На 23.07.2012 г., в Об-

ластна Администрация

– гр. Пловдив се прове-

де поредната среща сви-

кана от Областния Уп-

равител г-н Здравко Ди-

митров за проблемите

с дърводобива в облас-

тта. На нея присъстваха

представители на всич-

ки институции, от ко-

ито зависи решаване-

то на проблема – народ-

ни представители, пред-

ставители на прокурату-

рата и съда на горските

стопанства, Регионална-

та инспекция по горите,

кметове на общини и

представители на част-

ните фирми, които до-

биват дървен материал.

Южното централно

което отговаря за всич-

ки горски стопанства в

областта заяви, че ситу-

ацията няма да се проме-

ни, ако не бъдат отстра-

нени пропуските в Зако-

на за горите. Дърводо-

бивните фирми които не

получават разрешител-

ни от общините да пре-

минават през общински

пътни мрежи намиращи

материал. Също така

при сключването на до-

говор със съответната

фирма да се иска депо-

зит, с който след това

ще се възстановява пътя.

Така след спечелване на

търга всеки ползвател

ще е длъжен да попра-

ви разрушеното.

Представители на по-

лицията докладваха, че

не се осъществява пос-

ледващ контрол след из-

вършване на дейността

на фирмите. Забранени

и свръх натоварени ка-

миони разрушават гор-

ските пътища в облас-

тта безнаказано. Пред-

те фирми отвърнаха, че

през последните години

никой не е контролирал

горските пътища и тях-

ното състояние, а това

което е разрушавано го-

дини наред няма как

ва само от тяхна страна.

За шест месеца в про-

куратурата са получени

105 сигнала, от които

само 22 са наказателни

постановления. Пред-

ставителите на Прокура-

турата дадоха предложе-

ние за оптимизиране на

контролната дейност, за

да се отстранят част от

проблемите.

Служители от Инспек-

цията по труда са прове-

рили 16 фирми през из-

миналия месец, и са със-

тавени актове и предпи-

сания. Сред основните

нарушения е неправос-

пособността на дървос-

екачите с моторни три-

они и липсата на лич-

ни предпазни средства.

Проверките ще продъл-

жат и при следващо кон-

статиране на нередно-

сти ще бъдат образува-

около становището, че

трябват промени в Зако-

на за горите. На следва-

се ангажираха да пред-

ложат списък на кон-

за да се промени ситуа-

цията с дърводобива в

областта.

ставителите на частни-

ни наказателни постано-

вления, уточниха от Ин-

спекцията по труда.

В края на срещата

всички се обединиха

сега да се възстановя-

ща среща институциите

кретните мерки, които

могат да се предприемат,

държавно предприятие,

се в горски фонд нямат

грижата да си възстано-

държавно предприятие

но държавното пред-

прави търговете, фир-

приятие -Смолян да се

мите ползват пътя, къде

поиска от Общинските

е логиката общината да

съвети на 18-те общини

го поддържа, бяха кате-

в областта право за пре-

горични градоначални-

минаване през общин-

ците. За да се променят

ска пътна мрежа в гор-

нещата кметът на общи-

ски фонд, управление,

на Кричим г-н Атанас

поддръжка и контрол

Калчев даде конкрет-

на тези пътища от съот-

но предложение. Преди

ветното държавно пред-

обявяването на търгове-

приятие, по които ще се

те от Южното централ-

транспортира дървения

вят пътя след като свър-

шат работа. Кметовете

на общини в които се из-

вършва дърводобив въз-

разиха защо да поддър-

жат пътя, който те реал-

но не ползват. В Закона

за горите трябва да зале-

гне, че грижата за пътя

трябва да е на ползва-

теля. Южно централно

ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2012

КМетОВете НА ОБЩИНИ От ПлОВДИВсКА ОБлАст

сРеЩу ПРОПусКИте В ЗАКОНА ЗА гОРИте

ОБЩИНИ

– г-н Росен Плевнелиев,

Председателят на НС –

г-жа Цецка Цачева, Ми-

нистър Председателят –

г-н Бойко Борисов, Ми-

нистърът по Управление

на средствата по ЕС – г-н

Томислав Дончев и Ми-

нистърът на РРБ – г-жа

Лиляна Павлова.

