ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2011
УВАжАеМИ
гРАжДАНИ
НА ОБЩИНА
КРИЧИМ,
От името на ръководството на община Кричим
сърдечно Ви поздравявам с най-светлия християн-
ски празник - Коледа и с настъпването на Новата
2012 година.
Нека изпратим тази година с вярата, че 2012 ще
бъде по - успешна, че ще преодолеем трудностите
и ще осъществим поставените цели за по - добро-
то развитие на нашият град. Нека добрите тради-
ции, които сме наследили се предават на поколени-
ята след нас, за да възраждат силата и самочустви-
ето на младите хора в общината.
На всички Вас пожелавам много здраве и лично
щастие, всеотдайност, енергия и воля за реализи-
ране на всички добри начинания.
Нека изпратим 2011 и посрещнем с много настро-
ение и веселие една по - благополучна 2012 годи-
на. Пожелавам Ви повече житейски сполуки, мир-
ни и щастливи дни.
Коледната елха е една от най-разпростра-
фирма на светвно известният немски концерн
нените традиции, свързани с празнуването на
KRONES AG, който е със седалище в гр. Ной-
„Рождество Христово”. На 05.12.2011 годи-
траублинг, и десетки заводи в цяла Германия.
на на централния площад на община Кричим
Дарителят дари безвъзмездно на общината су-
грейнаха светлинките на 11 метровата Колед-
мата в размер на 6036.00 лева за закупуване на
на елха. Тя ще радва гражданите на община-
коледна елха модел: FOTODIASTASI 1509 3D.
та със своето сияние благодарение на напра-
С оглед на доброто сътрудничество и отли-
веното дарение от „Мейнтек Сървиз” ЕООД
чен диалог на кмета на общината с предста-
представлявано от Юрген Ото Максимилиян
вителите на бизнеса гражданите на Кричим
Промерсбергер, гражданин на Федерална Ре-
ще продължат да се радват на нови и модер-
публика Германия, чрез неговият пълномощ-
ни придобивки и ще бъдат свидетели на до-
ник Венцислав Йорданов Генчев - гражданин
бри инициативи.
на община Кричим. Фирмата е сравнително
Ръководството на община Кричим отправя
млада, но бързо развиваща се и утвърждава-
искрени благодарности към представителите
ща с дейността си немският стандарт дъщерна
на „Мейнтек Сървиз” ЕООД.
Уважаеми
стартира на 21.12.2011 г. и
говски обекти на територия-
съграждани,
ще продължи до 30.12.2011
та на община Кричим.
година, целта на която е на-
Разчитаме на Вашата съ-
ВеселИ КОлеДНИ
Ръководството на община
биране на средства за подпо-
причастност и добри сърца
Кричим Ви кани да се вклю-
магане на деца в нужда. Мо-
за осъществяването на едно
чите в коледната дарителска
жете да помогнете за наби-
Коледно-Новогодишно же-
И НОВОгОДИшНИ
инициатива и да дарите лъч
рането на тези средства, като
лание на дете в неравностой-
- топлина на децата в нерав-
дарите сума по ваша прецен-
но положение.
ностойно положение. Бла-
ка в кутиите разположени по
Нека бъдем заедно в бла-
пРАЗНИцИ!
готворителната кампания
магазини, заведения и тър-
готворителността!

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2011
От 03.10.2011 годи-
на телефон 112 прие-
ма всички сигнали за
спешни случаи. Неза-
висимо дали набира-
ме 150, 160 или 166,
нашето обаждане ще
се пренасочва към
единния номер.
Познатите ни номера
все пак няма да бъ-
дат спрени изведнъж
и ще продължат да ра-
ботят, докато всички
стАРА КНИжКА ДАРИ -
граждани привикнат
с телефон 112.
ДетеНце УсМИхНИ
Спешният телефон се
избира без код от ста-
„Стара книжка дари - детен-
тивата се отзоваха много деца,
ционарни и мобил -
це усмихни“ е тазгодишното
родители и граждани и бяха
ни телефони , а ус -
мото на ежегодната кампания
събрани общо 150 книжки.
лугата е денонощна
„Дарете час“, организирана от
На 5.12.2011 г. - Междуна-
и безплатна в цялата
Национален алианс за работа
роден ден на доброволеца,
страна.
с доброволци (НАРД).
книжките бяха дарени на два-
Целта на кампанията през
та педиатрични кабинета на-
2011 г. беше да бъдат дарени
миращи се на територията на
стари детски книжки, подхо-
община Кричим -Д-р Анто-
дящи за млади читатели на
анета Атанасова и Д-р Мария
възраст от 0 до 18 години.
Иванова.
