ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2011
ПРОлетНО ВДъхНОВеНИе
Пролетта е най-краси-
тези празници са едни от
Великден, или денят на
вият сезон, който носи об-
най-обичаните християн-
Възкресението Христово,
новление не само за при-
ски празници, които наро-
е най-светлият христи-
родата, но и за нас хората.
дът ни свързва със здра-
янски празник и най-ва-
Християнските празници
вето и дълголетието, бла-
жният от пролетния праз-
от пролетния празничен
годенствието и плодоро-
ничен цикъл. „Възкресе-
цикъл -Лазаровден, Цвет-
дието.
ние” означава надежда.
ница и Великден внасят
Лазаровден - момин-
Днес ние се нуждаем от
хармония и надежда за
ския празник е посветен
надежда за по-добър жи-
по-добро бъдеще.
именно на плодородие-
вот повече от всякога. Тя
В народното съзнание
то. Древните обичаи, съ-
ни предпазва от отчаяние
Лазаровден и Цветница
четани с християнските
и черногледство за да ни
са празници, носещи по-
традиции превръщат Ла-
вдъхне увереност за това,
лъха на пролетта и арома-
зарица в едно разнообраз-
че непреходното е закоди-
та на цветята. Всяка годи-
но и неповторимо изжи-
рано в човешките ценнос-
на те предшестват седми-
вяване. Цветница от дру-
ти. Нека бъдем по-смире-
цата преди Възкресение-
га страна носи усещане-
ни и по-добри, изпълнени
то като Лазаровден вина-
то за красота и изпълва
с надежда и вдъхновение
ги се отбелязва в събота, а
сетивата ни с благоуха-
за светло бъдеще.
Цветница в неделя. У нас
нието на красиви цветя.
Весели празници!
СъОБЩЕНИЕ
EVN ИНФОРМИРА
УВАЖАЕМИ СъгРАЖдАНИ,
В инвестиционната програма на „ЕВН България ЕР” АД, КЕЦ - Стамбо-
лийски за 2011 г. е предвиден основен ремонт на електропровод 20 kV Пе-
Във връзка с интензивно променящата се в международен план обществе-
рущица от ВЕЦ ”Въча 1” до гр. Перущица. Проектът предвижда подмяна
но-политическа и социална обстановка, както и с оглед предстоящите пре-
на по-голямата част от стълбовете, подмяна на изолаторите и на проводни-
зидентски и местни избори в страната ни, общинското ръковоство апели-
ка с нов, който е с по-голямо сечение и е на стойност 200 хил. лв. Целта е
ра за повишаване на общественото внимание и ангажираност по отноше-
да се подобри качеството на електроснабдяване в района и да се подготви
ние опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на терито-
отделянето на планинската част на електропровода към селата Скобелево
рията на община Кричим.
и Чурен. Съгласно инвестиционната програма за 2012 г., около 100 хил.лв.
При констатиране на данни или съмнения за злонамерени действия от стра-
са предназначени за монтиране на защити и автоматика на тази част, с кое-
на на недобросъвестни лица, по отношение нарушаване целостта и функци-
то ще се прекратят смущенията в електрозахранването на част от гр. Кри-
оналността на обекти и съоръжения от техническата инфраструктура на об-
чим при аварии, възникнали в с. Скобелево и с. Чурен.
щината - водопроводна и канализационна система; електропреносна мре-
Предвидено е СМР да започнат в началото на м.май. За реализиране на
жа; трафопостове; пътни и железопътни входно-изходни артерии; общест-
заложените в програмата цели се налага временно да бъде прекъсвано елек-
вени сгради, в т.ч. училища и детски градини; безпричинно нарушаване на
трозахранването на ТП ”Кочо” и ТП ”Стадиона”. Потребителите ще бъдат
обществения ред с цел създаване на паника и безпокойство сред населени-
своевременно информирани за точния график и продължителност на ре-
ето, можете да подавате писмени сигнали за наличие на такива до следните
монтните дейности.
органи: РУ на МВР - гр. Стамболийски; териториалното звено на ДАНС /
Държавна агенция за национална сигурност/ - гр. Пловдив, община Кричим.
