ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2011
ГлОБ @лНИ БИБлИОтеКИ
На 07.02.2011 г. от 17.30
тройство /принтер, скенер и
часа в библиотеката при НЧ
копирна машина/. Гражданите
„Пробуда - 1912 г.” се откри
ще имат възможност да полз-
информационен център по
ват БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ ОТ
Програма „Глоб@лни биб-
УСЛУГИ: достъп до интернет,
лиотеки - България”. На от-
обучения по компютърна и ин-
криването присъстваха пред-
формационна грамотност, on-
ставители на местната власт:
line информация за потреби-
Г-н Атанас Калчев - Кмет на
тели от различни възрастови,
Община Кричим, Г-жа Анка
социални и етнически групи
Хаджиева - Председател на
и много други услуги.
Читалищното настоятелство
Екипът, работещ по Програ-
на НЧ „Пробуда-1912 г.”, Г-жа
ма „Глоб@лни библиотеки”
Илиана Черганова - Зам.Кмет
ще се стреми да повиши сте-
на Община Кричим, Г -жа
пента на ползване на библи-
Нуржан Ристемова - Зам.Кмет
света” гр. Перущица. Отец
връчи личен подарък за биб-
Всички присъстващи се на-
отеката и да помогне гражда-
на Община Кричим, Величка
Мирослав при Православен
лиотеката - портрет на Васил
сладиха на специало подгот-
ните на община Кричим да се
Бучова - Секретар, Антоане-
храм „Св.св. Козма и Дамян”
Левски.
вен за случая коктейл. Голяма-
приобщят към глобалното ин-
та Кръстева - Общински коор-
гр. Кричим отслужи празни-
Приветствие поднесе и Г-жа
та изненада на откриването на
формационно общество.
динатор по Програма „Глоб@
чен водосвет.
Анка Хаджиева и подари порт-
информационния център беше
Настоятелството на Народно
лни библиотеки - България”,
След встъпителни думи за
рет на първоучителите Св.св.
торта с логото на „Глоб@лни
Читалище „Пробуда-1912 г.”
граждани, активни читатели,
Програма „Глоб@лни библи-
Кирил и Методий.
библиотеки”, предоставена от
гр. Кричим изказва своята бла-
представители на НПО, мест-
отеки - България”, Г-н Ата-
Кулминацията на търже-
Община Кричим.
годарност на ръководството на
на инициативна група, дирек-
нас Калчев поздрави всички
ството беше прерязването на
Библиотечният информаци-
Община Кричим и на всички,
тори на обединени детски за-
присъстващи с новата придо-
лентата от Кмета на Общи-
онен център е оборудван с 3
които подкрепиха реализира-
ведения и начални училища,
бивка и сподели, че тя ни пра-
ната и Председателя на Чита-
персонални компютъра, мул-
нето на Програма „Глоб@лни
ученици и гости от НЧ „Про-
ви истинска част от света. Той
лището.
тимедийно и периферно ус-
библиотеки - България”.
БАБА МАРТА
ПРеБРОЯВАНе НА НАСелеНИетО
БЪРЗАЛА,
МАРТЕНИЧКИ
ВЪРЗАЛА...
И ЖИлИЩНИЯ ФОНД 2011
В периода от 14.02.2011 г.
/понеделник/ до 01.03.2011
мейно положение, образование,
Сузан Яверова Аджемова
Контролните райони са пет на
г. /вторник/ в часовете от
етническа принадлежност, веро-
Васил Делков Лесев
брой с пет контрольора:
10.00 ч. до 18.00 ч., във
изповедание и др.;
Петър Илиев Сокеров
Златка Величкова Тисовска
фоайето на НЧ „Пробуда
- икономическата активност,
Даниел Атанасов Данаилов
Ася Славчева Кукова
-1912г.” ще се проведе бла-
заетостта и безработицата, от-
Димитър Иванов Кирчев
Светлана Анастасова Попова
готворителен базар за ръч-
расловата принадлежност;
Златко Ангелов Гацев
Любка Георгиева Пелтекова
но изработени мартени-
- домакинствата и семейства-
Кремена Борисова Зайцева
Недка Стефанова Божилова
ци, приходите от който са
та, за техния състав, вид и ос-
Мария Нейчева Гацева
На всеки преброител и контро-
предназначени за децата в
новните им демографски и со-
Емилия Делчева Делчева
льор е издадена служебна карта
неравностойно положение
циално-икономически характе-
Даниела Георгиева Крушарова
от Териториално статистическо
в Община Кричим.