В град Кричим проявата бе
В кампанията активно се
осъществена от Местен цен-
включиха доброволци към
тър за работа с доброволци
МЦРД - Кричим: Веселка
към Центъра за Обществена
Тодорова, Катя Крушарова,
подкрепа. От 16.11.2011 г. до
Сурай Каранска и Катерина
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
28.11.2011 г. всеки желаещ да
Даскалова. Това бе първото
участва в дарителската кам-
участие в национтална кампа-
032/643 854
пания можеше да донесе свои
ния на нашите нови добровол-
стари или нови детски книж-
ци и ентусиазмът беше мно-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ки в един от сборните пункто-
го голям. Организаторите из-
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ве на територията на общи-
казват благодарност на всич-
- 032/ 602 983, 602 984
на Кричим: СОУ „ П. Р. Сла-
ки граждани, които се отзова-
вейков”, ОДЗ „ Ралица” и НЧ
ха на инициативата и дариха
„Пробуда-1912 г.” На инициа-
книжки за децата.
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
032/ 963 942
К О л е Д е Н Б А З А Р
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
За поредна година ръководството на
„Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Ва-
както и дребни подаръчета се продават
ОРБ - 032/ 963 943
община Кричим организира благотво-
сил Левски” и СОУ „П.Р. Славейков”.
благотворително след което събраните
рителен Коледен Базар, който е разпо-
Участниците в извънкласните форми
средства ще се предоставят на децата
ложен в лекционната зала на НЧ „Про-
към общинския Младежки Дом също
в неравностойно положение.
буда - 1912 г.” Всички артикули в него
ще покажат на обществото своя твор-
Коледния Базар ще продължи 10
са ръчно изработени и са плод на въ-
чески потенциал със специално изра-
дни през периода от 21.12.2011 до
обръжението на децата и учениците от
ботените униклани предмети. Всички
30.12.2011 г. /включително/ от 10.00
ОДЗ „Ралица”, ОДЗ „Незабравка”, НУ
сурвачки, коледни картички, сувенири,
до 16.00 часа.
съОБЩение
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
Във връзка с подготовката за есенно-зимния сезон
032/ 625 273
2011-2012 година Община Кричим предприе необходи-
мите мерки. Създаденият Оперативен щаб на Постоянна
КАТ - АВТОПРОИЗ-
Общинска Комисия за Защита на населението при Бед-
ШЕСТВИЯ - 112;
ствия, Аварии и Катастрофи за работа в екстремални
032/ 932 007
есенно-зимни условия ще осигурява безопасността на
гражданите по пътните участъци. За целта е изготвена
план-програма която да създаде оптимална организация
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
за своевременно реагиране и отстраняване на послед-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
ствията от влошени метеорологични условия - снего-
624 890, 0887/ 582 061
валежи, снегонавявания, заледявания и други. Община
Кричим е планирала средства, механизация и материа-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
На 21.11.2011 година треньорът на ФК „Кричим” (деца)
ли за зимното поддържане на четвъртокласната пътна
Георги Димитров Кацаров бе поканен лично от г-н Ди-
мрежа и главните артерии на градската улична мрежа
НОСТ - 112
митър Енчев - Председател на ЗС на БФС - гр. Пловдив,
на гр. Кричим. За целта е осигурено депо: пясък - 100
за получаване на награда за постигнатите отлични ре-
кум. м., сол - 5 тона. Разполагаме с изправна техника -
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
зултати и футболни умения на детския отбор през есен-
автобагер ЮМЗ със снегорин, автомобили ГАЗ 53. Об-
ТА - 032/ 952 290;
ния полу сезон на 2011/2012 година. Малките футбо-
щината е в състояние да осигури топли напитки и по-
697 087; 628 677
листи получиха чисто нови футболни екипи и 4 топки.
мещения за кризистни ситуации.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2011
3
пРАЗНИК НА тОлеРАНтНОсттА
В НУ „сВ. сВ. КИРИл И МетОДИЙ”
На 16.11.2011г. в НУ „Св.
Огромен интерес за всич-
казаха, че ако в техния клас
св. Кирил и Методий” се про-
ки присъстващи - участници
има деца с различни социални
веде празник на толерант-
и гости, предизвикаха инте-
потребности - незрящи, нечу-
ността. Физкултурният са-
рактивните игри за толерант-
ващи, деца, които не могат да
лон, събрал ученици, учите-
ност. Игри, чиято инструкция
говорят или деца с ограниче-
ли, родители и гости, бе огла-
учениците чуваха в момента
ни физически възможности,
сен от музикалния поздрав на
и от тях се изискваше бър-
то те ще окажат нужната по-
вокална група „Мечо Пух” и
за реакция. С активното си
мощ, ще проявят толерант-
бурните аплодисменти, въз-
участие в тези игри учени-
ност, за да се чувстват тези
наградили малките мажорет-
ците осъзнаха, че толерант-
деца в спокойна атмосфера и
ки от подготвителна група.
