ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2011
ОБЩИНА КРИЧИМ ЩЕ РЕАЛИЗИРА
ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ДВЕТЕ
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА И ОДЗ „РАЛИЦА”
На 13.12.2010 г. Кметът на
дат заложени при изготвянето
общината - Атанас Калчев и
на бюджета за 2011г.
Министерството на регионал-
В процеса на разглеждане на
ното развитие и благоустрой-
подаденото от община Кричим
ството, респективно Оператив-
проектно предложение от УО
на програма „Регионално раз-
на ОПРР, стана ясно, че иска-
витие”, подписаха договор за
ните като безвъзмездни сред-
безвъзмездна финансова по-
ства в размер на 47 886,43 лв.
мощ за изпълнение на проект
с ДДС за ремонт на отоплител-
„Внедряване на мерки за подо-
ната инсталация и подмяна на
бряване на енергийната ефек-
котела в единия от подобекти-
тивност на НУ „Св.св. Кирил
те - НУ „Св.св. Кирил и Мето-
и Методий”, НУ „В. Левски”
дий”, са допустими по крите-
и ОДЗ „Ралица” въз основа на
риите на програмата, но с оглед
одобрено от Управляващия ор-
препоръчителният им характер
ган проектно предложение. За
в доклада за енергийно обслед-
всеки от трите подобекта раз-
ване, следва да бъдат поети от
мера на средствата за строи-
бенефициента при готовност
телно-монтажни работи са раз-
от негова страна. След напра-
пределени, както следва: за НУ
вения обществено-социален и
„Св.св. Кирил и Методий” -
икономически анализ, и с ог-
218 000,08 лв.; за НУ „В. Лев-
лед приоритетността и значи-
ски” - 330 296,71 лв.; за ОДЗ
мостта на образованието по от-
„Ралица” - 270 264,06 лв.
ношение цялостното развитие
Работният проект за реали-
на Кричим, както и с цел оси-
зиране на енергоспестяващи
гуряване на цялостна рекон-
ремонтни дейности в сгради-
струкция на материално-тех-
те на трите учебни заведения,
ническата база на всички учеб-
беше разработен при спазване
ни заведения на територията
условията на поканата за кан-
на нашата община, ръковод-
дидатстване по приоритетна ос
ството прие този допълнителен
4 „Местно развитие и сътруд-
финансов ангажимент да бъде
ничество”, операция 4.1 „Дреб-
осигурен от собствени прихо-
номащабни местни инвести-
ди. Предложението на Кмета
ции”, схема „Подкрепа за при-
на общината за осигуряване на
лагане на мерки за енергийна
тези допълнителни средства от
ефективност в общинската об-
бюджета за 2011г. беше едино-
разователна инфраструктура на
душно подкрепено от Общин-
178 малки общини” на ОПРР
ския съвет, с което се гаранти-
2007-2013 г.
ра, че след приключване на ре-
Съгласно насоките за кан-
монтните дейности в трите по-
дидатстване по ОПРР 85 % от
добекта по проекта, на прак-
размера на финасовата помощ
тика петте учебни заведения в
се осигуряват от Европейския
Кричим ще имат изцяло обно-
фонд за регионално развитие,
вена и реновирана база, която
а 15 % са задължителното соб-
ще направи училището още по-
ствено финансово участие на
привлекателно за младите хора
кандидата, в случая община
и за подрастващите.
Кричим.
С поемането на тази финан-
Общата стойност на одобре-
сова отговорност за осигуря-
ните допустими разходи по
ването на общо 187 140,41 лв.
проекта за ремонтни дейности
собствен принос за сметка на
в трите учебни заведения, е 976
бюджета на общината, се цели
246,33 лв. По условията на про-
да се осигурят максимално до-
грамата 85 % от тях са осигуре-
бри и здравословни условия за
ни от Европейския фонд за ре-
обучение и възпитание на деца-
гионално развитие, а 15 % или
та от нашият град, както и реа-
139 253,98 лв. са задължител-
лизирането на заложените при-
ният собствен принос на общи-
оритети в Общинския план за
ната, които средства по предло-
развитие на община Кричим за
жение на Кмета бяха одобрени
периода 2009 - 2013 г. в сфера-
от Общинския съвет и ще бъ-
та на образованието.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2011
ПОРЕДЕН ОПИТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДА
ВДИГНЕ ЦЕНАТА ЗА ТОН ПРИЕТ И ДЕПОНИРАН
ОТПАДЪК НА ДЕПОТО В ЦАЛАПИЦА
За втора поредна година ръ-
за управление на отпадъци-
ден обем на депото, така и за
ководството на община Плов-
те. Направеното пред медии-
времето на неговото затваря-
див прави опити да завиши
те изявление предизвика гне-
не, така и за исканите 8 % пе-
значително цената на тон де-
ва на пловдивските управни-
чалба за оператора на депото
пониран отпадък на депото в
ци, които побързаха да опо-
при положение, че е в наруше-
с. Цалапица, опирайки се на
рочат истината и да опреде-
ние на закона, който постано-
националното законодател-
лят скандала като политиче-
вява, че сдруженията за упра-
ство. Исканата от тях цена
ски сценарий под ръковод-
вление на дейностите по отпа-
на база изкуствено завише-
ството на Областния управи-
дъците нямат право да фор-
ни стойности за различните
тел на област Пловдив.