ЕВН БългАРИя ЕлЕктРОРАзпРЕдЕлЕНИЕ Ад

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2011
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”
ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
На 03.11.2010 г. беше по-
фонд.
ределена чужда помощ - 9;
ност. Дейностите за него-
без образование, четирима
дписано рамково споразу-
Приоритетно в Проек-
- деца на възраст до 16
вото реализиране са съо-
са с основно образование,
мение между Агенция со-
та за недопускане на дис-
години с 50 на сто и над 50
бразени с особеностите на
а единият е с висше обра-
циално подпомагане и об-
криминация, основана на
на сто вид и степен на ув-
социалната обстановка и с
зование. До момента няма
щина Кричим за изпълне-
пол, увреждане, възраст,
реждане, които се нуждаят
констатираните нужди на
отпаднали потребители.
ние на проект „Подкрепа
етническа принадлежност
от обслужване -1.
хората от целевите групи.
Личните асистенти за
за достоен живот”, соци-
и други, са включени:
Лични асистенти - за
За периода 01.01.2011 г.
същия период са 10 /де-
ална услуга „Личен асис-
Лица с трайни уврежда-
лични асистенти са наети
-
31.03.2011 г. потребите-
сет/, от които 1 лице из-
тент”, по Схема за пре-
ния с невъзможност за са-
10 безработни лица в тру-
лите, включени в Проект
вън семейството и 9 от се-
доставяне на безвъзмезд-
мообслужване, нуждаещи
доспособна възраст.
„Подкрепа за достоен жи-
мейството. И десетте лич-
на финансова помощ BG
се от постоянна грижа, в
Проектът е насочен към
вот” са 10 /десет/, от кои-
ни асистенти са безработ-
051PO001-5.2.09 „Алтер-
това число деца с трайни
разширяване на територи-
то 1 дете, 1 лице на възраст
ни лица, като единият от
нативи”. Проектът се осъ-
увреждания, които отгова-
алния обхват и повишава-
от 19-24 години; 1 лице на
тях е продължително без-
ществява с финансова -
рят на едно от следните из-
не качеството на предоста-
възраст от 25-34 години; 2
работно лице, с регистра-
та подкрепа на Оператив-
исквания:
вената грижа посредством
лица на възраст от 35-44
ция в ДБТ над 12 месеца.
на програма „Развитие на
- лица с 90 на сто и над 90
индивидуално - ориенти-
години; 1 лице на възраст
Петима от личните асис-
човешките ресурси 2007
на сто трайно намалена ра-
рани социални услуги и
от 55-64 години и 4 лица на
тенти са със средно обра-
- 2013”, съфинансирана
ботоспособност или вид и
лични асистенти с висока
възраст над 64 години. Пе-
зование, а останалите пет
от Европейския социален
степен на увреждане, с оп-
професионална компетент-
тима от потребителите са
- с основно.
пРОгРАМА зА РАзВИтИЕ
ние” част от ул. „Никола Петков” и прилежа-
ленина в района на гара „Въча
НА СЕлСкИтЕ РАйОНИ
щите площи към сградата на oбщина Кричим и
- Проект „Рехабилитация на пътна част на пе-
зА пЕРИОдА 2007-2013 г.
читалище „Пробуда”, паркоустрояване на УПИ
шеходен мост над р. Въча”
МяРкА 322 „ОБНОВяВАНЕ И РАзВИтИЕ
ІV - за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ - за зеленина,
Към настоящия момент изготвените, разгле-
НА НАСЕлЕНИтЕ МЕСтА”
кв. 57 и УПИ ІІ - за зеленина, кв. 57 по плана
дани и одобрени от ОЕСУТ при община Кри-
на гр. Кричим
чим проекти са депозирани в Държавен фонд
Информация, относно изпълнение на Дого-
- Проект „Рехабилитация, паркоустрояване и
„Земеделие” за одобрение.