ристики;
Александра Станимирова Ог-
бюро, съдържаща трите имена на
Мартениците ще бъдат
От 01.02.2011г. до 28.02.2011г.
- вътрешната и външната миг-
нянова
съответното лице, служебен но-
изработени от децата при:
включително, във всички евро-
рация на населението;
Николина Тодорова Гицова
мер, срока на валидност и снимка.
ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ
пейски държави стартира пре-
- количествени и качествени
Соня Андреева Деянова
Преброителите и контрольори-
„Ралица”, учениците от:
брояване на населението и жи-
характеристики на сградния и
Райна Димитрова Джурова
те имат право да посещават сгра-
НУ „Св. Св. Кирил и Мето-
лищния фонд. За България то се
жилищния фонд - брой и вида на
Гюлер Илмиева Кенанова
дите и жилищата в своя пребро-
дий”, НУ „Васил Левски”
провежда за 17-ти път, като за
сградите, размер и вида на жи-
Емел Ниязиева Джурова
ителен участък и контролен район
и кръжоците при Общин-
първи път съществува и възмож-
лището, брой помещения в жи-
Сашка Тодорова Калинова
през периода на преброяването от
ски младежки дом както и
ността за попълване на анкетна-
лището, налични инсталации и
Магдалена Тодорова Йовчева
8.00 часа до 20.00 часа. При посе-
потребителите на Дневен
та карта по интернет.
благоустройства и т.н.;
Петя Христова Костова
щението си в домовете на гражда-
център за възрастни хора и
Целта на преброяването на
Всички данни на населението
Росица Неделчева Панчева
ните на община Кричим, преброи-
ЦОП - Кричим. На 1 март
населението и жилищния фонд
се отнасят към критичния мо-
Елена Атанасова Димова
телите и контрольорите са длъж-
всеки подарява на близки-
през 2011г. в Република Бълга-
мент на преброяването, а имен-
Калинка Стефанова Вангелова
ни да се легитимират, да разяснят
те си специален амулет -
рия, в това число и в община
но - 0 часа на 01.02.2011г. За
Дафинка Иванова Лилова
накратко целите на преброява-
мартеница за здраве, къс-
Кричим е да се осигури инфор-
периода 0 часа на 1.ІІ.2011г. - 0
Лили Тодорова Въчева
нето, да уведомят лицата че тех-
мет и сила. Това е хиля-
мация за броя, структурата и със-
часа на 09.02.2011г. преброява-
Айширин Селви Каранска
ните индивидуални данни ще се
долетна българска тради-
тава на населението, както и за
нето се осъществява по интер-
Славка Василева Бубарова
ползват единствено за статисти-
ция, която символизира
броя и вида на домакинствата и
нет, а за периода 10.02.2011г. -
Емилия Филипова Кузева
чески цели.
края на зимата и идването
семействата в страната (респек-
28.02.2011г. по класическия ме-
Евтимка Христова Тодорова
В случаите, в които граждани-
на пролетта.
тивно в община Кричим), така
тод чрез попълване на пребро-
Йорданка Атанасова Коилова
те отказват да предоставят иска-
Баба Марта носи про-
и за сградния и жилищен фонд.
ителни карти от преброители.
Златка Иванова Колева
ните данни или откажат преброя-
летта, здравето, щастие-
Преброяването предоставя ин-
За територията на община Кри-
Евелина Димитрова Димитрова
ване, подлежат на санкция в раз-
то, радостта и надеждата
формация относно:
чим те са:
Къймет Исметова Търмазова
мер на 120 лева, съгл. Закона за
за по-добра и благодатна
- структурата и състава на на-
Снeжана Иванова Маджарова
Мария Димитрова Абушева
административните наказания и
година!
