ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2009

Одобрени проекти

в община Кричим

На заседание, проведено

в размер на 2 190 441,06 /два

КРАЙРЕЧЕН” ГР. КРИЧИМ:

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР І ДО

не на главен колектор ІІª и во-

на 15.05.2009 г. Управител-

милиона сто и деветдесет хи-

ПОДОБЕКТ: „КАНАЛИ-

РШ 11”;

доснабдяване и канализация

ният съвет на Предприятие

ляди четиристотин четири-

ЗАЦИОННА МРЕЖА НА

ПОДОБЕКТ :

„ВОДО -

на квартал Крайречен. Ще се

за управление на дейност-

десет и един лева и 06 ст./ за

КВАРТАЛ КРАЙРЕЧЕН ,

ПРОВОДНА МРЕЖА НА

изгради смесена канализаци-

ите по опазване на околна-

реализацията на проект „ВО-

ГР.КРИЧИМ И ГЛАВЕН КА-

КВАРТАЛ КРАЙРЕЧЕН

онна система, в която да по-

та среда отпуска на община

ДОСНАБДЯВАНЕ И КАНА-

НАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕК-

ГР.КРИЧИМ”

стъпват битови и дъждовни

Кричим безвъзмездна помощ

ЛИЗАЦИЯ НА КВАРТАЛ

ТОР ІІ ª - УЧАСТЪК ОТ

Проекта включва изгражда-

води. Главен колектор ІІª за-

почва от коритото на р. Въча и

включва в гл.канализационен

колектор І. Общата му дължи-

на е 636м. Също така ще се из-

гради цялостна улична кана-

лизация на квартал Крайречен

с общата дължина 1299м. По

трасето на уличната канали-

зация ще се извърши подмя-

на на водопроводната мрежа

с обща дължина 1293м.

Община Кричим е обяви-

ла обществена поръчка за из-

бор на изпълнител за изграж-

дане на канализацията и ре-

конструкция на водопрово-

да на квартал Крайречен. До-

кументацията за провежда-

не на процедурата се съгла-

сува с юристите и експертите

на ПУДООС. За постигане на

пълна прозрачност обществе-

ната поръчка ще бъде възло-

жена на изпълнител след про-

веждане на открит конкурс,

при спазване на разпоредбите

на Наредбата за възлагане на

малки обществени поръчки.

Участниците в процедурата

или техни представители мо-

гат да присъстват при отваря-

нето на офертите. До момен-

та са закупили документация

за участие четири фирми. По-

стъпилите оферти ще се отво-

рят на 23.06.2009 г.

Населението на гр. Кричим - обединено от идеята

за красива паркова площ и чиста околна среда

След провеждане на Национален

управление на дейностите по опаз-

бяване на места за почивка и прида-

осветление, който ще дарява прохла-

конкурс по кампания „Чиста околна

ване на околната среда в размер на

ване на нов европейски вид на цен-

да на гражданите и гостите на града

среда” проектът на община Кричим

9 979,16 лв. До 31.07.2009г. центъ-

тралната част на града, чрез поста-

в горещите летни дни. За поддържа-

„Населението на гр. Кричим - обе-

рът на града, пред община Кричим

вяне на 15 бр. удобни и красиви пей-

не на чистотата в района и повиша-

динено от идеята за красива парко-

и НЧ „Пробуда” ще се благоустрои в

ки и 11 бр. саксии с цветя. В зелена-

ване на екологичната култура на на-

ва площ и чиста околна среда” полу-

красива зона за отдих. Предвидени-

та площ пред община Кричим ще се

селението ще се монтират и 10 бр.

чи финансиране от Предприятие за

те дейности са насочени към обосо-

монтира фонтан, с ефектно нощно

кошчета за смет.


