ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2011
ПЛОВДИВСКИЯТ МИТРОПОЛИТ
НИКОЛАЙ ДОНЕСЕ В КРИЧИМ
ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА
НА СВЕТА БОГОРОДИЦА
На 07.08.2011 г. по покана на
ната, както и пожела Божията
Кмета на община Кричим, Не-
благодат да не подмине наши-
гово Високопреосвещенство
ят град и той да пребъде.
Пловдивският Митрополит
В 19.00 часа начело с кме-
Николай, придружен от около
та Митрополит Николай по-
30 свещеника посети нашият
веде литийното шествие с Чу-
град и донесе със себе си Чудо-
дотворната икона през целия
творната икона на Света Бого-
град до храма „Св. св. Коз-
родица Одигитрия /Блаженна-
ма и Дамян”, където отслужи
та/, наречена „Златната ябъл-
празнична вечерня и Молеб-
ка”. Тържественото посреща-
ния канон на Света Богороди-
не на Негово Високопреосве-
ца. Светинята бе изложена за
щенство започна от 18.00 часа
поклонение в храма през цяла-
на площада пред Читалището,
та нощ, за да могат вярващите
където Митрополит Николай
да се помолят за благоволени-
предаде архипастирското си
ето на Божията майка.
благословение на кричимското
За всички кричимци посе-
население и ръководството на
щението на Негово Високоп-
община Кричим. Голяма част
реосвещенство и чудотворната
от населението на града чака-
икона бяха повод за истински
ше нетърпеливо да посрещне
празник и с нетърпение очак-
владиката и «Златната ябълка».
ваха този ден, тъй като за пър-
Това беше най-голямото съби-
ви път владика не само благо-
тие за Кричим през последни-
слови с първосветителската
те години и завинаги ще оста-
си десница благоденствието и
не в историята на нашият град.
добруването на кричимското
В знак на благодарност и с по-
население, а и всички имаха
желание за много здраве, успе-
изключителната възможност
хи в светите начинания, мъд-
да се преклонят пред свети-
рост и житейско дълголетие
нята с лика на Божията майка.
кметът на общината г-н Атанас
Незабравимите мигове, пре-
Калчев подари на Пловдивски-
живяни от гражданите в Кри-
ят Митрополит икона с лика на
чим при посещението на вла-
Божията майка.Негово Висо-
диката и възможността да се
копреосвещенство прие с бла-
преклонят пред светинята им
годарност направеният му дар
бяха подарени от кмета г-н
и благодари на кмета за пока-
Атанас Калчев.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2011
ВЯРВАЩИ ИЗПъЛНИхА
МАНАСТИРА „СВЕТО
15 август е един от 12-те
РОжДЕСТВО БОГОРОДИЧНО”
големи християнски празни-
ци, на който почитаме Прес-
ветата Дева Мария като по-
кровителка на майчинство-
то, брака и семейното ог-
нище.Успение Богородич-
но е изключителен знак, по-
твърждение, доказателство
за човешката природа на
Исус Христос. Според Све-
тото писание, това е денят,
в който Божията майка, на-
пуска земния живот и отива
при сина си. Три дни по-ра-
но Архангел Гавраил й съ-
общава, че Бог е пожелал да
я вземе при себе си в своето
царство, за да царува вечно с
него. Последното й желание
е да види Светите апостоли
заедно. По чуден начин те
се пренасят пред вратите на
дома й в Йерусалим. Три дни
след това сам Исус Христос,
обкръжен от ангелски ликове
и светци, слиза от небесата
за душата на Света Богоро-
дица. На този ден, след тър-
жествена литургия в църк-
ството на Света Богородица
на празникът се предшества
ти, сред които беше и кметът
вена литургия и освети обре-
вата, се освещават обредни
в житейските проблеми. На
от 15-дневен пост.
г-н Атанас Калчев. За поре-
чените от вярващите христи-
хлябове, които жените след
този ден правят родови сре-
И тази година манастирът
ден път празникът бе поче-
яни курбани, пити и вино, ко-
това раздават за здраве и за
щи, свързани с жертвопри-
„Свето Рождество Богоро-
тен там от стотици миряни и
ито след това бяха раздадени
починалите близки. Вярва-
ношение - курбан за живот
дично”- гр. Кричим посрещ-
вярващи. Игуменът - йеромо-
за здраве, плодородна година,
щите търсят покровител-
и здраве. От далечни време-
на много поклонници и гос-
нах Антим отслужи тържест-
против премеждия и болести.
