ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2009
ТРИ пРОеКТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ Ще
се фИНАНсИРАТ ОТ Дф „ЗеМеДелИе”
На 23.10.2009 г., в „Гранд
част на пешеходен мост над
брената безвъзмездна финан-
Хотел София” в присъствие-
река Въча, гр. Кричим” одо-
сова помощ в размер на 1 087
то на Министър-председате-
брената безвъзмездна финан-
910.00 лв.
лят г-н Бойко Борисов и ми-
сова помощ е в размер на 146
Срокa за изпълнение на го-
нистърът на земеделието и
318.00лв.
реописаните проекти е 30 ме-
храните г-н Мирослав Най-
2. „Рехабилитация, парко-
сеца от датата на подписва-
денов бяха подписани дого-
устрояване и благоустроява-
не. Община Кричим очаква
ворите между общини с одо-
не на зелени площи в УПИ
одобрение по още 6 подаде-
брени проекти по Програма-
XІІІ - за зеленина и трафо-
ни проекта по програмата за
та за развитие на селските ра-
пост кв. 80; УПИ XІІІ- за зе-
развитие на селските райони.
йони и Държавен фонд „Земе-
ленина кв. 129; имот на ул.
Общината е кандидатствала и
делие”. По време на събитие-
„Венера” за зеленина кв. 135;
очаква резултати за:
то се подписаха 216 договора
площад „Родопи” /”Демокра-
- Изграждане на площад-
за проекти на обща стойност
ция”/ - пред църквата за зеле-
ка за безопасност на движе-
над 400 млн. лв. Финализи-
нина; имот за зеленина в ра-
нието;
раните проекти бяха по двете
йона на гара „Въча” одобре-
- Рехабилитация на улици с
общински мерки на програма-
ната безвъзмездна финансо-
изградена канализация и во-
та - Мярка 321 „Основни ус-
ва помощ е в размер на 715
допроводната мрежа - Етап І;
луги за населението и иконо-
792.00 лв.
- Рехабилитация на улици
миката в селските райони” и
3. „Рехабилитация на пл.
с изградена канализация и во-
Мярка 322 „Обновяване и раз-
„Обединение” част от ул. „Ни-
допроводната мрежа - Етап ІІ;
витие на населените места”.
кола Петков” и прилежащите
- Ремонт общински път -
Три подадени от Община
площи към сградата на Общи-
Кричим - жп гара Кричим;
Кричим проекта също бяха
на Кричим и читалище „Про-
- Подобряване на енерго-
сред одобрените за безвъз-
буда”, паркоустрояване на
ефективността на админи-
мездно финансиране от Дър-
УПИ ІV - за зеленина, кв. 57;
стративната сграда на Общи-
жавен фонд „Земеделие”, а
УПИ ІІІ - за зеленина, кв. 57
на Кричим;
именно:
и УПИ ІІ - за зеленина, кв. 57
- Ремонт на обслужваща
1. „Рехабилитация на пътна
по плана на гр. Кричим одо-
сграда на градски стадион.
ОДОБРеН пРОеКТ ЗА ОБЩесТВеНА ТРАпеЗАРИя
На 11.11.2009 г. в Министерство на труда и социал-
гане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за
ната политика /МТСП/ беше подписан Договор меж-
прилагане на Закона за месечното социално подпо-
ду МТСП - Фонд „Социално подпомагане”, предста-
магане - 200 души;
вляван от г-жа Валентина Симеонова - Заместник-
- лица с доказана липса на доходи и близки, които
министър на труда и социалната политика и Управи-
да се грижат за тях - 15 души;
тел на Фонд „Социално подпомагане” от една стра-
- самотно живеещи лица и семейства, получаващи
на и г-н Атанас Калчев - Кмет на община Кричим от
минимални пенсии /пенсия за осигурителен стаж и
друга страна, във връзка със спечелен проект за ре-
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пен-
ализиране на дейност по социална услуга „Общест-
сии; пенсии несвързани с трудова дейност/ - 30 души;
вена трапезария” на територията на община Кричим.
- скитащи и бездомни лица - 5 души.
