта и творчеството на худож-
жете да изпращате творбите си до 26
веещи и възрастни трудноподвижни хора, ОД на
ника авангардист Жорж Папазов и из-
март 2010 година на адрес: гр. Ямбол
МВР ще разполага с 3 мобилни станции за посе-
куствоведа Кирил Кръстев, и двамата
- 8600, ул. „Г. С. Раковски” № 7, Об-
щение на граждани от тези групи, желаещи да под-
родом от Ямбол.
щинска администрация, стая № 404 -
менят личните си документи, на място в домовете
Конкурсът се провежда в две катего-
за конкурса.
им. Важно е да се уточни, че работният капацитет
рии: изобразително изкуство и лите-
Преди да представят своите творби,
на тези мобилни станции е строго фиксиран, ко-
ратура, в две възрастови групи: от 15
кандидатите трябва да се запознаят с
ето ще бъде определящ фактор при изготвяне на
до 19 години и от 20 до 25 години. На
регламента на конкурса. Всяка творба
графика за ежедневна работа.
участниците се присъждат първа, вто-
трябва да бъде придружена от попъл-
Във връзка с организацията на тази услуга е не-
ра и трета награда. Отличените с пър-
нен и подписан формуляр за регистра-
обходимо в срок до 2 март 2010 година желаещите
ва награда, според възрастовата група
ция. Регламентът и формулярът за кан-
лица от цитираните категории, живеещи на тери-
и категорията, получават стипендии за
дидатстване могат да бъдат намерени
торията на Община Кричим, да предоставят след-
обучение в средно и висше българско
на интернет страниците на организа-
ните данни: трите имена, ЕГН, адрес и вида на
училище по изкуствата или с хумани-
торите: www.obshtinayambol.org, www.
желаните документи за смяна в служба „ГРАО” -
тарен профил, а за отличените с втора
overgas.bg, www.mladabg.org. За пове-
Общинска администрация - Кричим. Предвидена
и трета награда са предвидени парични
че информация: Община Ямбол, тел:
ще бъде и възможността за заплащане на място на
премии. Издава се и специален сбор-
046/681-404
таксите (които още не са уточнени).
ник с наградените и номинираните ху-
Ръководството на Община Кричим
За повече информация: 03145/23-52 - г-жа Сне-
дожествени и литературни творби.
пожелава успех на всички кандидати.
жана Минева.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2010
пРАЗНуВАХМе
Ние, българите, с гордост
почитаме традиционния праз-
ник на лозарите и хубавото
тРИфОН ЗАРеЗАН
вино. За първи път в сградата
на Дневния център се проведе
конкурс-дегустация на млади
вина от реколта 2009 г.
В надпреварата се включи-
ха потребители, предостави-
ли домашни вина. Обект на
дегустация бяха осем вида
домашни червени вина. Ком-
петентна комисия от дегуста-
тори с председател дългого-
дишния агроном г-н Уюров
и членове оцениха предста-
вените вина по мирис, вкус,
цвят и аромат. Журито опреде-
ли за „Цар на домашно вино”
г-н К. Кръстев. На ІІ място бе
класиран г-н Благоев, а на ІІІ
г-н В.Димов.
Майсторите на виното по-
лучиха малки подаръци и за-
едно с всички присъстващи
почетоха празника с осигуре-
ната от община Кричим по-
черпка.
БАБИНДеН - ДеН НА РОДИлНАтА пОМОЩ
Един красив празник, съх-
ра организаторът раздаде на
ранен и до днес в града ни.
всички присъстващи баби
Най-таченият, най-обичани-
сапуни, предоставени от об-
ят. Денят, в който се отдава
щината.
заслужено признание на тези,
Певческа група с ръково-
в чиито ръце се ражда човеш-
дител Ив. Филева повдигна
ки живот.
празничното настроение.
И тази година по тради-
Макар мрачен и студен, де-
ция се отпразнува Бабинден.
нят се стопли от усмивките,
Потребителите на Дневния
благодарността и любовта на
център го отбелязаха в рес-
хората.
торант „Виктория”. Привет-
По повод празника и са-
ствие към всички присъства-
модейците при Народно чи-
щи на празника отправи ор-
талище “Пробуда” изнесо-
ганизаторът на Дневния цен-
ха концерт пред кричимска-
тър. След хубавите пожела-
та общественост. Програма-
ния бе представена импро-
та беше изпълнена с много
визация на обичая „Полива-
веселие, танци, хумористич-
не” от най-възрастната баба-
ни сценки, песни. Изпълне-
акушерка К. Чилингирова.
нията на участниците бяха
Лъчезарна и усмихната, из-
поздрав към всички празну-
родила толкова много деца в
ващи. Тържеството завърши
града ни.
с кръшно българско хоро на
На фона на тази атмосфе-
площада.