ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2010
1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА ДЕТЕТО
По повод 1 юни - Между-
на връстниците си своите ри-
ден, благодарение на Община
народния ден на детето, с лю-
сунки, оцветени гипсови орна-
Кричим, децата на нашия град
безното съдействие на община
менти и фигури.
получиха награди и доказаха,
Кричим бе организирано об-
В салона на НЧ „Пробуда”
че са достойни за приза „Мини
щоградско тържество.
бе организиран празничен кон-
мис и мини мистър 1 юни”.
Празничната програма се
церт. Достойно се представи-
В заключителната част на
състоеше от състезание по ко-
ха всички участници. Под ръ-
празничната програма поз-
лоездене, осъществено под ръ-
ководството на г-жа Ягода Ди-
драв към всички деца, ръко-
ководството на дългогодишния
митрова курсът по математика
водители и родители поднесе
преподавател по физкултура
при ОМД - гр. Кричим, пред-
възпитаничката на Общинския
и спорт г-н Ангел Черганов.
стави хумористична програма
младежки дом в гр. Кричим -
В оспорваната надпревара се
с геометрични фигури. Екок-
Ивана Коилова, която предста-
включиха множество велоси-
луб „Чудесата на природата”,
ви свое индивидуално изпъл-
педисти, а най-добре предста-
с ръководител г-жа Димитри-
нение с песента „Whenever,
вилите се получиха награди.
на Славова, изненада публика-
Whenever”.
Ръководството на община
та с модно ревю с материали от
Кричим осигури картинг за
природата, а Детска вокална
малките автомобилисти, кои-
група и Формация „Слънце” с
то, въпреки проливния дъжд,
ръководител Христина Лесова
се възползваха от предоста-
изнесоха концерт от колектив-
вената им възможност и под
ни и солови, музикални и тан-
ръководството на инж. Тодор
цови изпълнения.
Кръстев показаха знанията и
Конкурсът „Мини мис и
уменията, придобити през из-
мини мистър - 1 юни” даде
миналата учебна година.
възможност за участие на
Творческите кръжоци при
всички желаещи деца, които
Общинския младежки дом ни
демонстрираха своите скри-
поднесоха много изненади.
ти таланти. Бурните аплодис-
Напътствани от своите ръко-
менти на публиката показаха,
водители Янка Михайлова и
че всички участници заслужа-
Ива Петрова, децата показаха
ват награди. В този празничен
Вече шеста година в НУ „Св. св.
Кирил и Методий” твори Детски-
ят театрален състав „Звънче” с ръ-
ПРИЯТЕЛСКИ ПОЗДРАВ
ководител В. Попова. Малките ар-
тисти радват своите почитатели с
приказни постановки, куклени пи-
ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО
еси и детска оперета.
Приятелски поздрав за деня на
детето „звънчетата” отправиха
към възпитаниците на Обеди-
нени детски заведения в Кричим.
Децата от ОДЗ „Незабравка” гос-
туваха в театралния салон на учи-
лището, а на следващия ден арти-
стите от ДТС „Звънче” зарадва-
ха и малките си приятели от ОДЗ
„Ралица”. Почитателите на театъ-
ра имаха възможност да се насла-
дят на майсторското изпълнение
на артистите в куклените пиеси по
приказката „Сапунени мехури” на
Светослав Минков и „Има ли мяс-
то за Лиса в приказките”. Предста-
вленията завършиха с искрени ап-
лодисменти, много детски усмив-
ки и обещания за нови срещи през
следващата учебна година.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2010
УЧАСТНИцИ В ОБЩИНСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК МЕРИхА
СИЛИ В СЕДЕМ СъСТЕЗАТЕЛНИ ДИСцИПЛИНИ
Общо седем състезател-
дяват с начинанието да стиму-
риха сили в състезанията по
ни дисциплини бяха застъ-
лират физическата дееспособ-
дърпане на въже и надбягва-
пени по време на проведе-
ност на учениците и култиви-
не с чували.
ния на 16.05.2010 г. (събота)
рат усещане за толерантност
Междувременно след като
Общински спортен празник,
и отборен дух.
кметът на Община Кричим от-
който градската управа ор-
Състезанията се проведоха
кри мероприятието, публика-
ганизира за възпитаници от
в различни възрастови групи.
