ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2011
ХРИстИяНИте В КРИЧИМ
ОтпРАЗНуВАХА ВелИКДеН
Великият ден на Христово-
тос е празничен ден, на който
християни. Подготовката за
жена. Докато то е още топло
да присъстват на тържестве-
то възкресение е празник, кой-
ние славим не края на живо-
празника започва десет сед-
и прясно боядисано, тя рису-
ните Великденски литургии.
то представя най-пълно ос-
та, а освобождението от зем-
мици преди Възкресение, в
ва кръстен знак на челата на
В чест на празника ръко-
новната християнска догма -
ната тежест и прехода към
които църквата подготвя вяр-
децата,а после на всички ос-
водството на Община Кри-
вярата във възкресението на
вечното духовно битие. Ве-
ващия християнин за търже-
танали от семейството.
чим организира тържестве-
праведниците в един по-ху-
ликден е църковен и офици-
ството на духа над плътта -
На 23.04.2011 г., в храма
ни мероприятия включващи:
бав свят. Ознаменуването на
ален празник у нас и най-го-
победата на Исус Христос над
„Св. св. Козма и Дамян” и ма-
концерт на самодейците при
физическата смърт на Хрис-
лемият празник за вярващите
смъртта. Седмицата от Цвет-
настира „Св. Рождество Бого-
НЧ „Пробуда-1912”, разда-
ница до Великден има особе-
родично” - гр. Кричим се от-
ване на боядисани яйца и ко-
но значение в православния
служи тържественото бого-
зунак на гражданите, а част
празничен цикъл и се нарича
служение, и в полунощ свеще-
от потребителите на ДЦВХ,
“Страстна неделя”, означава-
ниците обявиха Възкресение-
ЦОП, Обществена трапеза-
ща страдание. Нарича се още
то с поздрава, повтарян през
рия, социален патронаж как-
ГеРГьОВДеН
и “Велика седмица”. Това са
вековете, който ангел госпо-
то и децата в неравностойно
последните дни от земния жи-
ден казал на жените миронос-
положение получиха пликове
вот на Исус. По традиция яй-
ци, когато те в ранното утро
с великденски дарове.
цата да се боядисват на Вели-
на Възкресението Христово
По повод празника потреби-
ки четвъртък или Велика съ-
отишли на гроба Исусов, но
телите на Обществената тра-
бота, като броят им зависи от
го намерили празен“. Часове
пезария и социален патронаж,
членовете на семейството.
преди полунощ православни-
получиха по порция агнешко
Първото се оцветява винаги
те християни от града се сте-
приготвено със съдействието
в червено от най-възрастната
коха в църквата и манастира за
на община Кричим.
В българския народен календар Гергьовден е един от най-
големите празници през годината и най-големият пролетен
празник. В храма „Св. св. Козма и Дамян” - гр. Кричим бе
отслужена тържествена литургия. Десетки миряни изпълни-
ха храма, за да отбележат един от най-тачените дни в право-
славния календар, както и да запалят свещ за свои близки и
познати. Тази година в нашият град на този ден празнуваха
общо 367 именници. Да са ни живи и здрави!

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2011
съОБЩение
Уважаеми съграждани,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Във връзка с провеждането на традиционните планови
ЛИЦА, ЧЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗПОЛЗ-
акции по безвъзмездно кръводаряване Община Кричим се
ВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ-
обръща с молба към всички желаещи за участие в добровол-
ЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
ното кръводаряване, което ще се състои на 27 и 28 май от
ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ПО-
8.30 до 12.30 часа в Общински Младежки Дом - гр. Кричим.
ДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ИВАНКА АНДРЕЕВА - СТ.
Нека с общи усилия да създадем положително отношение
СПЕЦ. ЕКОЛОГИЯ В ОБЩИНА КРИЧИМ В СРОК ДО
към безвъзмездното кръводаряване, като хуманен и добро-
съОБЩение
15.06.2011 ГОДИНА.
волен акт на милосърдие и човешка солидарност.
