ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2010
КРИЧИМ И БРАЦИГОВО
УЧРЕДИХА МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Със свое Решение № 76,
номически, културно-истори-
взето с Протокол № 13 от
чески и човешки ресурси, и
12.09.2008 г. Общински съ-
активното участие на жители-
вет - Кричим, одобри участи-
те при тяхното осъществяване.
ето на общината в създаване-
Стратегията получи одобре-
то на публично-частно парт-
нието и подкрепата на учас-
ньорство за подаване на заяв-
тниците в проведените в Кри-
ление за подпомагане по под-
чим и Брацигово обществени
мярка 431-2 „Придобиване на
обсъждания. Самото учредя-
умения и постигане на общест-
ване на местната инициатив-
вена активност за територии-
на група съгласно графика на
те на потенциални МИГ в сел-
проекта беше предвидено да
ските райони” от Програмата
се реализира в края на февру-
за развитие на селските райо-
ари - началото на март. Така на
ни 2007 - 2013 г. с цел създава-
04.03.2010 г. от 16 часа в сгра-
не на местна инициативна гру-
дата на НЧ „Васил Петлеш-
па на територията на община
ков”, гр. Брацигово се прове-
Кричим и цялата територия на
де учредително събрание, на
община Брацигово.
което присъстваха кметове-
ник-председателят на УС се
тел на Общинския съвет при
бъде с 4-ма. Председателят и
Към настоящия момент про-
те на двете общини, общин-
избират от Общото събрание
община Кричим
зам.-председателят на УС ще
ектът „Придобиване на умения
ски служители от двете адми-
за една година и са от квотата
Мария Христова-Тодорова -
се избират от квотата на на-
и постигане на обществена ак-
нистрации, председателите на
на общината с по-малкия брой
мениджър на фирма „ДАФИ”
шата община.
тивност за потенциална ини-
общинските съвети, общински
членове в УС. За предстоящата
Димитър Бозев - физическо
Предстои регистрация в
циативна група на територи-
съветници, представители на
една година Брацигово ще има
лице, представител на гражда-
съда на новоучреденото юри-
ята на общините Брацигово и
неправителствения сектор и
4-ма членове в Управителния
ните на Кричим
дическо лице с нестопанска
Кричим” се изпълнява успеш-
на бизнеса от двете общини,
съвет и ще се председателства
Елена Цветкова - представи-
цел съгласно ЗЮЛНЦ, както
но и заложените в него дей-
както и много граждани от две-
от г-н Васил Гюлеметов - кмет
тел на НПО „Надежда и бъде-
и кандидатстване за одобрение
ности текат по утвърдения гра-
те общини. Присъстващите 91
на община Брацигово, а зам.-
ще за Кричим”
от министъра на земеделието и
фик. Разработена е Стратегия-
надлежно регистрирани учре-
председател е арх. Денка Ни-
След изтичането на едно-
храните по реда на Наредба №
та за местно развитие на тери-
дители със статут на Общо съ-
колова - председател на ОбС
годишния мандат на Управи-
23 от 18.12.2009 г.
ториите на общините Брациго-
брание след проведените деба-
- Брацигово.
телния съвет Общото събра-
Успех на новото начинание
во и Кричим, в която е заложе-
ти приеха Устава на местната
Община Кричим ще има
ние на Местната инициативна
и ползотворна работа на учре-
на като основна и дългосроч-
инициативна група и проведо-
5-има представители - члено-
група ще проведе нов избор,
дителите и бъдещите членове
на цел повишаване качество-
ха избор на Управителен съвет.
ве на УС, избрани от Общото
а съотношението на предста-
на сдружението с нестопан-
то на живот за населението на
В съответствие с приетия ус-
събрание, както следва:
вителите ще се промени. Об-
ска цел „МЕСТНА ИНИЦИ-
територията на двете общи-
тав представителите на двете
Атанас Калчев - кмет на об-
щина Брацигово ще има пра-
АТИВНА ГРУПА - МИГ - на
ни чрез цялостно използване
общини в УС е в съотношение
щина Кричим
во по устав на 5-ма членове
територията на общините Бра-
на местните природни, ико-
5:4. Председателят и замест-
Анка Хаджиева - председа-
в УС, а община Кричим ще
цигово и Кричим”!
