ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2010
КМЕТЪТ: ЩАСТЛИВА
НОВА ГОДИНА!
Уважаеми съграждани,
Посрещаме Нова година с надежда за по-добър жи-
вот, за повече късмет и радост във всяко семейство,
във всеки дом, за благоденствие и плодородие по ця-
лата българска земя, за успехите и просперитета на
нашият град - Кричим.
Човек се чувства удовлетворен, когато е успял да
направи нещо добро не само за себе си, а и за хората
около него. В тази връзка, като Кмет на община Кри-
чим си пожелавам повече енергия, която да насочим в
правилната посока, за да се борим ежедневно за пъл-
ната и качествена промяна на нашата община. По-
желавам всички кричимци да бъдем единни и спло-
тени не само в беда. Повече от всякога - пред лице-
то на световната икономическа криза, имаме нужда
от съгласие, да работим заедно - един с друг, а не в
безсмислено противопоставяне. Нека неуспехите и
трудностите да ни мобилизират, но нека и постиже-
нията да ни радват и окуражават.
Нека 2010 г., да бъде здрава,
мирна, спорна и плодородна!
17 мъже се бориха
за светия кръст
В 11.30 часа на 06.01.2010 г.,
риха в ледените води на реката,
отец Мирослав хвърли светия
за да намерят светия кръст. Къс-
кръст във водите на р. „Въча”.
метлията беше 23 годишният Ге-
Преди да изпълни ритуала „хвър-
орги Тимов. По традиция смели-
ляне на кръста” отеца отслужи
те момчета обходиха домовете
в храма традиционният Богояв-
на християните, както и Общин-
ленски водосвет и напръска при-
ска администрация и ги поръси-
състващите със светената вода,
ха със светена вода. На меропри-
като им пожела здраве и благо-
ятието заедно с кмета присъства-
денствие. 17 смели мъже се бо-
ха и ръководството на общината.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2010
ПРОЕКТИ
ската малцинствена група на общинската об-
ПОКАНА
разователна структура. По този начин ще се
На 19.12.2009 г., Община Кричим изгот-
осигури възможност за интеграция на насе-
Българско дружество
ви и внесе в Министерство на образовани-
лението от малцинствата още в ранна детска
за защита на птиците
ето, младежта и науката 2 проектни пред-
възраст, което ще повиши желанието им за
(БДЗП) стартира изпъл-
ложения.
учене и образование и ще допринесе за по-
нението на безвъзмезд-
Едното от тях е „Децата на Кричим - раз-
успешната трудова и социална реализация.
на пилотна схема за под-
лични по етнос, еднакви в игрите, учението
Другият проект е с наименование „Спе-
помагане на земеделски-
и мечтите” на стойност 234 419, 15 лева, по
циални в образователните потребности, ед-
те стопани в три пилот-
СЪОБЩЕНИЕ
Оперативна програма „Развитие на човешки-
накви в обществото” на стойност 96 497,
ни региона на България
те ресурси”, Схема за предоставяне на без-
30 лева по Оперативна програма „Разви-
- защитени зони за пти-
Уважаеми съграждани,
възмездна финансова помощ: BG 051PO001
тие на човешките ресурси”, Схема за пре-
ците: „Понор”, „Бесапар-
Във връзка със зачес-
- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците
доставяне на безвъзмездна финансова по-
ски ридове” и „Западен
тилите се кражби и из-
от етническите малцинства в образователна-
мощ: BG051PO001 - 4.1.04 „Подпомагане
Балкан”. Пилотната схе-
сичания на овощните на-
та система”. Партньори на общината са НУ
на обучението на деца и ученици със спе-
ма за подпомагане ще се
саждения в земеделски-
„Васил Левски”, НУ „Св. св. Кирил и Мето-
циални образователни потребности”. Този
изпълнява през 2010 г. и
те земи на територията
дий”, СОУ „П. Р. Славейков”, ОДЗ „Ралица”
проект е насочен към децата със специал-
през 2011 г. в рамките на
на Община Кричим, ръ-
и ОДЗ Незабравка”. Проектното предложе-
ни образователни потребности. Цели се по-
проект „Опазване на све-
ководството на общината
ние ще допринесе до голяма степен за пре-
добряване качеството на човешкия капи-
товно значимо биоразноо-
организира среща - раз-
връщането на общинските детски заведения
тал, чрез подобряване качеството на обра-
бразие в пасища и ливади
говор със собственици-
и училища в места, които са привлекател-
зование, създаване на условия за обучение
с висока природна стой-
те на земеделски земи на
ни за децата и учениците. Заложените в него
на всички хора от обществото, гарантиране
ност чрез подкрепа за тра-
11.01.2010 г. в сградата на
дейности са насочени към превенция на ри-
на равен достъп до образование и успешна
диционния местен поми-
община Кричим.
