ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2009
131 ГОДИНИ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Трети март 1878 година, пре-
ди 131 години бе провъзгласе-
но свещеното право на Бълга-
рия да възкръсне, да бъде сво-
бодна. На този ден към наши-
те молитви се присъединяват
НА БЪЛГАРИЯ
всички родолюбиви българи,
които с благодарност и призна-
телност отдават почит пред па-
метта на загиналите за свобо-
дата на Отечеството ни.
На 03.03.2009 г. от 17.30 часа
на паметната плоча на пл. „Ос-
вобождение” в Община Кри-
чим се проведе тържествено
честване по случай 136 годи-
ни от Освобождението на Бъл-
гария. В мероприятието взе-
ха участие ученици от СОУ
„П. Р. Славейков”, НУ „Ва-
сил Левски”, НУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, ДЦВХ. Тър-
жеството започна с водосвет
изпълнен от отец Мирослав
за здравето на населението на
град Кричим. Г-н Атанас Кал-
чев произнесе слово, с което
припомни историческите съ-
бития случили се на площада
пред църквата.
След приключването на
празничната програма с едно-
минутно мълчание се почете
паметта на загиналите герои.
Венци и цветя от Общината,
училищата, ОДЗ, НЧ „Пробу-
да” и ДЦВХ се поднесоха на
паметната плоча. Кулминация-
та на празника беше величест-
вената заря.
СРЕЩА С ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 11.02.2009 г. Кмета на Община Кричим
2. Сюзан Орхан Моллаюсеин - Секретар-
съвместно с новорегистрираното Джамийско
касиер
настоятелство проведоха среща с Главния мю-
3. Муса Алишов Ходжов - Член
фтия на Република България д-р Мустафа Ха-
След подадено Заявление придружено с не-
джи. Целта на срещата беше да се представят
обходимата документация Кмета на Община
членовете на настоятелството, избрани с Ре-
Кричим издаде Удостоверение за регистра-
шение №18 на Висшия мюсюлмански съвет
ция № 1 от 22.01.2009 г. на новото Джамий-
от 18.11.2008 г., в което се одобрява предло-
ско настоятелство.
жението на Районния мюфтия на Пловдив за
Информираме заинтересованите гражда-
назначаване на Мюсюлманско настоятелство
ни, че предходното Джамийско настоятелство
гр. Кричим в следния състав::
е нелигитимно и от 2002 г. няма издадена ре-
1. Ерсин Аляйдин Ахмед - Председател
гистрация.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2009
ПОСРЕЩАНЕ НА
БАБА МАРТА В
На 27.02.2009 год. в сгра-
дата на ОДЗ „Ралица”, здра-
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ви, весели и заредени с най-
голямо любопитство, децата
бяха в очакване на поредния
празничен ден. Денят, когато
при тях влезе добрата, щедра
и многообичана Баба Марта.
За тази вълшебница може-
ща да доставя голяма детска
радост и неразгадано щастие
децата бяха подготвили свои
индивидуални и групови из-
ДУНАВСКО ХОРО В
пълнения. Истинско удоволст-
вие за големите творчески
трепети бяха изявите на де-
цата от ІІІ гр., с учители г-жа
ОБЩИНА КРИЧИМ
Льотева и г-жа Масленишка
от ОДЗ „Ралица”, г-жа Тер-
По повод 110 години от рождението на Дико Илиев мина-
зиева и г-жа Попова от ОДЗ
лата година Община Кричим организира „Дунавско хоро”
„Незабравка”.
в чест на композитора. Желанието ни това да се превърне в
Мили читателю, ако поня-
една хубава традиция и в този ден всички да изиграем най-
кога си мислиш, че е нужно
българското и най-дългото хоро ни подтикна на 16.02.2009
само слънцето да изгрее, за
г. от 17.00 часа отново да се хванем за ръце и да тропнем
да се роди един хубав ден, си-
хорце. Мероприятието се организира със съдействието на
гурно се лъжеш.Всички тряб-
НЧ „Пробуда” и детски танцов състав за народни танци
ва да сме убедени,че само ко-
„Български ритми” към читалището.
гато докоснем детския свят с
много обич успяваме да дос-
тигнем до детското сърце, да
видим радостта в чистите като
утринна роса детски очички.
Завладяваща тишина се
роди в пролетно украсените
занимални, когато влезе Баба
Марта, облечена в народна но-
сия. Тя ни накара да се почув-
стваме в един свят - истин-
да потърсиш началото - све-
Сюзан Моллаюсеин, г-жа Се-
ско български. Свят, в който
тът на нашето детство.