У В Е Д О М Я В А М Е
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
НА ОБЩИНА КРИЧИМ,
ЧЕ МИНИСТЪРЪТ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пРОлетеН КОНцеРт
СЪС ЗАПОВЕД № РД-
28-117 ОТ 13.04.2011
На 28 април 2011 година, в
Г., РАЗПОРЕДИ ПРО-
големия салон на НЧ „Пробу-
ВЕЖДАНЕТО НА ИЗ-
да - 1912 г.” се проведе кон-
ВЪНРЕДНА ИМУНИ-
церт под надслов „Пролет-
ЗАЦИОННА КАМПА-
ни празници” организиран от
НИЯ СРЕЩУ ПОЛИ -
читалището. На сцената напо-
ОМИЕЛИТ НА ВСИЧ-
добяваща истинска пролетна
КИ ЛИЦА ОТ 13 МЕ-
градина с много песни и тан-
СЕЧНА ДО 7 ГОДИШ-
ци бяха пресъздадени тради-
НА ВЪЗРАСТ С ПРО-
циите за Лазаровден, Благо-
ПУСКИ В ИМУНИЗА-
вец, Цветница, Великден и
ЦИИТЕ.
„Гергьовден”.
ИМУНИЗАЦИЯТА ЩЕ
В концерта взеха участие:
СЕ ИЗВЪРШВА ПОД
- „Група за автентичен фолк-
РЪКОВОДСТВОТО НА
лор”, танцов състав „Българ-
РЗИ-ПЛОВДИВ И ЩЕ
ски ритми” и танцова форма-
СЕ ПРОВЕДЕ С ЕДНА
ция „Ритъм” при НЧ „Пробу-
ДОЗА ИНАКТИВИРА-
да - 1912 г.”
НА ПОЛИОМИЕЛИТНА
- „Детска вокална група”,
ВАКСИНА.
дует - Мелиса Мейманова и
Габриела Самуилова, солово
изпълнение на Елиф Хали-
- ВГ „Калпазански рай” и
и Методий”
брямова, формация „Слън-
подготвителна група при НУ
Концерта премина с мно-
„ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ“ ЕООД
це” и „Детски театрален със-
„Васил Левски”
го аплодисменти и овации
тав” при Общински младеж-
- мажоретен състав „Мечо
от страна на многобройната
ФИРМАТА НАБИРА ПЕРСОНАЛ ЗА:
ки дом
пух” при НУ „Св. Св. Кирил
публика.
1. ШИВАЧКИ
Изисквания:
ПОредна инициатива
- предимство е опит като шивачки или завършено под-
ходящо образование
По инициатива на община Кричим през месец май 2011
- спазване на качеството и поставените срокове
се извърши изкърпването на асфалтовата настилка в раз-
мер на 419 м2. Ремонтните дейности по ул. „Търговска”,
МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА, МОЖЕ-
ТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА НА ФИРМАTA НА АДРЕС:
ул. „Никола Вапцаров” и участъка от ІV класния път за Пе-
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II“ №10, тел. 03145/4130
щера приключиха. Дейностите в тази посока ще продъл-
032/643 854
Лице за контакт: Ал. Цветанова
жат по ул. „Никола Петков”.
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
МОЩ - 61 50
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
РеШеНИя НА ОБЩИНсКИ сЪВет пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
- 032/ 602 983, 602 984
ВЗетИ с пРОтОКОл № 39 от 18.04.2011 г.
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
Р Е Ш Е Н И Е № 271
моуправление и местната администра-
последно изменение на кадастрална-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ОТНОСНО: приемане на Годишен
ция, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал.
та карта и кадастралните регистри,
032/ 963 942
доклад за наблюдение на изпълнени-
3 от Закона за общинския дълг и след
засягащо поземления имот - заповед
ето на Общински план за развитие на
проведеното поименно гласуване
№ КД-14-16-1071 от 31.05.2010 годи-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
община Кричим 2007 - 2013 г. през
на на началника на Службата по гео-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
2010 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 273
дезия, картография и кадастър - гр.
ОРБ - 032/ 963 943
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 и
ОТНОСНО: актуализиране състава
Пловдив, с площ от 5965 кв.м, нахо-
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т.