вори №16/322/00371, №16/322/00372 и Дого-
благоустрояване на зелени площи в УПИ XІІІ
След получаване на положително становище
вор №16/322/00373 от 29.10.2009 г. сключени
- за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ XІІІ- за
от страна на фонда, ще стартират обществени
между Община Кричим и ДФ „Земеделие” за
зеленина кв. 129; имот на ул. „Венера” за зе-
поръчки за избор на изпълнители, които да из-
изпълнение на следните проекти:
ленина кв. 135; площад „Родопи” /”Демокра-
вършат строително-монтажните работи и стро-
- Проект „Рехабилитация на пл. „Обедине-
ция”/- пред църквата за зеленина; имот за зе-
ителния надзор.
МЕСтНИ дАНъЦИ И тАкСИ
НАЦИОНАлНА пРОгРАМА „От СОЦИАлНИ
пОМОЩИ къМ ОСИгУРяВАНЕ НА зАЕтОСт”
Независимо от предоставената в Закона за изменение и
в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.
допълнение на Закона за местните данъци и такси /обн. ДВ,
бр.98 от 14.12.2010 г./, в сила от 01.01.2011 г. възможност
И през настоящата 2011 г. на територията на община Кри-
на Общините да повишат ставката на годишния данък вър-
чим се реализира проект по НП „От социални помощи към
ху недвижимите имоти за 2011г., Общински съвет Кричим
осигуряване на заетост”.
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
запази размера на всички данъци и такси.
Целта на проекта е осигуряване на трудова заетост
032/643 854
Срокове за заплащане на дължимите данъци и такси са
на 19 лица на месечно социално подпомагане, от ко-
както следва:
ито 9 лица до 29 годишна възраст, както и на 7 квали-
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
I. Данъкът върху недвижимите имоти и превозните сред-
фицирани безработни лица, разпределени в дейности
МОЩ - 61 50
ства се плаща на две равни вноски в следните срокове:
както следва:
- от 01 март до 30 юни
- Поддръжка на улична мрежа: товарене на отпадъци и
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
- до 30 октомври на текущата година
почистване на регули и настилки;
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
Заплатилите дължимия данък в срок до 30 април 2011 г.
- Ремонт улична мрежа: Ремонт на тротоари; направа на
- 032/ 602 983, 602 984
ползват 5% отстъпка.
настилка от бетон;
ІІ. Патентният данък се внася на четири равни вноски,
- Общински сгради: Блажно боядисване по метални по-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
както следва:
върхности;
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
- за първото тримесечие - до 31 януари
- Зелени площи: Възстановяване на зелени площи за от-
032/ 963 942
- за второто тримесечие - до 30 април
дих;
- за третото тримесечие - до 31 юли
Горепосочените дейности стартираха на 01.04.2011г. и
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
- за четвъртото тримесечие - до 31 октомври
ще приключат на 31.10.2011г.
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ІІІ. Съгласно Закона за местните данъци и такси, да-
В проекта са включени и три дейности по охрана, под-
ОРБ - 032/ 963 943
нъчно задължените лица, предлагащи услугата „наста-
дръжка и екопатрули за периода 03.01.2011г.- 31.12.2011г.
няване”, заплащат туристически данък върху нощувки-
Включени са и четири социални дейности:
те, който замества съществуващата до сега туристическа
- Социоконсултантски услуги;
такса. Данъкът се събира от лицата, предлагащи нощув-
- Съдействие при програмите срещу наркоманията и ал-
ки и се заплаща в общината по местоположение на мяс-
кохолизма;
тото за настаняване.
- Оказване на помощ в работата с ромската общност;
Кампанията по събиране на Местните данъци и такси
- Организиране и реализация на мероприятия за подпо-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
стартира успешно. Приканваме всички съграждани да по-
магане на деца от социално слаби семейства и деца реги-
032/ 625 273
гасят своите задължения.