та бе изненадана от мажорет-
местните училища и граж-
Многобройни бяха ученици-
ки, чиито танци занапред ще
данството. В баскетбол, во-
те, които изпълниха терена
съпътстват важните спортни
лейбол, футбол, лека атлети-
на местния стадион “Христо
прояви в Кричим.
ка, шахмат, дърпане на въже
Ботев”. За нуждите на общин-
Накрая на всички победи-
и бягане с чували премери-
ския празник бе използвана и
тели се връчиха награди, оси-
ха сили отборите от различ-
лекоатлетическата писта, фут-
гурени от община Кричим, и
ните школски тимове.
болното игрище, баскетбол-
плакети за учителите и до-
Целта на инициативата е да
ното игрище и ремонтирано-
макина на стадиона, подпо-
засили интереса на подраства-
то волейболно игрище. Там
могнали осъществяването на
щите и гражданите към раз-
се изявиха момчета и моми-
празника, а именно г-н Вели-
личните спортове и дисци-
чета в различните възрастови
чков, г-н Черганов, г-н Каца-
плини. Организаторите се на-
групи, а най-малките преме-
ров и г-н Бодуров.
ПРИКЛЮЧИ ПРОЛЕТНИЯТ
ПОЛУСЕЗОН
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
032/643 854
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
На 29.05.2010 г. групата з а автентичен фолклор при НЧ
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
„Пробуда” взе участие в регионален предварителен тур на
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
Националния събор на българското народно творчество в
- 032/ 602 983, 602 984
Копривщица - 2010, който се проведе в НЧ „Родолюбие”,
гр. Асеновград.
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
Въпреки многобройните участици в оспорваното сърев-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
нование, групата ни получи одобрението на журито и под-
032/ 963 942
крепа от публиката.
ПРИКЛЮЧИ ПОЛУСЕЗОНЪТ НА ОБЛАСТНАТА ФУТ-
Участие в съревнованието взеха младата изпълнителка
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
БОЛНА А ГРУПА - МЪЖЕ ЗА 2009-2010 Г. ОТБОРЪТ НА
от с. Устина Айше Алиева и Василена Балдева - ученичка
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ФК „КРИЧИМ” СЕ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО И СЕ КЛА-
от НУ „Васил Левски”.
ОРБ - 032/ 963 943
СИРА НА ПЕТО МЯСТО. ЗА СПОРТСМЕНСКАТА СИ ИГРА
На 6, 7 и 8.08.2010 г. групата за автентичен фолклор ще
В МЪЖКАТА ГРУПА МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА КРИЧИМ
замине за гр. Копривщица.
БЯХА АПЛОДИРАНИ ПОДОБАВАЩО. В ТЯХНА ЧЕСТ И ЗА
Участието на групата се осъществява благодарение на
НАГРАДА ФИРМА „ВОЛОС 05” ООД ОРГАНИЗИРА ПАРТИ
финансовата подкрепа на общ. Кричим.
ПРИ ЕТ „БИЛИ”. ЗА СТИМУЛ И С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА БЪДЕ-
ЩИ ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ МЛАДИТЕ НИ ФУТБО-
ЛИСТИ ПОЛУЧИХА И ПРЕМИИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ
3040 ЛВ., ОСИГУРЕНИ С ЛЮБЕЗНОТО СПОМОЩЕСТВО-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
ВАТЕЛСТВО НА :
032/ 625 273
1. Костадин Калинов - 20 лв.
2. Атанас Стоичков - 20 лв.
КАТ - АВТОПРОИЗ-
3. Георги Беличев - 50 лв.
ШЕСТВИЯ - 165;
4. Владимир Шопов - 50 лв.
032/ 932 007
5. Петър Фирков - 50 лв.
6. Илия Панчев - 50 лв.
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
7. Димитър Гочев - 50 лв.
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
8. Борислав Русков - 50 лв.
624 890, 0887/ 582 061
9. Димитър Нанчев - 100 лв.
10. Георги Бахлов - 100 лв.
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
11. ф-ма “Дафи90” ЕООД - 500 лв.
НОСТ - 160
12. ЕТ “Христо Стоянов” - 500 лв.
13. ф-ма “Волос 05” ООД - 500 лв.
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
14. “Ювекс - СГ арматурен” ООД- 1000 лв.