П о м о щ за Х а и т и
През периода от 1 7 февруа -
приемно-предавателни протоко-
са предадени по надлежния ред в
ри до 7 март 2010 година Общи-
ли служители на общината взе-
Български Червен кръст. Общи-
на Кричим обяви инициатива за
ха урните от институциите, къ-
на Кричим отправя искрени бла-
набиране на дарения за постра-
дето бяха поставени.
годарности на всички граждани,
далите от разрушителното земе-
Събраните средства са в размер
включили се в благотворителна-
тресение в Хаити. На 8 март с
на 539.50 лева и на 9.03.2010 г.
та инициатива.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2010
137 ГОДИшНИНАТА ОТ
В навечерието на 19.02.2010
г. кричимската общественост
отбеляза 137 годишнината от
ГИБЕлТА НА АПОСТОлА
гибелта на Апостола на Бълга-
рия пред неговия бюст в цен-
търа на града.
Програма, посветена на ве-
ликата дата, бе подготвена
от началното училище, чий-
то патрон е Васил Левски. В
нея взеха участие ученици от
ІІІ „а” клас с класен ръково-
дител г-жа Трифонова и во-
кална група към СИП музи-
ка с ръководител г-жа Киро-
ва. В организацията и подго-
товката на патронния праз-
ник бе включен целият учи-
телски екип и персонал на
училището начело с дирек-
тора г-жа Куцева.
Гости на честването бяха
г-жа Нуржан Ристемова - за-
местник-кмет на община Кри-
чим, учители и ученици от
ността. Програмата, изнесена
сти, завърши с едноминутно
учебните заведения, както и
с чувство на гордост, любов и
мълчание, поднасяне на вен-
представители на обществе-
отговорност от малките арти-
ци и цветя в памет на героя.
132 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОжДЕНИЕТО НА БълГАРИя
132 години от Освобождението на
този ден в прослава на живота, на
в съзнанието ни с гордост и слава.
метната плоча. В подготвената праз-
България се отбеляза на 3-ти март
свободата и на независимостта. Тре-
Кметът г-н Атанас Калчев поздра-
нична програма по случай честване-
тази година в гр. Кричим. От 17.30
ти март е ден, в който трябва да се
ви всички кричимци с националния
то взеха участие и възпитаниците на
часа пред паметната плоча на заги-
помолим и спомним за всички дали
празник, а отец Мирослав и йеромо-
НУ „Св. св. Кирил и Методий”, НУ
налите герои по инициатива на Об-
живота си за вярата и освобождение-
нах Антим отслужиха панихида за
„Васил Левски”, СОУ „П. Р. Славей-
щина Кричим бе проведено празнич-
то на отечеството ни. В многовеков-
упокой на душите на загиналите за
ков” и ОДЗ „Ралица”, а г-жа Т. Стай-
но честване.
ната история на българския народ
освобождението. Поднесоха се вен-
кова рецитира своето стихотворение
В нашия град винаги отбелязваме
има много такива дати, запаметени
ци и цветя за признателност на па-
„Поклон Българийо!”.
СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕлИ НА БИЗНЕСА
На 12.02.2010 г. в общи-
ството на община Кричим на
те обекти, проверките, кои-
на Кричим постъпи разпо-
2.03.2010 г. от 18 ч. в сгра-
то ще извършат служители-
реждане от Районна проку-
дата на община Кричим се
те, за да инспектират всич-
ратура - гр. Пловдив, за из-
проведе среща с представи-
ки обекти.
