ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2011
то. Тя е много почитана от
ца и дарила една златна ябъл-
вярващите, помага при мно-
ка. От тогава миряните вяр-
го житейски проблеми и към
ват, че жени, които имат про -
нея се отправят множество
блеми със зачеването, след
молби за помощ, но най-ве-
като им се прочете молитва
че от бездетните. През пе-
за рожба пред чудотворната
тте века, откакто прави чу-
икона и изядат благословена
деса, благодарните христи-
ябълка с дръжката и семена-
яни са я покрили с обков от
та, скоро зачеват. Празникът
2 кг сребро. Заради харак-
на златната ябълка се чества
терните елементи на обкова
всяка година по средата на
- колан и три златни ябълки,
Великденския пост в църква-
е популярна и като „Златна-
та на Горни Воден, а на него
та ябълка”. Днес тя се съх-
се стичат хиляди жени. Са-
ранява в храма на кв. Горни
мият празник е посветен на
Воден, гр. Асеновград. Пър-
Света Богородица като па-
вото запазено писмено сви -
зителка на майчинството.
детелство за чудо сътворе-
Именно за това бъдещите
но с помощта на иконата, е
родилки носят хлебни пи-
синаксар за златната ябълка
тки, които след богослуже -
от 1765 година, написан от
нието раздават на миряните
игумена на манастира „Св.
в храма, а иконата украсяват
св. Кирик и Юлита” - Ана-
с цветя и ябълки.
ний Клинис. В него се раз-
За нашият град посеще -
казва за бездетна жена, коя-
нието на Негово Високоп-
то заради дългото пътуване
реосвещенство Митропо -
закъсняла за празника и не
лит Николай и чудотворна-
могла да получи от благо-
та икона на Света Богороди-
словения хляб. Виждайки в
ца е повод за истински праз-
това лош знак жената започ-
ник, и всички ние с благого-
нала горко да ридае и трог-
вение и нетърпение ще оч -
нала божия служител. Като
акваме този ден, тъй като за
не намерил и трошица дори
първи път владика не само
от благословения хляб, той
ще благослови с първосве-
дал за утешение на жената
тителската си десница бла-
единствената ябълка, оставе-
годенствието и добруването
на като дар пред иконата на
на кричимското население,
Богородица. След като роди-
и ще имаме изключителната
ла дете, изпълнена с вяра и
възможност да се преклоним

НЕГОВО
ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО

благодат, жената богато ук-
пред светинята с лика на Бо-
расила иконата на Богороди-
жията майка.
ПЛОВДИВСКИЯ МИТРОПОЛИТ
НИКОЛАЙ ЩЕ ДОНЕСЕ В КРИЧИМ

ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА
СВЕТА БОГОРОДИЦА

  „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА”
На 07.08.2011 г. по пока-
часа на площада пред чита-
лебния канон на Света Бого-
на на Кмета на община Кри-
лището, където Митрополит
родица. Светинята ще бъде
чим, Негово Високопреосве-
Николай ще предаде архипа-
изложена за поклонение в
щенство Пловдивския Мит-
стирското си благословение
храма през цялата нощ, за да
рополит Николай ще посе-
на кричимското население
могат вярващите да се помо-
ти нашият град и ще доне-
и ръководството на община
лят за благоволението на Бо-
се със себе си Чудотворна-
Кричим начело с кмета А.
жията майка.
та икона на Света Богороди-
Калчев, след което ще пове-
Иконата на Света Богоро-
ца Одигитрия /Блаженната/,
де литийното шествие с Чу-
дица Одигитрия е рисува-
наречена „Златната ябълка”.
дотворната икона през целия
на с темпера върху дърво от
Тържественото посреща -
град до храма „Св. св. Козма
неизвестен автор в началото
не на Негово Високопреос-
и Дамян”, където ще отслу-
на 17 век и до днес изглеж-
вещенство ще бъде от 18.00
жи празнична вечерня и Мо-
да неподвластна на време-

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2011
ЛИПСА НА ПИТЕЙНА
ВОДА В 2 1 ВЕК
През изминалия месец
дружество няма пари и из-
на. Инвестицията на друже-
юни всички кричимци бяха
плаща кредити.
