ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2009
Вицепремиерът Емел Етем
посети община Кричим
Вицепремиерът и минис-
ации не е отпуснало средства,
тър на извънредните ситуа-
въпреки подадените проекти.
ции Емел Етем посети въз-
Един от които е рушащия се
становените религиозни хра-
кухненски блок на СОУ„П. Р.
мове - църквата “Св. св. Коз-
Славейков” където за възста-
ма и Дамян” и джамията в
новяване са нужни 338 хил.
Община Кричим. Те бяха за-
лева. С друг проект общи-
сегнати от интензивните ва-
ната е кандидатствала за 135
лежи през ноември 2007 го-
000 лева за реконструкция на
дина.
пешеходния мост на р.Въча,
Двата молитвени храма
който е строен преди 93 годи-
бяха възстановени през сеп-
ни. Поради краткото време с
тември 2008 година. За пре-
което разполагаше вицепре-
одоляване на последиците от
миерът тези обекти не можа-
наводненията с решение №
ха да бъдат разгледани.
СБ-1 от 31.03.2008 г. Меж-
И в джамията, и в църква-
дуведомствената комисия за
та, г-жа Етем бе посрещната
възстановяване и подпома-
с пити и с много благодар-
гане към Министерски съ-
ност за отпуснатите средства.
вет, чийто председател е ви-
„В Междуведомствената
цепремиерът Емел Етем, ут-
комисия за възстановяване и
върди 90 730 лв. за възстано-
подпомагане постъпват заяв-
вителен ремонт на храм „Св.
ления за финансиране на ре-
св. Козма и Дамян” и 86 365
дица обекти, като за съжа-
лв. за възстановителен ре-
ление лимитираният финан-
монт на „Джамия”. С отпус-
сов ресурс на комисията не
натите средства е направе-
позволява всичките искания
на хидроизолация на про-
да бъдат удовлетворени” за-
теклите след наводнението
яви министър Етем. „Прио-
през 2007-а покриви на мю-
ритет на межуведомствената
сюлманския и на християн-
комисия за възстановяване и
ския храмове. Те са боядиса-
подпомагане е отпускането
ни, направени са и нови от-
на средства за възстановява-
воднителни и гръмоотвод-
не на пострадали от бедствия
ни системи. Със 17 000 лева
детски градини, училища, ду-
отпуснати от Междуведом-
ховни храмове, тъй като това
ствената комисия е ремонти-
са обекти от голяма общест-
ран и покрива на единствено-
вена значимост” допълни тя.
то средно училище в Кричим
В посещението участва-
- „П. Р. Славейков”.
ха Ахмед Юсеин - народен
Домакините от общинската
представител, Тунджай Наи-
администрация възнамерява-
мов - заместник областен уп-
ха да покажат на Емел Етем и
равител на област с админи-
обектите, за които Министер-
стративен център Пловдив,
ството на извънредните ситу-
както и други гости.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2009
ПРОЛЕТЕН
СПОРТЕН ПРАЗНИК
На 31 март 2009 година на стадиона в град Кричим
се проведе пролетен спортен празник с активното участие
на учениците от СОУ ”П. Р. Славейков”. Празникът зало-
жен в Спортния календар на Община Кричим се организи-
ра и ръководи от учителите по физическа култура и спорт
Костадин Величков, Ангел Черганов, Ягода Димитрова,
с помощта на класните ръководители и учителите. Всеки
участник искаше да покаже най-добре своите спортни въз-
можности в състезанията: бягане на 400 м, теглене на въже,
народна топка и футбол.
За победителите бяха осигурени награди от Община Кри-
чим - купи, топки, федербали, въжета.
Наградени участници:
1. Отборите по футбол получиха купи:
Първо място - отборът на осмите класове
Второ място - отборът на шестите класове
Трето място - отборът на седмите класове
2. Най-бързи в бягането на 400метра:
Благовеста Кукова - 6 клас
Ангел Тошев - 6 клас
По покана на „Интер Спорт Груп BG” - Ха-
Пловдив. Агенцията съществува вече 10 го-
Ася Стойчева
- 8 клас
сково и представител за България на „Кон-
дини и организира турнири в цяла Европа.
Петър Котларов - 8 клас
такт - Авентюр Промошън” - Франция,
Футболистите ще пътуват на 08.04.2009 г.
