ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2011
ТРеТИ МАРТ - НАцИОНАлеН
пРАЗНИК НА РепуБлИКА БългАРИя
Един от най -светлите
празници в многовековна-
та българска история е Тре-
ти март - ден на Освобожде-
нието на България. На тази
дата преди 133 години Бъл-
гария възкръсва за нов жи-
вот. Героичната саможерт-
ва на загиналите за осво-
бождението на Отечество-
то поражда у всеки бълга-
рин чувство на възторг и
преклонение пред безсмърт-
ното им дело.
На 03.03.2011 г. /четвър-
тък/ от 17.45 часа на пл.
„Освобождение” кричимци
честваха Националния праз-
ник на България. Отец Ми-
рослав отслужи панахида
призова своите съграждани
тие ученици от СОУ „Пе-
НУ „Св. св. Кирил и Мето-
венци в памет на загиналите
за упокой на душите на за-
да помнят и да се прекланят
тко Рачов Славейков”, НУ
дий”, НУ „Васил Левски”,
герои, които почетоха с ед-
гиналите за вярата и Осво-
пред светлото дело и само-
„Васил Левски”, НУ „Св.
ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Не-
номинутно мълчание.
бождението.
жертвата на героите.
св. Кирил и Методий” и Об-
забравка”, Народно читали-
Тържественото честване
Господин Атанас Калчев
В тържеството по случай
щински младежки дом.
ще „Пробуда-1912”, Дневен
на Националния празник на
- Кмет на община Кричим
133 години от Освобождени-
Община Кричим , СОУ
център и Общински младеж-
Република България завър-
произнесе слово, с което
ето на България взеха учас-
„Петко Рачов Славейков”,
ки дом поднесоха цветя и
ши със заря.
БАБА
ДОМъТ НА
МАРТА
КНИгАТА
На 01.03.2011 г. ръковод-
На 11.03.2011г. ученици
ството на НЧ „Пробуда-1912
от ІV клас при НУ “Св.св.
г.” подготви специална из-
Кирил и Методий” посети-
ненада за посетителите на
ха местната библиотека, къ-
благотворителния базар за
дето с огромен интерес раз-
мартеници . Във фоайето
гледаха детските енцикло-
на читалището, Баба Мар-
педии.
та и нейната малка помощ-
Срещата мина под надсло-
ничка даряваха с мартеници
ва “ Библиотеката - домът
всички посетители на база-
на книгата”.
ра. Двете посетиха сграда-
Децата бяха запознати с
та на Община Кричим, къ-
историята на библиотеката
дето закичиха с мартеници
и Читалището и с правила-
изненаданите служители.
та за ползване.
Баба Марта не пропусна да
Възпитаниците на начал-
БлАгОТВОРИТелеН БАЗАР
посети Центъра за общест-
ното училище имаха въз-
На 01.03.2011 г. приключи
НЧ „Пробуда-1912 г.” изказва
вена подкрепа и Общински
можност да се запознаят с
благотворителния базар за ръч-
своята най-искрена благодар-
младежки дом.
новоизградения информа-
но изработени мартеници, ор-
ност към всички участници в
Със своето присъствие,
ционен център по Програ-
ганизиран във фоайето на НЧ
базара. Тяхното дело в името
многобройните закичени
ма “Глоб@лни библиотеки”.
„Пробуда-1912 г.”. Приходи-
на една благородна и хуманна
мартеници и отправените по-
С поредица от подобни
те от благотворителното меро-
кауза е достойно за уважение.
желания за здраве, радост,
мероприятия библиотеката
приятие възлизат на 177.00 лв.
Ръководството на Читали-
сила и успех през годината,
се стреми да популяризира
и са предназначени за децата
щето се надява организиране-
Баба Марта се превърна в по-
четенето сред най-малките
в неравностойно положение в
то на този базар да се превър-
вод за много настроение, за-
и да привлече все повече и
гр. Кричим. Ръководството на
не в традиция.
качки и усмихнати лица.