винч Афъзалиева и г-жа Фа-
се връщаш отново и отново, за
Гости на празника бяха г-ца
тма Калканова.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 05.03.2009 Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 108
1, т. 7 от ЗМСМА във връзка
Р Е Ш Е Н И Е №115
йон „Хебър”.
Р Е Ш Е Н И Е №122
ОТНОСНО: относно касо-
с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от ЗМДТ
ОТНОСНО: годишен отчет
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,
ОТНО СНО : изпълне -
вото изпълнение на бюджета
и проведено поименно гла-
за състоянието на общинския
т. 15 от ЗМСМА и проведено
ние на решенията на Об-
към 31.12.2008 година.
суване
дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД.
поименно гласуване
щински съвет при Общи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.
ОСНОВАНИЕ: чл. 9 от За-
на Кричим от Общинска
1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от
Р Е Ш Е Н И Е №112
кона за общинския дълг
Р Е Ш Е Н И Е №120
администрация за пери -
ЗОБ и проведено поименно
ОТНОСНО: изменение на
ОТНОСНО: приемане на
ода от 01.07.2008 год. до
гласуване
Тарифа за началния размер
Р Е Ш Е Н И Е №116
Наредба за собствеността,
31.12.2008 година.
на наемите и таксите при пре-
ОТНОСНО: промяна в чис-
ползването, стопанисването,
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал.1
Р Е Ш Е Н И Е №109
доставяне на обекти и тере-
леността и структурата на об-
изграждането, ремонта, под-
т.7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 т.
ОТНОСНО: приемане на
ни общинска собственост за
щинската администрация.
държането и финансиране-
20 и чл. 130 от Правилника за
Стратегия за управление на
2009 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,
то на пътната мрежа на тери-
организацията и дейността на
общинската собственост 2009
ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 8
т. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 2
торията на община Кричим
ОбС-Кричим и взаимодейст-
- 2011 година.
от Закона за общинската соб-
от ЗМСМА
и Докладна записка от Анка
вието му с Общинска адми-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2,
ственост и чл. 21, ал. 1, т. 23
Самуилова Хаджиева - Пред-
нистрация
от Закона за местното самоу-
и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш Е Н И Е №117
седател на Общински съвет -
правление и местната адми-
ОТНОСНО: приемане на
Кричим, относно допълнение
Р Е Ш Е Н И Е №123
нистрация, чл. 8, ал. 8 от Зако-
Р Е Ш Е Н И Е №113
Отчет за дейността на Общин-
на проект на Наредба за соб-
ОТНОСНО: отпускане на
на за общинската собственост
ОТНОСНО: становище на
ски съвет при Община Кри-
ствеността, ползването, из-
парична помощ на Михаил
ПК по социални дейности във
чим за периода юни 2008 - де-
граждането, ремонта, поддър-
Юлианов Янков.
Р Е Ш Е Н И Е №110
връзка с актуализиране на Ре-
кември 2008 година.
жането и финансирането на
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,
ОТНОСНО: приемане на
шение № 341, взето с Прото-
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6
пътната мрежа на територия-
т. 23 от ЗМСМА
Програма за управление и
кол № 48 от 11.10.2002 год.
от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18
та на община Кричим.
разпореждане с имотите об-
на ОбС и оставяне в сила на
от Правилника за организаци-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.2
Р Е Ш Е Н И Е №124
щинска собственост в об-
Решение № 159, взето с Про-
ята и дейността на Общински
ЗМСМА, във връзка с чл. 23
ОТНОСНО: избор на коми-
щина Кричим през 2009 го-
токол № 21 от 12.05.2005 год.
съвет при Община Кричим и
от Закона за пътищата
сия, съгласно чл. 25, ал. 2, т.
дина.
на ОбС.
взаимодействието му с Об-
3 от Закона за предотвратява-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2,
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.
щинска администрация
Р Е Ш Е Н И Е №121
не и разкриване на конфликт
от Закона за местното самоу-
1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОТНОСНО: приемане на
на интереси
правление и местната адми-
Общински съвет при Общи-
Р Е Ш Е Н И Е №118
Наредба за реда за придоби-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.