3. Победители в теглене на въже:
ФК „Кричим” набор 1993 и 1994 година ще
от Кричим до гр. Лил - Франция, където ще
от 5 класове - 5 в клас
участва в организираният ежегоден футбо-
бъдат турнирите. Първият мач на нашите
от 6 класове - 6 а клас
лен турнир за деца родени през 1990-1998
представители ще бъде на 11.04.2009 от 13.15
от 7 класове - 7 г клас
година, който се провежда във Франция от
часа с Hergnies, вторият мач на 11.04.2009 от
от 8 класове - 8 а клас
Северната и Южна футболна лига. Всяка го-
15.15 часа с ANS 2, трети мач на 12.04.2009
4. Победа завоюва и сборният отбор на шестите класове
дина на тези турнири взимат участие отбо-
от 09.15 часа с Vaux Le Penil и четвърти мач
по народна топка, а за най-добър играч беше избрана Зе-
ри от Русия, Англия, Белгия, Франция, Ма-
на 12.04.2009 от 12.15 часа с Holnon. След
кие Чинтова от 5 клас.
кедония, Гърция и др.
класирането на отборите на 13.04.2009 ще
Представител на „Интер Спорт Груп BG” -
бъдат изиграни полуфиналите и финала.
Хасково е имал възможност да гледа футбо-
Отбора ще се включи в турнира благодаре-
лен мач на ФК „Кричим”- родени 1994 г., и е
ние на съдействието на Община Кричим, как-
информирал агенцията за доброто представя-
то и представители на фирми, частни лица и
не на кричимския отбор срещу ФК „Ботев” -
симпатизанти на футболния клуб.
Областна конференция
„Училището - желана
територия на ученика”
На 24.03.2009 г. Община
Кричим взе участие в об-
ластния етап на конферен-
цията „Училището - желана
територия на ученика”. Ме-
роприятието се проведе в Ба-
лабановата къща в гр. Плов-
див. Г-жа Ягода Димитрова
- преподавател от СОУ „П.
Р. Славейков бе единстве-
ния представител от нашата
община допуснат за участие
в областния етап. Тя бе кла-
сирана в ІІІ-та секция „Мер-
ки за ограничаване на отпа-
дането и насърчаване на по-
сещаването на учениците в
училище” с проект „Учили-
ще за всеки”.
СЪОБЩЕНИЕ
няват кадастрални планове, предават безвъзмездно
дта за одобряване на кадастралната карта и кадас-
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
тралните регистри.
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГРАД КРИЧИМ
оригиналите им и свързаната с тях документация в
От 21.04.2009г. поддържането на кадастралните
двуседмичен срок от поискването.
планове и издаването на скици за поземлени имоти
Уведомяваме Ви, че одобрената кадастрална
Органите на държавната власт и на местното са-
на жителите на гр.Кричим ще се извършва в Служ-
карта и кадастралните регистри за землището на
моуправление и общинските служби по земеделие
бата по геодезия, картография и кадастър - Пловдив,
гр.Кричим влизат в сила от 18.04.2009г. за имотите,
и гори предават на службата по геодезия, картог-
ул. „Богомил” № 31, ет.3. За изготвените справки и
които не са засегнати от подадените до съда жалби.
рафия и кадастър копия от всички актове, с които
услуги въз основа на предадените й карти, плано-
Съгласно разпоредбите на Закона за кадастъра и
се признава, установява или възстановява право на
ве и регистри в Службата по геодезия, картография
имотния регистър след одобряване на кадастралната
собственост и друго вещно право върху недвижи-
и кадастър - Пловдив ще се заплащат такси по Та-
карта и кадастралните регистри дейностите на об-
ми имоти, както и от влезлите в сила актове, с ко-
рифа № 14 за таксите, които се събират в система-
щинската администрация по поддържане на кадас-
ито се възстановяват правата на собствениците по
та на Министерството на регионалното развитие и
тралните планове и по издаване на скици от тях за
Закона за собствеността и ползуването на земедел-
благоустройство и от Областните управители, при-
съответното землище се прекратяват.
ските земи, в 30-дневен срок от поискването им или
ета с ПМС № 175 от 05.08.1998г., изм. от 04.11.2008г.
Общините и други юридически лица, които съхра-
от обнародването в „Държавен вестник“ на запове-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2009
3
Втори национален
фестивал на белия щъркел
Фестивалът на белия щъркел
Участниците в Екоклуба “Чу-
Мрамор 2009г. съвпадна с на-
десата на природата” предста-
стъпването на пролетта и има-
виха художествената компози-
ше за цел да пропагандира еко-
ция “Обичаме Кричим и го па-
логичното съзнание сред под-
зим чист”. Тя включваше из-
растващите с цел опазване на
пълнение на песните “Тихият
околната среда и застрашени-
пролетен дъжд” и “Планетата
те видове.