повече читатели.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2011
ОсМИ МАРТ - МежДуНАРОДеН ДеН НА жеНАТА
На 07.03.2011 г. /понедел-
дуални изпълнения на песни
в лицето на Кмета на община
видетелства своето уважение
ник/, в навечерието на Меж-
и танци.
Кричим - г-н Калчев, Предсе-
към хората от третата възраст
дународния ден на жената,
Настроението приповдиг-
дателя на Об С - г-жа Хаджи-
с присъствието си на събити-
потребителите на ДЦСХ гр.
на появилата се изненадващо
ева, Секретаря на Общината -
ето. Той честити празника на
Кричим отбелязаха наближа-
Баба Марта, която закичи всич-
г-жа Бучова, Зам. Кметовете -
всички и отправи пожелания
УВАЖАЕМИ
ващия празник с тържество
ки присъстващи с мартеници за
г-жа Черганова и г-жа Ристе-
за здраве и благоденствие.
ЗЕМЕДЕЛСКИ
в ресторант „Виктория”. Te
здраве, късмет и дълголетие.
мова, Директор „Финанси” -
Всяка жена получи цвете в
СТОПАНИ,
подготвиха и изнесоха праз-
Почетни гости на търже-
г-жа Гичева.
знак на уважение.
нична програма, която включ-
ството бяха представителите
Господин Атанас Калчев -
Празникът премина в много
ВЪВ ВРЪЗКА С ПО-
ваше колективни и индиви-
на общинското ръководство
Кмет на община Кричим зас-
веселие и кръшни хора.
ЛУЧЕНО ОТ ОСЗ ГР.
СТАМБОЛИЙСКИ ПИС-
МО С ВХ . № 11 - 0 0 -
30/08.03.2011 Г., ВИ УВЕ-
ДеН НА ХуДОжесТВеНАТА сАМОДеЙНОсТ
ДОМЯВАМЕ, ЧЕ:
В П Е Р И ОД А О Т
На 01.03.2011 от 19.00 ч. в ка-
ятели на художествената само-
то настоятелство на НЧ „Про-
и техните ръководители отпра-
20 .04 . 2 0 1 1 Г . Д О
фе-ресторант „Виктория” беше
дейност. Тържеството уважи-
буда-1912 г.” и Председател на
виха Г-н Атанас Калчев, Г-жа
29 .04 . 2 0 11 Г. , В ОБ -
отбелязан Денят на художестве-
ха с присъствието си Г-н Ата-
Общ. съвет при Общна Кричим,
Анка Хаджиева и Росица Таба-
ЩИНСКАТА СЛУЖ -
ната самодейност. На празнич-
нас Калчев - Кмет на Общи-
Г-жа М. Гичева - Директор Ди-
кова - секретар на читалището.
БА ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ГР.
ната вечер, организирана от НЧ
на Кричим, Г-жа Ил. Гетова-
рекция „Финанси” при Общи-
Групата за автентичен фолклор
СТАМБОЛИЙСКИ ЩЕ
„Пробуда-1912 г.” и осъществе-
Черганова и Г-жа Н. Ристемо-
на Кричим, Г-ца С. Моллаюсе-
при НЧ „Пробуда-1912 г.” пред-
СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕ-
на с финансовата подкрепа на
ва - Зам. Кметове на Община
ин - младши инспектор „Обра-
стави своя музикален поздрав
НИЯ ЗА ПОДПОМАГА-
Община Кричим, присъстваха
Кричим, Г-жа Анка Хаджиева
зование”.Поздравителни слова
пред гостите и самодейните със-
НЕ ПО СХЕМИ И МЕР-
настоящи и дългогодишни де-
- Председател на Читалищно-
към всички самодейни състави
тави. Вечерта премина в много
КИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
танци, веселие и настроение. 1
НА ПЛОЩ, СХЕМИ ЗА
март - Денят на художествената
НАЦИОНАЛНИ ДОП-
самодейност е празник на бъл-
ЛАЩАНИЯ И СПЕЦИ-
гарския талант, на българския
ФИЧНО ПОДПОМАГА-
дух и култура. Днес повече от
НЕ ЗА КАМПАНИЯ 2011
всякога този празник е необхо-
ГОДИНА.