на Общинската комисия за обществен
дящ се извън урбанизирана територия,
4 от Закона за регионалното развитие
ред и сигурност и промяна на Решение
в местността „Адалъка”, в землището
и чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
№ 245 от 10.12.2010 год. на Общински
на град Кричим, община Кричим, об-
прилагане на ЗРР
съвет - Кричим.
ласт Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Р Е Ш Е Н И Е № 272
ЗМСМА
Закона за местното самоуправление и
ОТНОСНО: продължаване срока на
местната администрация и чл. 129, ал.
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
действие на Договор за предоставя-
Р Е Ш Е Н И Е № 274
1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за
032/ 625 273
не на кредит овърдрафт № 04500PO-
ОТНОСНО: приемане на годишен от-
устройство на територията
АА-0066/11.12.2010 година за осигуря-
чет за дейността на ОКОРС.
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ване на финансов ресурс за приключ-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 от
Р Е Ш Е Н И Е № 276
ШЕСТВИЯ - 165;
ване на проект „Техническа помощ за
ЗМСМА
ОТНОСНО: командировки на Кме-
032/ 932 007
подготовка на инвестиционен проект
та при изпълнение на служебни задъл-
„Доизграждане, реконструкция и ре-
Р Е Ш Е Н И Е № 275
жения.
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
хабилитация на водоснабдителна и ка-
ОТНОСНО: одобряване на подробен
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за команди-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
нализационна мрежа и изграждане на
устройствен план - план за регулация
ровките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4
624 890, 0887/ 582 061
пречиствателна станция за отпадъчни
и застрояване на поземлен имот с ка-
води - гр. Кричим”, одобрен за финан-
дастрален идентификатор 39921.91.66
Р Е Ш Е Н И Е № 277
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
сиране с Решение № 25 от 10.11.2008
по кадастралната карта и кадастрални-
ОТНОСНО: управлението, сто-
НОСТ - 160
год. на Ръководителя на УО на ОПОС
те регистри, одобрени със заповед №
пансването и разпореждането с Общин-
2007 - 2013 г
РД-18-13 от 19.02.2009 година на из-
ски поземлен фонд.
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл.
пълнителния директор на Агенцията
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 от
ТА - 032/ 952 290;
21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното са-
по геодезия, картография и кадастър,
ЗМСМА
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2011
3
22 АпРИл - МежДуНАРОДеН
ДеН НА ЗеМятА
Еко-клуб „Чудесата на природа-
и да съхраним богатото й биоразно-
та” при ОМД гр. Кричим е сфор-
образие за бъдещото!”.
миран през 1995 година. До днес
Родители и гости поздравиха
той продължава да се ръководи от
участниците, които получиха пре-
г-жа Димитрина Славова.
дметни награди, осигурени със съ-
По повод Международния ден на
действието на община Кричим.
земята, на 22.04.2011г. /петък/ от
През месец април децата от Еко
17. 00 ч. децата от творчески кръ-
- клуб „Чудесата на природата”
жок Еко - клуб „Чудесата на приро-
участваха и в Националния кон-
дата” подготвиха и изнесоха про-
курс „Чудният свят на растенията”.
грама, включваща драматизация на
Михаела Щерева спечели почетно-
приказката „Горската аптека”, за-
то 1-во място. Елена Данова, Ми-
бавни игри с публиката и томбола.
хаела Щерева и Фатма Перушинска
Дългогодишният педагог и ръко-
участваха международния конкурс
водител на еко-клуба г-жа Дими-
„Млади таланти” в гр.София с хер-
трина Славова, изнесе презентация
барии от билки и спечелиха грамо-
на тема: „Да пазим природата чиста
ти и награди.
ОтБОРЪт От ОБЩИНА КРИЧИМ се КлАсИРА НА ОсМО
МястО НА сЪстеЗАНИе пО ГРАжДАНсКА ЗАЩИтА
На 29.04.2011 г., в Информа-
ха 19 отбора от общините на об-
представителите на Община
ционно-образователния център
ласт Пловдив.