ТА - 032/ 952 290;
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА НАШИТЕ МОМЧЕТА И В
697 087; 628 677
СЛЕДВАЩИТЕ СЕЗОНИ.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2010
3
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
„НОТА ПО НОТА” ГРАД ПАЗАРДЖИК
На 15, 16 и 17 май 2010 г.
група - „Без радио не мога”,
Ямбол
в Младежкия дом в Пазар-
Формация „Слънце” - „Про-
3. Детска вокална група -
джик, под патронажа на кме-
лет иде”, и Ивана Коилова -
при Общински младежки дом
та на града г-н Тодор Попов,
„Есен - есен”).
- град Кричим
се проведе Девети междуна-
Компетентното жури в със-
Във втория кръг на конкур-
роден конкурс за млади из-
тав: Красимир Гюлмезов -
са децата на Кричим изпяха
пълнители на популярна пе-
председател, Йелена Великич
песента „Обичайте се, мили
сен „Нота по нота”. С инди-
- Сърбия, Хайгашот Агасян,
хора”.
видуални и групови изпълне-
Мая Райкова, Лиляна Пенче-
Във връзка с представяне-
ния участие в конкурса взе-
ва, оцени достойно изявите
то на Детска вокална група и
ха седемнадесет деца от Дет-
на участниците и допусна за
Формация „Слънце” на Меж-
ска вокална група и Форма-
участие във втори кръг след-
дународен конкурс „Нота по
ция „Слънце” при Общинския
ните вокални групи:
нота”, Община Кричим осигу-
младежки дом - Кричим, с ръ-
ВОКАЛНИ ГРУПИ
ри таксите за участие на всич-
ководител г-жа Христина Ле-
І възрастова група (до 13
ки участници и ги възнагра-
сова-Любенова.
навършени години 1997 -
ди с екскурзия до Пловдив,
В първия кръг на конкурса
2006 г. )
където децата посетиха При-
децата участваха с две групо-
1. Квартет “Медени камбан-
родонаучния и Етнографския
ви и едно индивидуално из-
ки” - град Стамболийски
музей, Стария град и Антич-
пълнение (Детска вокална
2. Вокална група „Бижу” -
ния театър.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СъВЕТ
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ С
ПРОТОКОЛ № 29 от 25.05.2010 година
РЕШЕНИЕ №204
и подпомагане към Министерския съвет
от Закона за местното самоуправление и мест-
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуило-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ва Хаджиева - председател на Общински съвет
РЕШЕНИЕ №207
ската собственост във връзка с чл. 105, ал. 1 от
при Община Кричим, относно промяна състава
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
НРПУРОИ
на постоянните комисии към Общинския съвет
Калчев - кмет на Община Кричим, относно пре-
при община Кричим.
доставяне на имоти - публична общинска соб-
РЕШЕНИЕ №210
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с
ственост, за безвъзмездно ползване на юридиче-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоупра-
ски лица на бюджетна издръжка.
Калчев - кмет на Община Кричим, относно за-
вление и местната администрация.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
явление с вх. № 2038/08.04.2010 год. от ЕТ „Лю-
от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за об-
дмил Петров - 2000” за удължаване срока на до-
РЕШЕНИЕ №205
щинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 2
говор за наем № 86 от 29.05.2007 г.
ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Ма-
от Наредбата за реда за придобиване, управление
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
ринова - секретар на ПК по социални дейности
и разпореждане с общинско имущество
от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, об-
към Общински съвет при Община Кричим, относ-
народван в ДВ, бр. 101 от 2004г. и постъпило за-
но становище на ПК по социални дейности във
РЕШЕНИЕ №208
явление с вх. № 2038/08.04.2010г. от Людмил Ге-
връзка разработена Общинска програма за закри-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
оргиев Петров, в качеството му на собственик на
ла на детето за 2010 година от Дирекция „Соци-
Калчев - кмет на Община Кричим, относно обя-
ЕТ „Людмил Петров - 2000” за удължаване срока
ално подпомагане” - Стамболийски, отдел „За-
вяване на недвижими имоти за публична и част-
на Договор за наем № 86 от 29.05.2007г.
крила на детето” - Стамболийски.
на общинска собственост
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
РЕШЕНИЕ №211
от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прила-
от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 5, ал.
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Кал-
гане на Закона за закрила на детето
2 и ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с Решение №
чев - кмет на Община Кричим, относно коман-
175, взето с Протокол № 25 от 21.12.2009г.