дим за запазването на българ-
НЕОБХОДИМО Е ДА
ПРЕДСТАВИТЕ ЛИЧ-
ската традиция, фолклор и бит.
НА КАРТА И АКТУАЛ-
Признателност и преклоне-
НА БАНКОВА СМЕТКА.
ние пред таланта и делото на ху-
дожествените самодейни съста-
ОбщИНСКА
ви и техните настоящи и дълго-
АДМИНИСТрАцИя
годишни радетели на художест-
вената самодейност!
321 837 лВ. ЗА пОЧИсТВАНеТО НА КОРИТОТО НА Р. ВъЧА
Мерките и действията ,
както и на земеделските земи.
ворите под мостовете. Иззем-
проекта могат да се извършат.
свързани с поддържане про-
Натрупаните през години-
ването на отложилия се нано-
Незадоволителното момент-
водимостта на речните кори-
те камъни, дървета и храсти,
сен материал ще увеличи про-
но състояние на коритото на
та са от особено значение за
избуялата растителност в ко-
пусквателната способност на
р. Въча в регулацията на гр.
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
недопускане настъпването на
ритото на реката възпрепят-
речното корито.
Кричим и намалената хидра-
032/643 854
критични и бедствени ситуа-
стват необходимата проводи-
С оглед предприемане на
влична проводимост на учас-
ции. Извършените през пре-
мост. В коритото на р. Въча,
адекватни действия през
тъка създават предпоставки и
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
дходните години проверки от
между двата пешеходни мо-
2006г. община Кричим въз-
условия за настъпване на бед-
МОЩ - 61 50
служители на общинска адми-
ста и моста за товарни авто-
ложи изготвяне на проект
ствени ситуации при висо-
нистрация - гр. Кричим и ко-
мобили, са образувани мно-
за “Почистване коритото на
ки води и реална опасност за
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
мисии назначени със заповед
жество „коси” и „острови” от
р. Въча в регулацията на гр.
живота на населението и иму-
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
на областния управител на об-
речни отложения. Последните
Кричим”. За същият е изда-
ществото. С цел гарантиране
- 032/ 602 983, 602 984
ласт Пловдив констатират, че
са резултат от силно промен-
дено Решение № ПВ - 73-
живота и здравето на населе-
състоянието на речното кори-
ливия по количество и вре-
ПР/2007г. за преценяване на
нието, както и целостта на об-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
то в регулационните граници
метраене воден отток, свър-
необходимостта от извършва-
ществената и лична собстве-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
на гр. Кричим е незадоволи-
зан с експлоатацията на три-
не на оценка на въздействие-
ност на 07.01.2011г. община
032/ 963 942
телно. Проводимостта на реч-
те ВЕЦ-а -„Въча 1”, „Въча 2”
то върху околната среда. В пе-
Кричим подаде искане пред
ното корито е силно наруше-
и „Кричим”. Значителните ко-
риода от 2006-2009г. Община
Междуведомствената коми-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
на. Това създава предпостав-
личества натрупан твърд от-
Кричим многократно е търси-
сия за възстановяване и под-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ки за възникване на бедстве-
ток е довело до обрастване
ла възможности за финанси-
помагане към Министерски
ОРБ - 032/ 963 943
ни ситуации и наводняване на
на речното корито с дървесна
ране на този проект пред ПУ-
съвет за финансиране на пре-
югоизточната част на града,
растителност. Стеснени са от-
ДООС и Междуведомствена-
вантивни дейности за обект
та комисия за възстановяване
„Почистване на коритото на
и подпомагане към Минис-
р. Въча в регулацията на гр.
терски съвет, но към насто-
Кричим”. Стойността на ис-
ящият момент не е обезпечен
каните средства възлиза на
финансово.