Проектът цели разкриване на обществена трапеза-
Времетраенето на обществената трапезария е 83
рия за лица и семейства на месечно социално подпо-
дни /01.12.2009 г. - 31.03.2010 г./ със 100 потребите-
магане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за
ли. Общата стойност на проекта е 18 167 лв., като су-
прилагане на Закона за социално подпомагане; лица
мата искана от фонд „Социално подпомагане” за фи-
с доказана липса на доходи и близки, които да се гри-
нансиране на услугата за 83 дни за 100 лица е 16 683
жат за тях; самотно живеещи лица и семейства, полу-
лв. /за 1 лице за 1 ден е 2,01/, което включва:
чаващи минимални пенсии /пенсия за осигурителен
- общата стойност на хранителните продукти за
стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени
периода е 15 189 лв. /хранителни продукти за обяд -
пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност/; ски-
супа, основно ястие, хляб за 1 лице за 1 ден е 1,83 лв./
тащи и бездомни деца и лица в трудните за издръжка
- други разходи - транспортни, режийни, консума-
зимни месеци - м. декември 2009 г. - м. март 2010 г.
тиви - 1 494 лв. / за 1 лице за 1 ден е 0,18 лв., което
По последни данни от отдел „Социална закрила”
се явява до 10% от стойността на храната/.
гр. Кричим, към Дирекция „Социално подпомагане”
Община Кричим ще участва със собствени парич-
гр. Стамболийски броя на лицата от посочените по-
ни средства в размер на 1 484 лв., които ще се използ-
горе групи е както следва:
ват за изплащането на заплати на наетия персонал -
- лица и семейства на месечно социално подпома-
1 готвач и 2-ма помощник готвачи.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2009
ТъРжесТВеН КОНцеРТ
По повод 1 -ви ноем -
ври - Ден на народни-
те будители и патрон -
пО пОВОД ДеНя НА
ния празник на Народ-
но читалище „Пробуда”
на 30.10.2009 г., /петък/
в салона на читалището
бе проведен тържествен
концерт.
НАРОДНИТе БуДИТелИ
В тържествения кон -
церт взеха участие уче-
ници от СИП музика при
по спортни танци „Денс”.
НУ „В . Левски ” и НУ
Секретаря на читали-
„Св. Св. Кирил и Мето-
щето - г-жа Иванка Зай-
дий”, група за автентичен
цева поднесе поздрав
фолклор, детски танцов
към всички , които се
състав за народни танци
чувстват будители!
„Български ритми”, дет-
Многобройната публи-
ски естрадно-сатиричен
ка посрещна изпълните-
състав „Арлекин”, моде-
лите с бурни аплодис -
рен балет „Ритъм” и клуб
менти и овации.
2. Депозит за участие 8 111,00 лв.
3. Цена на конкурсната документация - 50 лева, внесени
ОБЩИНА КРИЧИМ
в касата на община Кричим; Документацията се получава в
Общински център за информация и услуги след представя-
не на съответния платежен документ
4. Задължителни условия за участие в конкурса:
- Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвес-
тиционни намерения;
- История на фирмата;
- Актуално финансово състояние на купувача;
- Брой заети работни места към момента на кандидатстване.
5. Специфични условия за конкурса:
- Купувачът се задължава да запази предназначението на
Обявява публично оповестен конкурс за продажба на не-
имота за срок не по-малък от 5 години
движим имот - частна общинска собственост, а именно: по-
- Изграждане на Комплекс, включващ магазинна и складо-
землен имот № 39921.502.120 по кадастралната карта на
ва база, място за отдих и хранене с минимум 80 места, дет-
гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област
ски кът и площадка за игра за срок не по-дълъг от 18 месеца;
Пловдив, адрес: бул. „Тракия” № 27, с площ от 2706 кв.м.,
- Разкриване на не по-малко от 15 нови работни места след
трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на
въвеждане на обекта в експлоатация
трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, ведно с
Публичният конкурс ще се проведе на 04.12.2009 г. от 10
построените в него сгради: 39921.502.120.1 с площ 292кв.м;
часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обеди-
39921.502.120.2 с площ 93кв.м.; 39921.502.120.3 с площ 76
нение” № 3
кв.м. и 39921.502.120.4 с площ 4 кв.м., който имот е иден-
Краен срок за представяне на документацията до 17 часа
тичен с УПИ VІІ - 72 стопански дейности, кв. 131 по кадас-
на 03.12.2009 г. в Общински център за информация и услуги.
трално-регулационния план на гр. Кричим, актуван с АОС
Оглед на имотите може да прави всяко лице, закупило кон-
№ 234/31.01.2003 г
курсна документация, от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30
1. Начална продажна цена - 81 112лв без ДДС, в т.ч. 48 640
часа всеки работен ден до 03.12.2009 г.
лв. стойност на сградите и 32 472 лв. - стойност на земята.