селението по пол, възраст, се-
Зейра Асанова Ходжова
Маренка Петрова Костадинова
нарушения.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2011
КРИЧИМЦИ СА ДОВОлНИ От
АДМИНИСтРАтИВНОтО
ОБСлуЖВАНе В ОБЩИНАтА
През месец януари община Кричим
са доволни от обслужването в общи-
лугите, които предоставя общината.
ко предпочитаните алтернативи.
проведе анкетно проучване, свързано
на Кричим. Гражданите оценяват ра-
Според гражданите най-добрият на-
Едва 0,5 % от запитаните нямат мне-
с удовлетвореността на гражданите
ботата на служителите като много до-
чин за осъществяване на администра-
ние и коментари по зададените въ-
от предоставяните административни
бра и споделят, че не са имали пробле-
тивно обслужване в Общината, в това
проси.
услуги. Анкетата се проведе при из-
ми при обслужването. Анкетираните
число за получаване на информация и
Препоръките са насочени към по-
ключително ниска активност - едва
са удовлетворени от организацията и
отговор във връзка с конкретен въпрос
вишаване на административния капа-
2,2% от гражданите са изразили сво-
качеството на обслужване в общин-
е именно звеното за административ-
цитет и по-конкретно към изработва-
ето мнението .
ския център за услуги и информация
но обслужване. Информирането чрез
не на проекти за усвояване на средства
Резултатите сочат, че анкетираните
и лесно намират информация за ус-
поща, куриер или интернет са по-мал-
от еврофондовете.
РеШеНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВет ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗетИ С ПРОтОКОл №37 От 28.01.2011 Г.
РЕШЕНИЕ № 248
от Закона за местното самоупра-
територията на община Кричим за
град Кричим, съответно имоти с
на Община Кричим, относно от-
ОТНОСНО: Предложение от
вление и местната администра-
периода 2011 - 2015 година.
пл. №№ 504.706 и 504.7 по кадас-
криване на процедура за отдаване
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
ция, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
тралната карта на гр. Кричим, част-
под наем чрез публично оповес-
на Община Кричим, относно при-
66, ал. 1, чл. 67 и чл. 69 от Закона
12 и ал. 2 от Закона за местното са-
на общинска собственост, на осно-
тен конкурс на част от самостоя-
емане на Наредба за изменение и
за местните данъци и такси, чл. 14
моуправление и местната админи-
вание на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ
телен обект частна общинска соб-
допълнение на Наредба за опре-
- чл. 18а от Наредба за определя-
страция, във връзка с чл. 19, ал. 2
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 2;
ственост № 39921.503.403.1.6 по
делянето и администрирането на
нето и администрирането на мест-
от Закона за социалното подпома-
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
кадастралната карта на гр. Кри-
местните такси и цени на услуги
ните такси и цени на услуги и след
гане; чл. 36б, ал. 1 от Правилника
местното самоуправление и мест-
чим, находящ се в община Кри-
на територията на община Кричим.
проведеното поименно гласуване
за прилагане на Закона за социал-
ната администрация, във връзка с
чим, гр. Кричим, ул. „Никола Пе-
ОСНОВАНИЕ: основание чл.
ното подпомагане
чл. 56, ал. 1 от Закона за устрой-
тков” № 11, с предназначение: за
21, ал. 1, т. 7 от Закона за местно-
РЕШЕНИЕ № 251
ство на територията
търговска дейност, актуван с АОС
то самоуправление и местната ад-
ОТНОСНО: Предложение от
РЕШЕНИЕ № 254
№ 420/24.03.2010 год.
министрация, във връзка с чл. 9 от
Анка Самуилова Хаджиева - Пред-
ОТНОСНО: Отчет от Атанас
РЕШЕНИЕ № 257
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8
Закона за местните данъци и так-
седател на Общински съвет при
Стефанов Калчев - Кмет на Общи-
ОТНОСНО: Предложение от
от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.
си и след проведеното поименно
Община Кричим, относно прие-
на Кричим, относно командировки
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 19, чл. 57, т.