вършване на проверки за за-
тели на бизнеса. Кметът г-н
Срещата приключи с де-
конност по спазване изис-
Атанас Калчев представи
бат, на който гражданите по-
кванията на чл.56 и чл.57
законовите разпоредби от-
лучиха от общинското ръко-
от Закона за устройство на
носно изискванията и усло-
водство уточняваща инфор-
територията и Наредбата за
вията за издаване на разре-
мация за конкретни случаи
реда и условията за издава-
шение за поставяне на вре-
от практиката.
не на разрешения за поста-
менно преместваеми съоръ-
Г-н Калчев в качеството
вяне на временни премест-
жения и рекламно-информа-
си на кмет заяви, че основен
ваеми съоръжения, елемен-
ционни елементи върху не-
ангажимент както за него,
ти на градското обзавежда-
движими имоти частна и об-
така и за общинската адми-
не и рекламно-информаци-
щинска собственост.
нистрация е да работи в пол-
онните елементи на тери-
Подробно се разясни кон-
за и подкрепа на граждани-
торията на община Кричим,
тролната дейност на об -
те и местния бизнес, но при
приета с Решение на Об-
щинската администрация
стриктно спазване и изпъл-
щинския съвет през 2008 г.
във връзка със законността
нение на законовите и нор-
По инициатива на ръковод-
при поставяне на съответни-
мативни разпоредби.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2010
3
ОТчЕТНО сЪБРАНИЕ ЗА ДЕйНОсТТА НА
ДЖАМИйсКОТО НАсТОЯТЕЛсТВО ПРЕЗ 2009 ГОД.
ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ - ПРАВА
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ...ИЛИ КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ
На 27.02.2010 г. (събота) от 18.30 часа в лекционната зала на
НЧ „Пробуда” се проведе първото отчетно събрание на Джа-
Делегираните бюджети в системата на образование-
мийското настоятелство при следния дневен ред:
то са въведени със Закона за държавния бюджет на Ре-
1. Отчет за дейността на настоятелството за 2009 година
публика България от 1 януари 2008 г. във всички над
2. Отчет на Контролната комисия към настоятелството
3000 училища в цялата страна.
3. Изказване на благодарност към всички, които са били съп-
Основният и най-голям плюс на делегираните бю-
ричастни към работата на настоятелството за 2009 година
джети е, че дават финансова автономност на училища-
4. Въпроси, мнения, предложения
та. Бюджетите се пресмятат лесно - броят на децата в
Гости, уважили отправената им покана за мероприятието,
училище, умножен по стандарта за издръжка на един
бяха кметът на община Кричим г-н Атанас Калчев и зам.-кме-
ученик. Досега бюджетът на всяко училище зависеше
тът г-жа Нуржан Ристемова.
от броя на паралелките в него, т.е. училищата имаха
Председателят на настоятелството Ерсин Ахмед откри съ-
сметка да разкриват повече паралелки с по-малко деца
бранието и приветства всички присъстващи.
и така да поддържат системата в не особено ефектив-
БЪРЗА ПОМОЩ - 150;
По първа точка Сюзан Моллаюсеин - секретар-касиер, напра-
но състояние. Стандартите за издръжка на един ученик
032/643 854
ви цялостен анализ на дейността на настоятелството.
са определени в 4 различни групи в зависимост от вида
По втора точка Сабри Чолаков изложи отчет на контролната
на общината. Всяка община като първостепенен разпо-
ЧАСТНА БЪРЗА ПО-
комисия, с който потвърди, че няма извършени документни и
редител с бюджетни кредити разпределя бюджетите на
МОЩ - 61 50
финансови нарушения.
училищата, намиращи се на нейна територия, по фор-
По трета точка се връчиха благодарствени писма на кмета на
мула, определена и приета от директорите и общината.
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
община Кричим и на зам.-кмета на община Кричим за оказа-
Така на практика училищата станаха второстепенни
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ното от тях съдействие относно всички дейности, инициирани
разпоредители с бюджетните средства, а директорите
- 032/ 602 983, 602 984
от настоятелството. В знак на благодарност бяха връчени и 21
им получиха правото да се изявяват и като мениджъ-
благодарствени писма на наши съграждани, които са спонсо-
ри, които реално управляват и контролират разходва-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
рирали и били съпричастни към предприеманите инициативи.
