ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2011
КМетът НА ОБЩИНА КРИЧИМ
И НОВОИЗБРАНИте ОБЩИНсКИ
съВетНИцИ пОлОжИхА КлетВА
Кметът на община Кричим
встъпването им в длъжност.
Г-н Атанас Стефанов Кал-
По покана на г-н Игнатов бе
чев, който спечели вота още
произнесена тържествена-
на първи тур след като съ-
та клетва, съгласно чл. 32,
бра 50.81 % от вота на своите
ал. 1 от ЗМСМА, след кое-
съграждани и новоизбрани-
то кметът на общината и об-
те общински съветници по-
щинските съветници подпи-
ложиха клетва по време на
саха клетвеният лист, с който
тържествената сесия на об-
встъпиха в своите законови
щинския съвет на 02.11.2011
правомощия. Новият общин-
г. Заседанието бе свикано и
ски съвет в Община Кричим
открито от временно изпъл-
се състои от 13 съветника, 6
няващият длъжността об-
от тях са представители на
ластен управител на област
ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИ-
Пловдив - г-н Георги Иг-
ЯТ ГРАД”, 3-ма представи-
натов, а сесията бе водена
тели на КП „ЗА ДОСТОЙНО
от най-възрастния общин-
БЪДЕЩЕ” - ВМРО-НИЕ,
ски съветник - г-н Коста-
НДСВ, 2-ма представители
дин Величков. Официални
на ПП „ГЕРБ” и 2 ма пред-
гости на тържественото за-
ставители на ПП „ДВИЖЕ-
седание бяха г-жа Ангелина
НИЕ ЗА ПРАВА И СВОБО-
Топчиева - главен секретар
ДИ”. На основание чл. 21, ал.
на Областна Администра-
1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал.
ция - Пловдив и г-жа Ми-
1, т. 3 от Закона за местното
рослава Сокарева - старши
самоуправление и местната
юрисконсулт в отдел „ПАК”
администрация бе избрана
- Областна Администрация -
Временна комисия за избор
Пловдив. Заседанието започ-
на Председател на Общин-
на с празничен водосвет от-
ски съвет. След проведено-
служен от отец Антим в при-
то тайно гласуване с 11 гла-
съствието на кметът на об-
са „ЗА” г-жа Анка Самуило-
щината, всички новоизбра-
ва Хаджиева стана председа-
ни общински съветници, до-
тел на Общински съвет при
сегашни общински съветни-
Община Кричим.
ци, граждани и гости.
Кметът на общината и но-
Заместник председателят
воизбраните общински съ-
на Общинска избирателна
ветници изразиха своята
комисия г-жа Теодора Ки-
готовност заедно да рабо-
рякова поздрави кмета и об-
тят в името на доброто бъ-
щинските съветници и им
деще и развитие на община
връчи удостоверенията за
Кричим.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2011
1-ВИ НОеМВРИ - ДеН НА
НАРОДНИте БуДИтелИ
1-ви ноември - Ден на на-
дем дължимото и на съвре-
белязан с кратко слово от
общественици и съгражда-
От 03.10.2011 годи-
родните Будители и патро-
менните наши будители, за
г-жа И. Зайцева - секретар
ни дошли да изразят своето
на телефон 112 прие-
нен празник на НЧ ”Про-
да могат все така възторже-
на читалището и театрална
преклонение и възхищение
ма всички сигнали за
буда-1912г.” - гр. Кричим.
но да градят святото си дело
постановка „Районна бол-
пред делото не само на на-
Този ден напомня на поко-
и българския дух, да подкре-
ница” по Хр. Бойчев, изне-
ционалните, но и на нашите
спешни случаи. Неза-
ленията, че в най-тежките
пяме творците, които вър-
сена от театралите самодей-
местни кричимски народни
висимо дали набира-
години за отечеството ни е
шат светлия си подвиг с мо-
ци при читалището с худ.
будители.
ме 150, 160 или 166,
имало хора, които са дър-
щта на мисълта и така пов-
ръководител Любка Ано-
След представлението
нашето обаждане ще
жали будна народната свяст
дигат самочувствието ни и
хина. Залата на кричимско-
празника продължи с кок-
се пренасочва към
и са пренасяли огъня на
укрепват нашето национал-
то читалище събра учители,
тейл за всички самодейци и
единния номер.
