ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
40 години град Кричим
Тази година от 27 до 29 август в община Кри-
име след име.От стари времена кричимци са
чим се проведоха тържествени мероприятия
носели у себе си омаята от благостта на сло-
посветени на честването на 40 годишния юби-
вото, вярвали са в светостта на буквите и бла-
лей от обявяването на Кричим за град.
годатта на просвещението. Още през години-
На 29 август през 1969 година в брой 68 на
те на Ранното Възраждане (1396-1762) в ки-
държавен вестник е публикуван Указ № 828,
лийните училища към манастирите „Св. Вра-
който гласи:
чове” и „Св. Богородица” идвали да се учат не
Президиумът на Народното Събрание въз ос-
само кричимци, но и от много съседни сели-
нова на чл. 35, точка 19 от Конституцията на
ща, включително и Брацигово. Кричим винаги
Народна Република България и чл. 6 от ЗНС
е пазил, пази и днес своите традиции и култура,
Постановява:
които се предават от поколение на поколение.
По случай 25 годишнината от победата на со-
Първата празнична вечер бе посветена на
циалистическата революция в България при-
изпълнения на самодейните състави към НЧ
знава за градове селища, сред които е и Кри-
„Пробуда” и Общински Младежки Дом. След
чим.
официалното откриване на вечерта г-н Ата-
Бурна, изпъстрена с много превратности е
нас Калчев - кмет на Община Кричим се обър-
историята на Кричим.Вековете са покрили с
на с приветствено слово към всички присъст-
праха на забравата редица събития, достигна-
ващи, като им пожела здраве, благополучие,
ли до нас само като далечно ехо от онези епо-
упоритост и успех за да пребъде нашия град
хи, но исторически факти сочат, че през всич-
във вековете. Повече от два часа продължиха
ки времена на своето съществуване Кричим е
изпълненията на самодейните състави, които
било значително селище. Още Хенри Вален-
поставиха началото юбилейнте чествания. Те
сия го нарича град, а името му никога не е било
бяха подготвили най-добрите си изпълнения,
променяно - Кръчим, Кричинос, Кръчма. Хро-
песни и танци, а многобройните им почитате-
никите се редуват една след друга. Събитията
ли се насладиха на поднесената им програма,
следват своя неумолим исторически ход, ре-
те не устояха на ритъма и извиха кръшни бъл-
дуват се битка след битка, война след война,
гарски хора.

2
ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
На 28 август празничните чест-
вания продължиха с концерт на
Джина Стоева, изпълнението на
част от състав „100-те гайди” и
концерта на Константин.
Джина Стоева се погрижи с
песните си за доброто настро-
ение на малки и големи. Това е
една от най-чаровните певици в
попфолка. „Девата“ се определя
като много търпелива и спокой-
на жена, с което според нея пе-
чели в живота. Даровитата певи-
ца пя в различни жанрове и задо-
воли с хубава музика и ритъм ця-
лата публика.
Изпълненията на част от със-
тава на „100-те гайди” удовлет-
вориха очакванията на привър-
жениците на народната музика.
От 22.30 часа на сцената се яви
Константин, който с шеговитите
си и хумористични закачки нака-
ра публиката да се отдаде изцяло
на купона. Изпълненията на пе-
веца няколкократно се повториха
по желание на публиката. Хито-
вите му песни се пееха заедно на
един глас от всички негови почи-
татели и фенове.
Както всяка вечер така и на вто-
рата празненставта завършиха с
DJ парти.

ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
3
Последната празнична вечер започна от 17.00 часа с картинг състезание за деца. Всяко жела-
ещо дете имаше възможността да се запише и да изпита тръпката на вълнуващия спорт. Със-
тезанието започна с обучение по картинг и разясняване на правилата за безопасност.То даде
възможност на любителите на високите скорости да се почустват като истински автомобилни
състезатели, при това без излишните рискове, съпровождащи високите скорости по пътищата.
От 21.00 часа започна концерта на изпълнителката на народ-
на музика Румяна Попова. Звездата на пиринската песен дари
с хубава музика своята публика, а те бурно я аплодираха. Оби-
чаните й песни раздвижиха всички малки и големи.