2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2009

На 24.04.2009 г. учениците от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Кричим взеха за втори път взеха участие във финала на На-

ционалните литературни дни в с. Ягодово. Те получиха награ-

ди за участие в конкурсите за карнавален костюм, детско ли-

тературно творчество и рисунка. Представянето бе по общини

и групата на учениците от гр. Кричим бе най-голяма. Наши-

те възпитаници развяха флага на община Кричим и получиха

овациите на публиката.

24 МАЙ - ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Всички наричаме този празник най-светлия, най-обичания -

Празника на славянската писменост и култура. Това е денят, в

който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от

световната цивилизация. Българското слово от древни времена

има своята писменост, своя знак върху културното минало, на-

стояще и бъдеще на света.

24 май е и личен празник за всеки един от нас - от спомена за

първата научена буквичка до книгата, която за първи път ни е

развълнувала и сме се преклонили пред таланта на нейния автор.

„Върви народе възродени, към светла бъднина върви, с кни-

жовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови“, са думи, ко-

ито ни съпътстват от момента на пристъпването на училищния

праг до края на съзнателния ни живот . Думи, които често пъти

В майските тържества се изя-

изговаряме наизуст, без дори да се замислим за смисъла, който

виха и малките кукловоди: 1. Ан-

носят и гордостта, която пораждат. Пеем химна на братята Ки-

гел Кузев, 2. Иво Кехайов, 3. Нан-

рил и Методий, независимо дали сме първолаци или възрастни.

си Муратева, 4. Нергис Тараше-

Тази пламенна възхвала, в изпълнение на ученици от НУ „Св.

ва, 5. Никола Радев, 6. Петър Пе-

Св. Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски”, постави началото

тков, 7. Цветелина Коджамано-

на тържествения концерт по случай Деня на славянската писме-

ва, 8. Тихомир Младенов от кук-

ност и култура, организиран от Община Кричим.

лено-театралния състав при Об-

Приветсвие по случай празника поднесе г-н Атанас Калчев

щински младежки дом - гр. Кри-

- Кмет на Община Кричим. Програмата продължи с рецитал,

чим с художествен ръководител

подготвен от възпитаници на СОУ „П. Р. Славейков”. Жизнера-

г-жа Любка Анохина.

достните и игриви момичета и момчета от Подготвителна гру-

Децата посетили представле-

па „Мечо Пух” при ОДЗ „Незабравка” изпълниха танц по музи-

нията имаха възможност да се

калната композиция „Вода”, прославила България на Евровизия,

потопят в приказния свят пред-

а гиздавите „моми и напети ергени” от ОДЗ „Ралица” изиграха

ставен в мини спектакъла “Има

закачлива ръченица, развеселиха мало и голямо.

ли място за Лиса в приказките”.

Дъгата прилича на мост над земята, обкичен с байрячета от се-

Овациите и поздравленията

дем цвята, а под нея - малките пиленца от ДВГ „Дъга” при ОМД,

бяха достойна награда за труда

които рано-рано ни изпяха песните: „Рано пиле, рано пее”, „Дас-

и представянето на участниците.

кал кънтри” и „Лили”.

Училището е мястото, където учим и творим, но понякога

На 28.05.2009 г. в залата НЧ

правим и бели. Децата от СИП музика при НУ „Васил Левски”

”Пробуда” бе проведена го-

ни представиха песента „Щуротия-орисия”,а възпитаниците на

дишна продукция на школата

СИП музика при НУ „Св. Св. Кирил и Методий” ни изпяха пе-

по пияно. Тази година школа-

сен, посветена на вълшебството на думите, които ни правят умни

та отбеляза 10 годишен юби-

и етични. В празника взе участие Модерен балет „Ритъм” към

лей с ръководител Светлана

НЧ „Пробуда”, които със своите „Диви танци” създадоха непов-

Георгиева. Възпитаниците из-

торима атмосфера и колорит.

пълниха произведения изуча-

Какъв по-български завършек на Тържествения концерт мо-

вани през годината и достави-

жеше да има от изпълнението на танцов състав „Български

ха удоволствие на присъства-

ритми” при НЧ „Пробуда”, който ни потопи в магията на тан-

щите. Залата бе изпълнена с

ца „Трите пъти”.

