ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2012
КРИЧИМ пОлуЧИ НАД 33 МлН. лВ.
ЗА КАНАлИЗАцИя И ЧИстА ВОДА
На 3-ти април 2012 г., кме-
на помпената станция на Кри-
въпрос, които задават те е на-
Кметът Атанас Калчев бе лично
тът на община Кричим Ата-
чим са подложени на компро-
личие или не на канализация
нас Калчев подписа с минис-
метиране и замърсяване, което
и отрицателния отговор не ги
поканен в МОсВ да подпише договора
търа на околната среда и во-
значително влошава качества-
задоволяваше.
дите - Нона Караджова, дого-
та на водата за потребление.
Администрацията вече е го-
вор за безвъзмездна финансо-
Немаловажен за всяко до-
това да започне тръжните про-
ва помощ за доизграждане, ре-
макинство е и въпросът с под-
цедури за избор на изпълни-
конструкция и рехабилитация
дръжката и почистването на
тели, които ще изграждат ка-
на ВиК мрежа и изграждане-
септичните ями, което е зна-
нализационната, водопровод-
то на пречиствателна станция
чителен разход за бюджетите
ната мрежа и пречиствателна-
на отпадните води. Договорът
им. Амортизиралата водопро-
та станция. Крайният срок за
беше парафиран в МОСВ, в
водна система е основна при-
реализирането на проекта е
присъствието на заместник-
чина за честите аварии и про-
30 месеца.
министъра Ивелина Николо-
изтичащите от това неудоб-
Успехът в привличането на
ва и Мария Гичева - директор
ства за населението, а за ВиК-
средства се дължи на упори-
„Финанси” в общинска адми-
оператора е значителна загуба
тостта и находчивостта на
нистрация, гр. Кричим. Про-
на питейна вода, от там спад
кмета на община Кричим Ата-
ектът е на обща стойност над
на събираемостта, допълни-
нас Калчев и екипа му, както
33 милиона лева и е одобрен
телно влошаване на качест-
и на подкрепата на Общин-
за финансиране по оперативна
вата на водата.
ския съвет. Големият инвес-
програма „Околна среда 2007-
от тази за изграждането на ка-
частично само главни колек-
Изграждането на канализа-
тиционен проект за ВиК и
2013г.”. Съфинансирането от
нализация и пречиствателна,
тори без второстепенна мре-
ция и рехабилитирането на во-
пречиствателна стана възмо-
страна на община Кричим е 2
както и за рехабилитация на
жа, които все още не са пус-
допровода по трасето на но-
жен, благодарение на полу-
милиона и 855 хиляди лева.
водопровод.
нати в експлоатация поради
воизградената система е ва-
чената по ОПОС безвъзмезд-
Това е най-дългоочаквани-
Проблема с липсата на ка-
липса на пречистващо съоръ-
жно за развитието и благоу-
на финансова помощ в размер
ят проект, не само за админи-
нализация е от жизнено ва-
жение или разрешение за за-
стройството на община Кри-
на почти един милион лева за
страцията, но и за граждани-
жно значение за гражданите
устване. Общо за гр. Кричим
чим. Липсата на канализация
разработване на работен про-
те, тъй като след неговото ре-
на Кричим, тъй като през го-
изградената канализационна
изправяше общината пред
ект за ВиК и идеен проект за
ализиране, за кричимци ще
дините до настоящия момент
мрежа възлиза на около 30-35
невъзможност за осигурява-
ПСОВ. Успешното реализира-
се реши проблемът със сеп-
са изграждани частично от-
%. Силно застроената урбани-
не на финансов ресурс за ре-
не на този проект беше основ-
тичните ями и ще пият чис-
делни участъци по левия бряг
зирана част на града е осеяна
монтни дейности по поддръж-
ната предпоставка, общината
та вода.