Мажоретния парад приповдигна настроението на всички празнуващи и гости на нашият град.
В репертоара им бяха включени дефиле на маршова музика и други разнообразни композиции.
Шествието премина през централната част на Кричим и привлече вниманието на гражданите,
които ги приветстваха с много усмивки и радост.
На финала на празника специално участие взе фолк дивата
Преслава. Тя зарадва с песните си феновете на най-популяр-
ната музика в България. Централния площад се оказа тесен за
феновете дошли да видят на живо любимката си.В близо дву-
часовото си участие тя изпълни всичките си хитови песни. Ча-
ровната брюнетка освен най-големите си хитове изпълни и му-
зикалните желанията на всеотдайната й публика.
След тържествената заря подготвена специално за всички
граждани и гости на града всички се хванаха на дълго българ-
ско хоро. През периода от 27 до 29 август в Кричим се изжи-
вяха 3 празнични дни изпълнени с много настроение, емоция
и изненади.

4
ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН - СЕПТЕМВРИ 2009
На 28 август на стадион
“Христо Ботев” в град Кри-
чим се проведе футболен тур-
нир, в който взеха участие 3
отбора от набор 1995 - 1996
година. Участници в турни-
ра бяха представителите на
ФК „Кричим”, „Локомотив”
- Пловдив и
„Хр.Ботев” -
Пловдив. Турнира се проведе
по инициатива на „ДАФИ 90”
ЕООД. Награди получиха най
- добре представилите се фут-
болисти в следните категории:
- „най добър вратар” - на-
градата бе спечелена от фут-
болист на ФК „Кричим”,
- „най - добър защитник” -
наградата заслужи футболист
от „Хр. Ботев” - гр. Пловдив,
- „най - добър нападател” -
спечелена от представител на
„Локомотив” - гр. Пловдив.
Спорното мероприятие за-
върши с организиран обяд за
всички участници и гости на
турнира.
Кричим винаги се е гордял и ще помни своите спомо-
26. ЕТ„ИРНЕЙ - РОСИЦА ШОПОВА” - 150.00 ЛВ.
ществователи и дарители. Ръководството на общината
27. ЕТ „ПЕТЪР БАБАЧЕВ” - 150.00 ЛВ.
изказва своята благодарност към всички, които с дари-
28. ЕТ „ТРАНСДИМИНЕД - В. НАНЧЕВА” - 150.00 ЛВ.
телската си воля направиха възможно организирането
29. ЕТ „АНДРО Ц” - НИКОЛА АНДРЕЕВ - 100.00 ЛВ.
и провеждането на тазгодишния юбилеен празник пос-
30. ЕТ „ГИМИШЕВ - СТОЯН ИВАНОВ” 100.00 ЛВ.
ветен на 40 - годишнината от обявяването на Кричим
31. „РОДОПИ АВТО” ООД - 100.00 ЛВ.
за град. Без тяхната безкористна финансова подкрепа,
32. ЕТ „САРАЙ 2000” - 100.00 ЛВ.
този празник, това настроение и усещането за нещо мно-
33. ЕТ „ЛЮСИЛ” - 100.00 ЛВ.
го специално, нямаше да ги има. Благодарим на всич-
34. ЕТ „АНДОН ИВАНОВ” - 100.00 ЛВ.
ки спонсори.
35. „МАВИШ” ООД - 100.00 ЛВ.
36. „СИМС 06” ООД - 100.00 ЛВ.
1. „СТРОЙКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - 1 500.00 ЛВ.
37. ЗАМ.-КМЕТ ИНЖ. НУРЖАН РИСТЕМОВА - 100.00 ЛВ.
2. „ЦКБ” АД - 1 000.00 ЛВ.
38. „САНК” ООД - 100.00 ЛВ.
3.
„СОЛВЕКС-КП” ООД - 1 000.00 ЛВ.
39. „ИМПЕРИАЛ - ЙОНДЕР И АНИ” ООД - 100.00 ЛВ.
4. „ДЮЛГЕР” ООД - 1 000.00 ЛВ.