родители, бивши възпитани-

ци и гости. Г-жа А. Хаджиева

- председател на читалището

поднесе поздравления и връ-

чи удостоверения на завърш-

ващите. Тържеството приклю-

чи с торта за юбилея и неза-

бравими преживявания за

възпитаниците.

Клуб „Автомобилизъм”

при Младежки дом град Кри-

чим с ръководител инж. То-

дор Кръстев проведе викто-

рина под надслов „Всички

имаме сърца да запазим на-

шите деца!”. Участваха уче-

ници от трите училища в гра-

В чест на 24 май - Ден на българската просвета и на славян-

да. Всички показаха завид-

ската писменост театралната трупа от състав “Карамел” при

ни знания на правилата за

Общински младежки дом - гр. Кричим представи пред малки

движение, като паралелно с

и големи любители на приказката постановката “Вълкът и се-

това инж. Кръстев напомни

демте козлета” по Недялко Йорданов с художествен ръководи-

за черната статистика за вой-

тел Величка Кисимова.

ната по пътищата и подчер-

Представленията преминаха с голям успех и овации от пуб-

та причините и начините за

ликата към малките артисти: Борислава Стоилова, Шермин Ше-

преодоляването на този тол-

рифова, Аника Лукманова, Пламена Донова, Антония Шкодро-

кова наболял проблем в на-

ва, Ивайло Матяшев, Елена Бакърджиева, Екатерина Драгне-

шата страна.

ва, Веселина Узунова, Атанас Бучов и Даниела Чорбаджийска.


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2009

3

На 19.05.2009 г. Община Кричим проведе пресконференция във

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

връзка с представяне на текущото състояние и резултати при из-

ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ

пълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на ин-

№ 18 от 22.04.2009 година

вестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабили-

тация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изгражда-

Р Е Ш Е Н И Е № 125

не на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Кричим”.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Правилника за орга-

На пресконференцията присъстваха Кметът и служители на

низацията и дейността на ОбС при община Кричими взаимо-

община Кричим, представители на фирмата Изпълнител на дей-

действието му с ОбА,

ностите по подготовка на инвестиционния проект, както и пред-

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл.9, ал. 5 от ПО-

ставители на медиите и граждани. Бяха представени основни-

ДОбСВОбА

те дейности, изпълнявани и финансирани в рамките на одобре-

Р Е Ш Е Н И Е №126

ния проект за техническа помощ, техният статус на изпълнение

ОТНОСНО:приемане на Общинска програма за опазване на

околната среда на община Кричим за периода 2009 - 2013 го-

към момента и постигнатите резултати.

дина.

Одобреният проект за техническа помощ се финансира от При-

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, от Закона за местно-

оритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013

то самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 4 от

г.”. Проектът бе одобрен за финансиране с Решение на Ръково-

Закона за опазване на околната среда

дителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013

Р Е Ш Е Н И Е №127

г.” на 10.11.2008 г., а на 12.01.2009 г. за него бе сключен договор

ОТНОСНО: кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на

пред Фонд „Социално подпомагане” към МТСП с проект: „Ре-

околната среда и водите и община Кричим.

монт на кухненския блок на ОДЗ „Незабравка”.

Основна цел на проекта за техническа помощ е да подпомог-

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

не подготовката на бъдещия инвестиционен проект, а именно да

Р Е Ш Е Н И Е №128

финансира разработването на необходимите документи, които

ОТНОСНО: осигуряване на възможности за допълнителен при-

следва да придружават едно инвестиционно проектно предложе-

ем на деца в яслените и градински групи към общинските дет-

ние в сектор „околна среда”, а именно: анализ „разходи-ползи”;

ски заведения.

прединвестиционно проучване, идеен и работен проект; доку-

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ментация за възлагане на обществени поръчки за строителство;

Р Е Ш Е Н И Е №129

формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект.