За справки стая № 28, тел. 03145 / 20 - 47.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2009
3
ОБяВлеНИе
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
РЪКОВОДСТВОТО НА
На основание чл. 3, ал.2 от НВМОП Община Кричим обявява открит конкурс за избор на изпъл-
ОБЩИНА КРИЧИМ ВИ
нител на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, хигиенни пре-
КАНИ НА ОТЧЕТНО СЪ-
парати и санитарни консумативи за нуждите на Обединени детски заведения и Домашен социален
БРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА
патронаж на територията на Община Кричим”.
НА ОБЩИНСКА АДМИ-
І. Изисквания към кандидатите:
НИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПЕ-
- да притежават складово помещение с хладилна техника или хладилни помещения поддържащи
РИОДА 2008 - 2009 г., КО-
ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
постоянна температура, необходима за съхранение на хранителните продукти;
20.11.2009г., /ПЕТЪК/ ОТ
- да имат опит в извършването на подобни доставки;
18.00 ЧАСА В ЛЕКЦИОН-
- да имат собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни про-
НАТА ЗАЛА НА НЧ ”ПРО-
дукти;
БУДА”.
- хранителните продукти да отговарят на изискванията на закона за храните, Наредба № 5 от
СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ
25.05.2006г. и Наредба № 108 от 12.09.2006г.
ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ
- да гарантират добър търговски вид на предлаганите артикули;
ДНЕВЕН РЕД:
- всеки доставен продукт да бъде с остатъчен срок на годност към датата на доставка не по-малко
- ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТ-
от 80% и придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход;
ТА ЗА ПЕРИОДА НОЕМ-
- да се гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение качеството - представя се декларация;
ВРИ 2008 - НОЕМВРИ
2009;
- да са в състояние да доставят конкретно заявени количества до крайния получател;
- ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕ-
- да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на процедурата.
НИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ
ІІ. Подробна информация и пълния текст на обявлението за обществената поръчка са публикува-
И СТРОИТЕЛСТВО НА
ни в сайта на Агенцията за Обществени поръчки: www.aop.bg.
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДО-
ІІІ. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 16.30 часа на 30.11.2009 г.
ПРОВОД И ПРЕЧИСТВА-
ІV. Цената на комплект тръжни документи е в размер на 100.00 лева, които се закупуват от Об-
ТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР.
щински Център за обществени услуги и информация /стая № 13/ в сградата на Община Кричим. /
КРИЧИМ;
пл. “Обединение” 3, гр. Кричим/
- ОБСЪЖДАНЕ НА ПРО-
V. Срокът за подаване на офертите е до 16.30 часа на 07.12.2009г.
ЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УП-
Лице за контакти: Антоанета Кръстева - директор дирекция “УТЕХДГР”,
РАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪ-
ЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
тел. за връзка 03145/ 23-81, 22-50.
НА ОБЩИНА КРИЧИМ.
ОБЩИНА КРИЧИМ
ВНИМАНИе
Уважаеми съграждани, представяме на Ва-
шето внимание някои от основните правила и
мерки за предпазване от новия грипен вирус.
Съществуват елементарни правила за пред-
пазване от новия грипен вирус, както и за на-
маляване на риска от заразяване. Четири са
най-важните мерки, според експертите, кои-
то трябва да бъдат спазвани по време на епи-
Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недви-
демия. Те са:
жим имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот №
- да се покриват добре носа и устата при каш-
39921.502.524 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в гр.
лица и кихане;
Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Владая” № 5, с площ
- да се измиват внимателно и често ръцете с
от 1154 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин
топла вода и сапун;
на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, който имот е иден-
- да се стои на разстояние поне 1,5 - 2 ме-
тичен с УПИ IX - 72 стопански дейности, кв. 131 по кадастрално-регу-
тра при разговор;
лационния план на гр. Кричим, при граници на имота: ул. „Г.Кирков”,
- да се изолират болните в отделна стая.
бул. „Тракия”, ул. „Владая” и УПИ VII - 72 стопанска дейност, актуван
Избягвайте да докосвате болни. Използвайте
с АОС № 235/31.01.2003 г
ръкавици и предпазни маски. При контакт не
1. Цена и депозит за участие:
докосвайте главата си, защото устата, носа и
- начална тръжна цена в размер на 13 850 лв. /тринадесет хиляди осем-
очите са входната врата на вируса към човеш-
стотин и петдесет лева/ без ДДС;
кото тяло. Избягвайте ръкостискане.