На 27. 07. 2011 година /сряда/ и 28. 07. 2011г. при Кмета
зидент и вицепрезидент на републиката и за общински съ-
на Община Кричим, г-н Атанас Калчев в зала № 21 на Об-
ветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
щината от 13,00 часа се проведоха консултации за изготвяне
Постъпило е предложение от кмета на община Кричим,
на предложение за състав на Общинската избирателна коми-
област Пловдив, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. №
сия, във връзка с изборите на 23.10.2011 година с предста-
ОИК-12 от 03.08.2011 г. Към предложението са предста-
вителите на парламентарно представените партии и коали-
вени всички изискуеми документи, включително протоко-
ции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и ко-
ли за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 28.07.2011 г.
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
алиции от партии, които имат членове на Европейския пар-
Налице е постигнато съгласие между участниците в кон-
032/643 854
ламент, но не са парламентарно представени.
султациите по отношение състава на Общинската изби-
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с
рателна комисия в община Кричим.
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
§ 5, т. 3а от Допълнителните разпоредби и Решение № 30
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и
от 18.07.2007 г. на ЦИК за изборите на 23.10.2011 г., всич-
ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР
ки присъстващи бяха единодушни ОИК в Община Кричим
на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
да се състои от:
г. Централната избирателна комисия
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
- Председател,
- 032/ 602 983, 602 984
- Заместник-председател,
РЕШИ:
- Секретар
1. Назначава Общинска избирателна комисия в общи-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
- 14 /четиринадесет/ членове, или общо от 17 /седемнаде-
на Кричим, област Пловдив, в състав от 17 членове, как-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
сет/ членове.
то следва:
032/ 963 942
Разпределението на квотите на ОИК да бъде както след-
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Ангелов Миндов - ПП „ГЕРБ”
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ва: ПП ”Герб” - 8 /осем/ членове; Коалиция за България - 3
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Георгиева Кирякова - Ко-
/трима/ членове, ПП ”ДПС”- 3 /трима/ членове, АТАКА - 1
алиция за България
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
/един/ член, Синята коалиция - 1 /един/ член, ПП ”НДСВ” -
СЕКРЕТАР: Ожгюн Смаилова Джаналиева - ПП ”ДПС”
ОРБ - 032/ 963 943
1 /един/ член, при спазване на процентното съотношение на
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Асенова Витанова - ПП „ГЕРБ”
парламентарно представените партии и коалиции от партии
Гергана Атанасова Танчева - ПП „ГЕРБ”
в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от пар-
Марийка Асенова Михайлова - ПП „ГЕРБ”
тии, които имат членове на Европейския парламент, но не са
Веселина Тодорова Мацанова - ПП „ГЕРБ”
парламентарно представени.
Диана Павлова Битова - ПП „ГЕРБ”
Представителите на парламентарно представените партии
Светлана Анастасова Попова - ПП „ГЕРБ”
и коалиции в Община Кричим постигнаха съгласие за това
Мариета Пламенова Паракосова - ПП „ГЕРБ”
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
разпределение на квотите да е както следва:
Теменужка Емилова Льотева - ПП ”ДПС”
032/ 625 273
ГЕРБ - 8 /осем/ - 1 /един/ председател и 7 /седем/ членове;
Здравка Георгиева Бодурова - ПП ”ДПС”
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 3 /три/ - 1 /един/ заместник-
Асенка Атанасова Иванова - Коалиция за България
КАТ - АВТОПРОИЗ-
председател и 2 /двама/ членове;
Ирена Иванова Колева - Коалиция за България
ШЕСТВИЯ - 165;
ДПС - 3 /три/ - 1 /един/ секретар и 2 /двама/ членове;
Костадин Илиев Шопов - Синята коалиция
032/ 932 007
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 1 /една/ - 1 /един/ член;
Йордан Стефанов Караколев - ПП ”АТАКА”
АТАКА - 1 /една/ квота - 1 /един/ член;
Величка Ангелова Цветкова - ПП” НДСВ”
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
НДСВ - 1 /една/ - 1 /един/ член;
2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомо-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
щията си на 19 август 2011 г.
624 890, 0887/ 582 061
3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния ад-
Централна избирателна комисия
министративен съд чрез Централната избирателна коми-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
РЕШЕНИЕ № 166-ПВР/МИ
сия в 3-дневен срок от съобщаването му.