Освен Кричим, има

още няколко малки об-

БАН сПИРА РАЗВИтИетО НА 43

Кмета на община Кри-

в т.нар. агломерационни

да преосмислят предло-

чим г-н Атанас Калчев

ареали.От това предло-

жението си и да не за-

изрази своето несъгласие

жение става ясно, че ико-

блуждават ръководство-

и възмущение от стано-

номистите от БАН нямат

то на ПРСР, че в Кричим

вището на Института за

представа колко „голяма е

не може да се реализи-

икономически изследва-

по територия, население

рат проекти по програма-

ния на БАН за редуцира-

и икономическо развитие

та, както и в другите по-

не на списъка с общини-

община Кричим” и затова

малки общини. Г-н Кме-

те, които имат право да

я предлагат за изключва-

та призова „икономисти-

кандидатстват за финан-

не. Към момента Общи-

те“ от БАН да престанат

сиране по приоритетни-

на Кричим има три спе-

да се занимават с общи-

те оси на Програмата за

челени проекта по ПРСР

ните, защото хората са

Развитие на Селските

и още 4, с които предстои

определили кой да ги уп-

Райони /ПРСР/, които от

да се кандидатства. Ако

равлява през следващите

231 да станат 188 на брой.

Кричим бъде изваден от

години, респективно кой

Oт БАН предлагат от фи-

списъка на общините от

да чертае приоритетите

нансиране по тази про-

селските райони, това оз-

за развитието на дадена-

грама да отпаднат градо-

начава, че една община от

та община. Атанас Кал-

вете и общините, които

Пловдивска област се ли-

чев призова още минис-

имат силно развита про-

шава да се развива, спи-

търа по еврофондовете

мишленост и туризъм, та-

ра се развитието на мал-

Томислав Дончев и пред-

кива, които разработват

кия и средния бизнес в

ставителитенадържавна-

интегрирани планове за

региона.

та власт, които са участва-

градско възстановяване

Затова г-н Калчев при-

ли в дискусията, посвете-

и развитие, и попадащите

зова „учените“ от БАН

на на Програмата за раз-

витие на селските райо-

ни, да НЕ взимат предвид

пективно и срещу пра-

вителството, което упра-

влява държавата и отдел-

щини, които са предло-

жени за изключване. За-

това г-н Калчев призо-

ните ервопрограми. С ог-

ва колегите си от засег-

лед защита интересите на

натите общини остро да

заключенията на „учени-

Община Кричим и пре-

се противопоставят на

те“ от БАН. Причината

дприемане на необходи-

заключенията на „ико-

е, че това ще бъде в ущ-

мите действия за придо-

номистите“ от БАН, че

ърб на хората от малки-

биване на реална пред-

„малките общини са сил-

те населени места, а рес-

става за настоящата си-

но развити и не им тряб-

туация в тези 43 общини

ват средства по ПРСП“,

г-н Калчев изпрати пис-

което е грешно и невяр-

ма до Президента на РБ

но твърдение.

2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2012

лятО В МлАДежКИ ДОМ - КРИЧИМ

За първи път по инициати-

водител Ива Петрова.

ва на ръководството на об-

Заниманията стартира-

щина Кричим в Общински

ха през месец юли 2012 г.,

Младежки Дом през летния

и ще продължат до края на

сезон се организират извън-

месец август 2012г., за учас-

класни занимания за учени-

тието, в които няма да се за-

ците от общината. Към мо-

плаща такса. С разкриване-

мента са обхванати около 60

то на летните клубове ръко-

ученици в следните клубове:

водството на общината цели

- „Забавна математика” с

да създаде по-добри усло-

ръководител Ягода Дими-

вия за занимателната анга-

трова;

жираност на учениците и

- „Екоклуб” с ръководител

спокойствие на родители-

Димитрина Славова;

те, че децата им са под пе-

- „Автомобилизъм – Кар-

дагогическото ръководство

тинг” с ръководител инж.

на квалифицирани специа-

Тодор Кръстев;

листи. Клубовете са отворе-

- „Тенис на маса и шах-

ни и желаещите да се вклю-

мат” с ръководител Ангел

чат в тях е необходимо само

Черганов;

да заявяват желание и съот-

- „Изобразително и при-

ветно да бъдат записани. За-

ложно изкуство” с ръково-

писването става всеки ра-

дител Янка Михайлова;

ботен ден от 08.30 до 18.00

- „Направи си сам” с ръко-

часа в ОМД.

Уважаеми съграждани,

През 2012 година НЧ „Пробуда - 1912 г.”, гр. Кричим, ще

чества своя 100-годишен юбилей.

За тържественото отбелязване на юбилея се обръщаме

към Вас, жителите на община Кричим, за творчески идеи,

виждания, предложения или мероприятия посветени на бе-

лежитата годишнина.