на р. Въча - основно главни-
със септични ями, които пер-
ка на общинската улична мре-
да получи покана от МОСВ за
Отпуснатата сума е безпре-
те колектори и част от второ-
манентно замърсяват подпоч-
жа. Привличането на инвес-
кандидатстване за нова без-
цедентна, до момента няма
степенната мрежа. По десния
вените води, от което и шахто-
титори също беше затрудне-
възмездна финансова помощ
община, спечелила по-голяма
бряг на реката има изградени
вите кладенци за питейна вода
но, с оглед факта, че първият
за изпълнението им.
КМетът НА КРИЧИМ пОсРеЩНА
БлАгОДАтНИя ОгъН НА летИЩе плОВДИВ
Кметът на Кричим Атанас
ли свещицата,която държеше
ха Благодатния огън от Йеру-
Калчев участва в тържестве-
Калчев заяви, че е щастлив да
салим. „Да пребъде благода-
ната церемония по посреща-
посрещне благодатния огън,
тта, светлината на свещения
нето на Благодатния огън от
като вярва, че това ще доне-
огън да озари всички ни. Хрис-
Йерусалим. Това стана в наве-
се благодати и просперитет
тос Воскресе!”, заяви митро-
черието на най-големия хрис-
за цялата община. Градона-
полит Николай на слизане от
тиянски празник Възкресение
чалникът на Кричим пренесе
самолета.“Слизането на Не-
Христово. Свещеният пламък
от летище Пловдив огъня до
бесния огън“ е явление, кое-
беше донесен на родна земя от
манастир „Св. Рождество Бо-
то според църквата не може да
Пловдивския митрополит Ни-
городично”, както и до църк-
се обясни от рационална глед-
колай, който бе начело на бъл-
вата „Свети Свети Козма и Да-
на точка, а от научно гледи-
Снимка:
гарската делегация. Владика-
мян”. Така благодатната свет-
ще обяснението е невъзмож-
Густонюз
та беше посрещнат от област-
лина озари храмовете в Кри-
но. Вярва се, че огънят „идва“
ния управител на Пловдив-
чим за нощта на Възкресение
след молитва на Йерусалим-
ска област Здравко Димитров,
Христово.
ския патриарх.Свещеници от
ито при посрещането пяха тро-
на из цялата страна, за да могат
кмета на Пловдив Иван Тотев,
Огънят бе пренесен в ме-
Пловдивската и другите епар-
пар на Пасха господня, а ор-
във всяко кътче православни-
народни представители, об-
тален контейнер, а премиер-
хии в Южна България също
кестърът на военновъздушни-
те християни да си вземат час-
щински съветници и общест-
ът Бойко Борисов беше раз-
посрешнаха свещения огън,за
те сили изсвири химна на Бъл-
тица от него по време на тър-
веници. Сред тях беше и кме-
решил за целта да се използ-
да пренесат частици от него.
гария и празнични маршове.
жествените пасхални литур-
тът на Кричим Атанас Кал-
ва правителственият самолет.
По традиция на летището се
Невеществената светлина на
гии и се поздравиха в полунощ
чев. Веднага след като запа-
Стотици вярващи посрещна-
събра и множество миряни, ко-
пасхалния огън беше разнесе-
с Христос Воскресе.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2012
УВАжАЕМИ СЪгРАждАНИ,
Във връзка с получено писмо с Вх . № 3 4 - 0 0 -
72/27.03.2012 от директора на Комплекс за социални
услуги „Св. Георги” Пловдив, Ви уведомяваме, че Со-
циален Учебно-Професионален Център - Пловдив на-
бира кандидати за учебната 2012/2013 г., за професи-
онално обучение със срок 3 или 2 години по следните
специалности: шивач /дамско и мъжко облекло/, стро-
ител /помощник в строителството, зидария, бояджий-
ски работи, мазилки и шпакловки/, електродомакинска
КОРИтОтО НА РеКА „ВъЧА” В
техника, обущарство, цветарство, санитар и готварство
/помощник готвач и работник кухня/.