нето на средствата от бюджетите си и определят въз-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
По четвърта точка се внесе предложение от присъстващи-
можностите за ограничаване на разходите. Директори-
032/ 963 942
те да се направи ремонт на една от стаите, намираща се в дво-
те определят числеността на персонала, правят подбор,
ра на джамията. Г-н Атанас Калчев постави началото на ини-
сключват и прекратяват трудовите договори на помощ-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
циативата като първи направи лично дарение за осъществява-
ник-директорите, учителите и непедагогическия пер-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
не на каузата.
сонал. Утвърждават поименното разписание на длъж-
ОРБ - 032/ 963 943
ностите и определят индивидуалните работни заплати.
Общината като първостепенен разпоредител с бю-
джетни кредити поема отговорността само да разпре-
дели най-рационално и най-ефективно предоставени-
те за образованието субсидии. С други думи училища-
та в лицето на своите директори получават „кредит на
доверие” от местната и централна власт.
Така поднесената информация е предоставена на вни-
МВР - ПЛОВДИВ - 166;
манието на нашите съграждани във връзка със зачес-
032/ 625 273
тилите питания и спекулативни отговори, че назначе-
нията на педагогически и непедагогически персонал в
КАТ - АВТОПРОИЗ-
училищата на територията на града се извършва от об-
ШЕСТВИЯ - 165; 032/
щината, респективно кмета.
932 007
Директорите на училищата се назначават от съответ-
ния Регионален инспекторат по образование, а самите
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
директори извършват подбор и назначенията на педа-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
гогическия и непедагогически персонал в училището,
624 890, 0887/ 582 061
което ръководят.
За повече информация или при констатиране на не-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
редности в тази връзка може да се обръщате към Ми-
НОСТ - 160
нистерството на образованието, младежта и науката с
адрес: бул. “Княз Дондуков” 2А, гр. София - 1000, или
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
към РИО - Пловдив, на ул. “Цариброд” 1, гр. Плов-
ТА - 032/ 952 290; 697
див - 4000.
087; 628 677
сЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ сЪГРАЖДАНИ,
Към настоящия момент в процес на изпълнение в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП
Г-н Младен Банков изказва своята почит и бла-
„Околна среда 2007 - 2013 г.” е проект № 58-131-83-83 „Техническа помощ за подготов-
годарността на всички членове от ДЦВХ към
ка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водо-
снабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпа-
кмета на община Кричим със своето стихотворе-
дъчни води - гр. Кричим”, като за него е сключен договор за безвъзмездна финансова по-
ние, което с удоволствие представяме на Ваше-
мощ № 58-131-С083 от 12.01.2009 г. между община Кричим и Министерството на окол-
то внимание.
ната среда и водите.
Към месец февруари 2010 г. основните дейности в рамките на проекта са успешно реализи-
рани от изпълнителя и предадени в община Кричим, както следва:
РОЗИ И ЦВЕТЯ
1. Прединвестиционни проучвания с включен пълен анализ „ползи-разходи” за проекта;
2. Идеен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и кана-
Стотици пенсионери,
лизационна мрежа и изграждане на ПСОВ”:
Пред Теб се прекланяме
2.1. подобект „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Кричим” ;
И на Твоята грижа и помощ,
2.2. подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Кричим”;
И днес се осланяме.
3. Работен проект за обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабди-
телна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води -
гр. Кричим”, изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за об-
Ти ни даряваш
хвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
С човечност безкрайна,
3.1. подобект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канали-
По празници и когато искаш,
зационна мрежа”;
Да ни утешиш.
3.2. подобект „Пречиствателна станция за отпадни води гр. Кричим”
В очите си носиш сила незнайна,
4. Разработен е пълен набор от документация за възлагане на обществени поръчки за дей-
Щом искаш слабите да защитиш.
ностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект, както и формуляр за кандидатстване за
финансиране на инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Окол-
Радост бликаща неизмерима!
