ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2009
ПРОВЕДЕ СЕ ОТЧЕТНО СъБРАНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИя
По инициатива на ръковод-
на проектирането и строител-
ва качеството на предлагани-
ството на Община Кричим на
ството на канализация, водо-
те административни услуги,
20.11.2009 година от 18 часа в
провод и пречиствателна стан-
както и да се поддържа и раз-
лекционната зала на НЧ „Про-
ция в града ни. Отчетното съ-
вива общественият диалог, за-
буда” се проведе отчетно събра-
брание приключи с обсъждане
щото така се стига до най-ве-
ние за дейността на общинска-
на проект на Наредба за упра-
рните решения по конкрет-
та администрация за периода
вление на отпадъците на тери-
ните проблеми. Ръководство-
ноември 2008 - ноември 2009
торията на Община Кричим.
то на общината ще продължа-
г. Кметът г-н Атанас Калчев
Г-н кметът обяви, че основ-
ва да отстоява интересите на
представи предприетите и реа-
ният ангажимент на община-
гражданите до реализирането
лизирани инициативи, спечеле-
та е да работи в полза на сво-
на пълната и качествена про-
ни проекти, етап на изпълнение
ите граждани, да се повиша-
мяна на общината.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ИСКА ПО-ВИСОКА
ТАКСА ЗА ДЕПОТО В ЦАЛАПИЦА
На 17.12.2009 г. (четвъртък)
риозна дилема по отношение
циира среща при областния
Общински съвет - Пловдив,
формирането на план-смет-
управител на област Плов-
ще разгледа на свое заседа-
ката за такса битови отпадъ-
див - инж. Иван Тотев. Тя
ние предложение от кмета на
ци за 2010 г. От една страна е
ще се проведе на 16.12.2009
община Пловдив за увеличе-
желанието на общината да не
г.(сряда) от 10.30 часа и ще
ние на таксата за общините,
се натоварва допълнително
се поиска реална подкрепа от
които ползват депото в Цала-
бюджетът на домакинствата с
Областната управа срещу яв-
пица. Исканото от г-н Славчо
оглед икономическата криза, а
ния опит за монопол от стра-
Атанасов завишение е почти
от друга е липсата на алтерна-
на на община Пловдив. Ще се
двойно в сравнение с такса-
тива за ползване на друго ре-
постави искането за запазване
та, която се заплащаше през
гламентирано депо. При така
на таксата, какъвто е случаят с
настоящата 2009 г. До сега об-
създалата се ситуация усили-
отпадъците на София, за кои-
щините Кричим, Стамболий-
ята на ръководството тряб-
то няма промяна в цената, но
ски, Перущица, Съединение,
ва да се насочат към разрабо-
също се извозват там. Всяка
Калояново, „Родопи”, „Ма-
тване на нова план-сметка на
една от тези 10 общини изпъл-
рица”, Куклен, Садово и Бре-
база неизползвани до момен-
нява държавната политика в
зово заплащаха по 14 лв. без
та възможности. Осигурява-
областта на управление на от-
ДДС за всеки тон отпадъци,
нето на необходимия финан-
падъците и не трябва да се до-
които изхвърляха в депото. За
сов ресурс за разплащане с
пуска една община, която по
следващата 2010 г. предложе-
община Пловдив е предпос-
стечение на обстоятелствата е
нието е за 23,87 лв. без ДДС.
тавка да не се прекрати дого-
станала собственик на депото,
Мотивите на кмета на Плов-
ворът за ползване на депото.
строено с държавни средства,
див се основават на повише-
Пред този проблем са из-
да монополизира и обременя-
ните изисквания за експлоата-
правени всичките 10 общини,
ва финансово останалите об-
цията и мониторинг на депата
които ползват депото в Цала-
щини, които също работят в
за отпадъци.
пица. След проведените меж-
условия на тежка икономиче-
Ръководството на община
ду кметовете консултации се
ска криза и непрекъснато на-
Кричим е изправено пред се-
стигна до решение да се ини-
растваща безработица.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2009
На 15 май 2009 г. управителният съвет на ПУ-
По инициатива на ръководството на община
ДООС одобри проект на община Кричим в раз-
Кричим и тази година превърналата се в тради-
мер на 2 190 441.06 лв. Беше проведена проце-
ция благотворителна проява за провеждането
дура по Закона за обществените поръчки и из-
на коледен базар ще се проведе в НЧ „Пробу-
бран изпълнител за строителството и изгражда-
да”. Децата от началните училища, СОУ „П. Р.