ска от напускане на деца и ученици от ром-
социална реализация.
нък” финансиран от Гло-
Уведомяваме всички
балния екологичен фонд
граждани, които са нямали
и изпълняван с подкрепа-
възможност да присъст-
та на Програмата за раз-
ват, че записът на срещата
СЪОБЩЕНИЕ
2. от втора категория - до
съставя в срок до две годи-
витие на ООН.
ще бъде излъчен по КТВ
31 декември 2010 г.;
ни от влизане в сила на на-
Мерките, които ще се
„Кричим” на 20 и 26 яну-
Община Кричим, на ос-
3. от трета категория - до
редбата.
финансират са: Компен-
ари 2010 г., от 18.00 часа.
нование § 2, ал. 7 от пре-
31 декември 2012 г.;
Оригиналните екземпляри
саторни плащания за На-
дходните и заключителни
4. от четвърта категория -
на техническия паспорт се
тура 2000, агроекологич-
разпоредби на Наредба №
до 31 декември 2014 г.;
представят в общинска ад-
ни плащания, непродук-
5 от 28.12.2006г. за техни-
5. от пета категория - до 31
министрация по местонахож-
тивни инвестиции и ин-
ческите паспорти на стро-
декември 2016 г.
дение на строежа, където се
ОБЯВА
вестиционни дейности.
ежите /обн. в ДВ бр. 7 от
ІІІ . За съществуващите
вписват в регистър на изда-
Тези мерки имат за цел
23.01.2007г., изм. ДВ бр. 38
строежи по т. І и т.ІІ, на ко-
дените технически паспорти.
Уважаеми съграждани,
да поощрят земеделски-
от 11.04.2008г./ съобщава на
ито по време на строител-
Съгласно § 2,ал. 6 от ПЗР
В община Кричим по-
те стопани да прилагат зе-
всички собственици на стро-
ството е упражняван строи-
на Наредба № 5 след изтича-
стъпи писмо от Областна
меделски практики свър-
ежи, че следва да изработят и
телен надзор (за строежите,
не на сроковете по т. ІІ, Кме-
администрация - Плов-
зани с по-доброто опаз-
представят технически пас-
започнати след 1 септември
тът на общината възлага със-
див и Регионалната ве-
ване на биоразнообрази-
порти на строежите за ре-
1999 г.) и които са въведени
тавянето на технически пас-
теринарномедицинска
ето в избрани затревени
гистрация пред органа из-
в експлоатация преди влиза-
порти на строежите, за които
служба - гр. Пловдив в
площи с висока природ-
дал разрешението за стро-
не в сила на наредбата, тех-
те не са съставени, за сметка
което се съобщава, че от
на стойност (ВПС).
еж, както следва:
ническият паспорт може да
на техните собственици, като
21.12.2009 г., пазара за
Срокът за подаване на
І. Техническите паспорти
се състави, без да се извърш-
за извършените разходи об-
живи животни в гр. Ра-
заявленията за подпома-
на съществуващи строежи
ва обследване на строежа по
щината се снабдява с изпъл-
гане е 17:30 ч. на 28 фев-
ковски, кв. Секирово е
- държавна и общинска соб-
глава трета, ако:
нителен лист за събиране на
руари 2010 г. Наръчни-
със заличена регистрация
ственост, се съставят в срок
1. лицето, на което е въз-
вземането.
кът с процедури и насоки
и функционирането му
до 31 декември 2011г.