на среда 2007 - 2013 г.”;
Радостни сме г-н Кмете, че Ви има.
Към момента в процес на изпълнение са дейностите по осигуряване на информация и пуб-
Нашата младост излетя,
личност, а дейностите по оценка на проекта и одит на проекта не са възложени поради препо-
Но ще помним грижи, рози и цветя.
ръка на Министерството на околната среда и водите за временно преустановяване на открива-
нето на нови процедури за възлагане на обществени поръчки/сключване на договори с изпъл-
нители, с оглед на текущия преглед на проектите по Приоритетна ос 1 на оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.
Младен Банков - гр. Кричим
Предстои сключване на допълнително споразумение с Министерството на околната среда и во-
07.03.2010 г.
дите, след което ще се възстанови работата по реализация на предвидените в проекта дейности.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2010
ПОСЕЩЕНИЕ НА НАй-ПРЕДСТАВИТЕлНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ В СТОлИЧНИя ГРАД
На 4, 5 и 6 март в Софий-
ната база - различни компю-
опазването Божидар Нанев,
ския университет „Св. Кли-
търни класове, лаборатории,
а заседанието се водеше от
мент Охридски” се проведо-
музеи и др.
председателя на Народното
ха „Дни на кандидат-студен-
Дванадесетокласниците
събрание Цецка Цачева.
та”. Във връзка с предстояща-
посетиха Музея по палеон-
В кулоарите на парламен-
та кандидатстудентска кам-
тология и исторична геоло-
та зрелостниците разгледа-
пания за учебната 2010/2011
гия и разгледаха множество
ха изложба под наслов „Ре-
година на 4 март със съдей-
любопитни експонати.
ликви на българската дър-
ствието на община Кричим
В сградата на парламента
жавност”. Изложени бяха над
учениците от ХІІ клас при
на Република България уче-
120 експоната, предоставе-
СОУ „П. Р. Славейков” по-
ниците от ХІІ клас присъст-
ни от Националния истори-
сетиха университета. Запоз-
ваха на пленарно заседание,
чески музей.
наха се с представените фа-
по време на което бе разгле-
На булевард „Витоша”,
култети, получиха информа-
дано проекторешение, с кое-
който е популярен с много-
ция за конкурса, за бъдещо-
то част от народните предста-
бройните си магазини и бу-
то им обучение и професио-
вители се обявяват против за-
тици, нашите ученици уве-
нална реализация. Беше оси-
криване на общински болни-
ковечиха случайната си сре-
гурен достъп за всички жела-
ци. На заседанието присъст-
ща с Евгени Минчев - първи-
ещи да разгледат материал-
ваше министърът на здраве-
ят светски хроникьор у нас.
ТУРНИР ПО шАХМАТ
За пореден път на 15.02.2010 г. по повод 112 г. от
рождението на композитора Дико Илиев на площа-
да пред читалище “Пробуда” се проведе станало-
то вече традиционно за община Кричим Дунавско
хоро. Въпреки лошите атмосферни условия меро-
приятието беше уважено от обществеността. Към
него се присъединиха и част от детски танцов със-
тав „Български ритми” при Народното читалище,
които пак успяха да привлекат вниманието на при-
състващите със своите ритмични танци, а малките
мажоретки от НУ „Св. св. Кирил и Методий” за-
Според спортния календар на
ред своя съперник Тома Сидов.
динов - 5 точки от VІІ „а” клас
служиха аплодисментите на публиката с неверо-
община Кричим, съгласуван и
Състезателите от V - VІІІ клас
ІІІ място - Димитър Тодоров -
ятното си изпълнение.
съобразен със спортния кален-
чрез жребий бяха разпределе-
5 точки от VІІІ „а” клас
дар на СОУ „П. Р. Славейков” на
ни по равно в две групи: група
ІV място - Орхан Христев - 4
26.02.2010 г. се проведе общин-
„А” и група „Б”. Първият етап
точки от VІІ „а” клас
ският кръг на турнир по шах.