не на канализация и водопровод по проект: „Во-
Славейков” и обединените детски заведения на
доснабдяване и канализация на квартал „Край-
територията на общината са подготвили за жи-
На 2 7 . 11 . 2 0 0 9 г.
телите на града ни вълшебна палитра от ръчно
речен” - гр. Кричим”. През октомври 2009 г. в
и з п ов я д в а щ и т е
изработени предмети, които да украсят дома ви
община Кричим се получи писмо от новия ми-
мюсюлманско ве-
нистър на околната среда и водите - г-жа Нона
в коледната и новогодишна нощ. Ще можете да
роизповедание от-
Караджова, за определени от Управителния съ-
се насладите на красиви сувенири като свещни-
белязаха празника
вет на ПУДООС нови приоритети при избор на
ци, венци, играчки за коледно дърво, сурвакни-
Курбан байрам.
потенциални бенефициенти на безвъзмездна по-
ци и много други.
Във връзка с праз-
мощ от предприятието.
Целта на инициативата е реализиране на бла-
ника и с пожелание
Със свое решение Управителният съвет на ПУ-
готворителни дейности за подпомагане на деца-
за здраве , мир и
ДООС, поради намаляване на приходите и огра-
та в неравностойно положение. Коледният бла-
благоденствие кме-
ничения финансов ресурс, определя като неприо-
готворителен базар ще бъде разположен в сало-
тът г-н Атанас Кал-
ритетни обекти и дейности на 226 проекта на об-
на на НЧ „Пробуда” на 20.12.2009 г. (неделя - от
чев дари един кур-
щини, между които и този на община Кричим за
10 до 14 часа) и от 21.12.2009 г. до 25.12.2009 г.,
бан на мюсюлмани-
квартал „Крайречен”. Този факт доведе до разва-
в часовия диапазон от 14 до 17 часа.
те, който бе разда-
ляне на договорните отношения с избраната фир-
Със закупуването на подарък за вас и вашите
ден на 55 от нужда-
ма-изпълнител и неизграждане на канализация-
близки, вие ще помогнете на дете в неравнос-
ещите се.
та към настоящият момент.
тойно положение.
НАРКОТИЦИ - КАНАБИС
Вече няколко хилядо-
летия милиони хора кон-
сумират различни нарко-
тични препарати, обеди-
нени под общото назва-
ние канабис. Всички те
се добиват от растение
от семейството на коно-
па, т.нар. индийски ко-
ноп, който може да се от-
глежда във всяка страна
с умерен или тропиче-
ски климат. Канабисът е
най-многотонажната сто-
ка в нелегалния трафик
на наркотици. На черния
пазар той се предлага под
много названия, според
мястото и начина на по-
лучаване и местния жар-
гон - марихуана, ганджа,
джоинт, дага, киф, бханг,
трева и други.
- Марихуана е смес от
изсушените листа, стеб-
ла и цветове на канабиса.
- Ганджа е по -силен
наркотик, защото в него
се съдържат само съцве-
тия и пъпките на расте-
мочувствие и сексуално
шена координация и за-
кажеш „НЕ ” на нарко-
С е к р е т а р н а М К -
нието.
желание, водещо до ри-
бавени реакции, ускоря-
тиците:
БППМН - инж. Светла-
- Хашиш се получава от
сково поведение.
ване на пулса, повишава-
на Рангелова
смолата, отделена от цъ-
Последици: вещество-
не на кръвното налягане.
Просто кажи: „Добре
тел. 03145/22-59
фналите връхчета на ко-
то предизвиква памето-
Продължителната му
съм! Нямам нужда!”
нопа и е десетина пъти
ви разстройства, когато
употреба води до респи-
Център за обществена
по -силно действащ от
се употребява продъл -
раторни заболявания и
Това наистина е така и
подкрепа
марихуаната.
жително време и в го-
рак на белите дробове,
ти го знаеш.
г р . К р и ч и м т е л .
Описание: канабисът е
леми количества. Нама-
увреждане на мозъка ,
03145/20-59
най-използваният нарко-
лява възможностите на
нарушени волеви проце-
За контакти и инфор-
тик в света. Той е въвеж-
индивида да решава по-
си, негативни настрое-
мация:
Дирекция „Социално
дащ наркотик. Най-често
сложни задачи. Причиня-
ния и нагласи, намалява-
Община Кричим
подпомагане” - гр. Стам-
се пуши в комбинация с
ва психична зависимост,
не способността за кон-
Ме стна комисия за
болийски,
тютюн или с други нар-
леност, апатия, празноти
центрация.