Най-интересните и атрактивните, но реализуеми Ваши

предложения, ще бъдат разработени и включени в юбилей-

ните тържества.

Искренно се надяваме на Вашата реална подкрепа и ак-

тивност, така че с действията си да приобщим различни-

те възрастови поколения от нашата община към идеята, че

българският народ е влязъл в голямото европейско семей-

ство със своята духовна култура и идентичност.

Вашите предложения може да отправяте в устна или пис-

мена форма при секретаря на читалището - г-жа Зайцева,

в библиотеката, както и на електронната поща на читали-

щето: probuda_krichim@abv.bg.

Уважаеми съграждани,

Община Кричим отправя покана към всички фирми, юри-

дически и физически лица за активно участие във финан-

совото подсигуряване на празника на града, който ще се

чества на 27 август 2012 година - понеделник.

Даренията могат да бъдат внесени на Касата на Общи-

на Кричим или преведени по дарителската сметка на об-

щината, както следва:

IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00,

BIC:CECBBGSF

код плащане: 445100

Банка „ ЦКБ” АД клон Пловдив – България, офис Кричим

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Рехабилита-

ция на централен площад „Обединение”, част

от ул. „Никола Петков” и прилежащите пло-

щи към сградата на община Кричим и чита-

лище „Пробуда”; паркоустрояване на УПИ ІV

– за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина,

кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана

на гр. Кричим” въз основа на техническо за-

дание и проект № 16/322/00371, максимална

допустима стойност за обособената позиция

837 696.00 (осемстотин тридесет и седем хи-

ляди шестстотин деветдесет и шест) лв. без

ДДС, обособена в два подобекта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Рехабили-

тация, паркоустрояване и благоустрояване

на зелени площи в: УПИ ХІІІ – за зеленина

трафопост, кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина,

кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина,

кв. 135; площад „Родопи” – пред църквата за

зеленина; имот за зеленина в района на гара

„Въча” въз основа на техническо задание и

проект №16/322/00373, максимална допус-

тима стойност за обособената позиция 604

364.00 (шестстотин и четири хиляди трис-

та шестдесет и четири) лв. без ДДС, обосо-

бена в пет подобекта;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Рехабили-

тация на пътна част на пешеходен мост над

река Въча, гр. Кричим” въз основа на тех-

ническо задание и проект №16/322/00381,

максимална допустима стойност за обосо-

бената позиция 134 928 (сто тридесет и че-

тири хиляди деветстотин двадесет и осем)

лв. без ДДС.

В община Кричим тече Открита про-

цедура по реда на Закона за обществени-

те поръчки с предмет: „Рехабилитация на

пътна част на пешеходен мост над р. Въча,

рехабилитация, паркоустрояване и благо-

устрояване на зелени площи въз основа

на техническо задание и работен/техниче-

ски проекти, финансирани изцяло или час-

тично със средства от европейски фондо-

ве по мярка 322 „Обновяване и развитие

на населените места” от ПРСР за периода

2007 – 2013 г., бенефициент община Кри-

чим, разделена на три самостоятелно обо-

собени позиции” с обща максимална до-

пустима стойност 1 576 988.00 (един ми-

лион петстотин седемдесет и шест хиля-

ди деветстотин осемдесет и осем) лв. без

ДДС, както следва:

витие на човешките ресур-

си. След одобрението на За-

явката ESF – 1103 – 06 – 14

– 0022 между Община Кри-

чим и Агенция по заетостта

на 14.05.2012 г. в гр. Плов-

осигуряване на заетост на

20 трайно безработни лица,

от които 10 лица на длъж-

ност ,,Градинар” и 10 лица

Уважаеми

съграждани,

По повод наближава-

нето на честването на

празника на град Кри-

чим на 27.08.2012 г. –

понеделник са органи-

зирани тържествени ме-

роприятия за малки и

големи на пл. „Обеди-

нение”.

За безпроблемното

протичане на празника

апелираме към всички

Вас да овладеете граж-

данската си позиция и да

проявите своята граж-

данска отговорност за

опазване на обще ст-

вения ред и общинско

имущество.

Нека заедно превър-

нем празника във все-

общ и незабравим.

ОБЩинсКа

админисТраЦиЯ

Във връзка с указание на

Министерството на здраве-

опазването и доказано нали-

чие на Азиатски тигров комар

/Aedes albopictus/ в страната,

преносител на вирусите на бо-

лестите Денга и Чикунгуня, и

дадено предписание от Регио-

налната Здравна Инспекция –

гр. Пловдив на територията на

община Кричим се проведоха

Във връзка с наболелия

проблем, както в наши-

вия, като организира на

12.07.2012 г. да бъде извър-

шена акция за улов на без-

на 21.07.2012 по улиците на

целият град и на двата кана-

ла находящи се на бул. „Ал.