знанието и българщината.
но самосъзнание.
ученици, родители, само-
худ. ръководители при чи-
Всички ние трябва да отда-
Този свят празник бе от-
дейци, худ. ръководители,
талището.
Познатите ни номера
все пак няма да бъ-
дат спрени изведнъж
и ще продължат да ра-
пРИКлюЧИ тРетИЯт тРАНШ пО
ботят, докато всички
граждани привикнат
с телефон 112.
пРОгРАМА„БлАгОтВОРИтелНОст”
Спешният телефон се
През месец ноември 2011 г.,
избира без код от ста-
се осъществи последният - тре-
ционарни и мобил -
ти транш, за предоставяне на
ни телефони , а ус -
хранителни продукти по про-
лугата е денонощна
грама „Благотворителност”. Тя
и безплатна в цялата
се реализира от ДФ „Земеде-
страна.
лие” в партньорство с Българ-
ския червен кръст (БЧК) и Бъл-
гарска агенция по безопасност
на храните (БАБХ). Разкрити
бяха над 342 временни пункта
на БЧК в цялата страна вклю-
чително и в гр. Кричим. Хра-
нителните продукти се разда-
доха по предварително изгот-
вени списъци от Агенцията за
социално подпомагане срещу
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
лична карта от правоимащото
032/643 854
лице или нотариално заверено
пълномощно. Право на подпо-
магане имаха граждани, които
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
са получили енергийна помощ
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
от дирекция „Социално подпо-
- 032/ 602 983, 602 984
магане” през отоплителния се-
зон 2010/2011г. С промени в на-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
редбите бяха включени още две
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
целеви групи: майките и осино-
032/ 963 942
вителките, които получават по-
мощи за дете до едногодишна
възраст, и семействата на деца
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
с увреждания. Ако в края на го-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
дината останат налични неус-
ОРБ - 032/ 963 943
воени количества хранителни
продукти с разрешение на ДФ
„Земеделие” те ще бъдат пре-
доставени на социалните за-
ведения.
РеШеНИЯ НА ОБЩИНсКИ съВет
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
032/ 625 273
пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗетИ
КАТ - АВТОПРОИЗ-
с пРОтОКОл №1 От 02.11.2011 г.
ШЕСТВИЯ - 112;
032/ 932 007
Р Е Ш Е Н И Е № 1
и протокол от 02.11.2011 година на Временната комисия по
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за провеждане
избора за проведеното тайно гласуване
на Избор на Председател на Общински съвет при Общи-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
на Кричим.
Р Е Ш Е Н И Е № 3
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1,
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия със задача: под-
624 890, 0887/ 582 061
т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
готовка на Правилник за организацията и дейността на Об-
нистрация
щинския съвет и взаимодействието му с Общинска адми-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
нистрация
Р Е Ш Е Н И Е № 2
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА
НОСТ - 112
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет
при Община Кричим, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал.
Пълният текст на решенията може да намерите на
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
1 от ЗМСМА.
електронния сайт на Община Кричим - www.krichim.bg
ТА - 032/ 952 290;
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. З и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим.
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2011
3
пРОДължАВА ИЗпълНеНИетО НА
пРОеКт „глОБ@лНИ БИБлИОтеКИ”
От 03.10. до 21.10.2011 г. в библи-
отеката при НЧ „Пробуда-1912 г.” бе
организирано и проведено успешно
второ ниво обучение за начинаещи
по компютърна грамотност реализи-
рано по Програма „Глоб@лни библи-
отеки - България”, от която е част и
нашата библиотека. Бяха обучени 11
човека, разделени в 3 групи. Занима-
нията от това ниво бяха с по-голяма
практическа насоченост за да може
веднъж преодолели стреса от маши-
ната и придобили начални теоретич-
ни познания за компютрите потреби-
телите да ползват безпроблемно въз-
можностите на информационните и
комуникационни технологии. Курси-
стите регистрираха лични електрон-
ни пощи, Skype - адреси и Facebook
профили и кореспондираха както по
между си, така и със свои близки.