борба срещу противо -
Отдел „Социална за -
котични вещества.
в паметта. Преките фи-
Формира се психическа
обществените прояви на
крила” - гр. Кричим,
Действие:предизвиква
зиологични и психични
зависимост и със сигур-
малолетните и непълно-
Главен експерт „Закри-
лека еуфория, влияе вър-
ефекти от приемането на
ност води към употреба-
летните (МКБППМН)
ла на детето ” - Дими -
ху мисленето и възпри-
този наркотичен препа-
та на „твърди“ наркотици
Председател на МК -
тринка Тодорова
ятията. Приемането му
рат са: нарушено чувство
(например хероин).
БППМН - инж. Нуржан
тел. 03145/34-95
предизвиква ярки въз -
за пространствена и вре-
Ристемова
приятия, повишено са-
мена ориентация, нару-
Има много начини да
тел. 03145/24-51
(Следва продължение)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2009
3
Уважаеми съграждани, информираме ви за по-
изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна стан-
стигнатото и процеса на изпълнение на проекта
ция в гр. Кричим;
„Техническа помощ за подготовка на инвестици-
- изготвен и одобрен на експертен съвет е рабо-
онни проекти по приоритетна Ос 1 на ОП „Окол-
тен проект за обект „Доизграждане, реконструк-
на среда 2007 - 2013 г.”
ция и рехабилитация на водоснабдителна и кана-
Към момента приключиха следните дейности:
лизационна мрежа и изграждане на пречиствател-
1. Подготвена е документацията за възлагане на
на станция за отпадъчни води - гр. Кричим” - част
Коледен концерт за
обществена поръчка и е избран изпълнител за раз-
канализация и част водопровод.
всички граждани и гос-
работването на предпроектно проучване, включи-
В процес на разработка от страна на фирмата из-
ти на oбщина Кричим
телно пълен анализ „ползи-разходи”, идеен и ра-
пълнител е работен проект - част: Пречиствател-
ще се проведе на 25 де-
ботен проект за обект „Доизграждане, реконструк-
на станция за отпадъчни води.
кември от 16 часа на пло-
щада пред НЧ „Пробу-
ция и рехабилитация на водоснабдителна и кана-
2. До приключване на изпълнението на проекта
да”. Специален гост ще
лизационна мрежа и изграждане на пречиствател-
ще бъдат извършени следните дейности:
е фолклорната изпълни-
на станция за отпадъчни води - гр. Кричим”. В из-
- одит на проекта;
телка Поли Паскова. Ат-
пълнение на договора за обществена поръчка са из-
- предаване на информация и публичност;
рактивната певица, чи-
ито индивидуален стил
готвени и внесени в община Кричим от фирмата
- последваща оценка;
и присъствие я правят
изпълнител следните проектни разработки:
Република България е поела ангажимент пред Ев-
неповторима и различ-
- изготвено е предпроектно проучване;
ропейския съюз да изгради канализационна мрежа
на, ще бъде придружена
- разработен е идеен проект;
и да осигури необходимата степен на пречиства-
от Здравко Мандаджи-
ев, както и от фолклорна
- анализ разходи-ползи и разработена документа-
не на отпадъчните води от всички населени места
формация. Ръководство-
цията за провеждане на открита процедура за въз-
с над 10 000 еквивалентни жители до 31 декември
то на община Кричим
лагане на обществена поръчка за дейностите в рам-
2010 година. В тази връзка ръководството на общи-
кани всички граждани да
ките на бъдещия инвестиционен проект;
ната очаква да получи покана за безвъзмездно фи-
се включат в празнично-
то честване на този све-
- разработен и попълнен е формулярът за канди-
нансиране за строителство и изпълнение на изгот-
тъл празник.
датстване за осигуряване на финансови средства за
вения от община Кричим инвестиционен проект.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
РЕШЕНИя НА ОБЩИНСКИ СъВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 02.12.2009 гОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 159
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и
ПИ № 502.527 и отразените по скица сгради №
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за
чл. 9, ал. 1, т. 14 от ПОДОСВОА и след проведе-
502.527.1; № 502.527.2; № 502.527.3; № 502.527.4;
превенция на насилието между учениците за пери-
ното поименно гласуване
№ 502.527.5; № 502.527.6
ода ноември 2009 - ноември 2012 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
Р Е Ш Е Н И Е №164
връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, т. 7 от
местното самоуправление и местната админи-
ОТНОСНО: Одобряване на график за изработва-
НРПУРОИ и чл. 197 от ЗУТ, както и във връзка с
страция,
не на технически паспорти на съществуващи стро-
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след проведеното пои-
ежи - общинска собственост и заявяване на необ-
менно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 160
ходимите разходи за утвърждаване в бюджета на
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление
община Кричим за 2010 год. и 2011 год.