Изисквания към кандидатите:
РегулАцИятА НА гРАДА е пОЧИстеНО
Навършили 16 години - лица с намалена степен на
работоспособност /с ЕР на ТЕЛК/, деца в риск /без ро-
С оглед създалата се критич-
менно почистване на коритото в
1”, „Въча 2” и „Кричим”. В про-
дители, жертва на насилие, с умствена изостаналост,
на ситуация през зимният пе-
кратки срокове - от 14 февруари
цеса на работа се предприеха
физически увреждания, хронични заболявания и др./
риод в резултат на обилните и
до 25 март 2012 година.
спешни действия по изгражда-
Документи се подават до 30.09.2012 г.
продължителни снеговалежи,
Със съдействието на Минис-
не на временна предпазна дига
Завършилите курса на обучение получават документ
Кмета на община Кричим, той
тър Председателят на РБ - г-н
в района на обувен цех „Кочо
за професионална квалификация. Осигурява се безплат-
и Председател на Общински съ-
Бойко Борисов и Министъра на
Честименски”, находящ се в ПИ
на храна, пансион и медицинско обслужване.
вет по сигурности управление
икономиката, енергетиката и ту-
39921.504.162, като превантив-
За справки: Комплекс за социални услуги „Св. Геор-
при кризи, инициира предпри-
ризма - г-н Делян Добрев „На-
на мярка за укрепване на брега
ги” Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 102, п. код 4023,
емането на неотложни и спеш-
поителни системи” ЕАД пре-
в този критичен участък с цел
www.supc.hit.bg или на тел: 032/635 346, 032/625 851,
ни мерки за почистване на реч-
доставиха безвъзмездно за полз-
осигуряване безопасността и
032/632 212
ното корито на р. Въча в регула-
ване тяхна техника. Сключен бе
опазване живота и имущество-
цията на града. След направен
Договор за неотложно почист-
то на хората от този квартал при
оглед на място от Областният
ване на речното корито с фир-
евентуално прииждане на висо-
управител - г-н Здравко Дими-
ма „ДЮЛГЕР” ООД. Фирмата
ки водни маси при интензивно
тров, който е и Председател на
- изпълнител се ангажира да из-
топене на снеговете. Новоизгра-
УВАжАЕМИ СЪгРАждАНИ
Областния кризисен щаб, и ком-
върши почистването на повече
дената предпазна дига е с дъл-
петентни представители на Об-
от един километър от коритото
жина 80 м. и представлява про-
Уведомяваме Ви, че на 27.03.2012 година в Общин-
ластна Администрация - Плов-
на реката от наноси и отпадъци
дължение на съществуваща бе-
ска Администрация - Кричим постъпи Уведомление от
див беше констатирано, че реч-
в частта й в урбанизираната те-
тонова стена. Дигата е изпълне-
г-н Здравко Димитров - Областен Управител на област
ното корито е силно компроме-
ритория на гр. Кричим за своя
на от инертни материали пред-
Пловдив, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условия-
тирано от обраслите храсти и
сметка срещу правото на полз-
ставляващи големи скални къ-
та и реда за извършване на оценка на въздействието на
растителност, които възпрепят-
ване на годните за обработка
сове, подбрани и наредени по
околната среда, че Областна Администрация - Плов-
стват нормалната проходимост
речни отложения и наноси, ко-
северния бряг на р. Въча, и ста-
див, че има внесено инвестиционно предложение за
на водата. При огледа участваха
ито депонираха за обработка в
билизирани с бетон.
„Изграждане на два хидравлични прага по река Въча,
и директорът на „Басейнова ди-
собствената им база ТМСИ.
При извършването на дей-
в района на водоснабдителна ПС „Кричим - Устина”,
рекция за управление на води-
След съгласуване на дейст-
ностите по почистването и из-
землище град Кричим, област Пловдив”.
те Източнобеломорски район“ -
вията на Кмета на общината с
земването на наносните мате-
Изграждането на праговете се налага поради възник-
г-жа Атанаска Тунтова, и дирек-
Министерството на икономика-
риали бяха спазени параметрите
нали проблеми с водоснабдяването на гр. Кричим и с.