ОТНОСНО: обявяване за публична общинска собственост на

недвижим имот - общинска собственост,

Горепосочените дейности за подготовка на инвестиционния

ОСНОВАНИЕ: чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА , чл. 6 , ал. 2 във

проект се предвиждат с оглед създаване на необходимите усло-

връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, чл. 5, ал. 3 от НРПУРОИ и след

вия за одобрение на бъдещия инвестиционен проект за финан-

проведеното поименно гласуване

сиране в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-

Р Е Ш Е Н И Е №130

2013 г.”, чийто индикативен набор от дейности включва рекон-

ОТНОСНО: промяна предназначението на терени - публична

струкция на водопроводна мрежа, доизграждане на канализаци-

общинска собственост, нереализирани зелени площи съгласно

онна мрежа и строителство на ПСОВ - гр. Кричим.

действащия ПУП на гр. Кричим, за терени за „Обществено-об-

служващи и стопански дейности”.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ,

На 24 май от 18.00 часа Общи-

Р Е Ш Е Н И Е №131

на Кричим организира изпраща-

ОТНОСНО: отдаване под наем на помещения публична общин-

не на абитуриентите от випуск

ска собственост - кабинети, намиращи се в сградата на Градска

2008/2009 г. при СОУ “П. Р. Сла-

поликлиника - гр. Кричим, бул. „Тракия”

вейков” с класен ръководител г-жа

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Зако-

Петрана Маринова. Приветсктвие

на за общинската собственост, чл. 19 от Наредба за реда за при-

към дванадесетокласниците про-

добиване, управление и разпореждане с общинско имущество и

изнесе г-н Атанас Калчев - Кмет

след проведеното поименно гласуване

на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е №132

Горди сме, че възобновихме

ОТНОСНО: продажба на земи - частна общинска собственост

една добра традиция, която пре-

с учредени права на строеж в полза на физически и/или юриди-

ди доста години беше едно от най-

чески лица и определяне на продажна цена за квадратен метър.

вълнуващите събития за нашия

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.

3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 45 от НРПУРОС

град. Надяваме се, че този ден е

Р Е Ш Е Н И Е №133

бил вълнуващ за всички гражда-

ОТНОСНО:продажба на незастроен УПИ V-478, стопанска дей-

ни на нашето малко, китно градче.

ност, частна общинска собственост с обща площ 1 495 кв.м, на-

Мероприятието завърши с бла-

ходящ се в кв. 116 по плана на град Кричим

годарствено слово към кмета,

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.

гражданите, учителите и съучени-

35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 44 от Наредбата за реда за

ците, поднесено от Мариела Хрис-

придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-

тева - ученичка от ХІІ-ти клас.

ство и след проведеното поименно гласуване

Това беше един празник, изпъл-

Р Е Ш Е Н И Е №134

нен с много вълнение, оставящ не-

ОТНОСНО:продажба на незастроен УПИ VІ-478, стопанска

забравими спомени в сърцата на

дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 020 кв.м,

всички ни!

находящ се в кв. 116 по плана на град Кричим

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.

35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 44 от Наредбата за реда за

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛИ - ЛИСТ 1

придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-

на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ство и след проведеното поименно гласуване

за избиране на членове на Европейския парламент

от Република България на 07.06.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е №135

Населено място: гр. Кричим, Община Кричим

ОТНОСНО: разработена Общинска програма за закрила на дете-

Избирателен район: Пловдивски № 17

то за 2009 година от Дирекция „Социално подпомагане” - Стам-

болийски, отдел „Закрила на детето” - Стамболийски.