ството ще струва около 200
потърпевши и недоволни
В резултат на така създа-
000 лева. Второто обещание
от периодичната липса на
лите се обстоятелства, об-
на инж. Колишев беше, че в
питейна вода в града. Поч-
щинското ръководство свика
най-скоро време ще бъдат
ти цяла седмица считано
на 30.06.2011 г. общоград-
сложени спирателни кра-
от 17.06.2011г. ситуацията
ско събрание, в НЧ „Пробу-
нове, чрез които да се ло-
беше нетърпима и градът
да - 1912г.”, на което бяха
кализират районите в гра-
бе подложен на необявен во-
поканени и представители
да и при повреда или ава -
ден режим.
от Областна администра-
рия на даден водопровод да
Във връзка със създалата
ция - Пловдив, Басейнова
не се спира водата на целия
се критична ситуация кме-
Дирекция, РИОСВ, РЗИ и
град, а само в тази част, къ-
тът г-н Атанас Калчев ини-
ВиК - Пловдив. На събра-
дето е проблема. Инж. Стой-
циира пресконференция с
нието гражданите на общи-
чев апелира към граждани-
медиите, на която запозна
ната изразиха своята граж-
те и призова да се сигнали-
цялата общественост с набо-
данска позиция и заинте -
зира своевременно в област-
лелият проблем. За липсата
ресованост и взеха актив-
на администрация, когато не
на вода към онзи момент от
но участие в дебатите. От
се изпускат водни количе-
ВиК се посочваха две при-
всички поканени институ-
ства в коритото на реката и
чини - че в помпената стан-
ции за общоградското съ-
тя остава суха, защото така
ция захранваща Кричим ,
брание присъстваха инж.
ще бъде възможно съвмест-
нямало вода заради дълго-
Митко Стойчев - главен екс-
но да се осъществява адми-
годишното изгребване на
перт към Областна админи-
нистративен и граждански
инертни материали от река-
страция - Пловдив, и глав-
контрол по отношение спаз-
та, заради което пропускли-
ния инженер на ВиК г-н Ог-
ване на утвърдения от Ми-
востта на коритото е силно
нян Колишев. В хода на де-
нистъра на околната сре-
намаляла, и че ромското на-
батите гл. инженер на ВиК
да и водите месечен график
селение не си плащат такса -
изрази становище, че трябва
за ползване на вода от ком-
та за водата. На Кмета на об-
да бъде издигнат праг след
плексните и значими язо-
щината му бе заявено, че во-
помпената станция, за да се
вири в страната, съгласно
дният проблем в момента не
повдигне дъното на реката
който 24 часа в денонощи-
може да се реши с изгражда-
и се ангажира пред всички
ето трябва да се изпускат 5
нето на праг след помпена-
присъстващи, съоръжението
куб.м./сек вода от изтичало-
та станция, защото водното
да бъде готово до една годи-
то на язовир „Кричим”.
НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ДА ПРАЗНУВАМЕ
ЗАЕДНО!
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
032/643 854
КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
- 032/ 602 983, 602 984
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
032/ 963 942
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ОРБ - 032/ 963 943
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ
ВСИЧКИ ФИРМИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕ-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
СКИ ЛИЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЗЕМАТ АК-
032/ 625 273
ТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ПОД-
СИГУРЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА. ВСИЧ-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
КИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ СВОИТЕ
ШЕСТВИЯ - 165;
ДАРЕНИЯ ПО ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТКА НА
032/ 932 007
ОБЩИНА КРИЧИМ ИЛИ ПРИ ДЕРИЯ МЕЙМА-
НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
що място за целогодишни
тодий” вече има сформи-
тренировки на училищния
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
НОВА - МЛ. ЕКСПЕРТ „ИАП” В СТАЯ № 23 В
ран футболен отбор, в който
футболен отбор и на всич-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.