ност това е уважение, прие-
сред приятели.
На въпросите на първоклас-
мане и разбиране на другите.
Не беше никак трудно за
ниците: Що е толерантност?;
Показаха, че всеки има пра-
учениците да откриват до-
Откъде започва тя?; Къде
вото да бъде различен, а си-
брите качества у своите дру-
може да се открие?; Как по-
лата да приемаш различната
гарчета и чрез тях да изградят
стъпват толерантният и нето-
гледна точка е висша форма
едно училище, в което добро-
лерантният човек? - каките и
на толерантност.
тата, милосърдието, взаимо-
батковците от четвърти клас
Благодарение на своята съ-
помощта и приятелството да
даваха отговори на импрови-
образителност и креативност
са водещи и да изпълват еже-
зираната беседа.
учениците за пореден път до-
дневието им.
РешеНИЯ НА ОБЩИНсКИ сЪВет пРИ ОБЩИНА
КРИЧИМ, ВЗетИ с пРОтОКОл №2 От 25.11.2011 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 4
чим и взаимодействието му с Общинска адми-
ществените прояви на малолетни и непълнолетни
ОТНОСНО: Предложение от Временна коми-
нистрация.
сия към ОбС със задача: подготовка на Правил-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и
Р Е Ш Е Н И Е № 9
ник за организацията и дейността на Общинския
чл. 50 от Правилника за организацията и дейност-
ОТНОСНО: определяне на представител на Об-
съвет и взаимодействието му с Общинската ад-
та на Общински съвет при Община Кричим и вза-
щинския съвет в Общото събрание на Национал-
министрация.
имодействието му с Общинска администрация
ното сдружение на общините в Република Бълга-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА
рия (НСОРБ)
Р Е Ш Е Н И Е № 7
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
Р Е Ш Е Н И Е № 5
ОТНОСНО: приемане на Вътрешни правила за
във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от от Ус-
ОТНОСНО: избор на заместник-председатели
работа на постоянно действаща комисия към Об-
тава на НСОРБ
на Общински съвет при Община Кричим на ос-
щински съвет при община Кричим, съгласно За-
нование чл. 17 от Правилник за организацията и
кона за предотвратяване и установяване на кон-
Р Е Ш Е Н И Е № 10
дейността на Общински съвет и взаимодействие-
фликт на интереси.
ОТНОСНО: определяне на представител на Об-
то му с Общинска администрация.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за мест-
щински съвет при Община Кричим в Областния
ОСНОВАНИЕ: чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 17
ното самоуправление и местната администрация
съвет за развитие на област Пловдив
от Правилник за организацията и дейността на Об-
ОСНОВАНИЕ: чл. 22, ал. 2 от Закона за регио-
щински съвет при Община Кричим и взаимодейст-
Р Е Ш Е Н И Е № 8
налното развитие и на основание чл. 21, ал. 2 от
вието му с Общинска администрация
ОТНОСНО: определяне на представител на Об-
Закона за местното самоуправление и местната
щинския съвет за член на Местната комисия за
администрация
Р Е Ш Е Н И Е № 6
борба с противообществените прояви на малолет-
ОТНОСНО: избор на постоянни комисии към
ни и непълнолетни.
Пълният текст на решенията може
Общински съвет при Община Кричим на осно-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местно-
да намерите на електронния сайт
вание чл. 50 от Правилника за организацията и
то самоуправление и местната администрация, във
на Община Кричим - www.krichim.bg
дейността на Общински съвет при Община Кри-
връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за борба с противооб-
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ДЕКЕМВРИ 2011
На 14.12.2011 година в сгра-
дата на Областна администра-
ция - Пловдив се проведе из-
несено редовно заседание на
правителството на Република
България. На него присъства-
ха Премиерът г-н Бойко Бо-
рисов, Вицепремиерът и Ми-
нистър на вътрешните работи
- г-н Цветан Цветанов, г-жа
Лиляна Павлова - Министър
на регионалното развитие и
благоустройство, г-н Трайчо
Трайков - министър на ико-
номиката, енергетиката и ту-
ризма, г-н Мирослав Найде-
нов - Министър на земедели-
КМетЪт НА ОБЩИНА КРИЧИМ ВЗе
ето и храните, г-жа Нона Ка-
раджова - Министър на окол-
ната среда и водите, г-н Здрав-
ко Димитров - Областен упра-
УЧАстИе В ИЗНесеНОтО РеДОВНО
вител на област Пловдив и 18
- те кметове на общините от
Пловдивска област. Целта на
ЗАсеДАНИе НА пРАВИтелстВОтО НА РБ
срещата бе създаване на по-
добро сътрудничество меж-
ду централната изпълнител-
ването на гр. Кричим с пи-
този проблем да бъде решен
на власт и местните органи. С
тейна вода. Поставян е мно-
със собствени средства и уси-
оглед предоставената възмож-
гократно, разглеждан е и от
лия, а в същото време е създа-
ност за поставяне на конкрет-
страна на МОСВ, но не е на-
ден в резултат на изгражда-
ни въпроси г-н Атанас Калчев
мерено адекватно решение.