гласуване
мане на Отчет за дейността на Об-
на Кмета при изпълнение на слу-
на Община Кричим, относно про-
1, чл. 80 и сл. от НРПУРОИ и след
щински съвет при Община Кри-
жебни задължения.
мяна на ПУП-ПРЗ на общински
проведеното поименно гласуване
РЕШЕНИЕ № 249
чим за периода юли 2010 - декем-
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за ко-
имот - публична общинска соб-
ОТНОСНО: Предложение от
ври 2010 година.
мандировките в страната, Раздел
ственост УПИ ХІІІ - за зеленина
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6 от
ІІ, чл. 8, ал. 4
и трафопост, кв. 80 по регулаци-
на Община Кричим, относно при-
ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от
онния план на гр. Кричим, иден-
емане на Наредба за изменение и
Правилника за организацията и
РЕШЕНИЕ № 255
тичен с ПИ № 39921.501.701 по
допълнение на Наредба за опреде-
дейността на Общински съвет при
ОТНОСНО: Предложение от
кадастралната карта на града, на-
ляне размера на местните данъци
Община Кричим и взаимодействи-
инж. Нуржан Ристемова - Замест-
ходящ се в гр. Кричим, бул. „Ро-
на територията на община Кричим.
ето му с Общинска администрация
ник-кмет на Община Кричим и
допи”, с площ 4 126 кв.м за обо-
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 1
Председател на МКБППМН, от-
собяване на два самостоятел-
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местно-
РЕШЕНИЕ № 252
носно приемане на годишен отчет
ни имота.
то самоуправление и местната ад-
ОТНОСНО: Предложение от
за дейността на МКБППМН.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
министрация, във връзка с чл. 1,
Анка Самуилова Хаджиева - Пред-
ОСНОВАНИЕ: основание чл. 7,
от ЗМСМА и чл.62а, ал. 4 от ЗУТ
032/643 854
ал. 2 от Закона за местните данъ-
седател на Общински съвет при
ал. 2 от Закона за борба срещу про-
ци и такси, § 25 и § 26 от Закона за
Община Кричим, относно приема-
тивообществените прояви на мало-
РЕШЕНИЕ № 258
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
изменение и допълнение на Зако-
не на Програма за работата на Об-
летните и непълнолетните
ОТНОСНО: Предложение от
МОЩ - 61 50
на за местните данъци и такси /ДВ,
щински съвет при община Кричим
Атанас Стефанов Калчев - Кмет на
бр. 98/2010 г./
за 2011 година.
РЕШЕНИЕ № 256
Община Кричим, относно бракува-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.
ОТНОСНО: Предложение от
не на моторни превозни средства,
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
РЕШЕНИЕ № 250
23 от ЗМСМА
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
собственост на община Кричим.
- 032/ 602 983, 602 984
ОТНОСНО: Предложение от
на Община Кричим, относно съ-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
РЕШЕНИЕ № 253
гласуване на схема-предложение,
от ЗМСМА и след проведеното по-
на Община Кричим, относно опре-
ОТНОСНО: Предложение от
изготвена от главния архитект на
именно гласуване
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
деляне на годишен размер на так-
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
община Кричим, за ситуация за
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
са битови отпадъци за територията
на Община Кричим, относно при-
разполагане на временен сглобяем
РЕШЕНИЕ № 259
032/ 963 942
на община Кричим за 2011 година.
емане на Общинска стратегия за
метален „търговски обект” в УПИ-
ОТНОСНО: Предложение от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7
развитие на социалните услуги на
ХІІ и УПИ-ХІІІ, кв. 53 по плана на
Атанас Стефанов Калчев - Кмет
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ОРБ - 032/ 963 943
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
МеСтНИ ДАНЪЦИ И тАКСИ
Във връзка с получено писмо с Вх . № 0 6 - 0 0 -
Сектор „Местните данъци
на касата на Община Кричим,
7/20.01.2011 г. от областна администрация - Пловдив
и такси” при Община Кричим
намираща се на партера в сгра-
и Заповед № ЗД-00-5/17.01.2011 г. на областен управи-
уведомява всички свои съграж-
дата на Общината с работно
тел на област с административен център Пловдив на
дани, че за 2011г. данъкът вър-
време от 8.00 до 12.00 и от 13.00
01.02.2011 г. в зала № 21 в административната сграда
ху недвижимите имоти и пре-
до 17.00ч. всеки работен ден
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
на община Кричим се проведе заседание на общинска-
возните средства се плаща на
или по банкова сметка: IBAN:
032/ 625 273
та епизоотична комисия.