ложено да състави паспор-
Подробна информация за
за кандидатстване може
след тази дата е незакон-
ІІ. Техническите паспорти
та, удостовери, че строежът
съставяне на технически пас-
да бъде свален от сай-
но, всяка търговска дей-
на съществуващи строежи,
съответства на одобрената
порт на съществуващ стро-
та на БДЗП - www.bspb.
ност на територията на
с изключение на строежите
проектна (екзекутивна) до-
еж ще получите на интернет
org/grasslands. или полу-
пазара ще бъде санкцио-
по т.І, се съставят в следни-
кументация и на разрешени-
страницата на община Кри-
чен на хартиен носител в
нирана съгласно Закона
те срокове в зависимост от
ето за ползване (удостовере-
чим на адрес www.krichim.bg
офисите на БДЗП посоче-
за ветеринарномедицин-
категорията им:
нието за въвеждане в експло-
ни по-долу.
ската дейност.
1. от първа категория - до
атация);
КМЕТ
Заявленията и приложе-
31 декември 2008 г.;
2. техническият паспорт се
НА ОБЩИНА КРИЧИМ
ните документи трябва да
бъдат получени до край-
ния срок определен в по-
каната, в запечатан плик
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
с препоръчана поща, по
куриер или предадени на
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ 21.12.2009 ГОДИНА
ръка в централния офис
Р Е Ш Е Н И Е № 171
на за местното самоуправление и местна-
низирана територия, с начин на трайно
на БДЗП в София или в
ОТНОСНО: Частична актуализация на
та администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл.
ползване: ниско застрояване (до 10м),
офиса в Пловдив.
бюджета за 2009 година.
64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за
с площ 1495 кв.м., актуван с АОС №
За повече информация
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Зако-
местните данъци и такси, чл. 14 - чл. 18а
231/31.01.2003г.
се обръщайте към:
на за местното самоуправление и местна-
от Наредба за определянето и администри-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
София: София 1111,
та администрация и чл. 18 от Закона за об-
рането на местните такси и цени на услу-
МА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
Ж.к. Яворов, бл. 71, вх.4,
щинските бюджети и след проведеното по-
ги и след проведеното поименно гласуване
от ЗОС, чл. 44, ал. 1 и чл. 80 от НРПУРОИ
ап.1, Телефон/факс: (02)
именно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е №175
и след проведеното поименно гласуване
9799 500, Лице за контакт:
Р Е Ш Е Н И Е № 172
ОТНОСНО: одобряване на проект за из-
Р Е Ш Е Н И Е №177
Мирослава Дикова, теле-
ОТНОСНО: приемане на Наредба за из-
менение на ПУП - ПРЗ на гр. Кричим, обл.
ОТНОСНО: Учредяване на безсроч-
фон: 0878 599 380, mira.
менение и допълнение на Наредба за опре-
Пловдивска за УПИ ІІ - зеленина от кв. 70
но право на строеж, чрез публично опо-
dikova@bspb.org; Стоян
деляне размера на местните данъци.
по плана на гр. Кричим и проект за изме-
вестен конкурс върху 422 кв.м. в ПИ №
Николов, телефон: 0878
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
нение на ПУП - ПРЗ на гр. Кричим, обл.
39921.502.388 по кадастралната карта на
599 372, stoyan.nikolov@
от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ
Пловдивска за част от кв. 116 по плана на
гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-
bspb.org: Борислав Тончев,
Р Е Ш Е Н И Е №173
град Кричим.
18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния ди-
телефон: 0878 599 361,
ОТНОСНО: приемане на Наредба за из-
ОСНОВАНИЕ: чл. 129, ал.1 от ЗУТ, във
ректор на АГКК - София, идентичен с пар-
bobi.tonchev@bspb.org
менение и допълнение на Наредба за опре-
връзка с Решение № 1 и 2, взети с прото-
цел ІІІ, кв. 118а, частна общинска собстве-
Пловдив: Пловдив 4000,
делянето и администрирането на местни-
кол № 13 от 28.10.2009г. на ОЕСУТ при об-
ност, актуван с АОС № 87/04.10.2001г., на-
ул. П. Ю. Тодоров 27А,
те такси и цени на услуги на територията
щина Кричим
ходящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес:
П.К. 562, Телефон: (032)
на община Кричим.