321 837,54 лв. с ДДС.
В края на 2010г. община
С изпълнението на проект
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
Кричим възложи извършва-
„Почистване на коритото на
032/ 625 273
нето на цялостен оглед, под-
р. Въча в регулацията на гр.
робно проучване и оценка на
Кричим” ще се разреши про-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
съществуващото състояние
блема с проводимостта на
ШЕСТВИЯ - 165;
на реката, резултатите от ко-
речното корито, чрез иззем-
032/ 932 007
ето наложи изготвяне на нов
ване на образувалите се на-
работен проект “Почиства-
носни острови и отстраняване
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
не на коритото на р. Въча в
на тревното и храстово покри-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
регулацията на гр. Кричим”.
тие. Проектът е съобразен със
624 890, 0887/ 582 061
Предпиети са действия за
специфичните условия от на-
издаване на разрешително
личието на работещите ВЕЦ-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
за ползване на повърхнос-
ове, необходимостта от опаз-
НОСТ - 160
тен воден обект от Басейно-
ване на укрепителните съоръ-
ва дирекция за управление на
жения в бреговата зона, устои-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
водите на източнобеломор-
те и опорите на мостовете над
ТА - 032/ 952 290;
ски район. След издаването
реката и параметрите на окол-
697 087; 628 677
му дейностите предвидени в
ната среда.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2011
3
138 гОДИНИ ОТ
ОБесВАНеТО НА леВсКИ
На 19.02.2011 г. в залата на Общински Мла-
дежки дом, НУ „Васил Левски” тържествено
отбеляза патронния си празник. За осъществя-
ване на мероприятието съдейства ръководство-
то на община Кричим.
Учениците от ІІІ „а” клас, с класен ръково-
дител г-жа Катерина Павлова, възпитател г-жа
Александра Барабашева и музикален учител
г-жа Антоанета Кировa представиха рецитал по
повод 138-годишнината от обесването на Апос-
тола на свободата. Възпитаниците на училище-
то пресъздадоха с кратка сценка дните преди
трагичната гибел на Апостола.
По случай празника, Кметът на община Кри-
НА гОсТИ НА КМеТА
чим - г-н Атанас Калчев поздрави директора
На 1 март 2011 г.на гости на
тина Кръстева, Петър Сидов и
г-жа Петрунка Куцева, учителите и учениците
кмета на община Кричим бяха
Айше Топалова за високите им
на НУ „Васил Левски”. Той им подари енци-
ученици от ІІІ клас от НУ” Св.
резултати в националното със-
клопедията „Българските символи”. Г-н Калчев
св. Кирил и Методий” гр. Кри-
тезание „Знам и Мога” и им по-
призова всички граждани да преклонят глава и
чим. Г-н Калчев поздрави Крис-
жела успех на областния кръг.
да помнят този велик революционер, пожерт-
вал живота си за свободата на Отечеството ни.
Признателните потомци поднесоха венци и
цветя на паметника на Васил Левски пред сгра-
дата на община Кричим. Честването на празни-
ка завърши с тържествена заря.
ДуНАВсКО ХОРО НА плОЩАДА пРеД
НЧ „пРОБуДА”
На 15.02.2011 г. от 17.00 ч. по
повод 113 години от рождение-
то на композитора Дико Илиев
на площада пред НЧ „Пробу-
да-1912 г.” се изви традицон-
ното „Дунавско хоро”. Участие
взеха мажоретен състав „Мечо
еДИН ДеН В сТАРИя плОВДИВ
Пух” при НУ „Св. Св. Кирил и
Методий” и ДСНТ „Български
На 3 декември 2010 г. с уче-
сетиха Етнографския музей, къ-
ритми” при НЧ „Пробуда-1912
ниците от НУ „Васил Левски”
дето се запознаха с архитекту-
г.”, които със своите изпълне-
се проведе екскурзия до Стария
рата, бита, облеклото и накити-
ния допринесоха за веселото
Пловдив по проект „Да огънем
те на старите българи, а впечат-
настроение и колорит в студе-
етнобариерата в пъстроцветен
ленията си отразиха в рисунки
ния февруарски ден.