стрирани в Детска педагогическа стая
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ШЕСТВИЯ - 165;
032/ 932 007
РЕгИОНАлНА пРОгРАМА
чим са утвърдени средства в размер
Инициативата ще се реализира от
зА зАЕтОСт
на 36 000 лв. за обезпечаване заетост-
01.05.2011 г. до 31.10.2011 г., а предви-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
та на 20 безработни лица за период от
дени за охрана са:
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
В изпълнение на заповед № РД 01-
6 месеца, на пълно работно време /8
- Стадион „Христо Ботев”;
624 890, 0887/ 582 061
26 от 19.01.2011 г. на Министъра на
часов работен ден/.
- Гробищни паркове;
труда и социалната политика и пис-
Съгласно допълнителни указания
- Младежки дом;
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
мо изх. № 9307/0105 от 20.01.2011 г.
на Дирекция Регионална служба по
- Център за обществена подкрепа;
НОСТ - 160
на Изпълнителния директор на Аген-
заетостта гр. Пловдив, работните
- Закритото депо за битови отпадъци
ция по заетостта за действие на реги-
места трябва да се открият в дей-
в местността „Сух дол”, на границата с
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
онални програми за заетост, включе-
ност: опазване на общинска соб-
община Брацигово;
ТА - 032/ 952 290;
ни в НПДЗ 2011 г., за Община Кри-
ственост.
- Центъра на град Кричим.
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2011
3
ПРеМАхВАНе НА
СГРАДИ В ЗАлИВАеМАтА
ЗОНА НА РеКА „ВъЧА”
Премахване на 3 бр. сгра-
вед № Р - 22 от 09.02.2011
с Указания за недопуска-
ди, намиращи се в залива-
г., издадена от заместник
не на нерегламентирани
емата зона на река „Въча”
министър-председателя и
дейности в заливаемите
се извърши в изпълнение
министър на вътрешните
зони на реките в населе-
на разпореденото в Запо-
работи Цветан Цветанов,
ните места.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
BG051PO001-1.1.03 “РАЗВИТИЕ”
РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Проект „Нов избор - развитие и реализация”
по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема
BG051PO001-1.1.03 „Развитие”
На 18.03.2011 г. беше одобрена Заявка, предвиждаща
откриването на 30 работни места, от които 15 за гради-
нари и 15 за работници строителство по Проект „Нов из-
бор - развитие и реализация” по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”.
Обучението на кандидатите за заемане на длъжността
ПОДПОРНА СтеНА
„градинар” вече е факт, считано от 04.04.2011г., а обу-
чението за заемане на длъжността „работник строител-
Стартира изграждането на подпорна стена на част от републи-
ство” ще започне на 18.04.2011 г.
кански път ІІІ - 866 „Девин - Кричим - Стамболийски” в учас-
Лицата, преминали успешно обучението ще бъдат на-
тъка между жилищни сгради с административни номера №62
ети на работа за срок от 12 месеца, при 8 /осем/ часов
и №64, ул. „Антонивановци”, в регулацията на гр. Кричим”.
работен ден, с възнаграждение в размер на минимална-
Съгласно одобрен проект е създадена временна организация
та работна заплата за страната.
на движението. В участъка е изграден обходен път, поради кое-
то скоростта на преминаващите МПС в участъка е ограничена.
Към 13.04.2011 г. дейностите включват оформянето на отко-
са на свлачището и обрушаването на скалните маси. Предстои
оформянето на изкоп и кофражирането на подпорната стена.
РеМОНтНИ ДейНОСтИ В цъРКВА „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМяН”
По инициатива на настоятелството на храм
- Изработка и монтаж на нова дървена ограда;
„Св.Св.Козма и Дамян” и с подкрепата на
- Монтаж на осветителни тела;
РъЧНА ГРАНАтА В ПУНКт
дарители в църквата и двора към нея се из-
Рязането на дървесните видове в двора на
вършват следните дейности:
храма е извършено съгласно Становище на
- Вътрешно боядисване на храма;
Директора на ДГС „Кричим”. На мястото
ЗА ИЗКУПУВАНе НА МетАлИ
- Полагане цялостна настилка от грани-
на премахнатите дървета са засадени нови.