мират и разпределят печалба.
дейности е 26,96 лв. без ДДС.
В последвалото ново из-
Ръководството на общи-
За изминалата 2010 г. искана-
явление на страниците на
на Кричим ще отстоява до
та цена за тон отпадък беше
вестник „Новият глас” от
край интересите на своите
18,46 лв. без ДДС. Община
10.01.2011г., Кметът Калчев
съграждани и няма да допус-
Кричим в лицето на Кмета -
постави на вниманието на
не и най-малък опит за мани-
Атанас Калчев оспори пред
пловдивската общественост
пулация или рекет от страна
Административния съд в гр.
редица актуални обществено
на голямата пловдивска об-
Пловдив решението на пло-
товерни направените изчисле-
да оспорва с всички законови
значими питания по отноше-
щина. При липса на консен-
вдивските общинари и съдът
ния и счита, че те са изкуст-
начини тази изкуствено зави-
ние начина на определяне на
сусно решение по казуса с це-
се произнесе в полза на ище-
вено завишени и манипулира-
шена такса, която ще рефлек-
цената за тон отпадък, фор-
ната за тон отпадък за регио-
ца, като определи таксата за
ни, като се цели да бъдат ре-
тира върху кричимските данъ-
мирането на печалба за смет-
налното депо в Цалапица, ще
неправомерно начислена. Об-
кетирани малките общини -
коплатци. Кметът представи
ка на обикновените данъко-
се търсят други алтернатив-
щина Пловдив обжалва ре-
ползватели на депото с оглед
пред журналистите и общест-
платци, нарушенията на раз-
ни възможности, реализира-
шението на съда пред ВАС и
попълване на бюджета на об-
веността своите аргументи и
поредбите на Закона за упра-
нето на които няма да дове-
предстои произнасяне по ка-
щина Пловдив за сметка на
доводи против неправомерни-
вление на отпадъците и про-
де до завишаване на цената
зуса от върховния съд.
населението от тези общини.
те и необосновани искания на
изтичащите от него наредби и
или понижаване качеството
През настоящата 2011г. пло-
На специално насрочена
община Пловдив, позовавай-
министерски постановления.
на услугата по сметосъбира-
вдивската управа отново взе-
на 06.01.2011г. пресконфе-
ки се на нормативните законо-
Към настоящия момент
не и сметоизвозване на отпа-
ма за база миналогодишна-
ренция, Кмета на община-
ви и подзаконови актове, кой-
липсва отговор от страна на
дъците, както и депонирането
та такса и иска допълнително
та А. Калчев и Председателя
то дават основание за форми-
пловдивските управници по
им на регламентираните в На-
увеличение от около 9 лв. на
на ОбС А. Хаджиева заяви-
ране на таксата и задължител-
поставените открити въпро-
ционалната програма за упра-
тон. Ръководството на общи-
ха твърдите намерения на об-
ните за общините отчисления
си, както по отношение на ре-
вление на дейностите по отпа-
на Кричим не приема за дос-
щина Кричим да не приема и
по чл. 71а и чл. 71е от Закона
ално съществуващия свобо-
дъците места.
ОБЩЕсТВЕНА ТРАПЕЗАРИя
Социалната услуга - „Об-
ществена трапезария” в Об-
щина Кричим е възобновена
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
и предвижда предоставянето
032/643 854
на топла храна през зимни-
те месеци на най-узязвимите
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
жители на Общината с цел по-
МОЩ - 61 50
добряване качеството на жи-
вот. Услугата ще се предоста-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
вя в периода от 03.01.2011 г.
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
до 30.04.2011 г.