МюсюлМАНИте В
ОБЩИНА КРИЧИМ
ОтБелЯЗОхА сВОЯ
пРАЗНИК
На 06.11.2011 година мю-
сутрешната молитва, с която
сюлманите в община Кричим
започна 4 - дневния празник.
отбелязоха Курбан Байрам -
По този повод Кметът на Об-
празника на жертвоприноше-
щина Кричим г-н Атанас Кал-
нието. На този ден по тради-
чев дари два курбана с поже-
ция се прави курбан, а по-мла-
лание за здраве, мир и благо-
дите искат прошка от по-въз-
денствие. Транжираните кур-
растните. В ранните часове на
бани бяха раздадени лично от
празника вярващи се събра-
зам. кмета инж. Ристемова на
ха в кричимската джамия за
нуждаещите се мюсюлмани.
КуРсОВе И тВОРЧесКИ КРъжОцИ В
ОБЩИНсКИ МлАДежКИ ДОМ - гРАД КРИЧИМ
през м . ноември 2011 г. стартира приемът на деца за учебната 2011/2012 в курсове и творчески кръжоци
при общински младежки дом - град кричим за учебната 2011/2012 г., както следва:
Български език и литература
кръжок по изоБразително и приложно изкуство
Ръководител: Валентина Томова
Ръководител: Янка Михайлова
Месечна такса за 16 учебни часа: 10.00 лв.
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
английски език
творЧески кръжок „направи си саМ”
Ръководител: Георги Зафиров
Ръководител: Ива Петрова
Месечна такса за 8 учебни часа: 10.00 лв.
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
МатеМатика
детски театрален състав
Ръководител: Ягода Димитрова
Ръководител: Валентина Томова
Месечна такса за 16 учебни часа: 10.00 лв.
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
автоМоБилизъМ /картинг/
детска вокална група
Ръководител: инж. Тодор Кръстев
Ръководител: Христина Лесова
Месечна такса за 16 учебни часа: 10.00 лв.
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
еко-клуБ „Чудесата на природата”
ФорМация „слънце”
Ръководител: Димитрина Славова
Ръководител: Христина Лесова
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
Месечна такса за 16 учебни часа: 6.00 лв.
община кричим осигурява добра материална база и създава условия за развитието на извънкласните форми.
за контакти и записване: всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ 2011
АтАНАс КАлЧеВ: БлАгОДАРЯ НА ВсеКИ От
ВАс, КОйтО ОцеНИ НАШИте пОстИжеНИЯ
Уважаеми съграждани изказвам
те на Кричим и неговите граждани.
своята искрена благодарност към
Водейки прозрачно управление, еже-
всички Вас за доверието и подкре-
месечно ще продължим да Ви инфор-
пата която изразихте на избори-
мираме за всички текущи постиже-
те за кмет на община Кричим. От-
ния, задачи, за решенията на общин-
ново заставам пред вас с открито
ския съвет, а при всеки по-значим об-
лице, за да кажа, че поетите анга-
ществен проблем отново ще търсим
жименти към Вас - моите съграж-
вашето мнение и подкрепа за него-
дани, ще продължат да се изпъл-
вото разрешаване.
няват във Ваш интерес. Основните
Вие ми се доверихте и аз спокойно
усилия на ръководството и админи-
мога да заявя, че доверието Ви няма
страцията пак ще са насочени към
да бъде предадено. Без да страдаме
създаване на реални предпоставки
от грандомания, ние ще се стараем да
за развитие на инфраструктурата в
мислим и работим в цялост, ще про-
града - разработване на качествени
дължим да търсим решения на про-
проекти, които да бъдат одобрени
блемите веднъж завинаги, а не само
и да получат финансиране по опе-
за момента. Доказахме, че можем да
ративните програми.
носим отговорност и заставаме зад
През изминалият мандат ремонти-
всяко свое действие или решение.
рахме трите учебни заведения, раз-
Благодаря на всеки от вас, който
работихме и внесохме на оценителна
оцени по достойнство нашите пости-
комисия през месец февруари, про-
жения в управлението на общината.
