ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2012
НА 27 АВгуст КРИЧИМцИ
ОтпРАЗНуВАхА сВОят пРАЗНИК
С „Детско утро” започ-
по лицата на своите малки
допската певица Албена
на тазгодишния празник
приятели образите на по-
Вескова и „човекът ор-
на община Кричим. Точ-
пулярни анимационни ге-
кестър”- Веселин Куз-
но в 10.00 часа на площад
рои или комикси. На фи-
мов, който показа май-
„Обединение” се събраха
нала на детската шоу про-
сторството си по един не-
малки и големи, за да се
грама професионалните
вероятно забавен и инте-
забавляват и отпразнуват
аниматори подариха на
ресен начин. Уникално-
празника подобаващо. За
всички деца балони прео-
то представление на ан-
малчуганите от града бяха
бразени в различни фигу-
санбъла разкри с пълна
подготвени много игри и
ри на цветя или животни.
сила таланта на солист-
занимания, както и редица
Тържествената праз-
ката като певица, актри-
състезания. Детската ани-
нична програма започна
са и като автор на родоп-
мация с водещи премене-
в 20.00 часа с водосвет
ските си песни. Танцьо-
ни в приказни герои, кои-
за здравето и просперите-
рите на Ансамбъл „Бъл-
то организираха и водеха
та на всички, които живе-
гаре” за пореден път по-
забавни игри, състезания
ят и работят в общината,
казаха красотата на бъл-
и детска дискотека нака-
отслужен от йеромонах
гарския фолклорен танц
раха всички деца да се за-
Антим и приветствие от
по нов и оригинален на-
бавляват и да почувстват
кметът на община Кри-
чин - с много ефекти и
празничната атмосфера.
чим г-н Атанас Калчев.
новаторски режисьорски
Най-атрактивната част за
В 20.15 часа сцената
решения. Всички те от-
повечето от децата беше
на площада се изпълни
делно и заедно успяха да
„фейс пейнтинг-а”. В тази
с дългоочакваните тан-
смаят публиката с неве-
задача сръчни и талантли-
цьори и артисти на Ан-
роятните си изпълнения.
ви момичетата рисуваха
самбъл „Българе”, ро-
Продължава на 2 стр.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2012
НА 27 АВгуст КРИЧИМцИ пРАЗНуВАхА...
Продължение от 1 стр.
Анка Хаджиева - председа-
На финала на празнична-
тел на Общински съвет от
та вечер специално участие
г-н Димитър Лазаров - наро-
взе фолк певицата Емилия.
ден представител и областен
Тя зарадва публиката с из-
координатор на Политическа
пълнение на най-хитовите
Партия „ГЕРБ” - Пловдивска
си песни и получи заслуже-
област, Доцент Иван Върля-
ните овации. С пъстроцвет-
ков - изпълнителен директор
на празнична заря завърши
на Регионална Асоциация на
тазгодишния празник на об-
Общините - Тракия,Г-н Ди-
щина Кричим.
митър Иванов - кмет на об-
По случай празника на гра-
щина Марица, г-н Иво Димов
да в община Кричим постъ-
- кмет на община Димитров-
пиха поздравителни адреси
град и г-н Стефан Димитров
до г-н Атанас Калчев - кмет
- председател на Общински
на община Кричим и до г-жа
Съвет - Димитровград.