торът на „Напоителни системи“
та, енергетиката и туризма, Цен-
на работният проект „Почист-
ЕАД - Пловдив г-жа Христина
трално диспечерско управление
ване коритото на река „Въча” в
Устина, породени от явната тенденция на понижаване
Танчева. Проверката обхвана
- гр. София и НЕК - ЕАД, с цел
регулацията на гр. Кричим”, за
на нивото на подземните води в участъка на водовзем-
поречието на р. Въча, съоръже-
осигуряване на безопасни усло-
който от 2007 година местната
ване на ПС „Кричим-Устина”. С тяхното изграждане
нията по пътя й и хидротехни-
вия и нормален режим на рабо-
власт периодично кандидатства
се цели повдигане на нивата в двата експлоатационни
ческите съоръжения на язови-
та за хора и техника, извършва-
пред съответните институции,
шахтови кладенеца и подобряване на водоснабдяване-
рите Въча и Кричим. Предпри-
щи дейностите по почистване-
за да се осигури целево финан-
то на гр. Кричим и с. Устина.
еха се наложителни и неотлож-
то, беше променен и работния
сиране от страна на държавата,
ни мерки, и се създаде необхо-
график за изпускане на водни
поради недостатъчен финансов
ОБЩИНСКА АдМИНИСТРАЦИЯ
димата организация за своевре-
обеми от трите ВЕЦ-а - „Въча
ресурс в общинския бюджет.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
.. идентификационен номер по ДДС № ...., предста-
мер по ДДС №..., представляван от изпълнителния
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
вляван от изпълнителния директор Румен Андонов
директор Румен Андонов Порожанов и след прове-
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ №6 ОТ 23.03.2012 г.
Порожанов и след проведеното поименно гласуване
деното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 57
Р Е Ш Е Н И Е № 58
Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОТНОСНО: издаване на запис на заповед от общи-
ОТНОСНО: издаване на запис на заповед от об-
ОТНОСНО: издаване на запис на заповед от об-
на Кричим в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащател-
щина Кричим в полза на ДФ „Земеделие” - Разпла-
щина Кричим в полза на ДФ „Земеделие” - Разпла-
на агенция, обезпечаваща авансово плащане по дого-
щателна агенция, обезпечаваща авансово плащане
щателна агенция, обезпечаваща авансово плащане
вор № 16/322/00371 от 23.10.2009 г. по мярка 322 за
по договор № 16/322/00373 от 23.10.2009 г. по мяр-
по договор № 16/322/00381 от 23.10.2009 г. по мяр-
Проект „Рехабилитация на централен площад „Обе-
ка 322 за Проект „Рехабилитация, паркоустрояване
ка 322 за Проект „Рехабилитация на пътна част на
динение”, част от ул. „Никола Петков” и прилежащи-
и благоустрояване на зелени площи в: УПИ ХІІІ -
пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим”, склю-
те площи към сградата на община Кричим и читали-
за зеленина и трафопост, кв. 80; УПИ ХІІ - за зеле-
чен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” - Раз-
ще „Пробуда”; паркоустрояване на УПИ ІV - за зе-
нина, кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина, кв.
плащателна агенция
ленина, кв. 57; УПИ ІІІ - зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ -
135; площад „Родопи” - пред църквата за зеленина;
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, във връз-
за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”, сключен
имот за зеленина в района на гара „Въча”, сключен
ка с чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 6, от Закона за местното са-
между Община Кричим и ДФ „Земеделие” - Разпла-
между Община Кричим и ДФ „Земеделие” - Разпла-
моуправление и местната администрация, и чл. 12,
щателна агенция.
щателна агенция.