две равни вноски в следните
BG41CECB97908466975700,
Взеха се мерки за профилактика със цел предотвра-
срокове:
BIC: CECBBGSF, банка ЦКБ
КАТ - АВТОПРОИЗ-
тяване появата и разпространението на заболяването
- от 01 март до 30 юни
АД - клон „Пловдив-Бълга-
ШЕСТВИЯ - 165;
ШАП по чифтокопитните животни.
- до 30 октомври
рия”, офис Кричим.
032/ 932 007
Характерните симптоми за заболяване от ШАП са:
Данъкоплатците, които пла-
За 2011г. Общински съвет
1. Поява на обриви по тялото на животните;
тят целия данък до 30 април
при Община Кричим взе ре-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
2. Треска;
2011г., ще ползват 5% отстъпка.
шение да не променя тежестта
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
3. Спад на млеконадоя;
Въвежда се нов туристиче-
на данъчното облагане за данък
624 890, 0887/ 582 061
4. Обилно слюноотделяне;
ски данък върху нощувките,
върху недвижимите имоти, так-
5. Куцота при няколко животни;
При съмнение за наличие на симптоми на ШАП, сиг-
който ще замести туристиче-
са битови отпадъци, данък пре-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
нализирайте: д-р Павел Тотов, тел. 03145/23-03, гр.
ската такса. Данъкът ще бъде
возни средства, данък придо-
НОСТ - 160
Кричим или д-р Христо Кацаров 03396/23-25, гр. Стам-
събиран от лицата предлагащи
биване имущества по дарение
болийски.
нощувки и ще се плаща в об-
и по възмезден начин и всички
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
щината по местоположение на
цени и такси на услугите, кои-
ТА - 032/ 952 290;
ОБщИНСКА АДМИНИСТРАцИя - КРИЧИМ
мястото за настаняване.
то се предоставят и събират в
697 087; 628 677
Данъците могат да се платят
приход на Общината.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2011
3
ВСИЧКИ ЗАеДНО ДА ПееМ,
ИГРАеМ, РеЦИтИРАМе, СПОРтуВАМе
И уЧИМ, ЗА ДА СПОлуЧИМ!
ОБМеН НА ДОБРИ ПРАКтИКИ
С Вх.№ 10-25-5/31.01.2011г.
Изпълнението на дейности-
Община Кричим кандидатства
те по настоящата процедура са
пред Управляващия орган - Ми-
свързани с:
нистерство на финансите по
- Придобиване на опит от во-
„Да създадем атрактивна и
град - община, НПО, детска гра-
ни услуги.
Оперативна програма „Адми-
дещи практики, прилагани в
привлекателна образователна
дина, в това число и родителите,
- Осигуряване на непрекъс-
нистративен капацитет”, съфи-
други страни-членки на ЕС, в
среда, където всички заедно да
включително и тези от ромски
нат учебно-възпитателен процес
нансиран от Европейския со-
областта на управление на чо-
пеем, играем, рецитираме, спор-
произход, върху които дейност-
чрез организиране на занимания,
циален фонд по Приоритетна
вешките ресурси.
туваме и учим, за да сполучим”
ите ще имат интеграционно въз-
съответстващи с възрастовите им
ос ІІ „Управление на човешки-
- Постигане на модерно уп-
е новият проект, спечелен от Об-
действие.
особености и интереси в следо-
те ресурси”, Подприоритет 2.5
равление на човешките ре-
щина Кричим. По този повод се
Основните задачи са насоче-
бедните режимни моменти.
„Транснационално и междуре-
сурси в община Кричим, чрез
подписа Договор № БС/РОФ
ни към:
- Грижа за безопасността на
гионално сътрудничество” с
трансфер на добри практики и
33.7-037/10.12.2010г. между Об-
- Овладяване на книжовните
децата, свързана с осигурява-
проект „Обмен на опит и добри
приложение на опит от общи-
щина Кричим и ЦОИДУЕМ. Су-
норми на българския език за ус-
не на целодневен образовате-
практики в управлението на чо-
на Арадипоу.