участват 22 деца. Трениро-
ки ученици от района, ще
624 890, 0887/ 582 061
НЕКА ЗАЕДНО ДА ПРЕВЪРНЕМ ПРАЗНИКА
въчната дейност на отбора
се обезопаси терена и игри-
НА ОБЩИНАТА В ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕ-
се води от г-н Георги Каца-
щето ще се използва за при-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
ЖИВЯВАНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ!!!
ров. В тази връзка училище-
ятелски срещи. През новият
НОСТ - 160
то е кандидатствало с про-
спортен сезон децата от от-
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 03145/20-83
ект по програма на МОМН,
бора ще имат желание и ам-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
с който се предвижда спорт-
биция да участват във фут-
ТА - 032/ 952 290;
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ната площадка на школото
болни турнири и срещи със
697 087; 628 677
да се превърне в подходя-
свои връстници.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2011
3
КМЕТЪТ ИНФОРМИРА
Уважаеми съграждани,
вилата на програмата. Населе-
В качеството си на кмет на
нието на града не може да бъде
Община Кричим и във връзка
обременявано до безкрайност
с предоставен за разглежда-
с данъци, и още повече че в
не от Областен експертен съ-
единия вариант то по-скоро ще
вет на „Идеен проект за водо-
бъде наказано заради добрува-
снабдяване на гр. Пловдив от
нето на един единствен град,
каскада Въча” предоставям на
та бил той и областния град.
Вашето внимание следната ак-
Считайки, че предоставения
туална информация:
идеен проект не е икономиче-
На 03.06.2011 година в Об-
ски и социално значим за всич-
ластна администрация гр.
ки общини, през които ще пре-
Пловдив на Областен експер-
минава трасето на водопрово-
тен съвет бе презентиран горе-
да и особено за Кричим, към
описаният идеен проект. След
настоящия момент сме уведо-
разглеждането му като заин-
мили Министъра на Регонал-
тересована страна и след ста-
ното Развитие и Благоустрой-
новищата на служителите от
ството като за целта е предос-
администрацията на община
тавено становището на общи-
Кричим става ясно, че:
ната по отношение недостатъ-
1. В проекта не е предложен
ците на идейния проект. Наша-
и разгледан втори вариант за
та цел е да бъде заложено раз-
местоположение на бъдеща-
работването на алтернативни
та пречиствателна станция за
варианти, които да не наруша-
питейна вода, от което не ста-
ват интересите и битовите по-
ва ясно дали това е най-добрия
тернативно водоподаване към
меделските земи в землището
ще бъде включено в него про-
требности на почти 9 000 бъл-
вариант или има и алтернати-
тунела, коритото на р. Въча ще
на Кричим. Основен поминък
ектиране и изграждане на съ-
гарски граждани, защото на те-
вен такъв.
бъде подложено на трайно за-
за населението ни е земедели-
оръжение за водоподаване за
риторията на нашата община
2. Евентуалното преминава-
сушаване, което ще доведе до
ето, а с оглед на високата без-
Кричим или ще бъде оставе-
ще бъдат разположени всички
не на водопровода през урба-
унищожаване на всички еко-
работица и липсата на друг вид
но на местното ръководство
стратегически съоръжения, за
низираната територия на Кри-
системи и ще обезводни дре-
икономика в града, хората ще
да търси финансови ресурси
да се реализира проекта ще се
чим не е най-доброто инвес-
нажите на подпочвените пла-
бъдат обречени, а земеделие-
за изграждането му, което на
отчуждават частни и общин-
тиционно решение, тъй като
стове захранващи шахтовите
то съсипано. Водата за напоя-
практика ще бъде невъзможно,
ски земеделски земи, ще се
ще доведе до сериозни инфра-
кладенци на помпената стан-
ване е недостатъчна, тъй като
тъй като предстои изграждане
налагат трайни ограничения в
структурни проблеми в града.
ция на гр. Кричим.
се захранва по график и мини-
и реконструкция на канализа-
евентуалните сервитутни зони
3. Не е предложен вариант
4. Захранването с вода за
вец „Брестион” от обема на из-
ционна и водопроводна мре-
по цялото трасе, ще се унищо-
за захранване на тунела отвеж-
пречистване и преработка от
равнител „Кричим”.