ал. 9 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, във връз-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, във връз-
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
ка с чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 6, от Закона за местното са-
ка с чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 6, от Закона за местното са-
мощ по мярка „Обновяване и развитие на населени-
моуправление и местната администрация, и чл. 12,
моуправление и местната администрация, и чл. 12,
те места” от Програмата за развитие на селските ра-
ал. 9 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условия-
ал. 9 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и
йони за периода 2007 - 2013 г., чл. 56, параграф 2 на
та и реда за предоставяне на безвъзмездна финансо-
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор
ва помощ по мярка „Обновяване и развитие на на-
мощ по мярка „Обновяване и развитие на населени-
за отпускане на финансова помощ № 16/322/00381
селените места” от Програмата за развитие на сел-
те места” от Програмата за развитие на селските ра-
от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект „Рехабилита-
ските райони за периода 2007 - 2013 г., чл. 56, па-
йони за периода 2007 - 2013 г., чл. 56, параграф 2 на
ция на пътна част на пешеходен мост над река Въча,
раграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комиси-
Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор
гр. Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ
ята и договор за отпускане на финансова помощ №
за отпускане на финансова помощ № 16/322/00373
„Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и
16/322/00371 от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект
от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект „Рехабили-
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
„Рехабилитация на централен площад „Обединение”,
тация, паркоустрояване и благоустрояване на зеле-
№136, ЕИК по БУЛСТАТ..., идентификационен но-
част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи
ни площи в: УПИ ХІІІ - за зеленина и трафопост, кв.
мер по ДДС № ..., представляван от изпълнителния
към сградата на община Кричим и читалище „Про-
80; УПИ ХІІ - за зеленина, кв. 129; имот на ул. „Ве-
директор Румен Андонов Порожанов и след прове-
буда”; паркоустрояване на УПИ ІV - за зеленина, кв.
нера” за зеленина, кв. 135; площад „Родопи” - пред
деното поименно гласуване
57; УПИ ІІІ - зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ - за зелени-
църквата за зеленина; имот за зеленина в района на
на, кв. 57 по плана на гр. Кричим”, сключен между
гара „Въча”, сключен между Община Кричим и ДФ
Пълният текст на решенията може
Община Кричим и ДФ „Земеделие” - Разплащател-
„Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и
да намерите на електронния сайт
на агенция, седалище и адрес на управление гр. Со-
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
на Община Кричим - www.krichim.bg
фия, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
№136, ЕИК по БУЛСТАТ ..., идентификационен но-
или в стая №6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2012
3
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127
„Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
Договор: BG051PO001-4.1.03-0127
Име на проект: „Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”
Бенефициент: Община Кричим
От 03.10.2011 годи-
В изпълнение на заложени-
на телефон 112 прие-
те дейности по проект: „Де-
ма всички сигнали за
цата на Кричим - различни
спешни случаи. Неза-
по етнос, еднакви в мечти-
висимо дали набира-
те, учението и игрите” през
ме 150, 160 или 166,
периода от 09.04.2012 годи-
нашето обаждане ще
на до 13.04.2012 година де-
се пренасочва към
цата от Клуб „От сандъци-
единния номер.
те на баба” и клуб „Млад ху-
дожник” от НУ „Васил Лев-
НУ „Васил Левски” на тема:
с ръководител г-жа Антония
Познатите ни номера
ски” - гр. Кричим показаха
„8-ми април - Междунаро-
Кирова, а участници бяха де-
все пак няма да бъ-
своите умения пред кричим-
ден ден на ромите”. Меро-
цата от целевата група на оп-
дат спрени изведнъж
ската общност, като изнесоха
приятието беше подготвено и
исаните клубове по проекта.
и ще продължат да ра-
нарисуваните от тях Велик-
организирано от ръководите-
На открият урок децата пред-
ботят, докато всички
денски яйца на Благотвори-
лите на клуб „Млад актьор”
ставиха традиционни песни и
граждани привикнат
телният Великденски Базар
- г-жа Виолета Бучова-Цве-
танци, посветени на празника
с телефон 112.
в НЧ „Пробуда - 1912г.” - гр.
ткова, клуб „Млади таланти”-
на ромите.
Кричим. На 08.04.2012 годи-
г-жа Юлия Ангелова и група
Инвестира във вашето бъ-
на бе проведен открит урок в
по Народна музика и танци
деще!
Спешният телефон се
избира без код от ста-
ционарни и мобил -
ни телефони , а ус -
лугата е денонощна
ЗАсеДАНИе НА упРАВИтелНИя съВет И
и безплатна в цялата
страна.