нистрация, чл. 8, ал. 9 от Зако-
на Кричим
ОТНОСНО: приемане на
ване, управление и разпореж-
1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и
на за общинската собственост
Програма за работата на Об-
дане с общинско имущество и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3
Р Е Ш Е Н И Е №114
щински съвет - Кричим за
Докладна записка от Анка Са-
от Закона за предотвратяване
Р Е Ш Е Н И Е №111
ОТНОСНО: Бюджет 2009
2009 година.
муилова Хаджиева - Предсе-
и разкриване на конфликт на
ОТНОСНО: приемане на
година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,
дател на Общински съвет -
интереси
Наредба за изменение и до-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.
т. 23 от ЗМСМА
Кричим, относно допълнение
пълнение на Наредба за опре-
1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМС-
на проект на Наредба за реда
Пълният текст на решения-
делянето и администрирането
МА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 14
Р Е Ш Е Н И Е №119
за придобиване, управление
та може да намерите на елек-
на местните такси и цени на
от ЗОБ и във връзка с разпо-
ОТНОСНО: прекратяване
и разпореждане с общинско
тронния сайт на Община Кри-
услуги на територията на об-
редбите на ЗДБРБ за 2009 и
на членството на община Кри-
имущество.
чим- www.krichim.bg или в
щина Кричим.
РМС № 29 от 2009 г. и про-
чим в Асоциацията на общи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2
стая № 6 в сградата на Общи-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.
ведено поименно гласуване,
ните от Южен централен ра-
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС,
на Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2009
3
ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ
1-ВИ МАРТ - ДЕН
Община Кричим изготви и подаде проект по Програма за раз-
витието на селските райони към Министерство на Земеделието
и Продоволствието за изграждане на детска площадка за обу-
чение по безопасност на движението. В проекта е предвиде-
НА САМОДЕЕЦА
но площадката да бъде изградена с необходимите алейна мре-
жа, озеленяване, благоустрояване и сигнализация на предвиде-
На 1-ви март в ресторант „Виктория” бе честван деня на са-
ния за тази цел терен, който се намира в непосредствена бли-
модееца с финансовата подкрепа на община Кричим.
СЪОБЩЕНИЕ
зост до градския стадион на град Кричим. Местоположението
Поздрави, пожелания и грамоти поднесе И.Зайцева-секретар
на площадката предразполага съчетанието от образователно-
на НЧ”Пробуда”гр.Кричим.
На 27.03.2009 г. от 12.30 часа
то й предназначение със спортни дейности, игри и мероприя-
Всички самодейци и ръководители от НЧ”Пробуда” и общин-
Община Кричим организира
тия. Основната идея е да се създаде миниатюрна среда, която
ски младежки дом получиха мартеница, парче от питата и на-
пролетен спортен празник за
нагледно да симулира градска улична мрежа.
града от томболата.
учениците от СОУ „П. Р. Славей-
В проектното решение е предвидена система от асфалтови
Вечерта премина с много настроение, танци, веселие и кръш-
ков”. Мероприятието ще се про-
алеи, прилежащи тротоари, както и озеленяване с трева, ни-
ни хора.
веде на стадион „Христо Ботев”.
ска и висока растителност. В системата от „Улици” ще бъдат
представени кръстовища с кръгово движение, кръстовище със
светофарна уредба, кръстовища с различна степен на предим-
ство и паркинги. Целта е под формата на обучение и игра де-
136 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
цата да усвояват навици и да проявяват интерес към движени-
ето по пътищата и неговата безопасност.
На 19-ти февруари НУ „Ва-
ха участие ученици от трети-
града. Любезното домакинство
По същата програма е внесен и проект „Подобряване на енер-
сил Левски” отбеляза патрон-
те класове и участници в СИП
на НЧ „Пробуда” допринесе за
гоефективността на административната сграда на Община Кри-
ния си празник пред кричим-
„Музика” при училището. Гости
качественото отбелязване на бе-
чим”. По - голямата част от фасадата на общината е облицова-
ската общественост с шествие
на честването бяха представите-
лежитата дата. След приключва-
на с камък, дограмата е дървена и в лошо състояние вследствие
и тържествена програма, пос-
ли от ръководството и админи-
нето на програмата бяха подне-
атмосферните условия и дългогодишната експлоатация /пове-
ветена на 136-та годишнина от
страцията на Община Кричим,
сени венци и цветя пред бюст
че от 30 години/. Неуплътнеността на дограмата препятства
обесването на героя. В нея взе-
учители, ученици и граждани на
- паметника на Васил Левски.