40. „СИА - АНГЕЛ АНЕВ” - 100.00 ЛВ.
5. „ЕВ МАР ТРАНС” ООД - 1 000.00 ЛВ.
41. „НАЙС ФРУТ” - ЮСЕИН ТЪРМАЗОВ - 100.00 ЛВ.
6. КМЕТ АТАНАС КАЛЧЕВ, ЗАМ.-КМЕТ ИНЖ. ИЛИАНА
42. „БЕЛИ НОЩИ - ВАСКА ВЪЛКОВА” ООД - 100.00 ЛВ.
ЧЕРГАНОВА И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП
43. ЕТ „АЛ. МАДЖАРОВ” - 100.00 ЛВ.
„ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД - 800.00 ЛВ.
44. ЕТ „СЮЗАН 90” - 60.00 ЛВ.
7. „ДЖЕВИЗОВ 60” ООД - 700.00 ЛВ.
45. ЕТ „ЕС БИЛД - ДАФИНКА КЕРАНСКА” - 50.00 ЛВ.
8. „ВЕК ТРЕЙДИНГ” ООД - 620.00 ЛВ.
46. ЕТ „НЕТ - Н. НЕНОВСКИ” - 50.00 ЛВ.
9. „ВОЛОС 05” ООД - 500.00 ЛВ.
47. „СИНЕМ 07” ЕООД - 50.00 ЛВ.
10. ЗАД „АРМЕЕЦ”АД - ПЛОВДИВ - 500.00 ЛВ.
48. РИДВАН ДЮЛГЕРОВ - 50.00 ЛВ.
11. СТЕФАН НИКИТОВ - 500.00 ЛВ.
49. ЕТ „СМИЛЯНА КОЛЕВА - Х” - 50.00 ЛВ.
12. КОЙЧО РУСЕВ - 500.00 ЛВ.
50. „ЛИПЕД” ЕООД - ИВАН ЛЕЙЧЕВ - 50.00 ЛВ.
13. „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД - 500.00 ЛВ.
51. ЕТ „СЕВИМ ЕКИМОВА” - 50.00 ЛВ.
14. „ТРЕНДФЕШЪН ТЕКСТИЛ” - 500.00 ЛВ.
52. ЕТ „СТОЙЧО АНАСТАСОВ” - 50.00 ЛВ.
15. РКС ПЛОВДИВ - 500.00 ЛВ.
53. ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ - 50.00 ЛВ.
16. ЕТ „СУРАЙ ШЕРИФОВ” - 400.00 ЛВ.
54. ЕТ „БЕНИ - С. БОДУРОВА” - 50.00 ЛВ.
17. „ФЕНИКС ЛИМИТЕД” ООД - 300.00 ЛВ.
55. АНГЕЛ КРЪСТЕВ - 50.00 ЛВ.
18. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ - 200.00 ЛВ.
56. КАТЯ ДЕЯНОВА - 50.00 ЛВ.
19. „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД - 200.00 ЛВ.
57. ДИМИТЪР БЕЧКОВ - 40.00 ЛВ.
20. ЕТ „ДИМИТЪР ГОЧЕВ” - 200.00 ЛВ.
58. ЕТ „ВЕРА КАЛИНОВА” - 30.00 ЛВ.
21. ЕТ „ПЕТЪР ГЕГОВ” - 200.00 ЛВ.
59. ЕТ „ПИКЕ-П. КУЗМАНОВА” - 30.00 ЛВ.
22. „ДЕНИС - 89 С” ЕООД - 200.00 ЛВ.
60. ЕТ „ДИАС” - 20.00 ЛВ.
23. „А И Г ГРУП” ООД - 200.00 ЛВ.
61. ЕТ „ХРИСТО ВАТАХОВ” - 20.00 ЛВ.
24. „БИЛИ” ЕООД - 200.00 ЛВ.
62. МАРИЯ АБУШЕВА - 20.00 ЛВ.
25. „НАГИ” ООД - 200.00 ЛВ.
63. ЕТ „РАДКА РОСЕНОВА” - 10.00 ЛВ.