сРеЩА НА КМетОВете От РАО „тРАКИя”
На проведената сесия на Общото събра-
ние на РАО „Тракия“ на 16 март 2012 г. в
Стара Загора с пълно единодушие бяха
избрани нови членове на Управителния
и Контролния съвет на Асоциацията. За
Председател на Управителния съвет бе
избран г-н Кольо Милев - кмет на общи-
на Сливен, зам.-председатели:Васил Ед-
рев - кмет на община Айтос,Георги Геор-
гиев - кмет на община Тунджа и Минчо
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
Чавдаров - кмет на община Опан. Члено-
за периода 16-19 май 2012 г. с цел участие
си сред разнообразието от трансгранични
032/643 854
ве на Управителния съвет са Атанас Кал-
в заседание на Асоциацията на еврореги-
проблеми и възможности и предлага въз-
чев - кмет на община Кричим
оните и семинар за кметове от РАО “Тра-
можни решения. През 2000 г. под №181 е
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
Божин Божинов - кмет на община
кия” и Асоциацията на общините от Из-
регистриран Еврорегион Polis - TrakiaKent
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
Тополовград,Георги Кенов - кмет на об-
точна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”.
- RAM Trakia. Това е резултат от подпи-
щина Сунгурларе,Емил Кабаиванов - кмет
Асоциацията на европейските погранич-
саните споразумения за взаимодействие
- 032/ 602 983, 602 984
на община Карлово,Кичка Петкова - кмет
ни региони (АЕПР) е учредена през 1971
в областта на местното самоуправление,
на община Чирпан,Митко Андонов - кмет
г. със седалище гр.Гронау, Германия и в
икономиката, социалната политика, кул-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
на община Стралджа и Себихан Мехмед -
момента обединява над 200 погранич-
турата, екологията, селското стопанство
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
кмет на община Крумовград. За Предсе-
ни и трансгранични региона. Тя работи
между регионалните сдружения на общи-
032/ 963 942
дател на Контролния съвет бе избран Ан-
от името на европейските погранични и
ни от “Полис” - Гърция, “ТРАКИЯКЕНТ”
гел Папазов - кмет на община Първомай
трансгранични региони с цел да подчер-
- Турция и РАО “Тракия” - България. Ос-
с членове Атанас Атанасов - кмет на об-
тае техните специфични проблеми, въз-
вен участие в заседание на Асоциацията
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
щина Твърдица и Христо Христов - кмет
можности, отговорности и дейности, да
на еврорегионите в програмата на посе-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
на община Болярово.
представлява техните общи интереси пред
щението на кметовете от РАО “Тракия”
ОРБ - 032/ 963 943
На 6-ти април 2012 в община Сливен
национални и международни парламенти,
са включени и работни срещи с кметове
се проведе разширено заседание на Упра-
органи и институции. Асоциацията ини-
на общини, членуващи в турската асоциа-
вителния съвет и среща на кметовете от
циира, подпомага и координира сътрудни-
ция “ТРАКИЯКЕНТ”. Визитата на кмето-
РАО “Тракия”.
чеството между регионите в Европа, как-
вете от РАО -Тракия ще се осъществи по
Беше обсъдено организирането на ра-
то и насърчава обмяната на опит и инфор-
покана и за сметка на Управителния съвет
ботно посещение в Р Турция - Истанбул
мация с цел определяне на общи интере-
на „ТРАКИЯКЕНТ” и община Текирда.
Международен ден
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
032/ 625 273
на земята 2012 г. -
КАТ - АВТОПРОИЗ-
„Да мобилизираме планетата Земя”
ШЕСТВИЯ - 112;
По повод Международния
алните въпроси, свързани с
032/ 932 007
ден на земята, на 20.04.2012
екологията: разделното съ-
г./петък/ от 17.00 часа в сгра-
биране на отпадъци, биораз-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
дата на Общински младежки
нообразието, екосистемата.
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
дом, децата от Еко-клуб „Чу-
Представители на Общи-
624 890, 0887/ 582 061
десата на природата”, под
на Кричим и признателни
Заедно на 12 май!