жа и пречиствателна станция
жат съществуващи в момента
дащ до изравнител „Кричим”,
изравнител „Кричим” ще за-
5. Към настоящия момент не
за отпадни води, които ще се
масиви с трайни насаждения,
с необходимите за целта водни
дълбочи проблема, който и
е ясно, ако бъде удовлетворено
финансират от ОПОС, но има
а в резултат Кричим ще оста-
количества от коритото на р.
сега съществува, с ползване-
искането на община Пловдив и
задължително собствено учас-
не без нормално водозахранва-
Въча. Ако не се предложи ал-
то на вода за напояване на зе-
обекта стане национален, дали
тие на общината съгласно пра-
не с питейна и поливна вода.
ОБЩИНА КРИЧИМ С НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР
“Специални в образователните потребности, ед-
- работа с децата със СОП и другите деца за дву-
димостта от консултиране и подкрепа на семей-
накви в обществото” е новият проект спечелен от
странно приемане на различието.
ството още от родилното отделение и подпомага-
община Кричим. Той бе изготвен и внесен в Ми-
Деца със специални образователни потребности
не за възстановяването, социализацията и инте-
нистерството на образованието, младежта и наука-
са деца с нарушения в развитието, с различни фи-
грацията на детето.
та по Оперативна програма “Развитие на човешките
зически, сензорни, интелектуални и комуникатив-
Основните дейности в проекта включват:
ресурси” в края на 2009 година. Основната цел на
ни проблеми, от които произтичат трудности в обу-
- Подобряване на вътрешната училищна среда,
проекта е създаване на условия за включване в об-
чението. Те имат право да участват в образовател-
чрез закупуване на учебно-техническа апарату-
разователния процес на деца със специални обра-
ния процес, както всички останали свои връстни-
ра, специфични дидактически материали за деца-
зователни потребности в масовите училища и дет-
ци, да развият своя потенциал, да овладяват уме-
та със СОП, учебни помагала, софтуер и пособия;
ските градини, достигане на по-високо качество
ния и способности, даващи им възможност за ак-
- Обучение на учители, чрез провеждане на тре-
на образованието, възможно най-добрата социал-
тивно участие в живота на обществото. Заложени-
нинг - семинари за работа с деца със СОП;
на интеграция и приобщаване към средата в масо-
те в проекта дейности допринасят за достигане-
- Организиране на срещи, беседи и др. меропри-
вото училище и детските градини, както и осигуря-
то на тази цел, като обхващат основните участни-
ятия с родителите на децата със СОП;
ване на възможност за най-доброто обучение в тях.
ци в процеса: децата със специални образовател-
- Включване на децата със СОП в извънкласни-
С изпълнението на дейностите по проекта се оч-
ни потребности, родителите на тези деца, учите-
те форми на обучение и клубовете в детските гра-
аква подобряване на образователния процес за де-
лите обучаващи децата, служителите на ресурсен
дини и училищата;
цата със специални образователни потребности в
център - гр. Пловдив и цялото общество на об-
- Работа с всички деца и ученици за двустранно
Община Кричим, чрез:
щина Кричим. С реализирането на проекта ще се
приемане на различията помежду им, толерант-
- повишаване квалификацията на учителите,
спомогне за: интегриране на учениците със СОП
ност и взаимоуважение.
които работят с тези деца, чрез организиране на
в общообразователните училища; коригиране и
Реализирането на дейностите по проекта на те-
тренинг - семинари, засилване партньорството
компенсиране протичането на основните психич-
риторията на община Кричим ще доведе до подо-
при работа с ресурсни учители, психолози, лого-
ни процеси; социална адаптация на учениците,
бряване условията за обучение на децата със спе-
педи и др.;
професионално ориентиране и подготовка за тру-
циални образователни потребности, ще създаде
- подобряване на вътрешната среда в общинската
дова дейност; промяна в общественото мнение за
предпоставки за пълноценно участие в общество-
образователна инфрастурктура, чрез закупуване на
децата със СОП и активно ангажиране на родите-
то децата със специални образователни потребно-
учебно - технически средства, апаратура и дидак-
лите в образователния процес.