венец”. В града учениците по-
по време на проведения пленер.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е № 264
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМС-
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
МА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътреш-
С ПРОТОКОЛ №38 ОТ 21.02.2011 Г.
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно Бю-
ния одит в публичния сектор
джет 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 260
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от
Р Е Ш Е Н И Е № 268
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ЗМСМА; чл. 11, ал. 7, чл. 12 от ЗОБ; във връзка с
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно отчет
разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г., и ПМС № 334 от
- Кмет на Община Кричим, относно изпълнение
за изпълнението на Програмата за управление и раз-
07.01.2011 г., и след проведено поименно гласуване
решенията на Общински съвет при Община Кри-
пореждане с имотите - общинска собственост в об-
чим от Общинска администрация за периода от
щина Кричим през 2010 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 265
01.07.2010 г. до 31.12.2010 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл.
връзка с чл. 4, ал. 4 от НРПУРОИ
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно годи-
8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организа-
шен отчет за състоянието на общинския дълг, съ-
цията и дейността на Общински съвет - Кричим и
Р Е Ш Е Н И Е № 261
гласно чл. 9 от ЗОД.
взаимодействието му с Общинска администрация
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ОСНОВАНИЕ: чл. 9 от Закона за общинския
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно касо-
дълг
Р Е Ш Е Н И Е № 269
вото изпълнение на бюджета към 31.12.2010 година
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 266
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно отда-
30 от ЗОБ и след проведено поименно гласуване
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ване под наем на земеделски земи с начин на трай-
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно при-
но ползване пасища и мери - публична общинска
Р Е Ш Е Н И Е № 262
емане на Наредба за изменение и допълнение на
собственост, находящи се в землището на общи-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
Наредба за реда за придобиване, управление и раз-
на Кричим, на земеделски производители - жи-
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно прие-
пореждане с общинско имущество.
вотновъди.
мане на Наредба за изменение и допълнение на На-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във
редбата за съставянето, изпълнението и отчитането
2 от ЗОС, § 78 от Закона за изменение и допълне-
връзка с чл. 25, ал. 1, чл. 37о и чл. 37п от ЗСПЗЗ и
на общинския бюджет.
ние на Закона за общинската собственост
след проведеното поименно гласуване
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация и във
Р Е Ш Е Н И Е № 267
Р Е Ш Е Н И Е № 270
връзка с промените в Закона за общинските бюдже-
ОТНОСНО: Предложение от Петър Димитров
ОТНОСНО: Предложение от Георги Димитров
ти и Закона за общинския дълг чл.12, ал. 1 и чл. 17а
Бучов - Председател на ПК по икономическа и
Кацаров - Председател на ПК по социални дей-
финансово-бюджетна дейност към Общински съ-
ности към Общински съвет при Община Кри-
Р Е Ш Е Н И Е № 263
вет при Община Кричим, относно становище на
чим, относно становище на ПК по социални дей-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
ПК по икономическа и финансово-бюджетна дей-
ности във връзка с постъпило заявление с вх. №
Калчев - Кмет на Община Кричим, относно при-
ност във връзка с постъпила докладна записка от
35/07.02.2011 год. от Райна Димитрова Димитро-
емане на Програма за управление и разпореждане
Сълзица Арнаудова - Ръководител на ЗВО в общи-
ва, относно отпускане на персонална пенсия на де-
с имотите - общинска собственост в община Кри-
на Кричим, относно съгласуване на стратегически
тето й Петър Георгиев Искилиев.
чим през 2011г.
план за периода 2011 - 2013 г. и годишен план за
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
2011 г. за дейността на Звеното за вътрешен одит
ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба-
8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ
в община Кричим.
та за пенсиите и осигурителния стаж

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2011
РеНТгеНОВАТА лАБОРАТОРИя
В КРИЧИМ ОТНОВО РАБОТИ
Обновената и реновира-
на рентгенова лаборатория
в сградата на градската по-
ликлиника в Кричим отно-
во работи.