ръководството на г-жа Ди-
родители поздравиха дъл-
митрина Славова, подготви-
гогодишния педагог - г-жа
Амбицията на „Да изчис-
глобална. Трябва да започнем
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
ха програма, чийто сценарий
Славова за постигнатите ре-
тим“ е всички ЗАЕДНО да
да си помагаме сами и е хуба-
НОСТ - 112
включваше театрална поста-
зултати, а децата бяха възна-
направим света по-чист, по-
во, ако всеки се включи в тази
новка, презентация и сним-
градени за своето старание
уютен и по-зелен. От 4 годи-
кампания. Да направим На-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ков материал. Вълнуващи-
с предметни награди, оси-
ни насам опитът „чистене на
шият град едно добро място за
те игри с публиката бяха те-
гурени от общинското ръко-
една държава за един ден“ се
живеене за нас и нашите деца.
ТА - 032/ 952 290;
матично подчинени на акту-
водство.
предава от страна в страна.
Денят в България е 12 май
697 087; 628 677
През 2012-а акцията ще бъде
/събота/ от 9.00 часа.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2012
ОтКРИхА „Mini Mall KrichiM”
„Mini Mall Krichim” е нови-
ни и ръководството на общи-
и бяла техника, електроника,
ят търговски комплекс в град
на Кричим, а кметът г-н Ата-
мобилни комуникации и ИТ
Кричим, който е изграден и
нас Калчев заедно с г-н Кара-
технологии. Магазините за об-
управляван от „Век Трейди-
ходжев отрязаха официална-
лекло, аксесоари и обувки ще
нг” ООД. Строежът на сгра-
та лента.
намерите на третият етаж на
дата започна на 11.05.2009 го-
На първия етаж на мола се
комплекса, където има фри-
дина, покрива 1452 кв.м раз-
помещават кафе-клуб, дено-
зьорски салон и детски кът за
гъната площ и е построена по
нощен магазин за цигари и
най-малките посетители.
всички европейски стандарти.
алкохол и строителен център
Собствениците се надяват
Официалното откриване на
предлагащ богато разнообра-
търговският комплекс да съз-
търговския център се прове-
зие от стоки за строителство-
дава приятни емоции и неза-
де на 19 април от 17.00 часа.
то и бита. На вторият етаж се
бравими моменти на гражда-
На церемонията бяха покане-
разпростира магазин за черна
ните и гостите на град Кричим.
ДА пАЗИМ ДецАтА НА пътя
На 19.04.2012 г. от 17.30 часа
готовка и завидни познания от-
те занятия, тренажор и картинг,
в сградата на Общински мла-
носно правилата за движение.
осигурени от Община Кричим.
дежки дом, гр.Кричим се прове-
Бе представен снимков матери-
От името на общинското ръ-
де викторина под надслов: „Да
ал за дейността на курса, който
ководство, г-жа Златка Арна-
пазим децата на пътя”. Учас-
илюстрира добрата материал-
удкина поздрави всички деца
тниците в курса по „Автомо-
на база, с която разполагат учас-
за добрите резултати и поже-
билизъм - Картинг”, под вещо-
тниците и техният ръководител:
ла бъдещи успехи. Инж. Тодор
то ръководство на инж. Тодор
кабинет, оборудван с мултиме-
Кръстев връчи на участниците
Кръстев, показаха отлична под-
дийно устройство за практични-
предметни награди.
„НИе ВеЧе сМе гРАМОтНИ”
Празникът на буквите - най-
ние поздравиха с „Добре до-
На 05.04.2012 г. в Младеж-
очакваният от първокласници-
шла!” Читанката. Децата тан-
кия дом учениците от I “а”
те празник! През месец април
цуваха, пяха и се забавлява-
клас при НУ ”Васил Левски”
първолачета от двете начал-
ха. Много настроение внесе
също проведоха своя Празник
ни училища на територията
и участието на приказните ге-
на буквите. Заедно с учители-
на община Кричим отпразну-
рои - артистите от театрален
те си г-жа Трифонова, г-жа Ба-
ваха своя празник и с гордост
състав „Люлюче” с ръководи-
рабашева и г-жа Кирова деца-
обявиха, че вече са грамотни.