нето на множество язовири
предостави на вниманието на
Последна актуална инфор-
по поречието на р. Въча, кои-
правителството следните ак-
мация се съдържа в указания
то са изключително държав-
туални и приоритетни за об-
на зам. министъра на МОСВ
на собственост. След пред-
щина Кричим проблеми:
- Ивелина Василева за пре-
ставянето на така изложени-
1. Разширение и рекон-
дприемане на действия от
ят проблем за недостигът на
струкция на Републикански
ВиК - Пловдив за изграждане
питейната вода Вицепреми-
път ІІІ - 866 „Девин - Кри-
на праг в коритото на р. Въча
ерът и Министър на вътреш-
чим - Стамболийски”, в път-
с цел повишаване на нивото
ните работи - г-н Цветан Цве-
ния участък в регулацията на
на подпочвените води в кла-
танов пое като личен ангажи-
града в посока Кричим - Де-
денците на помпена станция
мент осъществяването на кон-
вин. Проблема е с дългосро-
- Кричим, но в инвестицион-
трол по изпълнение на поети-
чен характер и все още няма
ната програма на ВиК друже-
те от ВиК задължения за по-
реално развитие. В отговор на
ството за 2012 г. не се пред-
даване на достатъчно количе-
поставения въпрос беше пояс-
виждат средства за това, което
ство водни маси за територи-
нено, че вече има изготвен ра-
означава, че доставчика на пи-
ята на община Кричим и зая-
ботен проект, за който пред-
тейна вода не предвижда ско-
ви на г-н Калчев, че при нуж-
стои финансиране.
рошно решение на проблема.
да ще се намесят и органите
2. Проблема с водоснабдя-
Не е по силите на общината
на МВР.
На 15 декември 2011 година в сгра-
от областните съвети за развитие.
дата на областна администрация -
На заседанието бяха определени
Пловдив се проведе съвместно засе-
представители в комитетите за на-
дание на Регионалния съвет за раз-
блюдение на Националната страте-
витие и Регионалния координацио-
гическа референтна рамка и опера-
нен комитет в Южен централен ра-
тивните програми от Регионалния
йон. На него присъстваха представи-
съвет за Развитие в Южен Центра-
тели на министерства, областни уп-
лен Район, съфинансирани от фон-
равители, представители на общини-
довете на Европейския съюз. Кме-
те и представители на организации-
тът на община Кричим г-н Атанас
те на работодателите, на работниците
Калчев е избран за Заместник Пред-
и служителите на национално ниво.
ставител на комитета за наблюде-
Заседанието бе свикано от г-н
ние на оперативна програма „Окол-
Здравко Димитров, председател на
на Среда”.
Регионалния съвет за развитие и Ре-
Съгласно разпоредбите на чл. 49,
гионалния координационен комитет
т. 15 от Правилника за прилагане
в Южен централен район. На засе-
на закона за регионалното развитие
данието бяха избрани заместник-
членовете обсъдиха и одобриха про-
председатели на Регионалния съвет
ект на годишна индикативна програ-
за развитие, съгласно определена-
ма за дейността на РСР през 2012 г.
та последователност на ротеция на
Документът съдържа информация
председателството на Съвета. Спо-
за предвидените средства за реали-
ред разпоредбите на чл. 45, ал.3 от
зиране на основните приоритети и
Правилника за прилагане на закона
дейности в работата на Съвета през
за регионалното развитие това са
следващата година.
представители на общините от об-
Представителите на управляващи-
ластта, чийто областен управител
те органи на оперативните програ-
председателства Регионалния съвет
ми изнесоха актуална информация,
за развитие /РСР/.
относно изпълнението на операци-
С оглед настъпилите промени след
ите по оперативните програми, съ-
местните избори през месец октом-
финансирани от фондовете на Ев-
ври, бе актуализиран съставът на
ропейския съюз на територията на
РСР с определените представители
Южен Централен Район.