Р Е Ш Е Н И Е №168
на отпадъците на територията на община Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21. ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМС-
ОТНОСНО: Откриване на процедура за про-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от За-
МА, §2, ал. 5 от ПЗР на Наредба № 5 от 28.12.2006г.
дажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
кона за местното самоуправление и местната ад-
за техническите паспорти на строежите
недвижим имот частна общинска собственост
министрация във връзка с чл. 19 от Закона за уп-
№ 39921.91.603 по кадастралната карта на гр.
равление на отпадъците и чл. 108, ал. 2 от Пра-
Р Е Ш Е Н И Е №165
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от
вилник за организацията и дейността на Общин-
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК
ски съвет при oбщина Кричим и взаимодействие-
публично оповестен конкурс върху 73,50 кв. м в
- София, находящ се в м. „Адалъка”, извън ур-
то му с Общинска администрация
ПИ № 39921.504.147 по кадастралната карта на
банизирана територия, представляващ: друг вид
гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13
поземлен имот без определено стопанско пред-
Р Е Ш Е Н И Е №161
от 19.02.2009 г. на изпълнителния директор на
назначение, с площ 291 кв.м, актуван с АОС №
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Кри-
АГКК - София, идентичен с УПИ І - 1977 ком-
328/03.11.2009 г.
чим по Оперативна програма „Регионално разви-
плексно застрояване, кв. 30, частна общинска
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
тие” 2007 - 2013г. с проектно предложение, как-
собственост, актуван с АОС № 326/27.10.2009
връзка с чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 60
то следва: „Внедряване на мерки за подобряване
г., находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, ад-
от НРПУРОИ и след проведеното поименно гла-
енергийната ефективност на Начално училище
рес: ул. „Гоце Делчев” № 1, за изграждане на
суване
„Св. св. Кирил и Методий”, Начално училище „Ва-
търговски обект.
сил Левски” и Обединено детско заведение „Рали-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
Р Е Ш Е Н И Е №169
ца”, гр. Кричим”
37, ал. 1 от ЗОС, чл. 59, т. 1 и чл. 80 от НРПУРОИ
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот №
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
и след проведеното поименно гласуване
39921.504.544 по кадастралната карта на град
чл. 8, ал. 1 от ЗОС
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от
Р Е Ш Е Н И Е №166
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК
Р Е Ш Е Н И Е №162
ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдава-
- София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Кричим
не под наем чрез публично оповестен конкурс на
39921, общ.Кричим, област Пловдив, адрес: ул.
по Оперативна програма „Развитие на човешките
части от обект, публична общинска собственост,
„Гоце Делчев” № 1, 1А, с площ 1 046 кв.м, на соб-
ресурси” 2007 - 2013 г. с проектни предложения:
намиращи се в сградата на Градска поликлиника -
ствениците на законно придобитото отстъпено пра-
1. „Децата на Кричим - различни по етнос, ед-
гр. Кричим, бул. „Тракия” №25, ПИ 39921.502.406
во на строеж върху терена
накви в учението, игрите и мечтите”
по кадастралната карта, одобрена със заповед №
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
2. „Специални в образователните потребно-
РД-18-13 от 19.02.2009г. на изпълнителния дирек-
35, ал. 3, във връзка с ал. 6 от ЗОС и чл. 45 от НР-
сти, еднакви в обществото” - за реализиране в
тор на АГКК.
ПУРОИ и след проведеното поименно гласуване
СОУ”П.Р.Славейков”, НУ „Св. св. Кирил и Ме-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
тодий”, НУ„Васил Левски”, ОДЗ „Ралица” и ОДЗ
14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и чл. 80 от Наредба
Р Е Ш Е Н И Е №170
”Незабравка”, гр. Кричим
за реда за придобиване, управление и разпореж-
ОТНОСНО: Молби за отпускане на парични по-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
дане с общинско имущество и след проведеното
мощи.