тел Любка Анохина. И както
та бяха подготвили интересно
С мъничко тъга учениците
на всеки празник, не липсва-
представление, на което пяха
от първи клас на НУ „Св. Св.
ха подаръци от родителите и
песни за буквите, рецитира-
Кирил и Методий” изпратиха
от бившите учители на малки-
ха стихове и драматизираха
своя пръв учебник-вълшеб-
те ученици, които споделиха с
приказката „Най-скъпоцен-
ник Букварчето и с нетърпе-
тях радостта им.
ният плод”.
ДеН НА ОтВОРеНИте ВРАтИ В
ОДЗ „РАлИцА” И ОДЗ „НеЗАБРАВКА”
ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Не-
ски служители. Обучението по
представя творческите умения
забравка” - гр. Кричим са две-
всички направления е съобраз-
на възпитаниците на детското
те целодневни детски градини
но държавните образователни
заведение. През тези дни граж-
на територията на общината.
изисквания на МОМН. Изуча-
дани и родители изразиха свои-
В детските заведения се поме-
ват се български език и лите-
те виждания и идеи във връзка с:
щават яслени и градински гру-
ратура, математика, английски
възпитателния подход в детска-
пи. Децата, които ги посещават
език, изобразително изкуство,
та градина, практически аспе-
имат просторни и светли зани-
музика и физкултура.
кти на отглеждането на децата -
мални, с обособени кътове по
Директорките г-жа Янка Ма-
дневен режим, хранене, разход-
интереси, където могат да по-
ринова и г-жа Евгения Кирче-
ки, занимания, месечни такси и
казват своите умения и талан-
ва поддържат непрекъснат кон-
други. Ден на отворените врати
ти, да творят, рисуват, танцу-
такт с родителите и тази година
в ОДЗ „Ралица” се проведе на 6
ват или пеят. Децата са разпре-
организираха дни на отворени-
април, а на 24 април в ОДЗ „Не-
делени в групи по възраст, а за
те врати. В ОДЗ „Ралица” спе-
забравка”, където е експонирана
тях се грижат екипи от квалифи-
циално за случая бе открита кар-
„Артгалерия Незабравка”, която
цирани специалисти, педагози,
тинна галерия „Дъга”, която ще
може да посетите по всяко време
помощен персонал и медицин-
продължава да се разширява и
до 11 май 2012 година.
ДА съхРАНИМ БългАРсКИя Дух
За да се съхрани и развива бъл-
св. Кирил и Методий”. Учениците
доказаха, че това е една стъпка в
гарският дух, за да се възпитава
приеха с огромно желание предиз-
посока към завръщане на морал-
младото поколение в дух на родо-
викателството да извършат събира-
ните ценности в българското об-
любие, историческа и родова па-
телска дейност за факти от живота
щество.
мет, национална принадлежност и
и делото на своите патрони - Ва-
Госпожа Петлешкова - Дирек-
самочувствие, трите Ротари клуба
сил Левски и Светите Първоучи-
тор на училището, поздрави всич-
„Пловдив” инициират за втора по-
тели Кирил и Методий, показаха
ки участници за отличното пред-
редна година проекта „Народните
знания пред изпълнената с учени-
ставяне и награди с енциклопе-
будители и АЗ”.
ци и учители зала. Гости бяха гос-
дии и топки отборите. Пожела на-
На 19.03.2012г. в празнично ук-
пожа Маринова - заместник-кмет
ред с играта да не угасва и стреме-
расената зала на Общински Мла-
на Община Кричим и госпожа Ар-
жът към знания и родова памет, да
дежки дом - град Кричим се про-
наудкина - директор Дирекция Об-
се помнят имената на българските
веде училищният кръг - I етап на
разование .
възрожденци и личности, остави-
състезанието между паралелки-
Отговорни към участието си в
ли своя отпечатък в израстването и
те на IVа и IVб клас от НУ ”Св.
този проект, четвъртокласниците
просперитета на нашата държава.