сти и правото на достоен труд и живот; ще подпо-
тически материали, необходими за обучението на
Проектът отговаря в пълна степен на нуждите
могне тяхното успешно интегриране в обществе-
децата със специални образователни потребности;
на децата, техните родители, учителите и обще-
ния живот, както и дейното им участие в него; ще
- организиране и участие на децата в училищна-
ството като цяло, а именно:
промени отношението на родителите и нагласа-
та и извънучилищната дейност;
- Специфичните нужди на децата със специал-
та на родителите да не признават, че техните деца
- провеждане на срещи, семинари, обучения на
ни потребности са: превенция /ранна диагности-
са със специални образователни потребности; ще
родители за преодоляване на страха от признава-
ка/, медицински услуги, консултиране, финансо-
промени обществената нагласа за неприемане на
не на проблема, че децата им са със специални об-
ви /помощни средства и консумативи/, социални
тези деца като пълноценна част от обществото; ще
разователни потребности;
и образователни потребности;
позволи да се създават различни видове партньор-
- работа с цялото общество за промяна в нагла-
- Специфичните нужди на родителите на деца
ства между общинската администрация, неправи-
сата към децата със СОП;
със специални потребности са свързани с необхо-
телствените организации.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2011
АВТЕНТИЧНИ РОДОПСКИ ПЕСНИ
В ПОЛИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА
На 02.07.2011г./събота/,
видуални изпълнители”. Пе-
пълнители и професиона-
Групата за автентичен фолк-
сните: „Скара ли са, Руске
лизма на техния ръководи-
лор при НЧ „Пробуда-1912
ле”, „Стига ми са момнеле
тел.
г.” за пореден път се пред-
навдигай” и „Бел ветър дуе”
При завръщането си гор-
стави достойно на Втория
на Групата грабнаха сърцата
дите от успеха самодейци
фестивал за автентичен
на журито и тя беше удосто -
извиха кръшно българско
фолклор „Песни в полите на
ена с диплом и златен медал.
хоро под съпровода на гай-
Балкана”, с. Жълтеш, област
В категорията „Индиви-
дата на площада пред чита-
Габрово. В продължение на
дуални изпълнители ” се
лището.
два дни от 02 до 03.07.2011г.
представи младата надежда
Групата за автентичен
могъщият Балкан беше огла-
на групата - Стефан Мари-
фолклор е носител и на
сян от стотици песни и свир-
нов. Младостта не е порок,
многобройни международ-
ни, а десетки състави и ин-
а предимство дори и кога-
ни, национални, регионал-
дивидуални изпълнители се
то изпълняваш автентичен
ни и местни отличия. От
надпреварваха да спечелят
български фолклор. Изпъл-
1998 г. начело на групата
аплодисментите на публи-
ненията му на „Руфинка бо-
е г-н Г. Маринов, възпита-
ката и вниманието на авто-
лна легнала” и „Ой, чобан,
ник на Висшия музикал-
ритетното жури с председа-
чобан” предизвикаха бурни
но -педагогически инсти -
тел доц. Веселка Тончева от
аплодисменти, възхита и
тут, гр.Пловдив и дългого-
Института по фолклор при
златен медал.
дишен преподавател в Му-
БАН и членове: етнографът
Представянето на групата
зикалното училище в с. Ши-
Ангел Гоев - Директор на
беше подсилено и от блестя-
рока Лъка.
АЕК „Етъра”, и хореогра -
щото изпълнение на младия
Цяло столетие вече чита-
фът Олег Цонев.
и новосформиран дует Сте-
лището в нашия град е онзи
Нашите самодейци - лю-
фан Маринов и Силвия Ар-
духовен мост, по който пре-
бители на автентичната ро-
наудова. Веселата и игрива
минават поколения талант-
допска песен, под ръковод-
песен на дуета „Хайда, Ка-
ливи и духовно извисени
ството на г-н Георги Мари-
лино да идем” вдигна гра-
кричимци. Неговият лето-
нов се представиха блестя-
дуса на настроението сред
пис подхранва родолюбиво-
що и заслужиха аплодис-
зрителите.