мата по проекта възлиза на 17
пешно участие на децата в рече-
лен процес.
вешките ресурси между общи-
- Съвместно разработване на
405,00 лв. Проектът ще се осъ-
вото общуване, реализирано в
- Повишаване авторитета на
на Кричим, България и общи-
ръководство за управление на
ществи с финансовата подкре-
различни комуникативни форми.
детската градина и превръщане-
на Арадипоу, Кипър” на обща
човешките ресурси от партньо-
па на ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВА-
- Организиране на занимания
то и в желана територия за деца-
стойност от 302 071.73 лева.
рите по проекта, съдържащо
ТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕ-
за овладяване на български език,
та и родителите.
Общата цел на процедурата е
конкретни практики, включва-
ЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТ-
театрално изкуство, опознаване
- Участие на родителите като
свързана с трансфер и прилага-
що методологии, политики и
НИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
на традициите в съществуващи-
партньори в процеса на обуче-
не на добри практики при уп-
вътрешни правила за иденти-
И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
те подготвителни групи към дет-
ние, възпитание и отглеждане на
равление на човешките ресур-
фицираните и трансферирани-
ФОНД. Периодът на изпълне-
ските градини.
подрастващите.
си, чрез изработка на норматив-
те практики.
ние на дейностите е 01.01.2011г.-
- Провеждане на ефективно
На 05.02.2011г. в сградата на
ни и други вътрешни докумен-
- Повишаване знанията, на-
31.12.2011г.
обучение на целевата група - по-
Общински Младежки дом се ре-
ти, обучение и създаване на по-
сърчаване на комуникация-
Основната цел на проекта е
ловината от ромски произход, за
ализира дейност 6 от проектното
стоянно действащ механизъм
та и прозрачността в процеси-
свързана с подготовката за учи-
осъществяване на градивна пре-
предложение, а именно провеж-
за обмен на опит и идеи. Про-
те на управление на човешки-
лище и развитие на потенциал-
дучилищна подготовка на висо-
дане на обучение с преподавате-
ектът цели подобряване капа-
те ресурси.
ните възможности на онези деца,
ко ниво, съобразно Национални-
лите за работа в мултикултурна
цитета на държавната адми-
- Създаване на постоянно
чиито майчин език не е българ-
те и Европейски програми и кон-
образователна среда. Основни-
нистрация на общинско ниво
действащ механизъм за транс-
ски, съхраняването на ценност-
цепции за ранно участие в про-
ят акцент се насочи към органи-
чрез използване на опит и до-
фер на добри практики в упра-
та на предучилищното детство
цеса на обучение.
зацията на педагогическите вза-
бри практики от други държа-
влението на човешките ресур-
и успешния преход към училищ-
- Предоставяне на възможност
имодействия в детската градина
ви членки в областта на човеш-
си между община Арадипоу и
ното обучение. Чрез реализира-
на Ромската неправителствена
и възможностите за социализи-
ките ресурси.
община Кричим.
не на заложените в проекта дей-
организация за осъществявяне на
ране и образование на децата в
ности ще се подпомогне проце-
специфичните си задачи и функ-
предучилищна възраст. Специ-
са на придобиване на навици и
ции в реална обстановка като ор-
ално внимание се отдели на про-
първоначални знания, необходи-
ганизация, свързана с ромските
блемите, свързани със социали-
ми за предстоящото им социали-
проблеми.
зацията и интеграцията на деца-
зиране и най-важното - научава-
- Стимулиране на познавател-
билингви, както и формирането
не на български език още от най-
ната активност и самочувствието
и изграждането на детската лич-
ранна възраст в естествена сре-
на децата за равнопоставеност,
ност и игровата и учебна дейност
да, различна от домашната. Ам-
формиране на положителна на-
с техните специфични особено-
бициите на Община Кричим да
гласа към образованието и дет-
сти. Разгледа се в детайли и Так-
бъде пилотна община в провеж-
ската градина като институция.