НОСТ - 160
София, 10.08.2011
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна коми-
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
ТА - 032/ 952 290;
сия в община Кричим, област Пловдив, за изборите за пре-
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2011
3
ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Предстоящата учебна
пълнител - „БРАВО - СТРОЙ”
ност съгласно условията по
2011/2012 година децата и
ООД, която съгласно Догово-
Договор № BG161PO001/4.1
учениците от ОДЗ „Рали-
ри от 20.07.2011год. към мо-
- 03/2010/030.
ца”, НУ „Св.Св.Кирил и Ме-
мента изпълнява дейности,
След реализацията на този
тодий” и НУ „Васил Лев-
включващи: подмяна на по-
проект, всички учебни заве-
ски” ще посрещнат в изця-
кривни конструкции, мон-
дения на територията на об-
ло обновени сгради по Опе-
таж на нова PVC-дограма и
щината ще отговарят на ус-
ративна програма „Реги -
поставяне на топлоизолация
ловията за енергийна ефек-
онално развитие” , схема
по фасади, които ще осигу-
тивност, цел , заложена за
BG161PO001/4.1-03/2010”,
рят енергийна ефективност
изпълнение в Общинския
Договор № BG161PO001/4.1
на обектите.
план за развитие за периода
- 03/2010/030 между МРРБ,
Контрола по изпълнява-
2007-2013година.
УО на Оперативна програ-
ните дейности се осъщест-
Ръководството на община
ма „Регионално развитие” -
вява от фирма за строите-
Кричим ще продължи да ра-
Главна дирекция „Програми-
лен надзор „Номолос” ,как-
боти в полза на децата и уче-
ране на регионалното разви-
то и от служители на общи-
ниците от нашият град , из-
тие” и община Кричим. Об-
на Кричим.
ползвайки всяка възможност
щата стойност на проекта,
Община Кричим е възло-
за кандидатстване по Опера-
финансиран по договора е
жител и по Договори за: Ав-
тивни програми в областта на
976 246,33 лв.
торски надзор, Одит на про-
образованието, спорта и мла-
След проведени процеду-
екта и Договор за изготвяне
дежките дейности и осигуря-
ри по Закона за обществени
на банери и табели, осигуря-
вайки им по-добри условия за
поръчки е избрана фирма из-
ващи информация и публич-
обучение и подрастване.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СъВЕТ ПРИ ОБЩИНА
КРИЧИМ, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ №41 ОТ 03.08.2011 Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 282
продажба на земи - частна общинска собственост,
Р Е Ш Е Н И Е № 290
ОТНОСНО: приемане на Отчет за дейността на
върху които е учредено право на строеж.
ОТНОСНО: създаване на Общински съвет за съ-
Общински съвет при Община Кричим за периода
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връз-
трудничество по етнически и интеграционни въ-
януари 2011 - юни 2011 година.
ка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45 и чл.
проси в община Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл.
46 от НРПУРОИ
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Зако-
21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организация-
на за местното самоуправление и местната адми-
та и дейността на Общински съвет при Общи-
Р Е Ш Е Н И Е № 287
нистрация и във връзка с ПМС № 92/2011 г., обн.
на Кричим и взаимодействието му с Общинска
ОТНОСНО: продажба на поземлен имот
в ДВ, бр. 31/2011 г.
администрация
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 3 и ал. 6 от ЗОС, и чл. 45 от НРПУРОИ и
Р Е Ш Е Н И Е № 291
Р Е Ш Е Н И Е № 283
след проведеното поименно гласуване
ОТНОСНО: издаване на Запис на заповед /Банкова
ОТНОСНО: изпълнение решенията на Общин-
гаранция/ във връзка с поемане на задължение от об-
ски съвет при Община Кричим от общинска адми-
Р Е Ш Е Н И Е № 288
щина Кричим за обезпечаване размера на отпуснатия
нистрация за периода 01.01.2011 год. до 30.06.2011
ОТНОСНО: одобряване на подробен устрой-
аванс в полза на Управляващия орган на ОП „Реги-
год.
ствен план - план за регулация и застрояване за
онално развитие” 2007-2013 год. по схема за безвъз-
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл.