1. Брой на избирателите в основните и допълнителните избирателни списъци - 7032

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Пра-

13. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и

вилника за прилагане на закона за закрила на детето

допълнителен) - 2489

Р Е Ш Е Н И Е №136

14. Брой на намерените в избирателната кутия пликове - 2489

ОТНОСНО: Граждански протест с Вх. № 109/31.03.2009 год. от

зеленчукопроизводители от гр. Кричим

18. Брой на недействителните гласове - 10

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Граж-

22. Брой на действителните гласове - 2479

дански протест на зеленчукопроизводителите от град Кричим

23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РЕШЕНИЕ №137 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА

Наименование на партията или коалицията или имената на независимия кандидат Брой на

КРИЧИМ, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 от 30.04.2009 година

получените гласове

Р Е Ш Е Н И Е №137

1. „Ред, законност и справедливост” - 82

ОТНОСНО: относно кандидатстване с проект по Програма за раз-

2. ПП „ЛИДЕР” - 45

витие на селските райони 2007 - 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Ка-

3. ГЕРБ - 373

чество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”.

4. ДПС „Движение за права и свободи” - 775

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

5. Партия АТАКА - 422

РЕШЕНИЕ №138 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА

6. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 402

КРИЧИМ, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 от 24.05.2009 година

7. СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА” - 8

Р Е Ш Е Н И Е №138

8. НДСВ - 168

ОТНОСНО: преразглеждане на Решение № 132 от 22.04.2009

9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - 11

година

10. „Българска нова демокрация” (БНД) - 2

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с Писмо

11. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” - 127

с Изх. № 09-05-3/07.05.2009 год. на Областен управител на об-

ласт Пловдив

12. ПП ЗЕЛЕНИТЕ - 8

Пълният текст на решенията може да намерите на електронния

13. НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движе-

сайт на Община Кричим - www.krichim.bg или в стая № 6 в сгра-

ние Гергьовден, Единна Народна партия - 39

дата на Община Кричим

14. Чавдар Иванов Николов - 13


4

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2009

На един от най-светлите християнски празници - Цветница

„ЦКБ” АД подари икона с облика на „Света Богородица - Пъте-

НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОТПРАЗНУВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

водителка” на църкавата „Св. Св. Козма и Дамян” в гр. Кричим

с пожелание за здраве, успех, добротворчество и духовна сила

Патронният празник на 11 май 2009 г., беше изпълнен с мно-

на гражданите, а посетителите да намират облекчение и утеха

го настроение и усмивки. Факелното шествие и парадът на при-

във вярата и религията. Иконата „Света Богородица - Пътево-

казните герои започнаха и завършиха в двора на училището. В

дителка” е една от най-ценните в пловдивската епархия, тя е в

топлата майска вечер се изви българско хоро и небето се озари с

обков от злато и сребро. Отец Мирослав и цялото църковно на-

празнична заря. Специално за вечерта бяха изпълненията на учи-

стоятелство приеха дарението с голяма радост и благодарност.

лищния мажоретен състав „Мечо Пух” и музикантите от духовия

оркестър на Музикалното училище в град Пловдив.

По случай празника от името на кмета на Община Кричим беше

поднесен обещаният подарък - безжичен микрофон.

Тържественото мероприятие се превърна в традиция и всич-

ки възпитаници на най - старото учлище в нашият град го очак-

ват с нетърпение. Още от сега учениците мислят с какъв карна-

вален костюм ще участват през следващата година.

КОНЦЕРТ НА ДВГ „ДЪГА”

Учениците от СОУ “П. Р. Славейков” - гр. Кричим под ръководството на г-н Велич-

ков, участваха в областно състезание по бадминтон, проведено през месец март тази

Детска вокална група „Дъга” към Общински младежки дом -

гр. Кричим с ръководители Антоанета Кирова и Евелина Стояно-

година в гр. Първомай. Отборно момичетата на СОУ “П. Р. Славейков” се класираха

ва, отбеляза Международния ден на детето - 1 юни със самостоя-

на 3 място в областта, като най - добре се представиха Ваня Стоянова, Благовеста Ку-

телен концерт под надслов „С песен по света”. В него взеха учас-

кова и Величка Ташева. Отборът на девойките успя да се класира на второ място, пох-

тие всичките 35 участници в групата, на възраст от 5 до 13 години.