По време на епидемия е важно да намира-
- депозит за участие - 1 385 лева /хиляда триста осемдесет и пет лева/
те време да почивате и да се храните правил-
2. Цена на тръжната документация - 50 лв. /петдесет лева/, внесени в
касата на общината. Документацията се получава в Общински център за
но. Ако организмът Ви отслабне и се изтощи,
информация и услуги след представяне на съответния платежен документ
няма да бъдете работоспособни и е по - веро-
3. Специални изисквания към участниците: Да се запази предназначе-
ятно да се заразите от грип.
Ако е възможно, измервайте температурата
нието на имота за срок не по-малък от 5 години.
си два пъти дневно. Ако имате над 38оС ос-
Публичният търг ще се проведе 08.12.2009г. от 10 ч., в зала № 21 на
танете в къщи и приемайте противовирусно
общинска администрация, пл. „Обединение” № 3
лекарство. Наблюдавайте за симптоми като
Краен срок за представяне на документацията - 17 часа на 04.12.2009г.,
треска, кашлица, болки по мускулите, зачер-
в Общински център за информация и услуги;
вено гърло, отпадналост и хрема. При нали-
Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна
чие на някой от симптомите се свържете с лич-
документация от 10:00 до 12:00 часа - за справки стая № 28, тел. 03145
ния си лекар.
/ 20 - 47.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2009
цъРКВАТА „сВ.сВ.КОЗМА И ДАМяН”
 В КРИЧИМ ОТБеляЗА
сВОя хРАМОВ пРАЗНИК
На 1-ви ноември 2009
По повод 130-годиш-
г., църквата „Св. Св. Коз-
нината на храма църков-
ма и Дамян” в гр. Кри-
ното настоятелство на-
чим отбеляза своя храмов
бра дарителски средства
празник и 130 - годишни-
от местни фирми и фи-
на от създаването си. В
зически лица за издаване
този тържествен ден бе
на брошури за историята
отслужена Света Божест-
и духовната дейност на
вена Литургия от свеще-
църквата. Необходимите
ник Мирослав и Йеромо-
средства за предпечатна-
нах Антим от кричимския
та подготовка бяха осигу-
манастир „Св. Рождество
рени от Община Кричим.
Богородично”
Църковното настоятел-
Много миряни с вяра и
ство изказва дълбока бла-
любов пристъпиха врати-
годарност на всички хора,
те на храма, за да се пок-
които със своите скром-
лонят на светите лечите-
ни средства, откликнаха
ли безсребърници Коз-
на молбата за дарителска
ма и Дамян и измолят от
помощ.
небесните покровители
на града здраве, душев-
но спасение и напредък
в делата си. На неделна-
та служба присъстваше и
общинското ръководство,
представлявано от кмета
- г-н Калчев, зам. Кмета
- инж. Черганова, секре-
таря на общината - г-жа
Бучова и председателя на
ОбС при Община Кричим
- г-жа Хаджиева.
Кмета от свое име и от
името на съветниците от
ПП „Движение Нашият
Град” подари на църква-
та скъп дар - нафорник.
Отец Мирослав благода-
ри за направения дар и от-
беляза, че църковната ут-
вар е била необходима за
извършване на богослу-
женията.
В ГАБРОВО се пРОВеДе ежеГОДНИя
ТуРНИР пО КАРАТе КИОКушИН
На 2 5 . 1 0 . 2 0 0 9 в гр .
Габрово се проведе еже-
годния турнир по Карате
Киокушин „Купа Габро-
во”. Бойни умения пока-
заха каратисти от цялата
страна.
В състезанието бяха
представени всички кате-
гории - деца, юноши, де-
войки и мъже. Отличия-
та на най-добре изявили-
те се състезатели в зала
„Орловец” бяха връчени
от заместник областния
управител.
Представители от Кри-
чимския Общински Ка-
рате Клуб бяха Илхан
време на състезанието по-
ра на трето място. За за-
„Армеец”.
място в спортния салон
Екимов и Мустафа Хо-
лучи травма и се наложи
воюваната титла той бе
Общински карате клуб
на НУ „Св. Св. Кирил и
джов.
да прекъсне участието си,
награден с медал и гра-
- Кричим набира желае-
Методий” всеки делни-
Илхан Екимов се състе-
а Мустафа Ходжов беше
мота от организаторите.
щи да практикуват кара-
чен ден от 18.30 до 20.00
заваше в категория мъже
състезател в тежка кате-
Основен спонсор на със-
те - киокушин.
часа., с ръководител Ге-
до 70 килограма, но по
гория - мъже, и се класи-
тезанието беше ЗПЗАД
Записването става на
орги Драгов.