Кричим, които се класираха на
за Гражданска защита в Плов-
Състезанието се проведе в две
8 мо място в надпреварата.От-
див за пореден път се прове-
части - теоретична и практиче-
борът се представи по най-убе-
де областното ученическо със-
ска. Теоретичната част включ-
дителния начин като във всич-
тезание „Защита при бедствия,
ваше проверка на знанията на
ки етапи на състезанието пока-
пожари и извънредни ситуации
участниците по изучаваните
за много добри резултати и за-
- Пловдив 2011“. Състезанието
теми от учебната програма за
служено заеха мястото си в ком-
бeше под патронажа на Област-
действия при бедствия и ава-
плексното класиране.
ния управител на Пловдивска
рии, а практическите умения,
Заслужени поздравления за
област - г-н Иван Тотев.
бързината и съобразителност-
Славена Димова, Елена Кръсте-
В състезанията по граждан-
та се провериха чрез състеза-
ва, Райна Тодорова, Анна Попо-
ска защита традиционно участ-
телни игри. В тях участваха по
ва от СОУ „П. Р. Славейков” -
ват отборно ученици от 7 до 9
трима състезатели, които мери-
гр. Кричим и техния ръководи-
клас. Всеки отбор се състои от
ха сили, знания и умения в раз-
тел г-н Ангел Черганов. Нека им
по четири състезатели и един
лични учебни центрове.
пожелаем да се представят дос-
ръководител учител.
Най - смелите и най- мал-
тойно и със същия успех и на
На състезанието се състезава-
ки участници от 6 ти клас бяха
последващи състезания.
ОБЩИНА КРИЧИМ
По проект „Да създадем
Описаните по-горе меро-
сградата на Общински Мла-
атрактивна и привлекателна
приятия се подпомагат от
дежки Дом - гр. Кричим се
образователна среда, където
партньорската организация
осъществи и обучение на ро-
всички заедно да пеем, игра-
Фондация за регионално раз-
дители за ролята и мястото
ем, рецитираме, спортуваме и
витие „Рома - 1995”, която съ-
на образованието в живота на
учим, за да сполучим” в ОДЗ
действа за реализирането и
хората. Лектор на обучението
„Ралица и ОДЗ „Незабравка”
подпомагането на предпри-
беше г-жа Добринка Кузмо-
през месец април бяха орга-
етите инициативи, за съпри-
ва - ст. Инспектор „Предучи-
низирани тържества по слу-
частността на родителите. В
лищно образование” към РИО
чай честването на празниците
тази връзка на 27.04.2011 г., в
Пловдив.
Великден, Гергьовден и про-
летен празник. Пред родите-
ли и гости децата, облечени в
характерни за празниците кос-
тюми и с много стихове, пес-
ни и танци представиха свои-
те умения и таланти.
ОтЧет НА МюсюлМАНсКОтО
НАстОятелстВО ЗА 2010 Г.
На 29.04.2011 г. /петък/ от 19.00 часа в лек-
2. Отчет за годишните разходи;
ционната зала на НЧ „Пробуда” се проведе
3. Организирани мероприятия.
отчетно събрание на Мюсюлманското насто-
Официални гости на събранието бяха г-н
ятелство за изминалата 2010 год. при следния
Осман Хилми - Районен мюфтия и г-жа Или-
дневен ред:
ана Гетова-Черганова - Зам.-Кмет на Общи-
1. Отчет за годишните приходи;
на Кричим.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2011
МежДуНАРОДеН ДетсКИ
ФестИВАл „МлАДИ тАлАНтИ”
На 29 и 30.04.2011г. 35 та-
ладяха журито в състав: Доц.
Журито с Председател: Иван
лантливи деца от Младежкия
Красимир Петров - Председа-
Истатков - режисьор, и Члено-
дом представиха община Кри-
тел, и Членове: Тодор Трайчев
ве: Иван Апостолов - актьор и
чим на Международния дет-
и Светла Бешовишка и полу-
режисьор, Албена Мерджано-
ски фестивал „Млади таланти”
чиха голямата награда - ста-
ва - пом. Директор на НДД,
проведен в Националния дво-
туетката на фестивала, при-
оцени по достойнство учас-
рец на децата в гр. София. Так-
дружена с почетна грамота за
тието на Костадин Георгиев
сите за участие и транспортни-
цялостно представяне на две-
Калинов. За артистичното си
те разходи на децата бяха оси-
те формации.