На 21.02.2011 г. с тържест-
вен молебен отслужен от отец
Мирослав и йеромонах Ан-
тим - игумен на кричимския
манастир, лабораторията на
СМДЛ „Меди Ант” ООД от-
вори врати за първите посе-
тители - гостите на празнич-
ното мероприятие, сред кои-
то бяха Кмета на общината
- Атанас Калчев, заместник
кметовете, председателя на
Общинския съвет, директор
дирекция „Финанси”, коле-
ги и приятели. Присъстващи-
апарат. Изцяло обновеният
то облъчване, така и от чис-
но обслужване на нуждае-
жно значение за нашия град
те с любопитство и задовол-
рентгенов кабинет е съобра-
то механични въздействия.
щите от образна диагности-
и една от ценните придобив-
ство разгледаха новият апа-
зен с всички нормативни из-
Новата скъпоструваща апа-
ка пациенти, както от нашия
ки по отношение опазване
рат „Филипс” за образна ди-
исквания за нормално и без-
ратура и квалифицираният
град, така и от съседните на-
здравето и живота на хората.
агностика - рентгенография
опасно функциониране на та-
медицински персонал на ла-
селени места.
Спорна работа на медицин-
и рентгеноскопия, апарата за
къв вид помещения, както по
бораторията са гаранция за
Новата лаборатория е от
ския екип на СМДЛ „Меди
зъбни снимки и ехографския
отношение на радиационно-
качественото и своевремен-
изключително жизнено ва-
Ант” ООД.
БЮДжеТ 2011 НА
ВИлНА ЗОНА ”ЧеРешОВО”
Черешово е вилна зона на
ОБЩИНА КРИЧИМ
град Кричим, което се нами-
ра на 1100 м. надморска ви-
сочина. Селото е разположе-
но в централни част на Родо-
пите. Черешово е малък оазис
на спокойствие и тишина, за-
обиколено от вековни гори -
смърч, ела, бук и дъб. Мест-
ността е известна с голямото
разнообразие от горски пло-
дове и билки. В селото е запа-
зен стар римски път. Обозна-
чени са туристически пътеки
към Връх Модър - 2.30 часа,
Върховръх - 2 часа и с. Оси-
ково - 2 часа.
На 17.02.2011г., на основание чл.
щински съвет при Община Кри-
До Черешово може да се
11, ал. 6 от Закона за общинските
чим. Той възлиза на 3 729 459 лв.,
стигне за около два часа по
бюджети в зала № 21 в сградата на
в това число за държавни дейности
пътека, която води началото
Общинска администрация - Кри-
са предназначени 2 319 380 лв., а
си от язовирна стена ,,Въча”.
тлани с два чаршафа и одеяла,
ляма маса и малка беседка.
чим се проведе отчет за изпълне-
за местни дейности - 1 410 079 лв.
нието на бюджет 2010г. и публич-
Бюджетът на Община Кричим за
Алтернатива на изкачването
гардероб и две малки масич-
Цената на нощувката е 2
но обсъждане на проекто-бюджета
2011г. е разработен при стриктно
по планинската пътека е ка-
ки. Санитарните възли са вън
лева.
за 2011г. на Община Кричим. Кме-
спазване на изискванията на чл.
мионен път, по който се прис-
от сградата.
Ако искате да избягате от
тът на Община Кричим-Атанас
24 и чл. 28 от ЗУДБ, съобразно раз-
тига за 45 минути. Разстояни-
Самата сградата не е елек-
натовареното ежедневие на
Калчев представи пред местната
поредбите на Закона за държав-
ето от язовирната стена до се-
трифицирана. Осветление-
забързания град - елате да по-
общност разпределението на сред-
ния бюджет на Република Бълга-
лото е 8 км.