то ни чувство за национална
ментите на публиката и
Двата златни медала и гра-
идентичност, без която няма
впечатлиха журито с поч -
мотите, с които се завърна-
да бъдем и добри европей-
ти професионалните си из-
ха от своето участие, са при-
ци - единни в своето разли-
пълнения в двете категории
знание за всеотдайността и
чие в голямото европейско
- „Певчески групи” и „Инди-
таланта на самодейните из-
семейство.
ТЕАТРАЛНИЯ СЪСТАВ ПРИ НЧ „ПРОБУДА - 1912 Г.”
СЕ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО В ГР. ХИСАР
През юни 2011 г., театрал-
признание - Трупа с много до-
на Кричим с пожелание за лич-
ния състав при НЧ „Пробуда -
бър актьорски състав.
ни и творчески успехи.
1912 г.” за поредна година гос-
Театралния състав отиде на
Със своите постижения теа-
тува на НЧ „Иван Вазов - 1904
гости на своите колеги от Хи-
тралния състав достойно про-
г.”, гр. Хисар по повод „Дните
сар със самочувствие, породено
дължава дълголетната тради-
на Празника на театралната са-
от успешната премиера на по-
ция, която води началото си от
модейност”.
становката най-напред на кри-
1912 г. - от създаването на чи-
С най-новата си постановка
чимска сцена и пред критич-
талището. Своята светла следа
- комедията на Христо Бойчев
ната кричимска публика, която
са оставили много сценаристи
„Районна болница”, самодей-
остана очарована от блестящо-
и постановчици, а някои от иг-
ците ни спечелиха публиката
то превъплъщение на артисти-
раните пиеси ще останат неза-
със своята артистична и естест-
те ни и ги аплодира всеотдай-
бравими - : „Чутна Яна, „Юна-
вена игра. Сърдечните аплодис-
но и от сърце. На импровизи-
ци с умни калпаци”, „Кривора-
менти, с които зрителите дари-
рания коктейл на самодейците
збраната цивилизация”, „Ду-
ха изпълнителите, свидетелст-
беше връчен Поздравителен ад-
елът”, „Дон Жуан”, „Горещо
ват за едно напълно заслужено
рес от името на Кмета на общи-
лято” и мн. др.
ПРОДЪЛжАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТ „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ”
О т 2 0 . 0 6 . 2 0 1 1 г. д о
комуникационните техноло-
на информационното обслуж-
24.06.2011 г. и от 04.07.2011 г.
гии. Научиха се да пишат, фор-
ване. За ползвателите са пре-
до 08.07.2011 г. в ИНФОРМА-
матират и съхраняват докумен-
доставени 3 броя нови компю-
ЦИОННИЯ ЦЕНТЪР на биб-
ти, както и да сърфират успеш-
три, мултимедия и периферна
лиотеката при НЧ „Пробуда -
но в глобалната мрежа в тър-
техника - принтер, скенер, ко-
1912 г.” се реализира обучение
сене на разнородна, актуална и
пирна машина.
на две групи граждани по Про-
полезна информация. През ес-
С изпълнението на дейност-
грама „Глобални библиотеки -
ента предстои второ обучение,
ите по Програмата все повече
България” за придобиване на
на по-високо ниво, на което ще
и повече се увеличава броя на
компютърни умения. На пре-
се усвоят знания и умения за
потребителите в библиотека-
доставената по проекта мул-
регистриране и работа с елек-
та, както на традиционни из-
тимедия на курсистите беше
тронни пощи, Скайп - адреси
точници на информация, така
представена презентация, чрез
и фейсбук профили.
и на виртуални. Библиоте -
която те се запознаха с истори-
Информационният център
ката постепенно се превър-
ята на компютрите, някои тех-
в библиотеката по проект
ща в един наистина съвреме-
нически и теоретични данни в
„Глоб@лни библиотеки” под-
нен и модерен информацио-
областта на информационно-
помага читателите в сферата
нен център.