Стамболийски” и бул. „Тра-

кия” в гр. Кричим, а препа-

ратите които бяха използва-

ни бяха ниско токсични и с

гарантирана безопасност за

хората и домашните живот-

ни и не замърсяват околна-

та среда.

БЪРЗА ПОМОЩ - 112;

032/643 854

ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ В

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” -

032/ 602 983; 032/ 602 984

СПЕШЕН ХИРУРГИЧЕН

КАБИНЕТ В ОРБ -

032/ 963 942

СПЕШЕН ТРАВМАТОЛО-

ГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -

032/ 963 943

МВР - ПЛОВДИВ - 112;

032/ 625 273

КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТ-

ВИЯ - 112; 032/ 932 007

ПЛАНИНСКА СПАСИ-

ТЕЛНА СЛУЖБА -

032/ 624 890; 0887/ 582 061

ПОЖАРНА БЕЗОПАС-

НОСТ - 112

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА -

032/ 952 290; 032/ 697 087;

032/ 628 677

„ВиК“ ЕООД - ПЛОВДИВ -

032/ 605 660

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2012

3

ОсИгуРяВА се ЗАетОст

НА 20 тРАйНОБеЗРАБОтНИ

През месец април 2012

,,Помощник – пътно стро-

година община Кричим по-

ителство”. На 19.06.2012 г.

даде Заявка за разкриване

започна обучението на одо-

на работни места по про-

брените за двете длъжности

ект „Нов избор – развитие

лица. След приключване на

и реализация” по ОП „Раз-

обучението и успешно по-

ложен изпит на лицата ще

бъде осигурена трудова за-

етост за 12 месеца в работи

свързани с поддръжка и ре-

монт на пътища, тротоари и

съоръженията към тях, как-

див се сключи договор за

то и работи свързани с под-

готовка на почвите, засява-

не, засаждане и поддържане

на залесените площи на об-

щина Кричим.

НА теРИтОРИятА НА ОБЩИНА КРИЧИМ се

ПРОВеДОхА ДеЗИНсеКцИОННИ МеРОПРИятИя

дезинсекционни мероприятия

те е необходимо и достатъчно

с цел намаляване броя на лар-

да се извършат две обработки

вите и възрастните форми на

на местата с най-голяма кон-

този вид комари. След полу-

центрация с препарат със си-

ченото предписание беше по-

лен провокиращ ефект, който

искано компетентното стано-

принуждава дори укрилите се

вище на фирмата изпълнител

насекоми да влязат в контакт

на ДДД-услуги за Кричим, в

с активното вещество.

което подробно бе разясне-

Дезинсекционното меро-

но, че срещу ларвните и има-

приятие включи две обра-

гиналните форми на комари-

ботки, които се осъществиха

БОРБА с БеЗДОМНИте КуЧетА

стопанствени кучета. Спе-

бяха подложени на кастра-

циалистите от Зооветери-

ция, обезопаразитяване и

ят град, така и в страната

нарен комплекс – Пловдив

ваксиниране, след което на

„бездомни кучета” общи-

уловиха 10 броя кучета от

16.07.2012 г. домашните лю-

на Кричим предприе дейст-

различни части на града. От

бимци бяха върнати в общи-

12.07.2012 г. до 15.07.2012

на Кричим по местата от къ-

г. кучетата прекараха в пло-

дето са заловени всяко при-

вдивския приют, където

дружено с паспорт.

Собствениците на фирмите „ДАФИ 90” ЕООД и „ВОЛОС 05” ООД закупиха професионална косачка “PARTNER”

на стойност 4800 лева. Машината е предоставена за безвъзмездно ползване за неопределен период от време на об-

щина Кричим за поддръжка на стадион „Христо Ботев” и прилежащите към него зелени площи. Всички разходи и

консумативи на машината през периода през който ще се ползва от общината ще бъдат за сметка на двете фирми.

По инициатива на ръко-

водството на община Кри-

чим и със Заповед № РД 01-

192/26.02.2008 г. на изпъл-

нителния директор на Аген-

цията за социално подпома-

гане към Министерството

на Труда и социалната по-

литика в гр. Кричим бе раз-

крит Дневен център за ста-

ри хора. Дейността на цен-

търа е насочена към създа-

ване на добри условия за

задоволяване на потребно-

стите от социално общува-

не на хората от третата въз-

раст. Големият интерес от

страна на пенсионерите до-

принесе за бързото попъл-

ване на необходимия брой

потребители за стартира-

не на дейността на центъ-

ра през 2008 – ма година.