Ръководството на община Кричим изказва своите
благодарности към всички спонсори, които с дарител-
ската си воля помогнаха за осъществяването на тър-
жествените прояви, които са традиционни за Кричим
в края на месец август. Специални благодарности от-
правяме към:
„МЕЙНТЕК СЪРВИЗ” ЕООД - 4 300 ЛВ;
СТЕФАН НИКИТОВ - 1 000 ЛВ;
„СОЛВЕКС-КП” ООД - 1000 ЛВ;
„КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД - 1 000 ЛВ;
„БРАВО СТРОЙ” ООД - гр. Благоевград - 500.00 ЛВ;
АТАНАС КАЛЧЕВ - 200.00 ЛВ;
СЛАВЕН ДИМОВ - 200.00 ЛВ;
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ - 200.00 ЛВ;
„СИМС” ООД - 200.00 ЛВ;
„ДЕНИС-89-С” - 200.00 ЛВ;
ЕТ „АНДРО-Ц -НИКОЛА АНДРЕЕВ” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „СЮЗАН 90” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „ПЕТЪР БАБАЧЕВ” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „НАЧКОВ ТРАНС” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „СЕВИМ ЕКИМОВА” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „КОДАМ 1710” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „Г.АЛИКОЧЕВ - АЛИКОЧ” - 100.00 ЛВ;
ЕТ „ДИМИТЪР ГОЧЕВ-2000” - 100.00 ЛВ;
„СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЗИНА”ООД - 100.00 ЛВ;
„ФЕНИКС ЛИМИТЕД” ООД- 100.00 ЛВ;
ЕТ „БИЛИ-ГЕОРГИ БИЛИЧЕВ” - 100.00 ЛВ;
„МАВИШ” ООД - 100.00 ЛВ;
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ - 90.00 ЛВ.
Уважаеми съграждани,
предложения или мероприятия посветени
че българският народ е влязъл в голямото
на бележитата годишнина.
европейско семейство със своята духовна
През 2012 година НЧ „Пробуда-1912г.”,
Най-интересните и атрактивните, но реа-
култура и идентичност.
гр. Кричим, ще чества своя 100-годишен
лизуеми Ваши предложения, ще бъдат разра-
юбилей.
ботени и включени в юбилейните тържества.
Вашите предложения може да отправяте
Искренно се надяваме на Вашата реална
в устна или писмена форма при секретаря
За тържественото отбелязване на юбилея
подкрепа и активност, така че с действия-
на читалището - г-жа Зайцева, в библиоте-
се обръщаме към Вас, жителите на общи-
та си да приобщим различните възрастови
ката, както и на електронната поща на чи-
на Кричим, за творчески идеи, виждания,
поколения от нашата община към идеята,
талището: probuda_krichim@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2012
3
РЕШЕНИя НА ОБЩИНсКИ сЪВЕт
пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕтИ
съОБЩение
с пРОтОКОЛ №9 От 09.08.2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 80
на В и К мрежа и изграждане на
Р Е Ш Е Н И Е № 90
Уважаеми
съграждани,
ОТНОСНО: приемане на Отчет
ПСОВ гр. Кричим”.
ОТНОСНО: изменение и до-
за дейността на Общински съвет
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
пълнение на Правилника за ор-
Уведомяваме ви, че
при Община Кричим за периода
10 от Закона за местното само-
ганизацията и дейността на Об-
във връзка с ползване
януари 2012 - юни 2012 година.
управление и местната админи-
щински съвет и взаимодействие-
на платен годишен от-
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6 от
страция, във връзка с чл. 3, ал. 1,
то му с общинска администрация
пуск, архитект Миха-
ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от
т. 4 от Закона за общинския дълг
при община Кричим.
ил Богданов - главен ар-
хитект на община Кри-
Правилника за организацията и
и при спазване на Специални-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
чим ще отсъства в пе-
дейността на Общински съвет
те условия на Договор за безвъз-
23 и ал. 2 от Закона за местното
риода от 03.09.2012 г.
при Община Кричим и взаимо-
мездна финансова помощ № DIR
самоуправление и местната адми-
до 29.09.2012 г. (вклю-
действието му с Общинска адми-
- 51011116 - С010 за реализаци-
нистрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
чително).
нистрация
ята на проект DIR-51011116-9-43
Административнопроцесуалния
„Доизграждане, реконструкция
кодекс, във връзка с чл. 34, ал. 2
Р Е Ш Е Н И Е № 81
и рехабилитация на ВиК мрежа
от Закона за местното самоупра-
ОТНОСНО: изпълнение реше-
и изграждане на ПСОВ гр. Кри-
вление и местната администрация
нията на Общински при Общи-
чим“ и след проведеното поимен-
на Кричим от общинска админи-
но гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 91
страция за периода от 01.01.2012
ОТНОСНО: отмяна на Решение
год. до 30.06.2012 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 86
№ 267, взето с Протокол № 39 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1 т.