поименно гласуване
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш Е Н И Е №163
ОТНОСНО: Избор на представител на Общин-
Р Е Ш Е Н И Е №167
Пълният текст на решенията може да на-
ския съвет при община Кричим за член на Об-
ОТНОСНО: Премахване на сгради - част-
мерите на електронния сайт на Община Кри-
ластния обществен съвет за противодействие на
на общинска собственост, негодни за използва-
чим - www.krichim.bg или в стая № 6 в сграда-
корупцията.
не, застрашени от самосрутване, находящи се в
та на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2009
ОТКРИхА ОБЩЕСТВЕНА
ТРАПЕЗАРИя В КРИЧИМ
На 1-ви декември 2009 г.
основно ястие и хляб.
от 12 часа в присъствието
И през 2010 година, неза-
на инж. Нуржан Ристемова
висимо от ограничените фи-
- зам.-кмет на община Кри-
нансови възможности на об-
чим, и г-жа Величка Бучова
щинския бюджет и намале-
- секретар, стартира спече-
ната субсидия за капиталови
леният от общината проект
разходи, ръководството на об-
към Министерството на тру-
щината ще продължи да тър-
да и социалната политика за
си различни форми и ще насо-
социална услуга „Обществе-
чи усилията си за максимал-
на трапезария” на територи-
но извличане на ползи от от-
ята на Община Кричим. Така
ворените оперативни програ-
през периода от 01.12.2009 г.
ми, както и други финансови
до 31.03.2010 г. 100 потреби-
източници за подобряване со-
тели ще получават безплатна
циално-икономическия живот
храна, състояща се от супа,
на общината.
ОТБЕЛяЗАхА ДЕНяТ НА
хРИСТИяНСКОТО СЕМЕйСТВО
Денят на християнско -
шия град при ДЦВХ. Кратка,
то семейство се отбеляза с
но съдържателна беседа из-
тържествено честване на
несоха организаторът Роси-
20.11.2009 година от 16.30
ца Маринова и осемдесет и
ч. в сградата на Общинския
четири годишната Кети Чи-
младежки дом. Участници-
лингирова. Хор „Дивни ор-
те в кръжок по метроритми-
хидеи” при ДЦВХ повиши
ка с ръководител Величка
настроението на присъст-
Натан подготвиха програма,
ващите. Извиха се кръшни
която включва песни, стихо-
хора, изпяха се песни, пос-
ве и танци на тематика, под-
ветени на християнското се-
ходяща за случая. Меропри-
мейство. „Така живеем ние,
ятието бе подчинено на иде-
пенсионерите от третата въз-
ята децата да се приобщят
раст, благодарение на под-
към общочовешките ценнос-
крепата от общината, за ко-
ти, да уважават своите ро-
ято много им благодарим.
дители, да съхранят добро-
Това, което е важно в наши
то в сърцето си и да осъзна-
дни, е човек да отвори сър-
ят, че семейството трябва да
цето си и да търси доброто за
се цени и уважава.
себе си, за дома си и за ближ-
Този хубав празник отбе-
ния” бяха думите на потре-
лязаха и пенсионерите от на-
бителите на центъра.
МОжЕМ ДА СЕ ВЕСЕЛИМ
БЕЗ ТюТюНОПуШЕНЕ,
АЛКОхОЛ И НАРКОТИЦИ
В изпълнение на задачи-
те и мероприятията, зало-
жени в плана за работа на
Уважаеми съграждани,
МКБППМН за учебната
2009/2010 г., на 11.12.2009 г.
в сградата на Младежкия дом
Г-н Атанас Калчев,
бе организирана и проведена
Кмет на Община Кричим,
ученическа дискотека под на-
слов: „Можем да се веселим
Ви пожелава Весела Коледа
без тютюнопушене, алкохол
и наркотици”. Мероприятие-
И
то бе организирано по повод
Ви поздравява с настъпването на
1 декември - Световен ден за
борба със СПИН. В него взе-
ряване на заетост”; класните
на МКБППМН - инж. Нур-
Новата 2010 година!
ха участие 90 ученици от СОУ
ръководители; обществени-
жан Ристемова, и инж. Свет-
Нека в добро здраве се радвате на успехи
„П. Р. Славейков”, придружа-
те възпитатели; гл. експерт
лана Рангелова - секретар на
вани от 8 преподаватели.
„Закрила на детето” - Дими-
МКБППМН, мероприятието
и нека в новите си дела
Със съдействието на соци-
тринка Тодорова; полицей-
бе проведено изключително
алните работници по НП „От
ски инспектор Наско Атана-
организирано и се осъщест-
откриете истинското щастие!
социални помощи към осигу-
сов; зам.-кмет и председател
ви без инциденти.