бе всеки играе срещу всеки въ-
Останалите състезатели се
Участваха ученици в две въз-
тре в групата. В група „А” спо-
наредиха в класацията спо-
растови групи І - ІV клас и V -
ред спечелените точки се на-
ред спечелените точки. Гла-
VІІІ клас. Състезанието се про-
редиха състезателите от 1 до 6
вен специалист „Образова-
веде в лекционната зала на НЧ
място. По същия начин се про-
ние” г-ца Сюзан Моллаюсеин
„Пробуда” от 15 до 18.30 часа.
цедира и в група „Б”. Във вто-
закри състезанието, като бла-
От І - ІV клас участваха трима
рия финален етап играха побе-
годари на състезателите и връ-
състезатели: Николай Цанков и
дителят от група „А” с победи-
чи награди. На І, ІІ, ІІІ място -
Тома Сидов от ІІІ „а” клас при
теля от група „Б” за І и ІІ място,
купи, а на останалите футбол-
НУ „Св. св. Кирил и Методий”
а вторият от група „А” с втория
ни топки.
с ръководител Георги Кацаров и
от група „Б” за ІІІ и ІV място.
Община Кричим благодари на
Емануел Черганов от ІІ „а” клас
Класиране:
г-н Черганов - преподавател в
Традиционните мартенски празници 1-ви март и
при НУ „Васил Левски”. Побе-
І място - Костадин Петков -
СОУ „П. Р. Славейков”, за ока-
8-и март отново събраха пенсионерите от града ни.
дител стана ученикът Николай
6 точки от VІІ „а” клас
заното съдействие при органи-
Тържество по повод Международния ден на же-
Цанков, той матира три пъти по-
ІІ място - Костадин Коста-
зирането на турнира.
ната - Осми март, организирано с подкрепата на об-
щина Кричим, се състоя в ресторант „Виктория”.
Организаторът поднесе приветствие към жени-
те по повод празника с пожелание за здраве и по-
На 01.03.2010 г. в ресторант „Виктория” се проведе
вече усмивки през 2010 година и отправи благо-
празнична вечер, посветена на Деня на самодейността,
дарности към Общината за нейната подкрепа. С
организирана от НЧ ”Пробуда” и осъществена благо-
любезното съдействие на фирма “Солвекс” КП и
дарение на финансовата подкрепа на община Кричим.
ЕТ „Димитър Гочев-2000” дамите получиха коз-
И тази година на тържеството се събраха хора от раз-
метични продукти и цветя. Потребителите изне-
лични възрастови групи, с различни професии, но обе-
соха специална програма, която включваше пое-
динени от любовта към художествената самодейност.
тичен рецитал, подготвен от г-н Банков, и викто-
За приятната атмосфера и настроение на присъства-
рина. Всяка жена получи мартеница от баба Мар-
щите беше подготвен специален за повода сценарий,
та и цветя, предоставени от общината. Събитието
изпълнен с много хумор и веселие. Водещи на програ-
бе уважено от кмета на община Кричим г-н Ата-
мата бяха Стефка Ташкова и Валери Сергиев, които са
нас Калчев, който зарадва всички дами с цвете, и
част от театралния състав при читалището. В програ-
секретаря на общината г-жа Бучова. В знак на бла-
мата взе участие и групата за автентичен фолклор, ко-
годарност хорът при Дневен център с музикален
ято със своето невероятно изпълнение плени публика-
лищното настоятелство г-жа А. Хаджиева, която лич-
ръководител г-жа Георгиева поздрави с песен гос-
та. На празника присъстваха и представители на об-
но поздрави всички самодейците. Присъстващите по-
тите от общината. Тържеството завърши с много
щинското ръководство - зам.-кмет инж. Н. Ристемо-
лучиха от Баба Марта мартеници, опитаха от традици-
настроение и веселие.
ва, инспектор ”Образование” - С. Моллаюсеин, пред-
онната българска питка и искрено се радваха на изне-
седателят на Общинския съвет и председател на чита-
надите от разигралата се томбола.