ект за изграждане на цялата остатъч-
През изминалият мандат от четири
на канализация, водопровод и пре-
години управление не веднъж съм
чиствателна станция на обща стой-
доказвал, че съм кмет на всички кри-
ност 35 милиона лева с ДДС; газифи-
чимци, а не само на отделни групи от
цирахме целия град; получихме одо-
хора, така ще продължи и за напред.
брение за финансиране на три про-
Свършена е по-голямата и по-тежка-
екта по Програмата за развитие на
та, но невидима част от работата, за
селските райони за благоустрояване
да се положат основите на бъдещо-
на централната градска част, рекон-
то развитие на нашия град. Ще про-
струкция на пешеходния мост, из-
дължа да работя бързо и експедитив-
граждане на детски площадки и зе-
но, всяка възможност по оператив-
ленини на възлови за града места.
ните програми ще бъде използвана,
Към момента изпълняваме три про-
а проектите които ще се реализират
екта в образователната сфера, про-
ще са за благото и развитието на це-
дължаваме да подкрепяме развитие-
лия град. Единомислието ще ни даде
то на спорта и културата, ще подкре-
възможност да водим по-ефективна
пим реализирането на всяка разумна
и гъвкава социална и данъчна мест-
инвестиционна и бизнес инициатива,
на политика, която да не е в тежест
ще подкрепим гражданската иници-
на хората от нашия град. Заедно ще
атива, ще водим устойчива данъчна
работим здраво, за да успеем да ре-
политика, ще се борим с всички за-
шим основните проблеми на града,
конни и целесъобразни средства, ко-
което ще бъде важна предпоставка за
гато трябва да защитаваме интереси-
по-нататъшното му развитие.
ОБЩИНА КРИЧИМ е
сРеД ОДОБРеНИте
КАНДИДАтИ От пъРВИ
пРИеМ пО схеМА
„уЧИлИЩеН плОД”
Община Кричим изготви
чими болести . Размерът
и внесе заявление за включ-
на финансовата помощ на
СЪОБЩЕНИЕ
ване в Европейската про-
дете за доставка на плодо-
грама „Училищен плод ” .
ве и зеленчуци за 2011/2012
Сектор „Местни данъци и такси” при Община Кричим уведомява гражданите и фир-
Още при първия прием по
учебна година по схемата е
мите, че срокът за подаване на декларации за освобождаване от такса за сметосъби-
схемата и нашата община,
27,29 лв., а стойността на
ране, сметоизвозване и депо за имоти, които няма да се ползват през цялата 2012 го-
като бенефициент на ОДЗ
порция за дете - 0,68 лева
дина и не представляват основно жилище на данъчно задължените лица /физически
„Ралица” и ОДЗ „Незабрав-
(без ДДС).
лица и предприятия/ е до 30.11.2011г. /съгл.чл.18б/1/ от НОАМТЦУ/.
ка” получи одобрение сред
„Училищен плод” ще се
За юридически лица, чиято такса се определя според количеството на битовите от-
общо одобрените 297 кан-
прилага на територията на
падъци, подаването на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране, сме-
дидати. От 01.11.2011 го-
цялата страна в рамките на
тоизвозване и депо е в срок до 30.11.2011г. /съгл.чл.18а/1/ от НОАМТЦУ/.
дина децата от подготви-
учебната година и ще обхва-
За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата година и
телните групи на детските
ща децата попадащи в целе-
данъчно задълженото лице е подало декларация за това в общинска администрация в
градини ще получават пло-
вата група по програмата.
двумесечен срок от датата на придобиване, такса не се събира от месеца на придоби-
дове и зеленчуци до края на
Финансовата рамка на схе-
ване на недвижимия имот. /съгл.чл.18б/1/т.2 от НОАМТЦУ/.
първия учебен срок. Схема-
мата е над 3.6 млн. лв. Фи-
та следва политиката на ЕС
нансирането е по линия на
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
за подобряване на общест-
Европейския фонд за гаран-
веното здраве и предотвра-
тиране на земеделието и от
тяването на социално зна-
държавния бюджет.