Р Е Ш Е Н И Е №176
ул. „Райко Даскалов” № 1б, за изграждане
626212 Лице за контакт:
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23
ОТНОСНО: Откриване на процедура за
на жилищна сграда.
Димитър Плачийски, тел.
от ЗМСМА във връзка с чл. 6, чл. 8 и чл.
продажба чрез публично оповестен кон-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
0878 599 365, Plovdiv@
9 от ЗМДТ и след проведеното поименно
курс на недвижим имот частна общинска
МА, чл. 37, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
bspb.org, Георги Поп-
гласуване
собственост № 39921.502.397 по кадас-
59, т.1 и чл. 80 от НРПУРОИ и след прове-
георгиев, тел. 0878 599
Р Е Ш Е Н И Е №174
тралната карта на гр. Кричим, одобрена
деното поименно гласуване
364, georgi.popgeorgiev@
ОТНОСНО: определяне на годишен раз-
със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на
Пълният текст на решенията може
bspb.org, Едита Дифова,
мер на такса битови отпадъци за терито-
Изпълнителния директор на АГКК - Со-
да намерите на електронния сайт на
тел. 0878 599 385, edita.
рията на община Кричим за 2010 година.
фия, находящ се в гр.Кричим, обл.Плов-
Община Кричим - www.krichim.bg или в
difova@bspb.org
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 от Зако-
див, ул. „Райко Даскалов” №1а, в урба-
стая № 6 в сградата на Община Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2010
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕхНИЧЕСКИ
ОБЯВА
групова практика за първич-
ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕж
на или специализирана меди-
Публично оповестен кон-
цинска помощ, регистрирани
Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006г. технически
курс за отдаване под наем на
по реда на чл. 40 от Закона за
паспорти на строежите задължително се съставят както за нови, така
части от обект публична об-
лечебните заведения;
и за съществуващи строежи.
За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж е необ-
щинска собственост, (лекар-
- Участниците да нямат фи-
ходимо да се извърши обследване за установяване на техническите му
ски кабинети) намиращи се в
нансови задължения към об-
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, ал.2 и ал.3
сградата на Градска поликли-
щина Кричим;
ЗУТ строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съот-
ника - гр. Кричим, бул. „Тра-
3. Цена на конкурсната до-
ветствие с изискванията на нормативните актове и техническите специ-
кия” № 25, ПИ 39921.502.406
кументация - 50 лева, внесени
ДАРЕНИЕ
фикации за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строи-
по кадастралната карта, одо-
в касата на община Кричим;
телните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеиз-
брена със заповед № РД-18-
Публично оповестеният
По случай големият
мични натоварвания, за безопасност при пожар, за хигиена, опазване на
13 от 19.02.2009 г. на Изпъл-
конкурс ще се проведе на
християнски празник
здравето и живота на хората, за безопасна експлоатация, за защита от
нителния директор на АГКК.
22.01.2010 г. от 14 часа в зала
шум и опазване на околната среда, за енергийна ефективност. В техни-
„Рождество Христово”,
1. Условия за провеждане на
№ 21 на общинска админи-
ческия паспорт на съществуващия строеж задължително се отразяват
кметът на Община Кри-
конкурса:
страция, пл. „Обединение”
резултатите от обследването за съответствие с изискванията за достъп-
чим г-н Атанас Калчев
- Началната конкурсна цена
№ 3.
на среда включително за хората с увреждания, съответствие с изисква-
дари курбан на църква-
за всяко помещение се опреде-
Краен срок за представяне
нията за опазване на защитените зони, на защитените територии и на
та „Св. Св. Козма и Да-
ля съгласно Тарифата на об-
на документацията 17 часа на
другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата,
мян”. Курбана се раздаде
щина Кричим, приета с Реше-
21.01.2010 г. в Общински цен-
както и съответствие с инженерно-техническите правила за защита при
на 25.12.2009 г., от 12.30
ние № 112, взето с Протокол
тър за информация и услуги.
бедствия и аварии и с изискванията за физическа защита на строежите.