земя”. Децата представиха осъ-
Във фестивала взеха участие
временен вариант на приказка-
деца от Екоклуба “Чудесата на
та “Сливи за смет”. Кулмина-
природата” с ръководител Ди-
цията на представянето беше
митрина Славова и от кръжо-
модното ревю с облекла от от-
ка по изобразително изкуство
падъци, изработени от самите
с ръководител Янка Михайло-
участници. Последваха бурни
ва при ОМД гр.Кричим. Деца-
аплодисменти на публиката.
та участваха в изложба на дет-
За своето отлично представя-
ски рисунки и в конкурс- пле-
не участниците в Екоклуба по-
нера на тема “Опазване на при-
лучиха грамота и специалната
родата”.
награда на журито от 300 лв.
Фестивалът беше открит с
Децата на Кричим показа-
карнавално-маскарадно шест-
ха, че обичат своя роден край
вие с участници от цялата стра-
и искат да живеят в един чист
на и кукерски танци на площа-
и красив град, както и жела-
да в с.Мрамор. Конкурсната
ние да участват в инициативи
програма продължи на сцена-
за опазване на неговата краси-
та на читалището.
ва природа.
Участие на учениците от „СОУ П. Р. Славейков“ гр. Кричим
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
в Общински кръг и Областен кръг на Олимпиадите през учебната 2008-2009 г.
Във връзка с писмо с Вх. № 1777/ 31.03.2009 г. от Общин-
През месец февруари и месец март се
5.Ангелина Мирославова Коларова -
ска служба по земеделие гр. Стамболийски, Ви уведомяваме,
проведоха Общинския кръг и Област-
7клас
че след 22.04.2009 г. се прекратяват дейностите на ОСЗ по:
ния кръг на Олимпиадите по изучавани-
Преподаватели - К. Ангелова, Н. Дана-
1.издаване на скици от картата на възстановената собстве-
те учебни предмети. Учениците от СОУ
илова
ност;
“П.Р.Славейков” гр. Кричим участвува-
- Химия и опазване на околната среда
2.изработване на проекти за делба на поземлени имоти;
ха активно и показаха своите знания и
участници - 14 ученика
3.регистрация на собственост на поземлени имоти.
умения.
Преподаватели- М. Дафчева, Ел. Чер-
Това се налага от обстоятелството, че е изработена и одобре-
Резултатите са следните:
ганова
на кадастрална карта на землището на гр. Кричим, община
- Български език и литература
- Биология и здравно образование
Кричим съгласно ЗКИР.
участници - 63 ученика
участници - 34 ученика
След 22.04.2009г. посочените по - горе дейности ще се из-
Преподаватели - М. Еврипиди, В. Томо-
Класирани за областния кръг - 5 ученика
вършват от службата по геодезия, картография и кадастър гр.
ва, Т. Папардова, П. Малинова, Цв. Ман-
1.Радиана Атанасова Кискинова- 12 клас
Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул.,,Богомил”№31.
далова, Ев. Арнаудова
2.Лейля Гюнаева Ходжова - 12 клас
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
- Математика
3Димитър Красимиров Тодоров - 7 клас
участници - 54 ученика
4.Ваня Костадинова Сокерова 7 клас
Преподаватели - Ж. Гетова, Ек. Пирино-
5.Таня Иванова Шишкова 7 клас
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ва, С. Бодурова
Преподаватели - Д. Славова, Р. Хаджиева
- Физика и астрономия
- История и цивилизация
ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ОПРЕ-
участници - 22 ученика
участници- 65 ученика
ДЕЛЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО
Класирани за Областен кръг - 5 ученика
Класирани за Областния кръг-3 ученика
ЧЛ.22 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
1.Димитър Красимиров Тодоров - 7 клас
1.Димитър Красимиров Тодоров 7 клас
С ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
2.Силвия Величкова Арнаудова - 7 клас
2.Радиана Атанасова Кискинова 12 клас
НЕНИЕ НА ЗМДТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПУБЛИКУВАН
3.Таня Иванова Шишкова 7 клас
3.Лейля Гюнаева Ходжова 12 клас
В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 105 ОТ 09.12.2008 Г., ДАНЪЧНА-
4.Ваня Костадинова Сокерова 7 клас
Преподаватели - Г. Марков, Г. Ангелов
ТА ОЦЕНКА НА ИМОТИТЕ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е УВЕЛИЧЕ-
НА С 50%, КОЕТО ВОДИ ДО УВЕЛИЧАВАНА НА ДАНЪК -
СГРАДИ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 66 ОТ ЗМДТ ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПА-
ДЪЦИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНА ПЛАН-СМЕТКА ВКЛЮЧВАЩА
РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА :
- СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИ-
РАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА.
- ТАКСИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИТЕ.
- ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И ПРИЛЕЖА-
ЩИ КЪМ ТЯХ ТЕРЕНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕ-
НО ПОЛЗВАНЕ
- ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИ-
ТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.
КАКТО ВЕЧЕ ВИ Е ИЗВЕСТНО ОБЩИНА КРИЧИМ НЯМА
СОБСТВЕНО СМЕТИЩЕ. ИЗПОЛЗВАНОТО ДО МОМЕНТА Е
НА ОБЩИНА БРАЦОГОВО. СЛЕД ВХОДИРАНИТЕ ИСКАНИЯ
ДО ОбС - ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗ-
ВАНЕ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ НА СМЕТИЩЕТО В С. ЦАЛА-
ПИЦА С РЕШЕНИЕ НА ОбС ПЛОВДИВ И ПИСМО ОТ КМЕ-
ТЪТ Г-Н СЛАВЧО АНАСТАСОВ ТОВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
Е ФАКТ И ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ
ДВЕТЕ ОБЩИНИ, С КОЙТО ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ И ТАКСАТА,
КОЯТО ЩЕ ЗАПЛАЩАМЕ ЗА ТОН ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪ-
ЦИ НА СМЕТИЩЕТО.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2009
На гости в
парламента и МОН
През месец февруари тази
възпитаниците на СОУ „П. Р.
шите възпитаници живо се
година ученици от 11 и 12
Славейков“. Там те заеха мес-
интересуваха от предстоящи-
клас на СОУ „П. Р. Славейков“
тата на народните представи-
те им матури, а г-жа Налбант
посетиха Народното събрание
тели и позираха за да се сни-
отправи към тях въпроси за
и Министерството на Образо-
мат и запаметят този момент
проблемите на училището и
ванието и Науката. Техен до-
от живота си, дори седнаха на
на самите ученици. Срещата
макин в Парламента беше на-
стола на който е седял самият
приключи с много приятна
родният представител проф.
Иван Вазов, а сега седи пред-
изненада за гостите на МОН-
Д-р Рупен Крикорян. Уче-
седателят на НС.
почерпка и подарък за все-
ниците имаха възможност да
В МОН те бяха посрещна-
ки от тях.
разгледат цялата сграда, да
ти от зам. министъра Мукад-
С натрупаните невероятни
научат повече за нейната ис-
дес Налбант, която беше сил-
впечатления от преживявани-
тория от самия г-н Крикорян.
но впечатлена и изненадана
ята си в този ден, изказвайки
Едно от най - атрактивните
от идеята за посещението на
сърдечни благодарности на
места за посетителите вина-
учениците в министерството.
г-н Рупен Крикорян за оказа-
ги е пленарната зала - място-
В проведената дискусия бяха
ното съдействие и топло по-
то на което се коват законите
поставени много актуални въ-
срещане, учениците се завър-
на България. Така беше и за
проси и от двете страни. На-
наха в родният си град.
Празник на буквите
На 24.03.2009 г. в комплекс
гр .Кричим също отбеля -
„Виктория” се проведе Праз-
заха традиционния праз -
ник на буквите на ученици-
ник за първи клас. Техните
те от І „А” клас при НУ „Ва-
тържества се проведоха на
сил Левски” под мотото „Ние
27.03.2009год. и 30.03.2009
вече сме грамотни”. На ме-
год. Гостите бяха посрещнати
роприятието бяха поканени
в празнично украсената зала
много гости, които органи-
на Младежкия дом. В специ-
заторите посрещнаха по стар
ално организирана програма
български обичай с пита и
малките ученици се разде-
мед. Програмата продължи
лиха с букварчето, като пред-
с много забавления и състе-
ставиха пред своите родители
зания подготвени от театър
наученото в първи клас, пяха
„Чар”. Родителите изненада-
и рецитираха с много настро-
ха своите деца, като им пода-
ение. Представиха драмати-
риха книжки с Български на-
зации по приказките: „Жите-
родни приказки.
ната питка” и „Дядо и ряпа”.
Първите класове на НУ
Честито ограмотяване, скъ-
„Св. Св. Кирил и Методий”,
пи деца!