ОТНОСНО: приемане на Про-
28.01.2002 год. на Общински съ-
7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20
грама за енергийна ефективност
вет при община Кричим.
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
и чл. 130 от Правилника за орга-
на община Кричим за периода
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от
032/643 854
низацията и дейността на ОбС -
2012 - 2014 година.
Закона за местното самоуправле-
Кричим и взаимодействието му с
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
ние и местната администрация
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ В
Общинска администрация
12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11,
УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” -
ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергий-
Р Е Ш Е Н И Е № 92
032/ 602 983; 032/ 602 984
Р Е Ш Е Н И Е № 82
ната ефективност
ОТНОСНО: заявление до Об-
ОТНОСНО: годишен отчет за
щински съвет при Община Кри-
изпълнението на Общинска про-
Р Е Ш Е Н И Е № 87
чим, относно закупуване на част
СПЕШЕН ХИРУРГИЧЕН
грама за опазване на околната
ОТНОСНО: Програма за овла-
от имот - публична общинска
КАБИНЕТ В ОРБ -
032/ 963 942
среда на община Кричим за пе-
дяване популацията на безсто-
собственост.
риода 2009 - 2013 г. през 2011
панствените кучета на територи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
година.
ята на община Кричим за периода
23 от ЗМСМА
СПЕШЕН ТРАВМАТОЛО-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
2012 - 2015 година.
ГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
24 от Закона за местното само-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
Р Е Ш Е Н И Е № 93
032/ 963 943
управление и местната админи-
12 от Закона за местното само-
ОТНОСНО : Информация за
страция и чл. 79, ал. 5 от Зако-
управление и местната админи-
състоянието на престъпността и
на за опазване на околната среда
страция, във връзка с чл. 40, ал. 1
обществения ред на територия-
от Закона за защита на животните
та на община Кричим за първо-
Р Е Ш Е Н И Е № 83
то шестмесечие на 2012 година
ОТНОСНО: командировки на
Р Е Ш Е Н И Е № 88
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от
Кмета при изпълнение на служеб-
ОТНОСНО: проект за изграж-
ЗМСМА
ни задължения за второ тримесе-
дане на нова въздушна мрежа НН
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
чие на 2012 година.
за кв. 152 и кв. 153 - нови, по пла-
Р Е Ш Е Н И Е № 94
032/ 625 273
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за ко-
на на град Кричим.
ОТНОСНО: приемане на стано-
мандировките в страната, Раздел
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8
вище за опрощаване на дължими
ІІ, чл. 8 /4/
от Закона за местното самоупра-
държавни вземания от Н. Т. М.
КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТ-
вление и местната администра-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от
ВИЯ - 112; 032/ 932 007
Р Е Ш Е Н И Е № 84
ция, чл. 8, ал. 1 от Закона общин-
ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12
ОТНОСНО: касовото изпълне-
ската собственост, във връзка с
от Конституцията на Република
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ние на бюджета към 30.06.2012
чл. 67, ал. 1, изречение първо от
България и писмо изх. № 94-00-
ТЕЛНА СЛУЖБА -
год.
Закона за устройство на терито-
1109/09.03.2012 год. от Админи-
032/ 624 890; 0887/ 582 061
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6
рията, чл. 64, ал. 2, т. 2 и чл. 67,
страцията на Президента на Репу-
от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ и след
ал. 2 от Закона за енергетиката, и
блика България, относно молба на
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
проведеното поименно гласуване
чл. 7, ал. 2 от Закона за общинска-
Н. Т. М., ЕГН - ..., жител на град
НОСТ - 112
та собственост и след проведено-
К., ул. „...” № ... за опрощаване
Р Е Ш Е Н И Е № 85
то поименно гласуване
на дължими държавни вземания
ОТНОСНО : обезпечение на
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА -
авансово плащане по Договор
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Пълният текст на решенията
032/ 952 290; 032/ 697 087;
за безвъзмездна финансова по-
ОТНОСНО: промяна структу-
може да намерите на
032/ 628 677
мощ № DIR - 51011116 - C010
рата на общинска администра-
електронния сайт на Община
за реализацията на проект DIR-
ция - Кричим.