то е на свещи и туристиче-
чивате при нас. Насладете се
ствата за изминалата 2010г. и прио-
рия /ЗДБРБ/ за 2011г., обн. в ДВ
В Черешово се намира За-
ски лампи - петромакс. Ото-
на спокойствието и чистотата,
ритетите на Общината за 2011г., а
бр. 99/17.12.2010г., Закона за об-
слон Череша, отворен целого-
плението е на твърдо гориво.
които Ви предлага планината.
г-жа Мария Гичева представи мак-
щинските бюджети, изм., ДВ, бр.
дишно. Заслонът разполага с
Сградата разполага с голямо
рорамката на бюджет 2011г. и Про-
108 от 19 декември 2007г. и Поста-
грамата за управление и разпореж-
новление № 334/ 29.12.2010 година
двуетажна постройка. На пър-
помещение - столова, което е
За контакти:
дане с имотите-общинска собстве-
за изпълнение на ЗДБРБ за 2011г.,
вия етаж има 11 легла, гарде-
оборудвано с готварска печ-
Лице: росица Панчева
ност в община Кричим през 2011г.
обн. в ДВ бр. 2/ 07.01.2011 година .
роб и голяма маса. На втория
ка, съдове и прибори за хра-
Тел: 0893535029
През 2010г. Община Кричим уп-
С Решение № 264, взето с Про-
етаж има стая с 12 легла, зас-
нене. Отвън има барбекю, го-
0882565738
равлява бюджетните средства, при-
токол № 38 от 21.02.2011г. Общин-
лагайки оптимални управленски
ски съвет при Община Кричим
подходи в условията на затегна-
прие предложението на Кмета на
та финансова дисциплина. Общи-
Общината за бюджет 2011г. в раз-
сТАРТИРА ИЗгРАжДАНеТО НА пОДпОРНА сТеНА НА ЧАсТ ОТ
ната стриктно изпълнява ангажи-
мер на 4 464 643 лв., в това число
ментите, които са заложени в уп-
за държавни дейности са предназ-
РепуБлИКАНсКИ пъТ ІІІ-866 „ДеВИН - КРИЧИМ - сТАМБОлИЙсКИ”
равленската стратегия. Приорите-
начени 2 965 309 лв., а за местни
тите през изминалата година бяха
дейности - 1 449 334 лв..
свързани със запазването на уста-
Бюджетът за 2011г. е продълже-
Обект: „Изграждане на
подпомагане към Министер-
новеното ниво на публичните ус-
ние на изпълнението на приори-
подпорна стена и допълни-
ски съвет. Строителството ще
луги, тяхното преструктуриране
тетните задачи в управлението на
телно обезопасяване на ре-
бъде извършено в рамките на
с акцент върху социалната им на-
Община Кричим. Той е съобразен
публикански път ІІІ-866 „Де-
32 дни, съгласно предоставе-
соченост, икономическото разви-
с Общинския план за развитие на
вин - Кричим - Стамболий-
ната от избраната вече фирма
тие и заетостта, подобряването на
Община Кричим в периода 2007-
ски” в участъка между жи-
- изпълнител оферта.
жизнената среда, изпълнението на
2013г., тригодишната бюджетна
лищни сгради с администра-
Контрол на строителството
мерките за енергийна ефективност
прогноза и предложенията на спе-
тивни номера № 62 и № 64,
ще се осъществя от надзор-
на сгради общинска собственост,
циализираните дирекции на Об-
ул. „Антонивановци”, в ре-
на фирма.
подобряването на пътната инфра-
щината. Бюджетът е изготвен на
гулацията на гр. Кричим на
Ангажимент на община
структура и решаването на еколо-
база оптимизиране събираемостта
гични проблеми. Бюджетът на Об-
на приходите от местни данъци и
стойност 420 057 лв., финан-
Кричим остава качествения
щината за 2010г. е приет с Реше-
такси и от наеми както и събиране
сиран от Междуведомствена-
контрол по изпълнение на
ние № 186 от 29.01.2010г. на Об-
на недоборите от минали години.
та комисия за възстановяне и
вече сключените Договори.