- 032/ 602 983, 602 984
Предприемчивостта на ръ-
ководството на Община Кри-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
чим направи възможно реа-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
лизирането на услугата „Об-
032/ 963 942
ществена трапезария”, коя-
то се предостави на етапи,
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
както следва: от 01.12.2009
г. до 30.04.2010 г. топла хра-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
на получават 100 човека, а от
ОРБ - 032/ 963 943
01.10.2010 г. до 31.12.2010 г.
храната е предназначена за
90 човека.
Кметът на Община Кричим
подписа договор с Министер-
ството на труда и социалната
политика - Фонд „Социално
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
подпомагане” за отпускане-
на месечно социално подпо-
6. Семейства на месечно со-
серт - плодове. Социалната ус-
032/ 625 273
то на финансови средства за
магане по реда и условията
циално подпомагане по реда
луга се предоставя в сградата
осигуряването на топъл обяд
на чл. 9 от Правилника за при-
и условията на чл. 9 от Пра-
на Домашен социален патро-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
на 90 бенефициента, отгова-
лагане на Закона за социално
вилника за прилагане на Зако-
наж гр. Кричим, а персоналът
ШЕСТВИЯ - 165;
рящи на следните изисквания:
подпомагане;
на за социално подпомагане,
на патронажа приготвя и раз-
032/ 932 007
1. Лица и семейства с дока-
5. Самотно живеещи лица с
като размера на получаваната
лива храната в Обществената
зана липса на доходи и близ-
намалена работоспособност /
помощ не надвишава 142 лв.;
трапезария и извършва достав-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ки, които да се грижат за тях;
увреждания/ на месечно соци-
Подборът на лицата се из-
ки по домовете на труднопод-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
2. Самотно живеещи лица и
ално подпомагане по реда и ус-
върши съвместно с дирекция
вижни и самотно живеещи въз-
624 890, 0887/ 582 061
семейства, получаващи мини-
ловията на чл. 9 от Правилника
„Социално подпомагане”, ко-
растни ползватели на услугата.
мални пенсии /пенсии за оси-
за прилагане на Закона за соци-
ято ще осъществява и послед-
За реализирането на услу-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
гурителен стаж и възраст; пен-
ално подпомагане, както след-
ващ контрол по дейността.
гата докрай Община Кричим
НОСТ - 160
сии за инвалидност; наслед-
ва: 3-та група инвалидност със
Ползвателите на услугата по-
осигурява собствено финан-
ствени пенсии; пенсии, нес-
заболяване - захарен диабет;
лучават храна за обяд - супа,
сиране. Дейностите по пре-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
вързани с трудова дейност/;
3-та група инвалидност със за-
основно ястие и хляб. При ре-
доставянето на услугата по-
ТА - 032/ 952 290;
3. Скитащи лица;
боляване - шизофрения и/или
ализиране на икономии е въз-
лучиха широко обществено
697 087; 628 677
4. Самотно живеещи лица
умствена изостаналост;
можно предлагането и на де-
одобрение.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2011
3
ПРЕМАхВАНЕ НА НЕЗАКОННИ
ПОсТРОйКИ В КВАРТАЛ „КРАйРЕЧЕН”
На 0 5 . 0 1 . 2 0 1 1 г. в кв .
нето на обектите са множе-
„Крайречен” бяха премах-
ството постъпили жалби на
нати четири незаконно из-
граждани за замърсяване-
градени масивни постройки,
то на Християнския гроби-
издигнати на уличното плат-
щен парк, жалби от живу-
но на ул. „2 - ра”. Съобразно
щите в квартала за стесне-
издадените от Кмета на Об-
ния пътен участък и с ог-
щина Кричим заповеди, се-
лед за осигуряване на дос-
дем временно преместваеми
тъп на специализирани ав-
съоръжения бяха премахна-
томобили /Пожарна, Граж-
ти доброволно.
данска защита, Полиция, В
Причините за премахва-
и К и ЕВН/.
РЕШЕНИя НА ОБЩИНсКИ сЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА
КРИЧИМ, ВЗЕТИ с ПРОТОКОЛ №36 ОТ 10.12.2010 Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 242
17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
нов Калчев - Кмет на Община Кричим, относ-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефа-
и местната администрация
но актуализиране състава на Общинската ко-
нов Калчев - Кмет на Община Кричим, относ-
мисия за обществен ред и сигурност и промя-
но одобряване общата численост и структура
Р Е Ш Е Н И Е № 244
на на Решение № 95 от 10.12.2008 год. на Об-
на общинска администрация в община Кричим.