превъплъщение в героя Божил
гурени от Община Кричим.
В раздел „Театрално изку-
от повестта: „Женско цар-
Детска вокална група и
ство” Детски театрален със-
ство” момчето получи поче-
Формация „Слънце”, с ръко-
тав при ОМД, с ръководител:
тен приз - диплом и статуетка.
водител: Христина Лесова,
Валентина Томова, бе отличен
Поздравления за всички та-
взеха участие в раздел „Музи-
с почетна статуетка и грамота
лантливи участници, които
кално изкуство” с колективни
за популяризиране на българ-
подобаващо заслужиха ова-
и солови изпълнения. Те зав-
ската култура и драматургия.
циите на фестивала.
НОВАтА пРИДОБИВКА НА КуРс
Уважаеми съграждани,
АВтОМОБИлИЗЪМ - КАРтИНГ
ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ ПО ИНИ-
ЦИАТИВА НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ОТ 23.05.2011 ДО 27.05.20011
ГОДИНА ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ ТЪРЖЕСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ КОИТО ВКЛЮЧВАТ:
- ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ - 24.05.2011 ОТ 10.30 ЧАСА В НЧ „ПРОБУДА - 1912”
- ПРЕМИЕРА НА ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ПРОБУДА - 1912” - КОМЕДИЯ ПО
ХР. БОЙЧЕВ „РАЙОННА БОЛНИЦА” - 25.05.2011 ОТ 19.00 ЧАСА В НЧ „ПРОБУДА - 1912”
- КОНЦЕРТ НА ДЕЦАТА ПО СИП-МУЗИКА ОТ НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” И НУ „СВ.
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С ГОСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ РОСИЦА КИРИЛОВА - 27.05.2011
ОТ 19.00 ЧАСА В НЧ „ПРОБУДА - 1912”
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
кмета г-н Атанас Калчев и об-
щинските съветници от ПП
тРАДИцИя
„Движение нашия град”, ПП
„Движение за права и свобо-
По инициатива на джамий-
в традиция за част от населе-
ди”, г-н Шабан Халибрямов и
ското настоятелство и тази го-
нието ни всички присъстващи
един съвместен от Фарук Ер-
дина на 6-ти май се прове-
се помолиха за дъжд и берекет
гюн и добродетели.
де поредният молебен в мест-
през цялата година. За пригот-
Гости на мероприятието
ността „Бабата” над с. Испери-
вяне бяха предоставени общо
бяха г-жа Петя Раева - народен
хово. На ритуала превърнал се
5 курбана от: Община Кричим,
представител, г-н Атанас Кал-
чев - кмет на Община Кричим,
г-жа Илиана Черганова - зам.-
кмет, г-жа Нуржан Ристемова
Благодарение и с подкрепа-
разпознават опасностите на
- зам.-кмет, г-н Юксел Расим -
та на община Кричим учас-
пътя, осъзнавайки отговор-
областен председател на ДПС,
тниците в курс „Автомоби-
ността на всички участници
г-н Ахмед Юсеин - бивш депу-
лизъм - картинг” при Общин-
в движението.
тат от ДПС и г-н Осман Хил-
ски младежки дом ще имат
Теоретичното и практично
ми - районен мюфтия.
възможността да управляват
обучение в курса по „Авто-
На същия ден от 11.00 часа
един изцяло обновен картинг.
мобилизъм” е една добра шко-
на стадиона беше организи-
Практичните занятия, осъ-
ла за бъдещите водачи на мо-
ран футболен турнир, в който
ществявани под ръководство-
торни превозни средства. На-
взеха участие 6 ромски отбо-
то на инж. Тодор Кръстев, се
дяваме се, че именно подра-
ра. Победителите на спортно-
провеждат в училищния двор
стващите ще се противопос-
то мероприятие получиха една
на НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тавят на разразилата се в по-
овца предоставена от Община
тодий”. Децата познават пра-
следните десетилетия „Вой-
Кричим.
вилата за движение и умело
на на пътя”.