часа на нуждаещите се
№ 17 от 05.03.2009 г. на ОбС
Оглед на имота може да се
Като резултат от анализа за съответствие на действителните с нор-
православни християни.
- гр. Кричим.
прави от всяко лице, закупи-
мативните характеристики се разработват мерки за привеждане на
- Срок на договора за отда-
ло конкурсна документация
строежа в съответствие със съществените изисквания към строежи-
ване под наем - 5 години;
от Общински център за ин-
те. Част от Техническия паспорт на строежите е Енергийния паспорт,
който съдържа информация за интегрираната енергийна характерис-
2. Други условия:
формация и услуги.
тика на сградата и нормативната й стойност, класификацията на сгра-
- В конкурса имат право да
За справки и информация
ЕКО КЛУБ
дата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енерго-
участват само търговци, с ре-
тел. 03145 /20-63 и 03145
потребление, отопляемата площ, енергийните източници, стойности-
гистрирана индивидуална или
/20-98.
те за годишен разход на енергия.
Възпитаничка на Еко
За резултатите от обследването се съставя доклад. Той включва и
клуб „Чудесата на приро-
техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания
дата” взе участие в наци-
към обследвания обект, както и предписания за недопускане на ава-
оналния ученически пар-
ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ
рийни събития, които застрашават обитателите на строежа.
ламент по проект „Младе-
Обследването на строежите се извършва от лица притежаващи не-
жи с европейско мислене
обходимия лиценз или необходимата проектантска правоспособност.
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” избра Министерството на
и действия”.
Това може да бъде консултант, получил лиценз от Министъра на ре-
културата за осъществяване на най-големия си проект за над 900
Възпитаничката на Еко
гионалното развитие и благоустройството или проектанти от различ-
български библиотеки. Проектът се нарича „Глоб@лни библи-
клуб „Чудесата на приро-
ни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследва-
отеки - България“ и ще осигури обществен достъп до информа-
дата” към Общински мла-
нето за енергийна ефективност е част от общото обследване и се из-
ция чрез интернет в над 900 български библиотеки, като се от-
дежки дом - град Кри-
вършва от физически или юридически лица, които отговарят на изис-
четат потребностите на гражданите и в най-малките и отдале-
чим Габриела Данаило-
кванията в Закона за енергийната ефективност.
чени населени места. Планирано е проекта да продължи чети-
Оригиналните екземпляри на техническия паспорт се представят
ва Минкова се класира
ри години и половина. Ключови партньори по програмата са:
в общинска администрация по местонахождение на строежа, където
за участие в Национал-
Министерство на културата, Национално сдружение на общи-
се вписват в регистър на издадените технически паспорти. Вписани-
на среща на Майсторски-
ните в Република България, Българска библиотечно-информа-
ят паспорт на строежа се съхранява към архива на строителните кни-
те класове с фотография
ционна асоциация, Държавна агенция по информационни тех-
жа, издадени за същия строеж.
с ръководител Димитри-
нологии и съобщения и Програма на ООН за развитие.
Собственикът на строежа предоставя копие от техническия пас-
на Славова.
Община Кричим спечели участие в проект „Глоб@лни биб-
порт, заверено от лицата, които са го съставили, на Агенцията по ге-
Със съдействието
лиотеки - България“ с кандидатурата на читалищна библиоте-
одезия, картография и кадастър.
на община Кричим на
ка при НЧ „Пробуда” гр.Кричим. На 18.02.2010г. Кмета на об-
17.12.2009 г. в БАН се
щина Кричим ще присъства на официална церемония за връ-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
явиха ръководителката
чване на четиристранно споразумение за сътрудничество меж-
Димитрина Славова и
ду Министерство на Културата, Програма на ООН за развитие,
възпитаничката Габри-
община Кричим и НЧ „Пробуда” гр.Кричим.
СЪОБЩЕНИЕ
ела Данаилова Минкова
В резултат на реализацията на проекта на библиотеката ще се
за представяне на нашия
предоставят безвъзмездно компютърно оборудване и софтуер за
Уважаеми съграждани,
град с направените уни-
потребители, обучителна програма за библиотечните работни-
кални фотографии. По
Уведомяваме Ви, че съгласно споразумение между Наци-
ци, включване в кампании по застъпничество, работа в мрежа
време на срещата се пред-
онално сдружение на общините в Република България и На-
и разгласа на новите библиотечни услуги в периода 2010-2013г.