ОТНОСНО: Предложение от Георги Дими-
щински съвет - гр. Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА,
тров Кацаров - Председател на ПК по социални
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за вътреш-
дейности, относно становище на ПК по социал-
ния одит в публичния сектор
ни дейности във връзка с Решение № 214, взе-
Р Е Ш Е Н И Е № 246
то с Протокол № 30 от 29.06.2010 год. на ОбС.
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Сте-
Р Е Ш Е Н И Е № 243
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
фанов Калчев - Кмет на Община Кричим,
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефа-
ЗМСМА и във връзка с изпълнение на свое
относно молба за отпускане на парична по-
нов Калчев - Кмет на Община Кричим, относ-
Решение № 214, взето с Протокол № 30 от
мощ.
но осигуряване на допълнителен финансов ре-
29.06.2010 год. и с оглед одобряването на Об-
ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
сурс във връзка с реализирането на проектно
щина Кричим от МОМН като пилотна за въвеж-
предложение № BG161PO001-4.1.03-019 Внед-
дане на задължителна предучилищна подготов-
Р Е Ш Е Н И Е № 247
ряване на мерки за подобряване на енергийната
ка на 5-годишните деца
ОТНОСНО: Молба с вх. Вх. № 236/20.10.2010
ефективност на НУ „Св. св. Кирил и Методий”,
год. от Борис Стефанов Кузев, жител на гр. Кри-
НУ „В. Левски” и ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим.
Р Е Ш Е Н И Е № 245
чим, относно финансово подпомагане.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефа-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
ТЪРжЕсТВЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
Грандиозна програма
чер ритуали, изпълнявани в
в периода от 13.12.2010 до
представиха талантливи
едно българско семейство,
28.12.2012 г.. Нашият съ-
ученици и самодейни със-
а именно украсяването на
гражданин и талантлив тво-
тави и школи на 21.12.2010
елхата, посрещането на ко-
рец Иван Пройчев предста-
г. на тържествения концерт,
ледарите и традиционното
ви изложба на свои произ-
организиран от НЧ „Про-
разчупване на питата с пара.
ведения в рамките на колед-
буда - 1912 г. „ гр. Кричим.
Гостите на събитието бяха
ния базар.
Концертът, превърнал се в
посрещнати от Дядо Коледа
На базара също така бяха
истински спектакъл даде
и Снежанка, които на фи-
изложени изделия, израбо-
възможност на различните
нала на концерта зарадваха
тени от ученици и деца от
школи и самодейни съста-
всички участници и техни-
детските градини. Обща-
ви към читалището, а също
те ръководители с подаръ-
та набрана сума от благот-
така и на ученици от на-
ци, предоставени от Общи-
ворителната акция възлиза
чалните чилища и местната
на Кричим. В допълнение
на 213, 50 лв., които ще бъ-
гимназия да се изявят. Учас-
към изненадите Снежанка
дат дарени на деца в нерав-
тниците в програмата, пода-
поднесе коледни пожела-
ностойно положение в гр.
риха на публиката едно не-
ния, изготвени от служите-
Кричим.
забравимо изживяване, ре-
ли и деца при Център за об-
НЧ „Пробуда-1912 г.” гр.
зултат от техния упорит
ществена подкрепа (ЦОП)
Кричим пожелава на всички
труд, творчески хъс и стре-
гр. Кричим.
участници в коледния кон-
меж към усъвършенства-
Неизменна част от празни-
церт и жителите на гр. Кри-
не. Бяха пресъздадени тра-
ка беше и Благотворителни-
чим здраве и успех през но-
диционните за Бъдни ве-
ят коледен базар, проведен
вата 2011 г.
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ „РОжДЕсТВО хРИсТОВО”
На 23.12.2010 г. Общин-
митрина Славова, изнесо-
строцветен букет от колед-
ският младежки дом при гр.
ха представление на колед-
ни песни и танци.
Кричим организира Коледен
на тематика и рецитираха
Участниците в Коледния
концерт под наслов „Рож-
празнични стихове, посве-
концерт си пожелаха мирна
дество Христово”.
тени на един от най-светли-
и благодатна нова година,
Детският театрален със-
те християнски празници -
здраве, благоденствие и ус-
тав към Общинския мла-
Рождество Христово. Твор-
пех във всички начинания.