На 21.03.2011 г. в Oбщина Кричим постъпи информация от
тогрес;
В навечерието на големия християнски
РУП Стамболийски относно наличието на ръчна граната Ф-1 в
- Подмяна на три броя врати;
празник - Возкресение Христово, църков-
пункт за изкупуване на черни и цветни метали в двора на ВПК
- Озеленяване на тревни площи;
ното настоятелство благодари на всички
„Напредък”. Вследствие предприетите адекватни мерки от стра-
- Боядисване на външни врати и ограда;
дарители.
на на Модулна група, гранатата е унищожена.
договор между община Кричим и „Нуова Каза” ООД - гр. София за изпълни-
тел по разработване на документация за провеждане на процедури за избор
както следва:
1.1. Разработване на документация за участие в малка обществена поръчка по
реда на чл.3, ал.2 от НВМОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни
работи, включващи подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие
с одобрения работен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на
енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Лев-
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
ски” и ОДЗ „Ралица” с три самостоятелно обособени позиции;
www.bgregio.eu
1.2. Разработване на документация за избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1,
Инвестираме във Вашето бъдеще!
т. 2 от НВМОП с предмет: „Строителен надзор за обект „Внедряване на мерки за
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
подобряване на енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ
общинския бюджет на община Кричим
„Васил Левски” и ОДЗ „Ралица”, съгласно одобрената техническа документация;
1.3. Разработване на документация за избор на изпълнител по реда на чл. 2,
BG161PO001/4.1-03/2010/030 Внедряване на мерки за подобряване на енер-
ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет „Изработка на временни и постоянни обясни-
гийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начал-
телни табели /билборд/ и банер за обект „Внедряване на мерки за подобрява-
но училище „В. Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим
не на енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Ва-
сил Левски” и ОДЗ „Ралица”, съгласно одобрената техническа документация.
ОБЩИНА КРИЧИМ
Фирма „Нуова Каза” ООД - гр. София е изпълнила своите ангажименти съ-
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, тел. 03145/22-50,
гласно Договора в установения срок.
факс 03145/23-51, e-mail: kmet_krichim@abv.bg
2. На 08.04.2011 г. е публикувано обявлението за обществена поръчка с пред-
мет „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения работен проект за
обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на
В изпълнение на подписания на
13 .12 . 2 0 1 0 г. Договор
НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски” и ОДЗ „Ралица” с три са-
BG161PO001/4.1-03/2010/030 по ОП „Регионално развитие” (2007-2013) меж-
мостоятелно обособени позиции, като:
ду община Кричим и МРРБ за „Внедряване на мерки за подобряване на енер-
- Крайният срок за закупуване на документация е 04.05.2011 г.,17.00 ч.
гийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски”
- Крайният срок за подаване на заявления за участие е 11.05.2011 г.,17.00 ч.
и ОДЗ „Ралица” от страна на общинска администрация се реализираха след-
Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия,
ните дейности:
която ще започне своята работа на 12.05.2011 г. от 10:00 ч. в зала №21 на об-
1. Съгласно проведена процедура по чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП, се сключен
щинска администрация - гр.Кричим.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2011
ПОлАГАНе НА НАСтИлКА
От БетОН НА
Ул. „НИКОлА ВАПцАРОВ”
Във връзка с постъпилите
нейка и пожарна, служите-
жалби от живущите на ул.
ли при община Кричим ще
„Никола Вапцаров” с адми-
положат настилка от бетон
нистративни номера 40-50,
в посочения участък съглас-
и с оглед осигуряване на
но Количествено стойност-
достъпa с автомобил, в това
на сметка и със средства от
число при спешност на ли-
общинския бюджет.
еДИННИ В
МНОГООБРАЗИетО
На 3 0 . 0 3 . 2 0 11 г. в НЧ
общинската администрация
„Пробуда-1912 г.” се със-
и граждани. Неотразимото
тоя концерт по повод 8-ми
представяне на ученици -
април - Международен ден
те възхити публиката. Тан-
на ромите. В празничното
цовите и музикални изпъл-
събитие участие взеха гру-
нения бяха тематично об-
пите по „Ромски музикален
вързани с легендите, попу-
театър” и „Танцово студио”
лярните песни и традиции-
с ръководители г-жа Киро-
те, характерни за ромския
ва и г-жа Митушева от НУ
фолклор.