Кричим - www.krichim.bg
„ВиК“ ЕООД - ПЛОВДИВ -
51011116-9-43 „Доизграждане,
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
или в стая №6 в сградата
032/ 605 660
реконструкция и рехабилитация
2 и ал. 2 от ЗМСМА
на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2012
vladikovi.com
vladikovi.com
НА 15 АВгуст пРАВОсЛАВНИ пОЧЕтОхА
пРЕсВЕтАтА ДЕВА МАРИя КАтО пОКРОВИтЕЛКА НА
МАйЧИНстВОтО, БРАКА И сЕМЕйНОтО ОгНИЩЕ
Успение на Пресвета Бо-
за душата на Света Богоро-
городица е един от големи-
дица. Погребват я в една пе-
те християнски празници.
щера край Гетсимания и за-
Чества се на 15 август както
тварят входа с камък. Когато
от православни, така и от ка-
няколко дни по-късно го от-
толици. От далечни времена
варят, за да се поклони пред
празникът се предшества от
светицата закъснелият апос-
15-дневен пост.
тол Тома, намират само пла-
Пресветата Дева се почи-
щеницата й...
та като покровителка на май-
Според народната тради-
чинството, брака и семейно-
ция празникът се нарича Го-
то огнище. Според Светото
ляма Богородица.
писание това е денят, в кой-
На този голям празник Г-н
то Божията майка, на 64-го-
Атанас Калчев и ръковод-
дишна възраст, напуска зем-
ството на община Кричим
ния живот и отива при сина
присъстваха на тържестве-
си. Последното й желание е
ната литургия отслужена
да види Светите апостоли
от Йеромонах Антим в ма-
заедно. По чуден начин те
настира “Свето Рождество
се пренасят пред вратите на
Богородично” - гр.Кричим,
дома й в Йерусалим. Три дни
където почетоха празника и
след това сам Исус Христос,
по традиция опитаха от ос-
обкръжен от ангелски ликове
ветените обредни хлябове и
vladikovi.com
и светци, слиза от небесата
грозде.
ВАЖНО сЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми съграждани,
лица, че законно изградени мрежи за
пренос на електронни данни по реда на
Във връзка с предстоящо изпълнение на
Закона за устройство на територията,
административно производство за прину-
в община Кричим са КТВ „КРИЧИМ”
дително премахване на въздушна елек-
ООД и „ТЕРРА НЕТ 2007” ЕООД, как-
тронна съобщителна мрежа и устройства
то и по преценка могат да сезират ком-
свързани с функционирането й, незакон-
петентните органи и институции, как-
но изградена от неизвестен извършител
то следва:
на територията на община Кричим, в на-
1. Регионална дирекция за национален
рушение на чл. 148, ал. 1 от Закона за ус-
строителен надзор, ул. „Цанко Дюстаба-
тройство на територията /без строителни
нов” № 47, гр. Пловдив;
книжа - одобрени проекти и разрешение
2. Комисия за регулиране на съобщени-
за строеж/, уведомяваме ползвателите на
ята, ул. „Гурко” № 6, гр. София;
същата, че предстои преустановянето на
3. Национална агенция по приходите,
доставка на TV сигнал и интернет услуги.
ул. „Скопие” № 6, гр. Пловдив;
4. ОД на МВР, гр. Пловдив, сектор „
Информираме всички потенциално
Икономическа полиция”, ул. „Брезовска”
засегнати физически и юридически
№ 33, гр. Пловдив.