дежки дом и Еко- клуб „Чу-
ческият кръжок „Направи
С любезното съдействие
десата на природата”, под
си сам”, ДВГ и Формация
на Oбщина Кричим всички
ръководството на педагози-
„Слънце” поднесоха на за-
участници получиха колед-
те Валентина Томова и Ди-
интригуваната публика пъ-
ни подаръци.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2011
ЧЕсТВАНЕ НА
БОГОяВЛЕНИЕ В КРИЧИМ
На 6 януари 2011 г. в гр.
„мръсни дни” - най-опасни-
Въча. Както повелява тради-
Кричим отбелязваме по тра-
ят период от годината, когато
цията отец Мирослав хвър-
диция Богоявление или Йор-
в природата, бродят зли сили.
ли кръста във водите на река
дановден. Това е третият по
На този ден водата се кръща-
Въча. Общо деветнадесет
значимост християнски праз-
ва и придобива голяма сила
младежи се потопиха в леде-
ник през годината. Според
против всяко зло и болести
ните води за да уловят и изва-
библейската легенда на този
затова денят е известен още
дят кръста. Най-бърз се оказа
ден Исус Христос е покръс-
като Водици и Водокръщи.
20-годишният Ангел Пелов-
тен във водите на река Йор-
С литургия в църквата „Св.
ски, който пръв стигна кръста
дан от Йоан Кръстител. На-
Св.Козма и Дамян” на отец
и го извади от реката.
родното поверие гласи, че в
Мирослав Коларов в 9:00
Кметът на Община Кричим
нощта срещу Богоявление не-
часа започна честването на
- Г-н Атанас Калчев поздра-
бето се отваря и пожелания-
религиозния празник в града
ви смелия и бърз младеж и
та на всеки, който го види се
ни. Последва литийно шест-
честити празника на всички
сбъдват.
вие по хвърляне на кръста
именници в Община Кричим,
На Богоявление се сла-
с маршрут от църквата „Св.
като им пожела здраве, успе-
га край на така наречените
Св.Козма и Дамян” до река
хи и много любов.
ДНЕВНИяТ ЦЕНТЪР ЗА сТАРИ
хОРА В КРИЧИМ ПРАЗНУВА
По случай Рождество Хри-
с песента „Тиха нощ, свя-
празничното приветствие се
стово, в очакване на Новата
та нощ”, изпълнена от музи-
присъединиха: Председате-
2011 година, на 28.12.2010г. /
калния ръководител госпожа
лят на ОбС гр. Кричим Г-жа
вторник/ в ресторант „Викто-
Светла Георгиева. Празнична-
Анка Хаджиева, Зам. кмет
рия” се проведе Коледно-но-
та коледна програма предвиж-
Г-жа Ристемова, Секретарят
вогодишното тържество на
даше изпълнението на нового-
на община Кричим Г-жа Ве-
възрастните хора в града ни.
дишни песни, стихове на ко-
личка Бучова и Директор Ди-
Почетни гости на празника
ледна тематика и новогодиш-
рекция „УТЕХДГР” Г-жа Ан-
бяха представителите на об-
на томбола.
тоанета Кръстева.
щинското ръководство, с чия-
Кметът на община Кричим
Празничната вечер продъл-
то подкрепа и тази година по-
Г-н Атанас Калчев приветства
жи с много веселие и тан-
требителите на Дневния цен-
всички присъстващи като им
ци. Потребителите на Днев-
тър отбелязаха подобаващо
пожела здраве, щастие, къс-
ния център си пожелаха: „За
Коледните и Новогодишните
мет и дълголетие и поднесе
много години!” с колективно
празници.
своя подарък за ДЦСХ -сис-
изпълнение на едноименна-
Тържеството бе открито
тема за домашно кино. Към
та песен.
КОЛЕДНО ТЪРжЕсТВО В ЦЕНТЪРА
ЗА ОБЩЕсТВЕНА ПОДКРЕПa
На 22.12.2010 г. Центъ-
ци, средствата за които бяха
то на Oбщина Кричим и Об-
рът за обществена подкре-
осигурени от Общината .
щинския съвет.
па организира Коледно тър-
Потребителите от Дневния
Децата отправиха свои-
жество за децата - потре-
център бяха неизменна част
те благопожелания по по-
бители.
от празника. Те изненадаха
вод коледните и новогодиш-
Дядо Коледа зарадва де-
малчуганите с много лаком-
ни празници и поздравиха
цата с присъствието си и
ства, които бяха подготвили
присъстващите със стихо-
им раздаде големи подаръ-
с помощта на ръководство-
ве и песни.