ционална агенция за приходите в началото на годината се
ставиха най-добрите кон-
Това ще даде възможност читалищната библиотека да пред-
обработват програмните продукти за администрирането на
курсни работи в органи-
лага нов пакет от услуги за гражданите, а именно компютри
за потребителите; достъп до Интернет и онлайн информация;
местните данъци и такси. Докато приключи обработката на
зирана изложба и в елек-
електронно съдържание от местно значение; електронни ус-
базата данни по новото данъчно облагане, в общините не се
тронен вариант. В среща-
луги; обучения по компютърна и информационна грамотност;
извършват плащания на данъците и такса битови отпадъци.
та взеха участие ученици
разработване и изпълнение на проекти в полза на общността;
За стартирането на кампанията за 2010г. по събиране на
и учители от цялата стра-
пространство за местни инициативи и събития; дейности, на-
местните данъци и такси Община Кричим ще ви уведоми
на, представители на не-
сочени към специфични групи (напр. деца, безработни, пред-
допълнително.
правителствени органи-
приемачи); приветливи помещения за посетителите; ориенти-
зации, на местната и дър-
рана към потребителя работа на библиотекарите.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
жавна власт.
...И МЛАДИТЕ ХОРА
ЗНАЯТ КАК...,
ЗАЩОТО ТЕ СА БЪДЕЩЕТО
НА НАШИЯТ ГРАД
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГОРНИТЕ КЛАСОВЕ НА СОУ „П.Р.
СЛАВЕЙКОВ” ЗНАЯТ КАК СЕ УЧИ И КАК СЕ ПРАЗНУ-
ВА. НА 22.12.2009 Г. В РЕСТОРАНТ „ВИКТОРИЯ” ЗАЕД-
НО СЪС СВОИТЕ УЧИТЕЛИ ТЕ СИ СПРЕТНАХА ПРЕД-
КОЛЕДЕН КУПОН, КОЙТО СЪВПАДНА С ПРАЗНИЧНО-
ТО МЕРОПРИЯТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ
„НАШИЯТ ГРАД”.
ДВЕТЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕ СЛЯХА В ЕДНО, А МЛА-
ДИТЕ И КОМБИНАТИВНИ СРЕДНОШКОЛЦИ ШУМНО
ОБСЕБИХА КМЕТА Г-Н АТАНАС КАЛЧЕВ, ИЗСТРЕЛЯ-
ХА ГО В ЦЕНТЪРА НА КУПОНА И ГО НАКАРАХА ДА
На 19.12.2009 г. в лекционната зала на НЧ „Пробуда“ с финансовата подкрепа на община Кри-
СЕ ПОЧУВСТВА ЕДИН ОТ ТЯХ. КМЕТА СЕ ПРЕДСТАВИ
чим беше организирано коледно тържество за всички деца-самодейци. Тържеството премина с
много танци, игри, викторина, награди и лакомства за всички участници. Специални гости на
ДОСТОЙНО И НЕ СИ ПОЗВОЛИ ДА НАРУШИ ГРАДУ-
тържеството бяха Дядо Коледа и Снежанка.
СА НА ВЕСЕЛОТО НАСТРОЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2010
РАЗЛИЧНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА
КРИЧИМ ПРАЗНуВАТ ЗАЕДНО
На 28 декември 2009 г., в
бяха поздрав за всички при-
ресторант „Виктория” раз-
състващи.
лични поколения на Кричим
Под бурните аплодисмен-
празнуваха заедно в навечери-
ти на празнуващите достойно
ето на Новата година. Органи-
се представиха с артистични-
зираното от Дневен Център за
те си и певчески изпълнения
възрастни хора - гр. Кричим
и хората от центъра.