поддържането на необходимата температура в стаите и води
до големи загуби на топлинна енергия през отоплителния пе-
риод и до прегряване през лятото. Поради тези причини сани-
рането на сградата е особено наложително. Предвидените ре-
монтни дейности включват подмяна на дограмата и поставяне
на външна топлоизолация.
Поредният подаден проект е за вътрешен ремонт на сгра-
дата на градския стадион в гр. Кричим. Там се предвижда из-
цяло обновяване и ремонт на баните и съблекалните. Боядис-
ване на помещенията и запечатване на стените с хидроизоли-
ращ разтвор от вътрешната страна и други ремонтни дейности.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Приканваме Ви да погасите задълженията си от предходни
години до 2008г. включително, произтичащи от Закона за мест-
ните данъци и такси.
Срещу некоректните платци ще бъдат предприети действия,
съгласно ДОПК за принудителното събиране на задължения-
та, включително и предаването им на Агенцията за събиране
на държавни вземания.
Със съдействието на г-жа
Кирова - учител по музика
Краен срок за доброволно плащане - 30.04.2009г.
към НУ „Васил Левски” ста-
нахме свидетели на търже-
Граждани, непогасили задълженията си към Община Кричим
ството, с което се отбеля-
По случай 19-ти февруари Патронния празник на НУ „Ва-
няма да бъдат обслужени, считано от 01.05.2009 г.
заха 136 години от Обесване-
сил Левски”, Община Кричим подари на училището три
то на Васил Левски.
портрета с лика на Апостола.
Уважаеми съграждани,
лие или на трафик на хора.
Заплашване
бременна
Публикуваният в този брой мате-
То се използва, за да събуди чув-
- оставяне без храна
В община Кричим е изградена Об-
риал е на тема „Домашно насилие”
ство на страх у жертвата, че ако не се
- душене, връзване
щинска комисия за обществен ред
подчинява, ще й се случи нещо много
- обезобразяване
и сигурност. Основен приоритет в
лошо. Вербалните заплахи често са
- убийство
дейността на същата е подобрява-
придружени с жестове, като унищо-
Сексуална злоупотреба
ФОРМИ НА
нето на обществения ред и сигур-
жаване на вещи (най-вече на жертва-
Много жени са открили, че след
ност чрез непрекъснато партнира-
та), нараняване или убиване на мал-
определен период от време мъж, кой-
не между представените в нея ин-
ки домашни животни, игра с огне-
то е злоупотребявал физически или
ституции /органите на местното са-
стрелни оръжия. Най-честите запла-
психически, стига и до тази форма
ДОМАШНО
моуправление - общинска админи-
хи са тези за убийство на жертвата и/
на насилие. То включва:
страция и общински съвет; държав-
или децата, както и заплаха със са-
- каране на жертвата да върши
ни институции - Районно управле-
моубийство.
неща в секса, които тя не иска и ко-
ние гр. Стамболийски и Дирекция
НАСИЛИЕ
Емоционално насилие
ито я карат да се чувства неудобно
„Социално подпомагане”; непра-
То лишава жертвата от самоуве-
- изнасилване
вителствени организации/ и търсе-
Изолация
реност, кара я да раболепничи, пра-
- насилване на жертвата да прави
не на нови форми на сътрудничест-
Жертвата е зависима от партньора
ви я зависима и слаба. Това поведе-
секс с други хора
во и въздействие.
си без възможност за помощ и под-
ние включва унижаване и ругаене
Използване на децата, за да се кон-
Едно от специфичните дейст-
крепа отвън. Излизанията и конта-
на жертвата, дисквалифицирането й
тролира или наказва майката
вия по изпълнение на приоритети-
ктите й се ограничават до нула, ко-
пред приятели, вменяване на вина,
Често мъжете, които упражняват
те, заложени в Плана за дейността
ето се осъществява по различни
както и на чувството, че тя е глупава.
насилие, заплашват, че ще навредят
на ОКОРС през 2009 г. по реализи-
начини. Като например изключва-
Физическа злоупотреба
на децата, за да накарат майката да се
ране на стратегията „Полицията в
не на телефона, когато извърши-
Тя кара жертвата да върши оно-
подчини на изискванията им. Деца-
близост до обществото”, е изгот-
телят е вън от дома, придружаване
ва, което иска насилникът. В пове-
та биват използвани като „шпиони“,
вяне на информационни материа-
на жертвата навсякъде, отваряне на
чето случаи той наказва жертвата за
които да докладват на бащата къде е
ли във връзка с домашното насилие
пощата й...