поземлени имоти
мездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010
8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организа-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефек-
цията и дейността на Общински съвет - Кричим и
местното самоуправление и местната администра-
тивност в общинската образователна инфраструктура
взаимодействието му с Общинска администрация
ция и чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от За-
на 178 малки общини” за реализация на договор №
кона за устройство на територията
BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ и общи-
Р Е Ш Е Н И Е № 284
на Кричим по проект: „Внедряване на мерки за подо-
ОТНОСНО: командировки на Кмета при изпъл-
Р Е Ш Е Н И Е № 289
бряване на енергийната ефективност на НУ „Св. св.
нение на служебни задължения.
ОТНОСНО: относно предприемане на действия
Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски” и ОДЗ „Ра-
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките в
за реорганизация на учебно-възпитателния про-
лица”, гр. Кричим.
страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4
цес и временно обединяване на ОДЗ „Незабравка”
ОСНОВАНИЕ: чл. 20 във връзка с чл. 17,
и ОДЗ „Ралица”, с цел създаване на предпостав-
ал. 1, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4, точ-
Р Е Ш Е Н И Е № 285
ки за реализиране на проект „Внедряване на мер-
ка 4.2.1 от Общите условия на Договор №
ОТНОСНО: актуализация на Програмата за уп-
ки за подобряване на енергийната ефективност на
BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ, УО на
равление и разпореждане с имотите - общинска
НУ „Св. св. Кирил и Методий”, НУ „В. Левски” и
ОП „Регионално развитие”2007 - 2013 год. - Глав-
собственост в община Кричим през 2011 г.
ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим” за обект ОДЗ „Рали-
на дирекция „Програмиране на регионалното раз-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
ца” през 2011 год.
витие” и община Кричим
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 23
НРПУРОИ
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
Пълният текст на решенията може
местната администрация, във връзка с чл. 27, ал.
да намерите на електронния сайт
Р Е Ш Е Н И Е № 286
2 и чл. 95, ал. 1 от Правилника за прилагане на За-
на Община Кричим - www.krichim.bg
ОТНОСНО: одобряване на пазарна оценка за
кона за народната просвета
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АВГУСТ 2011
УПРАВИТЕЛНИЯТ СъВЕТ
НА РАО „ТРАКИЯ” ПРОВЕДЕ
На 29.07.2011 г. Управи-
телният съвет на РАО „Тра-
кия” проведе разширено за-
седание и среща на кметове-
те на общините, членуващи
РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ
в асоциацията, на което взе-
ха участие Кмета на община-
та г-н А. Калчев и зам. кмета
Нуржан Ристемова.
Специални гости на заседа-
нието бяха представителите
на „ТРАКИЯ КЕНТ” от Репу-
блика Турция, водени от кме-
та на гр. Текирда д-р Адем
Далгид и неговият замест-
ник Синан Четиз. Д-р Далгид
като Председател на Упра-
вителния съвет на „ТРАКИЯ
КЕНТ” направи презентация
на турската асоциация пред
българските си колеги, в коя-
то представи постиженията й,
нейното развитие до настоящ-
ия момент и переспективи за
ползотворно сътрудничество
между двете страни.
В последвалия диалог с
представителите на община
Кричим, д-р Далгид в качест-
вото си на Кмет гр. Текир-
да, отправи специална пока-
на към г-н Калчев и г-жа Рис-
темова за посещение в Репу-
блика Турция, на което да бъ-
дат обменени добри практи-
ки и опит в областта на мест-
ното самоуправление и обсъ-
дени възможности за бъде-
На снимката от дясно наляво: д-р Иван Върляков - изп. Директор на РАО „Тракия”, инж. Нуржан Ристемова - зам.-кмет
що по-тясно сътрудничество
на Община Кричим, д-р Адем Далгид - кмет на гр. Текирда, г-н Атанас Калчев - кмет на Община Кричим, г-н Синан Четиз -
между двете общини.
зам.-кмет на гр. Текирда
Програма за празника
на град Кричим - 2011 година
27.08.2011 г. - събота
19.30 часа - Парад - мажоретен състав
20.00 часа - Празничен водосвет
20.15 часа - Откриване
20.25 часа - Приветствие от Кмета на община Кричим
20.35 часа - Концерт на Росица Пейчева с ансамбъл
22.00 часа - Тържествена заря
22.05 часа - Концерт на Борис Дали
23.00 часа - Концерт на Галена
DJ парти до 02.00 часа
Тържественото мероприятие ще се проведе
в гр. Кричим - пл. „Обединение”