сономията на Блум като основа
дането на задължителното обуче-
- Гарантиране на равен дос-
на създаването на стандартите,
ние за 5-годишните ще доприне-
тъп до качествени образовател-
заложени в учебните програми.
сат за интеграцията на ромските
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
деца, представляващи половина-
та от целевата група.
ПО СЛУЧАЙ 3-ти МАРТ, НАЦИОНАЛНИЯ
Проектът обединява в едно
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА
усилията на различни институ-
КРИЧИМ ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ,
ции и организации, отговорни за
ПОСВЕТЕНО НА 133 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО.
образованието на децата в нашия
Дата: 03.03.2011 г. (четвъртък)
Час: 17.45 ч.
Място: пл. „Освобождение”
(паметната плоча пред църквата)
КОНКуРС ЗА ДОМАШНО ВИНО
По повод предстоящия зи-
от дегустатори, с председа-
венири, които им бяха връче-
мен празник „Денят на Св. Три-
тел г-н Мехмед Делимехме-
ни от организатора на ДЦВХ,
фон Зарезан” на 01.02.2011г.
дов, оцени качеството и вку-
и се насладиха на специални-
/вторник/ в ДЦВХ гр. Кри-
са на представените 7 вида до-
те месни деликатеси, предос-
чим се проведе традиционни-
машни червени и бели вина.
тавени им от община Кричим.
ят конкурс за най-качествено,
Първо място за най-добро
Присъстващите изказаха
домашно приготвено вино.
вино се присъди на г - н Кън-
своите искрени благодарности
За втори пореден път, по
чо Кръстев. Второ място жу-
за проявеното внимание от
повод деня на лозаря - Три-
рито отреди на г-н Атанас Бру-
страна на общинското ръко-
фон Зарезан, в традиционната
щилски, а на почетното трето-
водство и си пожелаха много
надпревара се включиха всич-
то място се класира г-н Геор-
здраве и берекет през предсто-
ки желаещи потребители на
ги Манчев.
ящата година. Празникът за-
центъра. Компетентно жури
Наградените получиха су-
върши с общо веселие.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2011
200 ЖИВОтНОВЪДИ От ЦЯлА БЪлГАРИЯ
Се СРеЩАт В ОБЩИНА КРИЧИМ
От 2004г. Мария Панчева се занимава с овцевъдство.
ните от ДФ ” Земеделие”, програма „Родопи”.
19.02.2011г. за първи път по предложение на Илия Пан-
Тя започва дейността си като земеделски стопанин с
Днес в имота на Мария Панчева са изградени два го-
чев ще се проведе среща в община Кричим за обмяна
отглеждането на 100 броя овце и наемането на сгра-
леми овчарника за отглеждането на животните и къща
на опит и добри практики. На срещата ще присъстват
да за отглеждане на животните в местността „Горка-
за нея и сина и Илия, който е основният помощник за
200 животновъди от цяла Българи.
та”. За закупуването на овцете е ползван първонача-
отглеждането на животните. Двамата са преминали
Община Кричим открито заявява своята готовност
лен безлихвен кредит от ДФ ”Земеделие” в размер от
всички курсове свързани с екология, млекопроизвод-
да подкрепи инциативите, свързани с подобряване на
20 000лв. След изплащане на първоначалния кредит
ство и начини на отглеждане на животните, съгласно
цялостната дейност и повишаване на ефективността
Мария Панчева кандидатства за 5 000лв., с които ку-
европейските изисквания и регламенти на Европейска-
на земеделските стопанства чрез модернизиране и въ-
пува сградата за отглеждане на животните и останала-
та общност. През 2010г. Панчеви използват кредит в
веждане на нови процеси и технологии. Целта на тази
та площ от 5 дка около нея както и още овце. Към на-
размер на 10 000 лв. с минимална лихва от ДФ” Земе-
политика за насърчаване на модернизацията в земедел-
стоящия момент броят на овцете е 316. Впоследствие
делие” за изхранване на добитъка. Овцете са преми-
ските стопанства е да се изгради ефективно и конку-
Мария кандидатства два пъти по програма „Демини-
нали всички видове ваксини и хигиенизиране съглас-
рентноспособно селско стопанство в унисон с стан-
мис”. Тя получава субсидии за изхранването на живот-
но Закона за ветеринарно - медицинската дейност. На
дартите на Европейската общност.