това, че е нарушила неговите прави-
майка им. Деца биват принуждава-
и разпространение на същите сред
Финансов контрол
ла. Това поведение включва:
ни да участват в нападенията срещу
обществеността.
Жертвата се лишава от достъп до
- зашлевяване, ритане, блъскане,
майка им. Някои насилници систем-
В тази връзка в няколко поредни
пари и каквато и да било информация
удряне с юмрук, хапане, хвърляне
но подкопават авторитета на майка-
издания на информационния бюле-
за финансите на семейството. На ден
на предмети
та пред децата.
тин на общината ще ви запознаем
й се отпускат само определени сто-
- насочване и стрелба с оръжие
с формите на домашно насилие, на-
тинки за пазаруване. Забранява й се
- заключване вкъщи
В следващия брой очаквайте
силието над деца, трафика на хора,
да работи. Дори и да е взела пари на
- изоставяне на непознато място
„Насилие над деца”
както и кой и как може да ви помог-
заем, или ако има спестявания, те й
- отказ на насилника да помогне,
не, ако сте жертва на домашно наси-
се отнемат.
когато жертвата е ранена, болна или
ОКОРС при община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2009
В Спортния календар на
Община Кричим за 2009 го-
дина бе заложен Общински
кръг по шахмат, който с е
състоя на 26.02.2009 г. от
15.00 часа в лекционната
зала при НЧ „Пробуда”. Пър-
воначално бяха проведени
вътрешноучилищни състеза-
ния в СОУ „П. Р. Славейков”,
тогава се излъчиха първен-
ците, които се явиха в об-
ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ
щинското състезание. След
официалното откриване на
мероприятието г-н Черганов
- ръководител на отбора по
шахмат и учител в СОУ „П.
Р. Славейков” даде указания
относно правилата на състе-
занието, което се проведе в
четири етапа на принципа на
елиминиране. В 15.15 часа се
даде старт на първите пар-
тии. След тяхното приключ-
ване се оформиха две групи
на „пбедители” и „победе-
ни”. На втори етап чрез жре-
бий се образуваха нови двой-
ки от „победители” и „побе-
дени”. На същия принцип
премина и третия етап. Така
се стигна до четвърти етап,
където победителите играха
за първо и второ място, по-
Битката за І-во и ІІ-ро място състояла се между Дими-
Битката за ІІІ-то и ІV-то място състояла се между Крис-
бедените за трето и четвър-
тър Тодоров и Иван Лазаров.
тиян Гайдаров и Пепа Бабачева.
то. В 19.00 часа състезание-
то завърши с подреждането
ІІІ място Кристиян Гайда-
ма купи придружени с фла-
Кричим на 28.03.2009 г. в гр.
на Кричим, ученици от СОУ
на състезателите, както след-
ров, 7 клас
гчета обозначаващи класа-
Пловдив, където ще се про-
„П. Р. Славейков” и ветерани
ва:
ІV място Пепа Бабачева,
цията. Наградите бяха връ-
веде поредния кръг на Об-
по шахмат. Дадоха се ценни
І място - Димитър Тодо-
8 клас
чени от Гл. специалист „Об-
ластното състезание.
съвети на бъдещите шахма-
ров, 7 клас
На всички участници за
разование” и г-н Черганов.
Гости на мероприятие -
тисти, които да им бъдат по-
ІІ място - Иван Лазаров,
награда бе подарен комплект
Първите четирима ще за-
то бяха инж. Нуржан Ристе-
лезни в състезателната им
6 клас
за шахмат, а на първите три-
щитават честта на община
мова - Зам.-Кмет на Общи-
дейност.
„ВОЛОС 05” ООД
„ВОЛОС 05” ООД - гр. Кричим е създадена през 2005 го-
дина. Основната дейност на фирмата е дървообработване, за-
готовка и преработка на дървен материал и палети. Фирмата
произвежда талпи, греди и други видове материали необходи-
ми за строителството.
През 2009 година предприятието откри производствен цех на-
миращ се в индустриалната зона на гр. Кричим. Към момента
в него работи персонал от 12 човека, a продажбите са ориен-
тирани към вътрешния пазар. „ВОЛОС 05” ООД обявява още
свободни места за назначаване на работници.
За заявки и повече информация може да се обръщате към уп-
равителят на фирмата г-н Ангел Ранчев на тел: 0888/221 393.