вала заслужават: Ася Стойчева, Къймет Денкчиева и Даниела Калинова.

В програмата бяха застъпени детски песни от цял свят - Русия,

САЩ, Унгария, Франция, Италия, Великобритания, Гърция, Турция

и разбира се - шедьоври от българската народна и авторска музика.

Салона на НЧ „Пробуда” беше препълнен с гости, които бурно

аплодираха всяко изпълнение на малките певци.

Професионалното озвучаване, изпълнено от тонрежисьора на

Радио „Веселина” Слави Пейков, осигури отличното качество на

изпълнените песни.

В ролята на водещ се представи бившата възпитаничка на ДВГ

„Дъга” - Милена Коилова, а режисурата на спектакъла бе осъщест-

вена от г-жа Любка Анохина.

Красивата украса на сцената се дължеше на труда, положен от

домакините от читалището и помощния персонал от Младежкия

дом, а ефектите за финала на концерта бяха осигурени от ЕТ „Еле-

на Недева”.

На 29.05.2009 г. от 17.00 ч. в

цата с весели игри. Дойде ча-

на малките палавници с не-

Младежки дом гр.Кричим де-

сът нататък да поемат - знае-

винни лудории и детска чис-

цата от подготвителна група

щи и можещи деца, които ви-

тота. Нека животът им бъде

ПЪРВИ ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

,,Мечо Пух” към ОДЗ ,,Неза-

наги ще носят спомен за ми-

едно безкрайно пътуване към

бравка” с учителки Васка Ди-

лите, любящи ги лица.

мечтите!

По случай Първи юни - Международен ден на детето, Община

мова и Павлина Кацарова ка-

Научиха и буквички, и ци-

На празника всички деца от

Кричим организира парти за малчуганите в нашия град. На този

заха: ,,Сбогом, любима детска

фри, научиха те толкова неща,

получиха удостоверения от

ден мечтите на тези, които искаха да се почувстват като манеке-

градина!”.

научиха и думичката - ключ за

директора на ОДЗ

ни, се сбъднаха. Те дефилираха по червения килим като истински

В най-красивата градина,

всички двери - ЧОВЕЩИНА!

,,Незабравка”- Евгения Кир-

звезди в модно ревю. Публиката ги аплодираше бурно.

при най-добрите госпожи,

Наесен те ще бъдат пър-

чева за успешно усвояване на

Първоюнското ни пътешествие продължи в света на музиката.

така година след година като

волаци! А нашите учител-

знания и умения по всички

Любителите на детската песен се включиха в караоке, което се

оказа голямо предизвикателство за тях. Шоуто продължи с нади-

малки незабравки растяха де-

ски сърца ще пазят образите

образователни направления

граване за всички луди-млади. Под ритъма на родните песни, хора

от Програмата за подготви-

и ръченици децата показаха своите умения в областта на народ-

телна група и придобиване на

ните танци. Журито беше единодушно в решението си, че учас-

обща и специална училищна

тниците са били прекрасни.

готовност. ,, Мили деца, вие

Кметът на Община Кричим - г-н Атанас Калчев, награди всич-

завършвате най-престижната

ки, събрали смелост да се изявят.

академия - Академията на пър-

вите седем! Желая ви много

здраве, радост и дръзновение!

Нека вашите усмивки озаря-

ват един по-добър и по-красив

свят! На добър час в родното

училище!” - поздрави дирек-

торката своите възпитаници.

Децата се забавляваха, смя-

ха и показаха колко са умни

и добри чрез веселите игри ,

представени от аниматорите

на детски център ,,Тон-бон-

бон” гр. Пловдив.

Родителите почерпиха за

здраве и успех малчуганите и

благодариха на тях и техните

учители за положените уси-

лия в учението и труда.