Обслужващият персонал

на ДЦСХ се състои от орга-

низатор, помощник органи-

затор, медицинска сестра,

хигиенист и охрана.

Грижите на медицинското

лице създават спокойствие,

а здравните беседи пови-

шават здравната култура на

потребителите.

В преди-обедните часове

в дневния център се пред-

лагат развлекателни игри и

занимания. През 2010 годи-

на след извършени строи-

телно монтажни работи в

сградата на ДЦСХ е си-

туиран кабинет за лечеб-

на физкултура. Рехабили-

таторът, който е квалифи-

циран специалист изготвя

функционални изследва-

ния на всеки потребител и

разработва индивидуален

план за работа, съобразен

с констатираните заболява-

ния на опорно-двигателния

апарат. Провежданият два

пъти в седмицата курс по

лечебна физкултура разви-

ва ценни психо-социални

качества у хората от трета-

та възраст, което доприна-

ся за тяхната успешна со-

циална адаптация.

Музикалният ръководи-

тел, който също е потреби-

тел е в центъра за създава-

не на оптимални условия

за забавления и подготовка

за участие в общоградски и

други тържества.

Не са еднократни срещи-

те на потребителите с пред-

ставителите на други по-

добни центрове, което по-

вишава самочувствието им

за водене на пълноценен и

социален живот. Организи-

раните туристически похо-

ди в околностите на града

огромен интерес на потре-

бителите доказват за тяхна-

та сплотеност, задружност

и стремежът им да опозна-

ват света. Всички органи-

зирани до момента екскур-

зии са частично финанси-

рани от бюджета на Общи-

на Кричим.

За да се чувстват ком-

фортно на потребителите

на дневния център са им

осигурени безплатно топли

напитки и минерална вода,

а предлаганите тонизира-

щи напитки се продават на

складови цени.

От месец Юли 2012 го-

дина потребителите имат

възможност да се хранят

на обяд с топла храна сре-

щу минимално заплаща-

не, което дава възможност

на лицата да се възполз-

ват от услугите на дневни-

ят център през целият ден

без да се налага прекъсва-

нето за обяд. Предлаганият

обяд включва основно яс-

тие и хляб.

Един от основните при-

оритети на Ръководството

на община Кричим е раз-

витието на Дневния център

рано в търсене на възмож-

ности за разнообразяване

на дейността и предлагане-

то на по-широк кръг от ус-

луги за възрастните хора.

4

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2012

с гРИжА ЗА хОРАтА

От тРетАтА ВъЗРАст

са доказателство за пови-

за стари хора, то е ангажи-

шената им жизненост и же-

лание за здравословно об-

щуване с природата. Прове-

дените екскурзии в страна-

та и чужбина и показаният

ЗА ПъРВИ Път ПРОфИлИРАНО

ОБуЧеНИе В ОБЩИНА КРИЧИМ

По инициатива на ръководство-

матически” . В тази паралелка при-

рат по-успешно в бъдещите им про-

и литература и по математика от На-

то на община Кричим и с помощта

етите ученици ще изучават засилено

фесионални планове, а семейства-

ционалното външно оценяване и са

на дирекция „Образование, социал-

Английски език, Биология и здравно

та на тези ученици ще са спокойни,

кандидатствали по реда на Наредба

ни и хуманитарни дейности” в нача-

образование, Информационни техно-

че децата им се обучават от позна-

№ 11 на Министерството на образо-

лото на календарната година се из-

логии и Математика. С разкриването

тите им вече учители и няма да гу-

ванието, младежта и науката. Убеде-

готви предложение до началника на

на тази паралелка ще се създадат ус-

бят ценно време в пътуване до дру-

ни сме, че СОУ „П.Р.Славейков” ще

РИО – Пловдив за разкриване за пър-

ловия децата на нашият град да овла-

ги училища. През новата учебна го-

продължи да се развива, откликвай-

ви път от учебната 2012-2013 година

деят по-голям обем от знания по по-

дина в тази паралелка ще се обуча-

ки на предизвикателствата на ново-

обучение след завършен седми клас

сочените учебни предмети, което ще

ват ученици, които са положили ус-

то време и развиващите се интереси

в паралелка с профил „Природомате-

им даде възможност да се реализи-

пешно изпитите по български език

на младото поколение.