дировки на кмета при изпълнение на служебни
РЕШЕНИЕ №206
задължения
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
РЕШЕНИЕ №209
ОСНОВАНИЕ: На основание Наредбата за ко-
Калчев - кмет на Община Кричим, относно про-
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов
мандировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4
мяна в списъка за капиталови разходи за 2010 год.
Калчев - кмет на Община Кричим, относно отда-
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.
ване под наем на земеделски земи по чл. 19, ал.
Пълният текст на решенията може
23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3
1 от ЗСПЗЗ, предоставени за управление и сто-
да намерите на електронния сайт
от Правилника за организацията и дейността на
панисване на община Кричим.
на Община Кричим - www.krichim.bg
междуведомствената комисия за възстановяване
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2010
24 МАй - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА
ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
С празнично шествие по
обществеността се предста-
С приветствие към всички
главната улица на Кричим
ви празничен концерт - мал-
дейци на българското образо-
бе отбелязан 24 май - Де-
ки мажоретки плениха зрите-
вание кметът на община Кри-
нят на българската просве-
лите, звучаха стихове и пес-
чим г-н Атанас Калчев изра-
та и култура и на славянската
ни, оживяха приказни герои,
зи уважението и преклонени-
писменост. В шествието взе-
фолклорните танци докоснаха
ето пред техния труд и всеот-
ха участие ученици и учите-
сърцата и събудиха гордостта
дайност.
ли от СОУ ”П.Р.Славейков”,
от това, че сме българи. По-
Уважаеми съграждани,
НУ ”Васил Левски”, НУ “Св.
четни гости на мероприятието
Нека съхраним българския
св.Кирил и Методий”, ОДЗ
бяха пенсионираните учите-
дух и стремеж за просвета, на-
”Ралица”, ОДЗ ”Незабравка”.
ли, отдали голяма част от своя
ука и култура. Пожелаваме на
В този тържествен ден пло-
съзнателен живот на просве-
всички вяра и мъдрост, сили
щадът в града ни се огласи
щението в класните стаи на
и устрем за справяне с труд-
от песни и детски смях.Пред
кричимските училища.
ностите.
В НАШИЯ ГРАД ГОСТУВА
хАйГАШОД АГАСЯН
На 20 май салонът на НЧ
зикант и малките певци на
„Пробуда - 1912” бе огласен
Кричим.
от песните на композитора
Развълнуван и впечатлен от
Хайгашод Агасян. Концер-
прекрасните изпълнения на
тът бе организиран като про-
децата, композиторът похва-
дукция на вокалните форма-
ли техния талант и работата
ции към НУ „Васил Левски”
на ръководителите им - г-жа
- „Калпазански рай”, и НУ
Кирова и г-жа Стоянова.
„Св. св. Кирил и Методий”
Концертът бе посветен
- „Мечо Пух”, и се превър-
на настъпващия празник на
на в незабравима среща меж-
българската писменост и
ду обичания от всички му-
култура - 24 май.
ПРАЗНИК хУБАВ, МНОГОцВЕТЕН!
В късния следобед на 23
абитуриентите преминаха по
г-н Атанас Калчев отправи
май 2010 г. абитуриентите от
червената пътека, посипана с
приветствени слова към мла-
СОУ „П. Р. Славейков” - гр.
розов цвят, и стъпиха на бо-
дите хора, които ще поемат
Кричим, изпълниха площада
гато украсената сцена.
своя път в живота, и им по-
пред НЧ „Пробуда” със сво-
През настоящата 2010 го-
жела здраве, успехи и да не
ята младост, красота и пъ-
дина своето средно образо-
забравят да се върнат в род-
строцветни балони. Колите
вание в СОУ завършват 20
ния си град Кричим като ус-
на зрелостниците бяха по-
зрелостници. Абитуриенти-
пели хора.
срещнати с бурни овации от
те, заедно с класния си ръко-
След тържествената част
техните по-малки съучени-
водител г-жа Лазарова, стъп-
всички абитуриенти отпъ-
ци, учители, родители, при-
ваха по червения килим за
туваха за Пловдив, за да из-
ятели и многобройната пуб-
последен път като ученици.
живеят своята незабравима
лика. С тържествена стъпка
Кметът на община Кричим
абитуриентска вечер.