БАБИНДеН В НЧ „ПРОБуДА”
тРАПеЗА ЗА
Празниците са най-вълну-
По този повод на 21.01.2011
състав „Арлекин”, модерен ба-
ващите дни в нашия живот.
г. от 14.00 ч. в залата на общин-
лет „Ритъм”, ДСНТ „Българ-
БЪДНИ ВеЧеР
Повод за вълнение през ме-
ски младежки дом, НЧ „Пробу-
ски ритми” и школата по ла-
сец януари донесе Денят на
да-1912 г.” представи празни-
тино танци при читалището.
родилната помощ. Празникът
чен концерт изпълнен с много
Соловото изпълнение на
е известен още под името Ба-
настроение, танци и веселие.
Елиф Халибрямова беше сво-
бинден - ден за радостни чув-
В концерта участие взеха
еобразен поздрав към тези, ко-
ства и признание за създаде-
група за автентичен фолклор,
ито първи посрещат и докос-
ния нов живот.
детски естрадно-сатиричен
ват всеки нов живот - акушер-
ката, лекаря, сестрата. Хорът
при дневен център за възраст-
ни хора също поднесе своя му-
зикален поздрав. Ръководство-
то на община Кричим подгот-
ви подаръци за първите роде-
ни бебета за 2011 г., които бяха
поднесени на майките от Сю-
зан Моллаюсеин - мл. специа-
лист „Образование”.
Ритуалът „бабуване” се пре-
създаден от най-възрастната
акушерка в града ни - Кети Чи-
лингирова, с помощта на май-
На 22.12.2010 г., в навечерие-
изтъкна необходимостта от
ките на двете първородени за
то на Коледните и Новогодиш-
възраждане на религиозните
2011 година деца в гр. Кричим.
ните празници, децата от ІІ А
устои и подчерта значението
Обредността през този ден е
група „Зайко Байко” при ОДЗ
на духовните ценности, мо-
подчинена главно на желани-
„Незабравка” изнесоха пред-
рал и етика като идейно сред-
ето да се засвидетелства почит
ставление с коледна тематика:
ство за възпитанието на подра-
и уважение към възрастните
„Трапеза за Бъдни вечер”. Под
стващите в духа на милосърди-
жени, които са „бабували“ на
ръководството на своите учи-
ето, човеколюбието и доброта-
родилките. Г-жа Д.Ткачова,
телки - г-жа Терзиева и г-жа
та. Силвия Шопова, майка на
дългогодишен културно-про-
Джаналиева, малките артисти
едно от децата - участници в
светен деец в града, рецити-
доставиха много радост и по-
представлението, увековечи
ра стихотворение по повод
ложителни емоции на заинтри-
събитието със свое стихотво-
Бабинден и отправи поздрав
гуваната публика.
рение, което поднесе в дар на
към всички баби, акушерки и
Родителите се бяха погрижи-
грижовните преподаватели и
млади майки дарили и дарява-
ли на импровизираната трапеза
родители.
щи живот. Настоятелството на
да присъстват традиционните
Кметът на община Кричим
НЧ „Пробуда-1912 г.”, по стар
постни ястия, а най-възрастни-
г-н Атанас Калчев и Зам.-кме-
български обичай, подготви за
ят гост на тържеството - баба
та г-жа Илиана Гетова-Черга-
всички баби, участвали в кон-
Мария, окади трапезата по стар
нова поздравиха всички при-
церта, хавлиена кърпа и сапун.
български обичай и първа отчу-
състващи, пожелаха им весели
Тържеството завърши с тра-
пи от питката с късмети.
празници и раздадоха на мал-
диционно право хоро на пло-
Г-жа Евгения Кирчева, Ди-
чуганите лакомства по случай
щада под съпровода на гайдата.
ректор на ОДЗ „Незабравка”,
Коледа и Новата 2011 година.