„Васил Левски”, сформи-
Екипът, работил по про-
рани по проект „Да огънем
екта, получи искрени поз-
етнобариерата в пъстроцве-
дравления за всеотдайния
тен венец”.
си труд, благодарение на
Мероприятието беше ува-
който празникът придоби
жено от родителите на учас-
значимост и по-голяма тър-
тниците, представители на
жественост.
СИГУРНОСт ЗА
ПешехОДцИте
С оглед обезопасяването
Дейността се извърш -
на движението на преми-
ва със средства от общин-
наващите пешеходци, огра-
ския бюджет. Обхванати
ничаване паркирането на
до момента са тротоарите
МПС и запазване целост-
на пл. „Демокрация” и бул.
та на тротоарните площи,
„Тракия” пред администра-
Община Кричим предприе
тивни адреси с №3 и №5.
инициатива за ограничава-
Предвижда се дейности -
не паркирането чрез мон-
те да продължат след оси-
таж на метални загражде-
гуряване на необходимите
ния.
средства.
ОБЩИНА КРИЧИМ В ПОДКРеПА НА
УЧИлИЩНО НАСтОятЕлСтВО “СВ. СВ. кИРИл И МЕтОдИй” - гР. кРИЧИМ
ОБЩ. кРИЧИМ, ОБл. плОВдИВСкА
ЗеМеДелСКИте ПРОИЗВОДИтелИ
пРИзИВ
На 16.03.2011 г. в община
те на местната власт, Кмета на
Кричим беше входирана жал-
община Кричим е сезирал Ми-
УВАЖАЕМИ РОдИтЕлИ, БИВШИ УЧЕНИЦИ НА НУ „СВ. СВ. кИРИл И МЕтО-
ба, придружена с подписка от
нистерството на околната сре-
дИй” И пРИятЕлИ,
над 500 граждани, в т.ч. и ре-
да и водите, Министерството
гистрирани земеделски произ-
на икономиката, енергетиката
На 11.05.2011 г. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще отбележи 45 години от създаването
водители, с която се алармира
и туризма, както и Областния
за липсата на вода за напояване
управител на област Пловдив.
си. Училищното настоятелство отправя покана към Вас да се присъедините към чества-
на земеделските земи в земли-
Единствено и само със своевре-
нето на Празника като подпомогнете любимото ни училище и дарите средства за закупу-
щето на гр. Кричим. За поред-
менното съдействие и адекват-
ване на нови парадни костюми на мажоретен състав „Мечо Пух”.От 3 години децата ни
на година този проблем изпра-
ни разпореждания на тези орга-
радват на всеки празник с великолепните си изпълнения.
вя земеделските стопани пред
ни проблема с липсата на вода
Сумата, необходима за осъществяване на благородната инициатива възлиза около 1000 лв.
дилемата да обработват или не
за напояване на земеделските
земите си, които за по-голяма-
земи може да бъде разрешен
Желаещите да дарят парични суми могат да го направят по сметка на училищното на-
та част от тях са единствен из-
трайно, както за тази, така и за
стоятелство:
точник на препитание с оглед
следващите стопански години.
IBAN: BG14 CECB 9790 10B0 6078 00
продължаващата икономиче-
Общинското ръководство ще
BIC: CECBBGSF
ска и финансова криза в наци-
продължи настойчиво да отсто-
ЦКБ АД - клон Пловдив - България
онален мащаб, както и висока-
ява интересите на земеделските
основание: дарение за мажоретни костюми
та безработица в общината ни.
стопани на територията на на-
Надяваме се на активната Ви доброволна подкрепа, за да направим децата ни щастли-
С оглед комплексните причи-
шата община и да Ви информи-
ви и училището по-привлекателно.
ни за възникването на този про-
ра своевременно, както за пред-
блем, чието разрешаване не е от
приетите действия, така и за ре-
СъВЕт НА НАСтОятЕлИтЕ
компетенциите и възможности-
зултатите от тях.