тържество беше уважено от
Възхитен от прекрасните
много представители на тре-
изпълнения на млади и ста-
тата възраст и лично от кме-
ри, кмета отправи искрени
тът г-н Атанас Калчев, пред-
поздравления за поднесената
седателят на ОбС - г-жа Анка
програма и пожелания за здра-
Хаджиева и ръководството на
ве, късмет и благоденствие
общината.
през новата година и подари
Младите танцьорки от мо-
на членовете на ДЦВХ музи-
дерен балет „Ритъм” при НЧ
кална уредба. Пенсионерите с
„Пробуда” с ръководител Ан-
радост приеха подаръка и из-
дон Цонков, внесоха много ра-
казаха дълбока благодарност
дост и наслада за очите с пре-
за подкрепата, вниманието и
красните си и разнообразни
уважението, което получават
танцови изпълнения, които
от общината.
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”
Превърналият се в тради-
Р. Славейков”, ОДЗ „Ралица”
готви празнична украса за ко-
ция за града ни благотвори-
и ОДЗ Незабравка”.
ледната трапеза - сувенири и
телен базар „Българската Ко-
Творческите кръжоци
предмети от бита.
леда” за трета поредна година
„Изобразително и приложно
Благодарение на своето
напомни на кричимската об-
изкуство” и „Направи си сам”,
въображение, сръчни ръце и
щественост за децата в нерав-
функциониращи при Общин-
благородно сърце, под вещо-
ностойно положение, които в
ски младежки дом гр. Кри-
то ръководство на своите ръ-
най-висока степен се нуждаят
чим, подкрепиха инициатива-
ководители, деца на възраст
от внимание и грижа.
та и се включиха дейно в под-
от 5 до 16 годишна възраст из-
В подготовката и осъщест-
готовката на Коледния базар.
работиха коледни картички и
вяването на тази благород-
Децата от кръжока по изоб-
сувенири, които бяха изложе-
на инициатива взеха актив-
разително и приложно изку-
ни във фоайето на Читалище
но участие представители на
ство, с ръководител Янка Ми-
„Пробуда”.
всички училища и обединени
хайлова, изработиха моливни-
По традиция, посредством
детски заведения на терито-
ци, плочки от гипс с изобра-
събраните от благотворител-
рията на община Кричим: НУ
жения, салфетници, а кръжо-
ния базар средства, ще бъдат
„Св. Св. Кирил и Методий”,
кът „Направи си сам”, с ръ-
подпомогнати деца в нерав-
НУ „Васил Левски”, СОУ „П.
ководител Ива Петрова, под-
ностойно положение.
КОЛЕДЕН КОНцЕРТ
В ОБЩИНА КРИЧИМ
По инициатива на ръко-
различни фолклорни области,
водството на община Кри-
авторски песни на фолклорна
чим навръх Коледа на 25 де-
основа и модерен фолклор, с
кември 2009 г., от 16.00 часа
които доказа за индивидуал-
бе организиран коледен кон-
ния си стил. Дуетите й със
церт със специалното учас-
Здравко Мандаджиев пови-
тие на Поли Паскова и Здрав-
шиха празничното настрое-
ко Мандаджиев. В репертоара
ните на присъстващите граж-
си Поли Паскова бе включила
дани и на площада се завиха
автентични народни песни от
кръшни хора.
КОЛЕДЕН КОНцЕРТ НА ОБЩИНСКИЯ МЛАДЕЖКИ ДОМ В КРИЧИМ
По случай Рождество Христово в Общински
младежки дом - град Кричим на 18.12.2009 г. от
17.00 часа се проведе грандиозно тържество под
наслов : „Свята е Колената нощ”.
Ръководителите на курсове и кръжоци при общин-
ски младежки дом Христина Любенова - Лесева,
Димитрина Славова, Ива Петрова, Ягода Димитрова
и Величка Натан подготвиха програма включваща
песни, стихове,сценки и танци подходящи за праз-
ника. На празнично украсената сцена взеха участие
деца на възраст от 5 до 15 години. С бурните апло-
дисменти на препълнената зала и поздрав отправен
към тях от г-жа Величка Бучова - секретар на общи-
ната, децата се почувстваха щастливи и засвидетел-
стваха своята благодарност към община Кричим за
мероприятията които се осъществяват.